MEIJEL, EEN PLAN (3) Kinder- en tienerm odezaak Meissen heropent OUD NIEUWS Majorettengroep Mèhlse Dörskes behalen le prijs op concours Wijziging openstellingstij den postkantoor I Was u al bij I meubelen in Horst WOENSDAG 3 OKTOBER 1979 35E JAARGANG NO. 40 (10 oktober 1979) 8. Toch niks voor mij? 9. Twaalf stappen naar een plan. 10. De gemeenteraad moet ook 11. Welzijn? De Werkgroep. Speciaal adres voor massief eiken meubelen VRIJDAGS KOOPAVOND WEEKBERICHT VEEE T1EUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936)2243 Red.: J. Daems, De Rossecker4, P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766) 2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f 30,- per jaar, advertentiepag. 14 ct. per mm. kolombreedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Wilt U dat er in Meijel kursussen En gels, wiskunde, discussiëren, spreken, lezen, fotografie of verzorging gegeven worden? Of heeft U meer behoefte aan duidelijke voorlichting over allerlei zaken van rechten, uitbreidingen tot gemeentebegroting? Dan is het opzet ten van een plan-sociaal-culturele akti- viteiten voor U evengoed van belang, als voor de verenigingen, die vorige week in het Weekbericht werden ge noemd. Want als zo'n (beleids-)plan gemaakt wordt, waarin staat welke behoeften er zijn bij de inwoners en verenigingen, dan wordt daarin ook vermeld, hoe veel alles bij elkaar gaat kosten. Dan gaat de "polsstokmethode" werken.' Je kunt niet verder of hoger springen, dan je polsstok toestaat, ofwel afhan kelijk van de beschikbare gelden, wordt aangegeven welke aktiviteiten wel en welke niet doorgaan. De ge meenteraad zal moeten kiezen: het geld gebruiken voor een trottoir of voor een kursus. Het kan maar een maal uitgegeven worden. Om te komen tot een goed plan moet binnen de gemeente wel een en ander gedaan worden. Zonder uitvoerig in te gaan op hoe het allemaal moet, geef ik hieronder in het kort de twaalf stap pen naar een plan aan. stap 1. Het "ORGAAN" instellen. Hiermee wordt bedoeld, dat er een groep mensen moet komen, waarin burgersverenigingsafgevaardigden gemeenteraadsleden, enz. zitten. Op 10 oktober zal het vooral gaan over het samenstellen van deze groep, die het plan opstelt en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorlegt, stap 2. Regelingen vaststellen Vanuit het orgaan worden voorstellen gedaan waarin o.a. staat: a. hoe de bevolking en organisaties bij het opstellen van het plan betrokken worden. b. hoe subsidies worden gegeven. c. wat voor voorzieningen de gemeen te zelf in stand houdt. stap 3. Ontwikkeling van planning in details Vastgelegd wordt meer precies binnen welke tijd, met welke kosten, met wel ke hulp van buitenaf, enz. het plan wordt gemaakt, stap 4. Voorlichting. Aan inwoners, instellingen en organi saties wordt meegedeeld wat in de eerste drie stappen is gedaan, stap 5. Inventarisatie. Er wordt vastgelegd wat Meijel is en heeft (gegevens over plaats en bevol king), en er wordt nagegaan welke be hoeften er zijn bij de bevolking, de verenigingen of instellingen en wat er al gedaan wordt, stap 6. Financiën. Duidelijk moet worden welke geldmid delen er de komende jaren zijn en hoe ze verdeeld gaan worden. Het kan daarbij voorkomen, dat de uitgaven sterk verschillen, want sommige zaken worden binnen één jaar aangepakt, an dere pas over drie jaar. stap 7. Opstellen van plan en program ma Alle gegevens die in de eerste zes stap pen bij elkaar zijn gevonden (behoef ten, noodzaak, wensen, voorschriften) worden bij elkaar gezet. Bovendien wordt daarbij vermeld hoe het andere gemeenten of Gewest