7 juni: Europese verkiezingen 'n Idee??? Verenigingen attentie!!! OUD NIEUWS St. Josefschool 2e op Leudaltoernooi! OPENBARE BIBLIOTHEEK WOENSDAG 8 JUNI 1979 35E JAARGANG NO. 23 Rommelmarkt Vanaf .1 juni 1979 is het voor ie dereen verplicht om de boeken van de bibliotheek mee te bren gen is een tas; géén tas, géén boeken! VRIJDAGS KOOPAVOND WEEKBERICHT vaan meuel Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936)2243 Red.: J. Daems, De Rossecker4, P B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766) 2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven.' abonnement f 30,- per jaar, advertentiepag. 14 ct. per mm. kolombreedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Afgaande op de aanblik van borden die medewerkers van de gemeente in ons dorp geplaats hebben is de interes se voor deze verkiesingen in ons dorp erg gering. Bij het schrijven van dit ar tikeltje zijn op het bord aan het Alexanderplein slechts flarden te zien van een verkiezings"strijd", die een jaar geleden de gemoederen in ons dorp heel wat meer bezig hield. Begrij pelijk is dat laatste zeker; de mensen waarop toen gestemd kon worden ken de men persoonlijk. Bovendien is iede reen meer op de hoogte van het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Dat ge beuren staat dichter bij de kiezerrs en spreekt daardoor veel meer aan dan nu het geval is bij de verkiezingen voor het Europese Parlement. De pogingen die de afgelopen maanden onderno men zijn om dit Parlement vanuit Straatsburg dichter bij de kiezers te brengen zijn uitgestegen boven het po litieke gekrakeel, dat de meeste verkie zingen kenmerkt. Op de voorgrond heeft veelal de poging gestaan de kie zers ervan te overtuigen, dat ze moeten deelnemen aan de verkiezingen. WEL OF NIET GAAN STEMMEN! Het weekblad "De Tijd" heeft de af gelopen twee weken aan deze vraag 'n interessante discussie gewijd. Deze dis cussie wil ik hier (verkort) weergeven, omdat ik vind dat een aantal krachtige beweegredenen om wel of niet te gaan stemmen weergegeven worden. Wat is gebeurd? Blijkens een artikel van hoofdredac teur Arie Kuiper in de Tijd van 25 mei heeft hij z'n oproepkaart om deel te nemen aan de Europese verkiezingen verscheurd "uit respect voor de demo cratie"; De redenering van Kuiper om te voorkomen tot dat besluit komt heel in het kort hierop neer: 1Ik wil geen parlement kiezen dat geen bevoegdheden heeft. Dat zoen ze in Oost-Europa ook. 2. De Europese Raad, de halfjaarlijk se bijeenkomst van regeringsleiders ontwikkelt zich steeds meer tot beslissend orgaan in de EG. Deze raad onttrekt zich geheel aan de controle van het Europees Parle ment. Dus is het boerenbedrog zo'n parlement te kiezen. 3. Zeker Frankrijk zal 'n veto verbod) uitspreken over uitbrei ding van bevoegdheden van het Eu ropees Parlement. 4. Het is onbehoorlijk het democra tisch besef van Europese burgers uit te hollen door hen te verleiden voor joker naar de stembus te gaan. RECHTEN BEVECHTEN Redacteur Rob Vermaas is echter 'n andere mening toegedaan dan z'n hoofdredacteur. In de Tijd van 1 juni geeft hij zijn mening als volgt weer: "Europa schreeuwt om verdergaande democratisering. En het is dom om dan te zeggen dat je geen verkiezingen moet houden omdat die democratie nog niet optimaal is. Kuiper moet de geschiedenis eens nalopen om te zien hoe alle parlementen hun eigen rechten hebben moeten bevechten. Het Neder landse Parlement heeft tussen 1815 en 1868 één grotè strijd om bevoegdheden moeten voeren met weigerachtige Wil- lems. En zo is het overal gegaan en zo zal het Europees Parlement het ook zelf moeten doen. Dwars tegen de po litieke ontwikkeling aan de top van Europa in. Het Europees Parlement had tot nu toe weinig gezag, niet al leen door het ontbreken van formele bevoegdheden, maar vooral ookd oor dat het door nationale parlementen - indirect dus- was samengesteld. Nu wordt het direct gekozen en dat bete kent dat het een directe legitimatie (wettig verklaring) van de burgers krijgt. Met die verkiezingen worden de burgers meer bij het werk van Europa betrokken en daardoor kan het parle ment