Sint pakt uit bij de winkeliers in Meijel! Rondje rondvraag Was u al bij meubelen in Horst WOENSDAG 14 NOVEMBER 1979 35E JAARGANG NO. 46 -In Meijel is het goed en gezellig winkelen- Krijgt Krum 14 nog een staart(je)??? VRIJDAGS KOOPAVOND Verdere verkabeling electriciteitsnet in Meijel TOEKOMSTIG BESTEMMINGSPLAN. MENSEN ZONDER WERK. Opbrengst Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten. Internationale ruilbeurs in Meijel BOERENBR UILOFT 1980 Speciaal adres voor massief eiken meubelen WEEKBERICHT VE DE MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936)2243 Red.: J. Daems, De Rossecker4, P B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766) 2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f 30,- per jaar, advertentiepag. 14 ct. per mm. kolombreedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. winkeliers van de Ondernemersvereniging Meijel gaan ter gelegenheid van Sin terklaas een grandioze aktie organiseren voor hun klanten. De aktie, welke ge houden gaat worden van donderdag 15 november tot en met woensdag 5 de cember a.s., zal lopen onder het motto "Sint pakt uit" met een prijzenbedrag van maar liefst ƒ8.000,-- Tijdens de aktieperiode ontvangt de klant bij een besteding van ƒ10,- bij een van de deelnemende winkeliers een "blind kaartje". Misschien is dit kaartje een waardebon van ƒ5,-, ƒ10,- of ƒ25,-! Daarom moet U het kaatje direct open ma ken en als dat zo is ontvangt U in de zaak waar U op dat moment bent het op het kaartje vermelde bedrag kontant. Als er op het kaartje een vraagteken staat knip het dan af. Drie van deze kaartjes geven U toch nog een kans op één van de onderstaande prijzen. De drie kaartjes tezamen in een envelop doen waarop uw naam en adres staat en inleve ren bij één van de deelnemende winkeliers vóór woensdag 5 december om 17.00 uur. De trekking is op zondag 9 december in het Oranje Hotel te Meijel. Aanvang 14.00 uur. Hoofdprijs: Een vakantiereis t.w.v. 500,- of ƒ500,- kontant.' 7 prijzen van ƒ100,- - 21 prijzen van 50,- 80 prijzen van 25,- Direct te verzilveren prijzen: 200 van ƒ5,- - 100 van ƒ10,- 70 van 25,-. Dat is totaal ƒ8.000,- aan prijzen. Vergunning voor deze aktie is verleend door de Kamer van Koophandel Roer mond op 30 oktober 1979 onder nr. 12. Met het verlenen van een bouwvergun ning voor een nieuw te bouwen pand achter de plaats waar het huidige pand Krum 14 ligt, is nog geen einde geko men aan deze affaire. Dat moge blij ken uit het voorstel van het college van B. en W. waarin de gemeenteraad gevraagd wordt akkoord te gaan met het inwinnen van juridisch advies inza ke 2 verzoeken tot schadeloosstelling. Op 9 okt. is ter gemeentesecretarie een schrijven gekomen van Mevr. Ir. J.E. Peeters-Wetemans te Haaren, waarbij zij verzoekt om schadeloosstelling we gens haar tengevolge van onrechtmatig handelen door burgemeester en wet houders inzake het pand Krum 14 ge leden schade, welke schade door haar voorlopig geschat wordt op ƒ25.863,05. Tevens is op 9 okt. ter ge meentesecretarie ingekomen een schrij ven van Mevr. A. v. Barneveld- Romen, te Hamont, waarbij zij ver- zoekt om schadeloosstelling wegens door haar tengevolge van onrechtmatig handelen door burgemeester en wet houders inzake het pand Krum 14 ge leden schade, welke schade door haar wordt gesteld op ƒ4.230,57. Het college van B. en W. is de mening toegedaan, dat het aanbeveling ver dient juridisch advies in te winnen, al vorens de brieven, die beide aan de raad gericht zijn, in behandeling te ne men. Zonder bezwaren gaat de raad met de