Noord-Limburg of provincie wordt samengewerkt, stap 8. Ilspraak. Ieder krijgt de kans commentaar te le veren op het voorlopige plan. stap 9.Vaststelling van het plan. Dit gebeurt door de gemeenteraad, stap 10. Inzending. Plan en programma gaan naar de Mi nister van CRM, die ze goedkeurt (of niet natuurlijk) en dan, afhankelijk van zijn geldmiddelen, subsidie ver leent. stap 11. Uitvoering In de meeste gevallen zal er in het bestaande werk niet veel veranderd worden. Wel zullen nieuwe (goedge keurde) aktiviteiten starten en andere afvallen. stapol2. Verslag. Omdat de hele planning van sociaal- culturele-aktiviteiten (en welzijn) iets is, dat steeds doorgaat, is het goed re gelmatig vast te leggen en te bespreken hoe het gaat. In een volgend plan kan rekening gehouden worden met opge dane ervaringen. In plaats van de Minister neemt de ge meenteraad een aantal besluiten (de centralisatie). Daarvoor gebruikt ze de voorstellen die het College van Burge meester en Wethouders aan de raad voorlegt op grond van de adviezen uit het "orgaan", de werkgroep. De besluiten van de gemeenteraad betref fen: a. de regeling voor het werken aan het plan (procedure), b. de subsidieverordening, c. het vierjarenplan, d. het jaarprogramma (of lijst van in stellingen), e. het jaarverslag. Naast het werk, dat het College van B en W daarvoor doet, zal de gemeente raad regelmatig moeten bekijken en bespreken of plan, opzet en uitvoering goed zijn. Waarom gebeurt dat eigenlijk alle maal? Die vraag is in verband met het opstellen van een 'plan-sociaal- culturele-aktiviteiten gerechtvaardigd Het is alsof je in een donkere kamer stoelen rechtzet. In het begin van de artikelen schreven we al iets over de redenen: mensen moeten de kans krij gen zich te ontwikkelen en te vormen in voorzieningen, die ter plaatse gere geld worden en niet in Den Haag, bo vendien moeten die voorzieningen goed op elkaar afgestemd zijn. Dat lijkt een erg magere reden. Toch is het zaak ons eens te bezinnen op hoe het staat met ons 'welzijn'. En dan kom je bij een begrip, waarover nogal ver schillend wordt gedacht: welzijn. Men omschrijft dat begrip vaak als: 'welzijn is een toestand, waarin de leden van een gemeenschap (bv. alle inwoners van Meijel) voldoening ervaren in alle voorzieningen en mogelijkheden die te maken hebben met leven, werken en wonen'. Dat is een simpele beschrij ving. Maar welzijn is niet iets, dat je kunt grijpen of inlijsten. Het is een persoonlijk gevoel, een ontwikkeling, elke dag anders. Om alle mensen wel zijn te geven, liever gezegd het gevoel te laten hebben dat leven, werken, wo nen, ontwikkelingsmogelijkheden, enz. helemaal zijn, zoals ze het willen, is er de laatste jaren veel gedaan (betaald) aan voorzieningen. Denk maar aan het gebied van de ZORG (gezondheidszorg, maatschap pelijke dienstverlening, rechtswinkels, kinderbescherming, reclassering, be jaardenzorg), EDUCATIE (onderwijs, vorming, samenlevingsopbouw, kunst zinnige vorming, peuterspeelzalen, ou derparticipatie, radio en tv, kunst) en RECREATIE (sport, spel, campings, fietspaden, speeltuinen, natuurbehoud, toneel). Dat kon, want er was geld voor. Maar in diezelfde tijd was er ook geld voor het maken van problemen: teveel eten en drinken, milieuvervuiling, breuken in gezinnen, minder begrip voor el kaar. Bovendien is er een eigenaardig gevolg. Nu de mensen steeds meer wel vaart, opleiding en vrije tijd (dus mo gelijkheden) hebben, is er steeds min der bereidheid om zich in te zetten voor verenigingswerk of ander niet- betaald werk in de gemeenschap. La ten de beroepsmensen dat maar