met meer recht een vuist maken.' En al komt de uitbreiding van de be voegdheden niet spoedig - door de houding van Frankrijk, Engeland en niet te vergeten Denemarken is dat te verwachten - dan toch kan het parle ment meer dan voorheen optreden als een politiek platform, waar de belan gen van de butgers worden behartigd. Nog twee argumenten. Op het ogen blik doen Europese parlementariërs hun werk in Straatsburg erbij. Ze zijn ook lid van het nationale parlement en ze kunnen alleen tijd aan Europa besteden voorzover hun nationale werk dat toelaat. In eigen land en op hun prestaties daar moeten ze immers weer gekozen worden. Nu krijg je door de ontkoppeling (leden van het Europees Parlement zijn niet langer lid van 'n nationaal parlement), wat Schelto Pa- tijn noemt full profs in Europa in plaats van de amateurs van het niet- gekozen parlement. Ten tweede: door de verkiezingen zijn de partijen gedwongen hun actie te politiceren. Je kiest niet zonder meer voor Europa, maar je kunt als kiezer in toenemende mate aangeven voor welk Europa je kiest. Kortom, ieder zijn eigen vrije mening, maar ik ga stemmen, juist ter wille van de demo cratie. Misschien is dit betoog samen te vatten in de eenvoud waarmee de PvdA-parlementariër Patijn, die het rapport voor de Europese Verkiezin gen heeft opgesteld, zijn inleiding op dat verslag begon: "De politieke bete kenis van de rechtstreekse Europese verkiezingen is gelegen in het feit dat zij zullen plaatsvinden en in de totstandkoming van een directe band tussen de burgers en "hun" Europese Gemeenschap". Tot zover het betoog van Vermaas. WAT DOET U 7 JUNI! Nederland zal op 7 juni 25 vertegen woordigers voor het Europese Parle ment gaan kiezen. Dat parlement heeft nog te weinig bevoegdheden, maar die het heeft, behoort eigenlijk niet uit te oefenen zonder de directe band met de kiezers. Reden temeer om bij de weer gegeven gedachten aan te sluiten en te gen U te zeggen: "Kom op voor Euro pa op 7 juni". WAAR EN WANNEER KUNT U STEMMEN? U kunt 7 juni uw stem uitbrengen tus sen 8 uur 's morgens er. 7 uur 's avonds. Op Uw oproep staat vermeld in welk van de drie stembureaus U verwacht wordt. De drie plaatsen waar in ons dorp gestemd wordt, zijn: Stemdistrict 1: Gemeenschapshuis 't Kloster; Stemdistrict 2: Zaal Oranje- Hotel; Stemdistrict 3: Bejaardenhuis De uitslag van de verkiezingen zal niet, zoals gebruikelijk op dezelfde dag be kend gemaakt kunnen worden. Omdat de verkiezingen ook in de andere lan den van de EG gehouden worden, en wel op 7, 8, 9 of 10 juni zullen ook pas na deze laatste datum de stembus sen in de 9 landen geopend worden. Red. lerlandn 3d()ï Verrrlld Komnthjtfa JiMerhni Luxothuf Srektx'itu fuitshnd Na de 3e plaats op het handbaltoernooi in Beringe, behaalden de meisjes van de St. Josefschool op het Leudaltoernooi, waar 16 schoolteams tegen elkaar uitkwa men, een uitstekend resultaat, door de finale te verliezen, wat een 2e plaats bete kende. Hieronder volgt het verslag van twee kinderen die meededen. Om 1 uur moesten we op school zijn. Alleen de meisjes, want de jongens spelen volgende week. Er reden vier meesters en een juf mee. Zo vertrokken we naar Heijthuijsen. Toen we daar arriveerden moesten we ons eerst omkleden en w e kregen een t-shirt van onze school aan. Het eerste team een oranje, het tweede team een groen. Omgekleed gingen we naar de velden van gras. Er was ook een verhard veld, maar dat werd buiten gebruik gehouden. Zo begonnen onze eerste wedstrijden. Het tweede team had het moeilijk in hun poule, maar ja, er moeten altijd teams afvallen. Dus na 3 wedstrijden waren zij uitgespeeld] Het eerste team deed het veel beter. Zij wonnen de eerste wedstrijd met 5-1, de tweede met 13-0 en de laatste verloren zij van de Min-Calsschool uit.Roggel met 4-1. Omdat ze 2e wa ren in hun poule, kwamen ze toch in de kruisfinales. Zi jwonnen die en ook de halve finale. Toen moesten ze in de finale om de le en 2e plaats en... ja hoor weer tegen de Min. Calsschool uit Roggel. De tegenstander was weer iets sterker en de St. Josefschool verloor met 4-1. Zo ging dus onze school