v Heemkunde Meijel Landelijk voorzitter W. Spit onderscheidde jubilarissen van N.K.V. iyvA Nederlandse vereniging voor slechthorenden GEMEENTE MEIJEL Collecte Nierstichting Nederland Voorlichting aan goedhorenden in de omgang met slechthorenden en doven OPENINGSTIJDEN GEMEENTESECRETARIE De gemeentesecretarie is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 v.m. geopend. SPREEKUUR AMBTENAAR BOUW- EN WONINGTOEZICHT Iedere maandag en woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur ten ge meentehuize van Meijel. WELZIJNSPLAN VOOR MEIJEL Op dinsdag 25 september j.l. is er besloten om een werkgroep heemkun de te vormen. Deze groep zal al naar gelang de interesse van de leden zich bezighouden met zaken die op Meijel en de nabije omgeving betrekking heb ben. Voorlopig zijn als studieobjecten naar voren gekomen: het dialect, het landschap en de historie. Uiteraard zijn deze onderwerpen uit te breiden maar dat hangt, .zoals gezegd, van de interesse van de leden af. De groep kwam tot de conclusie, dat er op ver schillende onderzoekingsterreinen nog veel braak ligt in.Mejjel. Er moet dus ontgonnen worden! Het moet toch mogelijk zijn om een duidelijker beeld te krijgen dan er nu bestaat van wat Meijel geweest is in taalkundig, land schappelijk, historisch, naamkundig, economisch opzicht. Zo zou een verza meling van authentieke anekdotes ook bijzonder aardig zijn. In elk geval de uitdaging ligt er. De volgende bijeen komst van de werkgroep is op dinsdag 23 oktober. Wanneer er mensen zijn die denken iets in voornoemde richtin gen te willen doen, kunnen ze kontakt opnemen met de werkgroep Heemkun de. Gerard Boerkamps, Hugo Buist, Her man Crompvoets, Jos Pouls. De jaarlijkste collecte t.b.v. de Nierstichting Nederland heeft in Meijel 't mooie bedrag van 1500,56 opge bracht. Een werkelijk goed resultaat. Aan alle dames en heren collectanten onze hartelijke dank voor hun belan geloze inzet. Alle gulle gevers hartelijk dank! Nierstichting Nederland afd. Meijel. A. Elshout - v.d. Einde. SPREEKUUR WETHOUDERS. Iedere donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur ten gemeentehuize. STORTPLAATS De stortplaats is geopend: woensdag van 14.00-17.00 uur; vrijdag van 14.00-17.00 uur; zaterdag van 09.00- 12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. ZIEKENTRIDUÜM 25, 26, 27 SEPT. Het begon allemaal zo mooi. Prachtig weer, blijde gezichten, mooi versierde soos, lekker ruikende bloemetjes op tafel. Het zag er naar uit dat er drie dagen echt feest zou zijn. Een feest waar de Meijelse zieken en bejaarden echt van konden genieten. Op dinsdag 25 sept, was de H. Mis met boeteviering, gezongen door het dameskoor, erg mooi. Daarna koffie met krentenbrood. Aansluitend gezel lig samenzijn onder het genot van een drankje. Om half twaalf gingen de deelnemers naar de kamers van de be woners voor een gezellig babbeltje en het diner. Om half drie werden ze in de soos weer verwacht voor koffie met gebak en daarna het lof. Woensdag 26 sept. Om half tien plech tige eucharistieviering ter ere van Onze Lieve Vrouw opgedragen door mgr. A. Castermans, met begeleiding van het dameskoor. Daarna koffie met kren tenbrood, waarbij gezellig samenzijn met mgr. Castermans. Om half twaalf vertrok ieder met z'n gast om op tijd aan tafel te zijn voor het diner. Om twee uur waren weer allen in de soos aanwezig voor de diavoorstelling over Meijel en de Peel gebracht door Mart Smits. Het geheel viel bijzonder in de smaak. Er volgde weer koffie met ge bak en tot slot het lof. Op 27 sept. werden allen om negen uur verwacht voor een Eucharistievie ring met zang van het herenkoor, een mooie Gregoriaanse mis was het weer. Koffie met krentenbrood volgde als gewoonlijk. Om kwart voor elf zieken zalving. Hierna weer het gebruikelijke diner. Na de middag kwamen de be woners met hun gast weer in de soos om te kunnen genieten van de film over de spellenmiddag 