voorgestelde procedure ak- In de afgelopen jaren heeft reeds di verse keren verkabeling van het boven gronds electriciteitsnet in onze gemeen te plaatsgevonden. Dat gebeurde langs de volgende wegen: Kurversweg, Vier- uitersten, Heldensedijk, Trinesweg, Busserstraat, Platveldweg, Vissersweg, Steegstraat, Kalisstraat, Molenstraat, Heihorst, Steenkampseweg, Eeren beemd, en Berkenheg. De PLEM verkabelt het gehele net niet ineens, maar heeft daartoe een plan opgesteld, dat gebaseerd is op de on- derhoudstoestand van het bovengrond se net. Zo zullen dit najaar en het ko mende jaar de verkabelingen plaatsvin den langs de Heldensedijk, Roggelse- dijk, Nederweerterdijk, Steenoven, Noorenweg, Kampsteeg, Simonshoek en Molenpeel. Langs de genoemde wegen zullen 35 lantarenpalen geplaatst worden, waar van de kosten voor rekening van de gemeente komen. De totale kosten van die lantaarnpalen bedragen incl. B.T.W. een kleine ƒ53.000,-. Het kre diet hiervoor werd in de laatste raads vergadering door de gemeenteraad be- schikbaar gesteld. Red. De rondvraag van de raadsvergadering van maandag 29 okt. was voor diverse raadsleden de gelegenheid om bij het Collége van B. en W. te informeren naar de stand van zaken van een aan tal onderwerpen. De heer Janssen informeerde of bij een eventuele opzegging van het huur contract door de eigenaar van de vis vijvers 'n bestemmingswijziging moge lijk is van gronden ten behoeve van vervangende visgelegenheid voor de visclub. Het college antwoordde daar op met een bevestiging. De heer Bongers wilde weten hoe het met de plannen staat voor de verbouw van het gemeentehuis. Het college ant woordde bij monde van de voorzitter, dat het in de bedoeling lag juist in die week op de vergadering van het college van B. en W. over dat punt te gaan praten. Aan andere werken is tot nu toe prioriteit gegeven, aldus de voor zitter. De heer Stultiëns bracht in een uitvoe rig betoog naar voren, dat het spoedig goed te keuren bestemmingsplan Mo- lenhaagveld II geen gemakkelijk bestemmingsplan is geweest. Hij zei zich af te vragen waarom bepaalde agrarische bedrijven niet van het begin af in het bestemmingsplan opgenomen zijn geworden. Daarbij wenste hij geen verwijt in de richting van het college uit te spreken, maar zei te verwachten dat de levensvatbaarheid van 'n aantal bedrijven aan de grens van het bestem mingsplan in de toekomst gevaar gaat lopen. Verder achtte hij nu de tijd rijp, om zich te gaan beraden op het bestemmingsplan dat na Molenhaag- veld II gaat komen. Daarbij verklaarde hij zich een voorstander van het tijdig benaderen van de grondeigenaren en van het betalen van 'n goede prijs, zo dat 'n projectontwikkelaar in dat plan niet meer aan zijn trekken zal komen. Wethouder Leenders reageerde op dit betoog met de opmerking dat hij uit de woorden van de heer sStultiëns kon proeven, dat volgens hem het beleid in de afgelopen jaren niet juist is ge weest. Achteraf praten is makkelijk en goedkoop, zo verwoordde de wethou der zijn mening, waarbij hij on derstreepte dat 't doen van aankopen voor 'n bestemmingsplan de laatste ja ren veel moeilijker is geworden. Naar zijn mening is voor de bedrijven aan de grens van bestemmingsplan Molen- haagveld II in overleg met de Planolo gische Commissie 'n goede oplossing gezocht en gevonden. De heer Smolenaars informeerde bij het college hoe 't staat met 't onder zoek naar de haalbaarheid van een centraal antennesysteem voor heel Meijel. Volgens de voorzitter is er bin nenkort in het college van B. en W. een rapport te