Verbouwing gemeenschapshuis begonnen 1 illl tiii Wat is eigenlijk een woonerf???? [Woonerf] p UIT DE OUDE DOOS WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1979 35E JAARGANG NO. 35 Sloop begonnen Opening: Maart 1980. K DRIE "TIEN-JARIGE" BESTUURSLEDEN BIJ STICH TING GEMEENSCHAPSHUIS Zaterdag j.l. werd door het Stich tingsbestuur van het Gemeen schapshuis een drietal bestuursle den van dat bestuur in de bloemet jes gezet. Op die dag werd her dacht, dat het Stichtingsbestuur 10 jaar bestond, en dat drie van de huidige bestuursleden, die vanaf de oprichting lid zijn geweest, zijn de heren Hans Sanders, Chris Verstappen en B. Paquay. Tijd voor een "feestelijke herdenking was er niet. Voor een belangrijk gedeelte in beslag genomen door de bouwperikelen bood 't bestuur aan de drie bestuursleden, te mid den van sloopwerkzaamheden en bouwtekeningen, het welverdien de bloemetje aan. VRIJDAGS KOOPAVOND KENMERKEN Gedragsregels voor het woonerf. Woonerf en verkeersveilig heid Borden. WEEKBERICHT VEER MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936)2243 Red.: J. Daems, De Rossecker4, P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766) 2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f 30,- per jaar, advertentiepag. 14 ct. per mm. kolombreedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Afgelopen week is een begin gemaakt met de verbouwingswerkzaamheden aan gemeenschapshuis 't Kloster. De verbouwing zal ertoe leiden, dat de gehele ac commodatie uitgebreid wordt met een grote zaal, terwijl interne verbouwingen een andere indeling van de bestaande ruimten zal opleveren. Deze activiteiten zullen samen met het in gebruik nemen van het gebouw van de huidige St. Jozef school een oplossing vormen voor de ruimtelijke problemen, waarmee het (dit jaar 10-jarige) stichtingsbestuur in de afgelopen jaren geconfronteerd werd. Het stichtingsbestuur heeft de beslis sing genomen om de gehele bouw in eigen beheer uit te gaan voeren. Diver se werkzaamheden en installaties zul len in regie uitbesteed worden, wat in houdt dat voor elk werk afzonderlijke een opdracht gegeven wordt, terwijl de gehele coördinatie berust bij het stich tingsbestuur zelf. Speciaal voor die coördinatie heeft het bestuur een bouwcommissie in het leven geroepen, die bestaat uit Hans Sanders, Chris Verstappen, Henk Knapen, Wim Hen driks, Jos van Galen en Jan Goutier, die als toegevoegd lid van Bouw- en Woningtoezicht in de commissie zitting heeft. Werkend op deze manier kan het stichtingsbestuur van het gemeen schapshuis het gestelde doel verwezen lijken: binnen het vastgestelde krediet van 580.000,- zo goed mogelijk het gewenste uitvoeren. Voor de werk zaamheden zelf heeft de gekozen wer kwijze de konsekwentie, dat de bestuursleden zeer aktief met de bouw werkzaamheden bezig zullen zijn. De sloop van een gedeelte van de St. Jo zefschool evenals de grondwerkzaam heden vonden afgelopen week door de bestuursleden zelf plaats. Ze werden daarbij op een voortreffelijke manier geholpen door enkele enthousiaste jon geren. Zodoende kunnen mogelijk wat financiële middelen vrij gemaakt wor den voor de inrichting van het nieuwe gedeelte. Verder gaand op deze weg kan het bestuur uiteraard goed gebruik maken van eventuele vrijwilligers, die behulpzaam willen zijn bij de (ver)bouwactiviteiten. De sloopwerkzaamheden aan de St. Jozefschool op de plaats waar de Nieuwe Grote Zaal van het gemeen schapshuis komt, zijn in volle gang. De activiteiten, die ondernomen wor den zijn erop gericht, om de nieuw te bouwen grote zaal in gebruik te heb ben als de Bonte Avonden van de car navalsvereniging plaats vinden. Het ge hele verbouwingsprogramma zal dan echter nog niet voltooid zijn. De plan ning is, dat het geheel in maart klaar zal zijn, zodat dan de opening kan ge beuren. De gewone activiteiten van het gemeenschapshuis zullen tijdens de verbouwingswerkzaamheden zoveel mogelijk normaal doorgang vinden. Red. DE PEEL