1978 voor de bejaarden, en de film van het vijfent wintigjarig bestaan van het ziekentri- duum die beiden aandachtig bekeken werden. Dit werd gedraaid door mhr. Kapelaan. Hierop volgde de bekende loterij. Als sluiting van het hele pro gramma volgde in het bijzijn van de genodigden het lof, opgedragen door deken Canjels, Koffie met gebak werd geserveerd door de helpsters. Hierna bedankte mhr. Cramer van de bewo nerscommissie alle aanwezigen en ge nodigden al al degenen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen om deze mooie dagen weer te doen slagen. Als afscheid kregen mevr. Verstappen en mevr. v. Heugten een bloemetje aangeboden. Ook alle milde gevers die hebben bijgedragen om dit feest te doen slagen onze hartelijke dank. Bestuur L.V.B. en N.K.V. MEIJELS MANNENKOOR OP CONCOURS Om eens te peilen wat ons mannen koor op muzikaal gebied bereikt heeft in 't 2Vi jarig bestaan, neemt het koor deel aan een zangconcours op zondag 7 oktober 1979. Dit zangconcours wordt georganiseerd door de gemengde zangviering "de Klokkengieters" uit Aarle-Rixtel en maakt deel uit van de festiviteiten rondom het 80-jarig bestaan van deze vereniging. Trouwens het hele jaar door is het feest in Aarle- Rixtel in verband met de viering van het 800-jarig bestaan. Het concours is verdeeld over 2 dagen n.l. zaterdag 6 en zondag 7 oktober 1979 vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur. Ongeveer 2000 zangers en zangeressen uitkomende in 39 koren zullen trach ten elkaar de zangloef af te steken. De jury wordt gevormd door Leo Smeets uit 's Gravenhage, Jan Vermults uit Helmond en Wolfgang Lüdderitz uit Keulen. Deze jury beoordeelde de ge zongen werken op de volgende rubrie ken: Samenzang, zuiverheid, klankge halte, uitspraak, ritmiek, nuancering en opvatting. Het Meijels Mannenkoor zing zondag om 12.45 uur het verplichte werk Au- ferstehung van Franz Schubert en als keuzewerk Der Fahrender Scolar van Leo Smeets. Het koor begint op de onderste tree van de muzikale ladder nl. de 4e afdeling, 't Vertrek vanuit Meijel vanaf zaal Janssen-Jaspers is gepland op 10.00 uur. Geïnteresseer den uit de Meijelse bevolking begroe ten wij natuurlijk graag om het koor voor deze belangrijke gebeurtenis door hun aanwezigheid in de concourszaal een hart onder de riem te steken. V.V.V. MEIJEL Öns seizoen is weer ten einde. Wij wil len vanaf deze plaats weer allen die ons geholpen hebben om Meijel het aanzien waard te maken, danken voor hun hulp en inzet. Dat zijn dan het bestuur van Het Kloster en met name de beheerder W. Hendriks voor de goede samenwer king. De werkgroep Oude Ambachten voor hun vele en drukke werk voor het jaarlijkse Festival. De vereniging die op de donderdagavonden optraden: De jeugddrumband van Schutterij St. Willibrordus en de Mèhlse Dörskes, de K.P.J., schutterij St. Nicolaas, en ook de Harmonie die de avondwandelaars inhaalde na de laatste 10 km. en hen nog een serenade bracht bij het Ge meenschapshuis. Jammergenoeg vielen er nog enkele optredens uit vanwege het slechte weer maar de andere avon den trokken zeer veel bekijks. Wij ho pen dat we ook een volgend jaar weer op de medewerking van al deze men sen kunnen rekenen. Bestuur V.V.V.-Meijel. Q 1. Spreek, ook in gezelschap naar de slechthorende toe, opdat hij van uw gezicht kan aflezen wat u zegt. 2. Spreek langzaam articuleer duide lijk. Niet met pijp, sigaar of siga ret in de mond praten. Ook geen hand voor de mond tijdens het spreken. 3. Nooit schreeuwen tegen een slecht horende, dat misvormt het geluid en kan via het hoortoestel pijnlijk zijn. 4. Zorg voor een goed verlichte ka mer, bij schemering kan de slecht horende niet van de mond aflezen. Ook moet hij niet tegen het licht in hoeven kijken, doch het licht moet op de mond van de spreker vallen. 5. Heb a.u.b. wat geduld als u een zin moet herhalen, laat niet on middellijk de irritatie er doorheen klinken. 