doen. Is dat goed? Of is die bezinning no dig? Met de hulp die de Rijksbijdragerege ling Sociaal-Culturele Aktiviteiten geeft, kan de werkgroep aan de slag om een stuk welzijn voor Meijeisen te bekijken. Zeker zal ze niet alles wat voor de mensen belangrijk is (bv. werk, huwelijk, leeftijd, arbeid somstandigheden) in een regeling kun nen onderbrengen. Maar wat in Meijel mogelijk is op gebied van vorming, ontplooiing en bewustwording kan ze onderbrengen in een plan, dat past bij Meijel, dat de inwoners wat meer zicht geeft ook, als er over bestaande zaken gesproken wordt zonder de theorie die er in deze artikelen aan de orde gesteld is. Meijel, een Plan. Woensdag 10 ok tober komen belangstellenden, U bent ook welkom, bijeen voor de start, de samenstelling van de werkgroep. Namens de Gemeentelijke Voorberei dingsgroep. H. Willems. Donderdag 4 okt. om half 9 zal kinder- en tienermodezaak Meissen haar deuren weer openen. Daarmee zal 'n einde gekomen zijn aan 'n lange pe riode van verbouwing waardoor het pand aan de Schoolstraat een flinke verandering onderging. Naast de uit breiding van de winkeloppervlakte tot ruim 120 m2, is het gehele interieur ge moderniseerd. Daarin is plaats voor 'n assortiment kinderkleding, dat kleding omvat voor het kind, vanaf de kleinste babymaat tot de grootste kindermaat. Met deze verbouwing heeft de fam. Meissen de kroon gezet op het werk in de kinderkledingbranche, dat in 1966 door Mevr. Meissen begonnen werd. Met de vestiging van de zaak in baby- en kleutergoed werd toen voorzien in 'n duidelijke behoefte in Meijel. Dat blijkt o.a. uit de groei die doorge maakt werd en die ertoe geleid heeft, dat de zaak in baby- en kleutergoed uitgroeide tot 'n speciaalzaak in kin derkleding, waar alle kleding voor het kind bij elkaar verkrijgbaar is. Uitbreiding van assortiment en vloer oppervlakte leidde er tevens toe dat de zaak een echte familiezaak werd, waarin men vanaf morgen weer voor U klaar zal staan. De heropening zal zonder veel ophef plaatsvinden. Ieder een is vanaf donderdag welkom om de vergrote en vernieuwdé zaak te be kijken. Voor de kinderen (tot en met tieners) ligt een tractatie klaar, terwijl de volwassenen zullen kunnen profite ren van vele speciale aanbiedingen. Samen met de heropening zal kin derspeciaalzaak Meissen het \2Vi jarig bestaansfeest vieren, 'n Gelukwens en de wens tot veel succes is dan ook ze ker op zijn plaats. Red. OFFICIEELE BEKENDMAKINGEN Aanmaakturfverdeeling. In de loop der volgende week bestaat ter secretarie, des v.m. van 9-12 uur, gelegenheid tot het afhalen van formu lieren, waarop vermeld staat „Verkla ring voor het ontvangen van 100 aan- maakturven of 100 grauwe turven". De "Mèhlse Dörskes" enkele jaren geleden bij de presentatie van hun uniform. Eindelijk was het 30 september: het eerste concours. Aan maanden van spanning kwam een einde. De laatste weken nog extra hard geoefend en toen samen in de bus naar Baexem waar schutterij St. Jan haar jubileum concours hield. Er werd nog een half uurtje getraind in Baxheimerhof en toen in de feesttent het lange wachten- tot 4 uur. De opkomst met de mascot te was al een plaatje en punten waard, evenals het presenteren van de miss- majorette. Maar het publiek was hele maal geboeid door de prachtige en af wisselende show die de groep niet zichtbaar gespannen maar juist met stralende gezichten bracht. Zonder de uitslag te weten, was ieder blij en te vreden, de majoretten.hun ouders, die in groten getale aanwezig waren, de trainster en het bestuur. De bloeme- tjeshulde was verdiend want de jury uitslag was: de 1ste prijs