verwachten over dit punt. Zoals het er nu uitziet, zullen de totale kosten erg hoog (waarschijnlijk te hoog) uitvallen. De heer Smolenaars vroeg verder of de gemeenteraad van plan is zich over de Integratieschets van het Streekplan te gaan buigen, daar die schets voldoende stof bevat om je daar als gemeentebestuur mee bezig te houden. De voorzitter merkte op dat dat laatste wel kan zijn, maar liet de opmerking vergezeld gaan van de verzuchting: "Als je je met alles moet bezig houden, dan kunnen we hier wel elke avond gaan zitten". De heer Heijnen wilde graag weten hoe lang het nog gaat duren voordat de kruispunten in het Hagelkruisveld aangepakt gaan worden. Met de uit voering is gewacht tot de riolerings toestand daar klaar zou zijn, zo werd geantwoord. De heer Willems zei uit de krant be grepen te hebben dat er instanties zijn die zich bezrg houden met de Werklo- zencursus. Hij vroeg zich af of dat is tengevolge van een opdracht van het college van B. en W. Verder vroeg hij of het niet wenselijk zou zijn die acti viteit in te passen in 'n bepaald kader, zodat die groep geïntegreerd wordt in de gemeenschap. Wethouder van Des- sel lichtte toe dat de groep "Mensen zonder werk" niet alleen werklozen onderbrengt. Iedereen die geen werk heeft kan daarin meedoen. De mensen hebben het object zelf opgezet en wat er gebeurt wordt door de mensen zelf gedaan, waarbij de gemeente wel me dewerking verleent. Het uitgangspunt is wel, dat het werk door de groep zelf wordt gedaan. De cursussen die opge zet worden zijn juist opgezet om de mensen bezig te houden. Samenwer king met anderen zal moeilijk zijn, omdat zij bezig zijn in de tijd dat an deren werken. Toch, zo zei de heer Willems, moet ervoor gewaakt wor den, dat het een aparte groep wordt en hij pleitte dan ook nogmaals voor sa menwerking met andere groepen in de gemeenschap. Ik ben niet tegen samen werking, aldus de Heer van Dessel, maar ik vind toch dat we er voor moe ten oppassen. Op een vraag van de heer Willems of er betreffende het bestemmingsplan buitengebieden nog een stuk "voor werk" te verwachten is in de vorm van een beleidsstuk met uitgangspunten, antwoordde de raadsvoorzitter dat er inderdaad een uitgebreide schriftelijke toelichting te verwachten is. Na sluiting van de raadsvergadering in formeerde de heer P. Joosten vanaf de publieke tribune naar de vorderingen die gemaakt worden in de plannen vorr het Groene Hart. Met name het punt of een nieuw kruispunt gereali seerd wordt bij de Hagelkruisweg/Pr. Bernhardstraat richting Mortel en de toegang vanaf de Pr. Bernhardstraat naar de Mortel, riep bij hem vragen op. Verder zei hij dat er rondom de nieuwe school nogal wat overlast is van auto's die "ongeveer de school inrijden"; 'n reden voor hem om te vragen in de uitvoering van de plannen het 't dagelijks verkeer niet te gemak kelijk te maken. Uit de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat er geen nieuw kruispunt tot stand komt. Over wat er wel uitgevoerd gaat worden zei de raadsvoorzitter nog geen duidelijke uitspraken te kunnen doen, aangezien daarvoor de prijsontwikkeling afge wacht moet worden. Red. In Meijel is de kollekte ook dit jaar weer een succes geworden. Mede dank zij onze enthousiaste medewerksters en de vrijgevigheid van de Meijelse bevol king. 1459,10 wisten de kollektanten bijeen te vergaren. Iets minder dan vo rig jaar 1477,55) en iets meer dan in 1977 1451,70). Er valt dus te spre ken van een zekere stabiliteit t.o.v. de kollekte. Hartelijk dank, namens de geestelijk misdeelde