STOND IN BRAND Het was weer eens mis in de Peel. Niet alleen "den geheelen turf in Helena Veen, maar ook die van onze gemeen te en zelfs de (kom van) de gemeente wierd bedreigd van in asch te worden gelegd," zo deelt onze burgervader op 15 aug. 1857 aan Maastricht mee. Vol gens wettelijk voorschrift moesten im mers alle bijzondere voorvallen daar direct gemeld worden. Hier volgt dan zijn dramatisch verhaal. "Omstreeks 10 uren voormiddag steeg er in de veenderij van v.d. Griendt een zodani- gen rook op welke onze gemeente overdekte als dikke wolken en het duurde niet lang of ik wierd verzocht door den administrateur der Veenderij Dekkers), met onze brandspuiten derwaarts te komen ten einde den brand te komen blusschen. Instantelijk direct) voldeden wij aan dat ver zoek en alle ingezetenen snelden toe, maar de brandspuiten konden bij ge brek aan wateren niet werken. Ook onder den rook kon er niet gekeert tegen gebrand) worden wegens den rook en de hitte van den brandenden turf. Den dag was veranderd in nacht zoodanig was de dikke rook en daar door scheenen de gloeiende vlammen. Die dit akelige niet gezien heeft, kan er geen denkbeeld van vormen en wat noch het schrikwekkenst was, een klein noorderwindje was genoeg om den geheelen turf aan te tasten en dan was er het allergrootste gevaar voor onze gemeente, waar thans groot ge brek aan water is. Men beraadde en sloot te schieten graven) tusschen den turf en de nog niet in brand staan de. Dit heeft tot gunstig gevolg, dat den brand, zoo den wind uit het noordoosten blijft volhouden, zal zijn gekeert. Maar verandert den wind ko mend uit het noorden, dan is al onze hoop tot behoud van den turf verlo ren. Zoo blijft de opgeworpen sloot eenig middel om te keeren zoo er geen regen komt zal het nog wel eenige da gen moeten duren". Niet alleen v.d. Griendt met 200 arbei ders was de dupe, maar ook verschei dene "turfmakers" uit Deurne. De grootte van het verlies was nog niet te ramen. "Dien dag H.E.G. Heer Com missaris is een ongelukkigen dag voor den Peel geweest. In de namiddag is er in den peel van Helden ook een groote partij turf verbrand. Een man komend van Asten verhaalde mij, dat daar de noodklok het volk bijeen riep om den peel te gaan blusschen. Den peel van Deurne is tot boven Baken afgebrand". Twee dagen later meldt hij "dat de brand in dé peel zich niet verder heeft uitgebreid; het vuur is om zoo te zeggen met sloten ingesloten". Meer dan 1000 ha. lagen te smeulen en wachtten op regen. L.J. Lucassen. In het artikel over het aanleggen van de bestrating in bestemmingsplan Mo- lenhaagveld I, van de afgelopen week werd gesproken over het WOONERF. We gaan deze week verder in op het Woonerf. Een woonerf is een straat, die op een speciale manier is ingericht, en speciale regels kent. Hieronder vindt U een aantal kenmerken van het woonerf. Een woonerf is een straat of een sa menstel van straten met de volgende kenmerken: de straat heeft geen functie voor het doorgaand verkeer. er is extra aandacht besteed aan leven en wonen. het verkeer speelt een onderge schikte rol. het wonen, verblijven, spelen, recreëren, ontmoeten e.d. spe len een belangrijke rol. er is geen eigenlijke rijbaan of weg met trottoir. er is één openbare ruimte, waar ie dereen overal mag komen, lopen, rij den, spelen en waar allerlei voorzienin gen zijn aangebracht om dat te kunnen doen. er zijn speciale voorzienin gen, bedoeld om de snelheid van het verkeer af te remmen. Hierbij kan men denken aan drempels, maar ook aan vernauwingen, verspringingen in de doorgang, 't plaatsen van obstakels in de vorm van paaltjes of bomen. men mag niet zo maar overal par keren. Parkeren is alleen daar toe gestaan waar het door middel van een P (op een bord of steen) is aangege ven. het begin en einde van een woonerf is duidelijk aangegeven via in- en uitritten. als het woonerf vol doet aan een aantal minimum- inrichtingseisen mag het bord "woonerf" worden geplaats. indien het woonerf-bord is geplaatst, gelden een aantal gedragsregels voor het woonerf. 