in de jeugddi- visie sectie A met 146 punten plus de disctrictswisselbeker. Dat was pas een vreugde: geweldig! De terugweg naar Meijel werd een ware happening. Al toeterend reden de au to's en bus met majoretten en feest vierders Meijel binnen, waar bij Ketels nog werd nagevierd met een disco show door de Dörskes. De voorzitster bedankte en bejubelde uitgebreid de Majoretten voor de ongelooflijke prestatie. Zo'n start zou ieder zich wensen! (Van harte gefeliciteerd, ma jorettes, trainster en bestuur met dit succes! Red.). De uitreiking geschiedt aan de gezins hoofden en wel voor elk gezinslid één „verklaring". Het publiek kan deze verklaringen inleveren bij een vervener of bij een brandstoffenhandelaar. De ze moet zorg dragen voor de levering aan den verbruiker franco huis tegen de officieel vastgestelde prijzen. Na de week van 8-13 Oct. a.s. worden geen „verklaringen" meer uitgereikt. Verkiezing tijdelijken Gemeenteraad Tot leden van het kiescollege ter ver kiezing van een tijdelijken gemeente raad in deze gemeente zijn door den Commissaris der Koningin in Limburg benoemd, op voordracht van de door den Burgemeester benoemde vertrou wenscommissie van 3 personen, de vol gende personen: Landbouwers: G.M.P. Gielen, J.H. Luijten, P.S. Neessen, L. Rooijakkers, L.H. Lemmen, J.W. Verheijen, G. Joosten, J.H: Peelers, G.H. van Lier, M.L. van de Kraan, A.J. Joosten, P. Verstappen. Werklieden: P.L.P.J. op het Veld, H. van Heugten, P.H. Puts. Middenstanders: W.H.Th. Lenders, J.C. Vaes, A.H. Knapen. Overigen: G.A. Nijssen, A.H.F. Crompvoets, H.H. Knapen. 6 Oktober 1945. Met ingang van 15 okt. a.s. zullen de openstellingstijden van het postkan toor een belangrijke wijziging onder gaan. Naast het feit dat de donderdag avond in verband met de koopavond een extra openstelling krijgt van 17.30- 18.30 uur, zijn de twee, tot nu gebrui kelijke, middagopenstellingen samen gevoegd tot één openstelling van 15.30-17.30 uur. Dientengevolge zal het postkantoor vanaf 15 okt. op de volgende tijden geopend zijn: ma. t/m vr. van 9.30-12.30 u. en van 15.30-17.30 u. (op donderdag tot 18.30 u.). Bovendien wordt met ingang van dezelfde datum de tijd van de buslichting van 18.00 u. vervroegd naar 17.30 uur. Deze buslichting geeft aansluiting op de nachtposttreinen, waardoor Tante Pos in staat is reeds de volgende dag uw brief, kaart, brief kaart, pakje of wat dies meer zij, op het aangegeven adres te bezorgen. Van deze gelegenheid maken we tevens gebruik te melden dat de heer G. Maas, nu nog woonachtig in Hel mond, al enkele malen geleden be noemd werd tot kantoorhouder van het Meijelse P,T.T.-kantoor. L.V.B. EN N.K.V.-MOEDERAVOND Op dinsdag 9 okt. wordt om 20.00 uur in zaal Janssen-Jaspers de moeder avond gehouden. De leden van de L.V.B. en N.K.V.-vrouwen zijn hierbij uitgenodigd. Ook de vrouwen, die géén lid zijn van onze verenigingen, zijn uiteraard van harte welkom. Ons activiteitsjaar 1979 staat in het teken van "Internationaal Jaar van het Kind". Wij hebben naar aanleiding hiervan 'het kind' als thema van deze avond genomen. Mevr. Drs. W.J. v. Deurssen-v.d. Akker hebben wij bereid gevonden om hierover een spreekbeurt te geven. Zij heeft als pedagoge enorm veel kennis opgedaan aan een pedago gische academie, waar zij al jaren werkzaam is. Als titel heeft zij geko zen: "Het kind, zijn spel en zijn speel goed". Dames, wij hopen dat u in grote getale deze belangrijke avond zult bijwonen. Ook wordt een kleine verloting gehouden, ter bestrijding van de onkosten van deze avond.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1979 | | pagina 1