6. Wanneer u iets moet herhalen doe dat dan met andere woorden. Dat vergroot de mogelijkheid voor de slechthorende om u te begrijpen. 7. Zorg dat iri kring en gezelschap ook de slechthorende kan meela- chen en meepraten. Neem hem op in het gesprek. (ALLEEN zijn BINNEN de groep maakt veel een zamer dan b.v. alleen op je kamer zijn). 8. Lach de gehandicapte niet uit als hij blundert door reacties die "nergens" op slaan. Vertel hem dan gewoon hartelijk het komische van het geval. 9. Indien de slechthorende te moe wordt (luisteren via het hoortoestel en liplezen is zeer vermoeiend) en hij zich liever wil terugtrekken, toon daar dan begrip voor en zeg niet: "Waarom ga je nu weg, het Van 't verleden naar 't heden is 'n hele stap die ondanks de vele moeilijkheden die er geweest zijn, is gezet. Vervolgens ging de heer Spit in op de ontwikkelingen en vormgeving van het F.N.V.: de Federatie Nederlandse Vakbeweging. "De F.N.V.," zo zei hij, "is nodig om in de toekomst over de juiste instru menten te beschikken, die we nodig hebben om de ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk terrein op de voet te kunnen volgen. Het beleid van de komende jaren moet gericht zijn op regionale, nationale en internationale solidariteit, met als doel niet alleen de materiële, maar ook de immateriële belangen in onze samenleving, uit te bouwen en te waarborgen. Vandaar," zo besloot de heer Spit, "dat de sa menwerking van 't N.V.V. en N.K.V. in de F-N.V. nodig is. Wat de eigen indentiteit van 't N.K.V. binnen de F.N.V. betreft, deze zal in de commissie Geloof en Vakbeweging binnen 't F.N.V. de volle aandacht hebben, vandaar de geregelde kontak ten tussen de F.N.V. en de diverse in Nederland werkzame geloofsgemeen schappen, zoals de Kerken." De heer Spit bedankte de jubilarissen voor 't trouw lidmaatschap in al die jaren, en richtte zich met name tot de gouden jubilarissen G. Nijssen en A. Cramer, en overhandigde hen de ge bruikelijke insignes. Ook de dames werden niet vergeten en kregen een bloemetje aangeboden. Burgemeester Kirkels feliciteerde de organisatie met 't 60-jarig bestaan, en sprak zijn waar dering uit voor 't feit dat vanuit 't N.K.V. steeds verschillende leden in diverse organisaties en verenigingen De heer W. Spit speld de gouden jubilaris G. Nijssen het insigne op. is juist zo gezellig". Voor hem is het waarschijnlijk NIET gezellig. 10. Schakel radio, t.v. of pick-up al tijd eerst uit als u met een slech thorende gaat praten. In een ru moerige omgeving KAN hij u niet verstaan. 11Indien u aan een slechthorende na men en adressen moet opgeven, schrijf ze even op. Vreemde na men moet hij gespeld ZIEN, an ders worden ze verkeerd verstaan. 12. Noem altijd eerst het onderwerp van gesprek, vooral in gezelschap, zodat de slechthorende weet waarover het gaat. 13. Benader hem nooit ongemerkt van achteren, dat geeft een groot schrik-effect, hij HOORT u im mers niet naderen. Tot slot: vindt u het moeilijk met een slechthorende of dove om te gaan, be denk dan dat de dove zelf het er nog veel moeilijker mee heeft. Ned. Ver. voor Slechthorenden, Infor matiecentrum, Weerdsweg 1, Epse. (Gorssel), of: Kapelaan Paquay, Schoolstr. 1, of: Dhr. R. Thomassen, Haelerweg 20, Horn. zitting hebben of hebben gehad, als mede in de gemeenteraad. Hij sprak verder de hoop en de verwachting uit, dat dit ook in de verdere toekomst zo zal blijven. Tenslotte kwam de heer Paagman aan 't woord. De heer Paagman was speci aal naar Meijel gekomen om tijdens dit feest, iets te vertellen over hetgeen de heer Cramer in de afd. Haarlem heeft gedaan. De heer Cramer heeft zich in Haarlem 25 jaar lang steeds trouw ingezet voor 't van Schaikfonds (voor de priesteropleidingen) en Her wonnen Levenskracht (voor de sociale noden), waarvoor hij de heer Cramer nogmaals bedankte. De heer Paagman benadrukte, dat dit werk toentertijd in Haarlem niet zo eenvoudig was ge weest. Hij vond 't betreurenswaardig dat de Christelijke levensovertuiging binnen de vakbeweging zo op de ach tergrond is komen te staan. De Christelijke geloofsovertuiging, zoals die vroeger in de vakbeweging (K.A.B.) aanwezig was, is volgens hem de laatste jaren danig afgebrokkeld. Er was volgens de heer Paagman, om zo te zeggen, nog al wat omgespit. Ook de heer Paagman bedankte de afd. Meijel voor de uitnodiging en felici teerde hen met 't 60-jarig jubileum. Hij wenste de N.K.V.