1. Overal spelen. Voetgangers mogen het woonerf hele maal gebruiken. Om er veilig te kun nen lopen en om er allerlei spelletjes te kunnen doen. En met dit laatste wordt ook het spel van volwassenen bedoeld. Dat kan allemaal omdat het woonerf niet verdeeld is in een rijbaan en apar te trottoirs. Het woonerf breekt dus met de straat oude stijl: trottoirs, een rijbaan met geparkeerde auto's en ver keersgevaar. 2. Stapvoets rijden. Een woonerf is zo ingericht dat bestuurders- en dat zijn fietsers, brom fietsers, motorrijders en automobilisten- er zeer langzaam moe ten rijden. Voorgeschreven is en dat zij nooit sneller mogen rijden dan stapvoets. Deze lage maximum snelheid is nodig omdat iedereen van hetzelfde stukje openbare ruimte ge bruik maakt. Alles voltrekt zich in een woonerf in loopsnelheid. Daar zal de voetganger geen moeite mee hebben, maar het vraagt wel de nodige aanpas sing van het gemotoriseerd verkeer. Maar dat is dan ook te gast op een plek waar wonen en leven voorgaan. Het straatmeubilair, variaties in het verloop van het woonerf en diverse snelheidsremmende voorzieningen (ver keersdrempels, bloembakken, bomen en struiken) maken dat dubbel en dwars duidelijk. 3. Rechts heeft voorrang. In een woonerf - de straat van de voet ganger - zijn bij het regelen van de on derlinge voorrang de motorvoertuigen niet langer meer in een bevoorrechte posities geplaatst. Voor alle bestuur ders, dus ook voor fcetserf en brom fietsers, geldt daarom dat voorrang moet worden verleend aan van rechts komende bestuurders. Het is dus zo: Een automobilist moet voorrang geven aan een (brom)fietser die van rechts komt; maar een (brom)fietser moet een automobilist van rechts voor laten gaan. 4. Redelijk samenspel. Het woonerf doet pas prettig of gezel lig aan als voetgangers, en met name dus het spelende kind, zo weinig mo gelijk hinder ondervinden van het rij dend verkeer. Natuurlijk is het niet fijn als zij telkens door fietsers, brom fietsers en automobilisten worden ged wongen voor hen opzij te gaan. Niette min kan een goedwerkend woonerf het ook niet stellen zonder het redelijk sa menspel tussen voetgangers en rijdend verkeer. Wie in een woonerf rijdt mag de voetgangers niet hinderen, maar voetgangers (en spelende kinderen) mogen auto's ook niet tegenhouden of onnodig belemmeren. Politieauto's, brandweerwagens en ambulances met zwaailichten en sirenes hebben natuur lijk altijd vrije doorgang. 5. Parkeren waar het mag. In woonerven ontbreken parkeerver bodsborden en gele strepen aan de rand van de weg. Dat betekent niet dat overal de auto mag worden neergezet. Dat mag alleen maar waar de letter p op de straat is geschilderd of waar het bekende blauwe bord met de witte P staat. Op andere plaatsen in een woonerf is parkeren strikt verboden. In het woonerf kunnen de ouders hun kinderen leren met andere verkeers deelnemers rekening te houden. Het woonerf is dan het eerste oefengebied. Natuurlijk zal het kind moeten leren dat er zeer duidelijke verschillen bestaan in het verkeer binnen en bui ten het woonerf. Daarbinnen kan een kind rustig spelen, daarbuiten niet. Overduidelijk is dat ouders en opvoe ders een belangrijke taak hebben hun kinderen er op te wijzen hoe het ge drag moet zijn in het verkeer, zowel binnen als buiten het woonerf. Het woonerf biedt de mogelijkheid om met een kind eenvoudig te beginnen, een goed vertrekpunt voor de ingewikkelde en moeilijke problemen van het "ech te" verkeer. De hierbij geplaatste borden geven be gin en einde van het woonerf aan. Slechts indien deze borden geplaatst zijn, zijn bovenstaande gedragsregels van toepassing. Ervan uitgaande dat we in Meijel spoedig de woonerfaan duiding zullen tegenkomen, kan iede reen alvast wennen aan de regels die op die straten van toepassing zijn. Red. A 1*1

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1979 | | pagina 1