medemens, waar voor, mede dankzij deze milde bijdra gen, veel gedaan kan worden. J. Hoogendoorn Rayonleider Z.K.G.G. Verzamelvereniging "De Peelstreek" uit Meijel organiseert voor de 7e maal een In ternationale ruilbeurs op zondag 18 no vember a.s. In aug. 1973 werd in Meijel door vele ver zamelaars een verzamelvereniging opge richt met het doel het bevorderen van het verzamelen voor jong en oud. Dat de ruilbeurs in Meijel er mag zijn blijkt ieder jaar weer uit de overweldigen de belangstelling uit binnen en buitenland. Vele verzamelobjekten worden er geruild o.a. Munten, Postzegels, Stickers, Siga- renbanden, Lucifersmerken e.v.a. Voor de eerste keer vind deze ruilbeurs plaats in de nieuwe vergrote zaal van het Gemeen schapshuis 't Kloster Alexanderplein te Meijel. Openingstijden van dit evenement zijn: 09.00 tot 17.00 uur. Alle verzame laars zijn van harte welkom. Ruime par keerplaats aanwezig. PRIJZEN PLAATSBEWIJZEN STREEKBUSSEN. Met ingang van 19 november 1979 zullen de prijzen voor plaatsbewij zen op de streekbussen op een ge heel andere manier berekend gaan worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is te lezen in de folders die op de bussen verkrijgbaar zijn. In de praktijk gaat er nogal wat veranderen, vaak ten gunste van de reiziger. Zo kan er voortaan met een plaatsbewijs overgestapt wor den. zelfs op bussen van andere be drijven en op de bussen die op de stadslijnen in Heerlen, Maastricht, Roermond en Sittard rijden. An dersom kan het uiteraard ook. Pas 65-houders kunnen nu een 10- rittenkaart voor half geld krijgen. De belangrijkste wijziging doet zich voor op het gebied van de prijzen. Er zullen prijsstijgingen optreden, doch merendeels zal er sprake zijn van (niet onaanzienlijke) prijsdalin gen. Voor Meijel zal dit bijvoor beeld betekenen dat op het volgen de trajekt de daaronder vermelde tarieven gaan gelden. Meijel-Roermond enkele reis 2,30 (was 2,50) 10-rittenk. ƒ20,00 (was ƒ20,00) maandkaart ƒ70,00 (was 72,00) jeugdkaart ƒ37,50 (was ƒ60,00) Den lie van den 11e, dat was het af gelopen zondag, en daarmee is het karnavalsseizoen weer geopend. Onget wijfeld zullen de gedachten dan weer even terug gaan naar het afgesloten jaar, toen voor het eerst met de karna val de "boerenbruiloft" in Meijel weer herleefde. Voor velen was dit een fan tastisch geslaagd evenement, wat het karnavalsgebeuren in Meijel nog meer deed opleven en kompleter maakte. De organisatie, die het vorig jaar in han den was van de karnavalsvereniging en de K.P.J. heeft dan ook veel bijval ge oogst voor de wijze waarop zij de ideeën over een boerenbruiloft tot uiting bracht. Of er in 1980 weer een boerenbruiloft moest komen was dan ook een overbo dige vraag. Natuurlijk!! De eerste stappen zijn dan ook alweer gezet. Karnavalsvereniging "De Kieveloeët" heeft de Volleybalvereniging V.C. Peelpush bereid gevonden de organisa tie met hen dit jaar voor hun rekening te nemen. Een comité is reeds gevormd en er wordt momenteel al hard ge werkt om alles in kannen en kruiken te krijgen. Een belangrijk punt is natuur lijk dat de hele Meijelse bevolking op die bewuste karnavalsdinsdag zal uitlo pen om deze bruiloft bij te wonen en mee te vieren. Daarom willen wij U er nu al van in kennis stellen, zodat U ruimschoots de tijd hebt om voor "ou de" kleren te zorgen die voor dat feest erg toepasselijk zullen zijn. Wij zullen regelmatig verslag uitbrengen zodat U op de hoogte blijft hoe ver het ermee staat. Comité Boerenbruiloft.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1979 | | pagina 1