-centrale Meijel alle goeds toe voor de toekomst. De receptie werd door de voorz. besloten met een kort overzicht van de spreek beurten en met een woord van dank aan ieder die op de receptie aanwezig was geweest. Tevens benadrukte hij dat de afd. Meijel ook in de nieuwe structuur van het toekomstige F.N.V. haar taak zal blijven vervullen. Feestcomité N.K.V. Meijel. Gouden jubilaris ACramer werd eveneens onderscheiden. De gemeentelijke voorbereidingsgroep belegd een voorlichtingsavond over de voorbereiding van een WELZIJNSPLAN voor Meijel. Tijdens deze avond zal hiervoor een commissie worden gekozen. De bijeenkomst wordt gehouden in het GEMEENSCHAPSHUIS op WOENSDAGAVOND 10 oktober 1979 om HALF NEGEN. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de artikelen die namens de gemeentelijke voorbereidingsgroep in dit blad werden gepubliceerd. Hebt U belangstelling? U bent van harte welkom. De gemeentelijke voorbereidingsgroep. VUILNISOPHAALDIENST/VUILNISZAKKEN Zoals reeds-eerder bekend gemaakt werd zal m.i.v. 1 januari 1980 het huisvuil dienen te worden aangeboden in containers, welke van gemeente wege worden verstrekt. Bij het afhalen van huisvuilzakken ter gemeentese cretarie, wordt verzocht niet méér zakken te kopen voor het jaar 1979 dan strikt noodzakelijk is. Na 1 januari 1980 worden alleen onaangebroken pakjes van 20 zakken retour genomen. De containers zullen in december a.s. worden bezorgd. Nadere bijzonder heden zullen te zijner tijd worden medegedeeld. Het reinigingsrecht be draagt voor 1980 105,-. Iedereen die huishoudelijke afvalstoffen heeft, is verplicht dit in bedoelde containers aan te bieden. BURGERLIJKE STAND SEPTEMBER 1979 Geboorten: Vivian G M, d.v. J M Thijssen-Lomme, Hoek 40; Miriam M A, d.v. J H M van den Heurik-van de Ven, Vieruitersten 21; Peter J A, z.v. J E C Boerkamps-Peeters, Molenbaan 2. Huwelijksaangiften: Tulmans, Andreas G, oud 21 jaar, wonende te Hel den en Manders, Gerda M G J, oud 21 jaar, wonende te Meijel, Roggelse- dijk 22. Huwelijken: Gielens, Johannes W E, oud 24 jaar, wonende te Meijel, Hoek 5a en Kömhoff, Henrica G P, oud 18 jaar, wonende te Meijel, Schoolstraat 21; Verheijen, Adrianus H, oud 28 jaar, wonende te Meijel, Pastpaedje 43 en van Eijk, Helena J H, oud 24 jaar, wonende te Meijel, Peelweg 15; Nouwen, Hendrikus J M, oud 25 jaar, wonende te Helden en van Deursen, Petronella A, oud 22 jaar, wonende te Meijel, Simonshoek 11; De Bruijn, Johannes C M, oud 23 jaar, wonende te Helden en van der Asdonk, Wilhelmina C P, oud 21 jaar, voorheen wonende te Meijel, Vos- senberg 3; van der Eisen, Rudgerus J M, oud 18 jaar, wonende te Helden en Schijven, Carolina H M, oud 21 jaar, wonende te Meijel, Hagelkruis- weg 33. Overlijden: Pijls, Johannes L, oud 73 jaar, Kapelkesweg 1. Op het 60-jarig bestaansjubileum van de N.K.V.-centrale Meijel, zaterdag 22 sept. j.l. kwamen 'n drietal sprekers, tijdens de receptie aan 't woord, nl. Lande lijk voorz. W. Spit, Burgemeester Kirkels en ond. K.A.B.-voorz. van de afd. Haarlem (centrum de heer Paagman. De heer Spit ging, na enkele felicitatie woorden, in op de organisatorische ontwikkelingen binnen de vakbeweging van R.K. Werkliedenbond naar K.A.B. en later het N.K.V. Allereerst sprak de heer Spit waarderende woorden aan het adres van diegenen, die 60 jaar geleden in Meijel toen al 't nut van de vakbeweging hadden ingezien.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1979 | | pagina 3