met een beker voor de 2e plaats naar huis. Geschreven door Annette v.d. Vondervoort (le team) en Dagmar v.d. Wassen- berg (2e team). Misschien weet u het al, mis schien ook niet: op 25 au gustus a.s. houdt de jongeren- kerk haar, al bijna traditionele, rommelmarkt. Uw medewer king is daarbij van het alle- grootste belang! Daarom: als u spullen hebt en kwijt wilt; geeft u dit dan door aan: Anton van de Vondervoort, Heufkesweg 15b, tel. 2457. Er wordt 4 keer opgehaald! De volgende week zaterdag, 16 ju ni, voor de eerste keer! Als u uw spullen op die zater dag kwijt wilt zijn, zorg dan dat u voor die datum gebeld hebt! Bedankt voor uw medewerking. De Jongerenkerk. Het is de laatste tijd nogal eens voor gekomen, dat bepaalde verenigingsacti viteiten (jubilea, recepties, e.d.) gep land werden op dezelfde dagen. Daar uit heb ik, mede n.a.v. opmerkingen van anderen, de voorzichtige conclusie getrokken, dat de agenda van vereni gingsactiviteiten die elke week in het Weekbericht opgenomen is, óf onvol doende gelezen wordt óf niet alle acti viteiten vermeldt die in Meijel gehou den worden. Het eerste probleem(pje) oplossen ligt buiten mijn vermogen. Ik kan daarvoor slechts één advies geven: raadpleeg bij de vaststelling van data voor bepaalde activiteiten even de agenda. Dat voorkomt overlappingen waardoor mogelijk de interesse van anderen voor de georganiseerde activi teit van Uw vereniging toeneemt. Met betrekking tot het tweede punt hebben we de volgende oplossing in gedachten. We stellen voor dat U de data waarop Uw vereniging belangrijke activiteiten heeft even doorgeeft aan de redactie. Gepoogd zal worden om één maal per maand de hele agenda op te nemen; daarnaast zult U elke week dat gedeelte van de agenda, dat het meest dichtbij ligt, opgenomen zien. Deze poging om tekomen tot een af stemming van d eonderlinge vereni gingsactiviteiten is niet geboren vanuit 'n bemoeizucht met Uw activiteiten. Reeds vaker is dit punt in het verleden besproken. Pogingen om tot oplossing te komen zijn onvoldoende uit de (grond)verf gekomen, 'n Gebleken be hoefte aan een dergelijke overkoepe ling is er. De poging daartoe lijkt me via 't Weekbericht, met medewerking van U allen, wel te verwezenlijken, 't Weekbericht, elke week een vraagbaak voor U en Uw vereniging, kan de functie van gemeenschapsblad op deze manier misschien nog beter waarma ken, dan 't in het verleden steeds ge daan heeft. Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: het gaat voornamelijk om activiteiten van verenigingen, waarbij ofwel andere verenigingen betrokken zijn, of waar bij nogal wat publiek te verwachten is. De verenigingsactiviteiten waarbij al leen eigen leden betrokken zijn (b.v. jaarvergadering, uitstapje, e.d.) blijven uiteraard ook- opgenomen worden in de agenda. Voelt U iets voor dit idee? Zo ja, geef dan Uw activiteiten tijdig en regelma tig door. Uiteraard mag U op dit initi atief ook op 'n andere manier reage ren. Red. ZESKAMP EN WEIDEFEESTEN BIJ GELEGENHEID VAN 10-JARIG BESTAAN TTV "MEIJEL". Vanwege het 10-jarig bestaan van de tafeltennisvereniging "Meijel", organi seert deze vereniging een zeskamp, annex weidefeest op zondag 10 juni a.s. De zeskampspelen bestaan uit: water dragers, tennis', puzzel, kelnerwedstrijd, hindernisfietsen en zaagwedstrijd. Aan de zeskamp nemen de volgende verenigingen deel: Carnavalsvereniging de Kieveloeët, Harmonie Eendracht, Schutterij St. Nicolaas, onderwijzers van de St. Jozefschool, Lawntennis, "het Hok", "Fontana" en twee buurt verenigingen. Commentaar zal door dhr. v. Dessel worden gegeven. De weidefeesten bestaan uit de volgende evenementen: schiettent, ballengooien, vissen, waterpistoolschieten en enveloppen trekken. Op het terrein is een tap aanwezig. Verder zijn er ijs, snoep en hartige hapjes te verkrijgen. De toegang tot het terrein, bij het Alexanderplein, is gratis. De weidefeesten beginnen om 11.00 uur v.m., de zeskamp zal om 14.00 uur n.m. beginnen. Dit alles zal plaats vinden op 10 juni a.s. bij het Alexanderplein. Wilde bebouwin£ Maar niet alleen de onzinnige verhef fing der techniek is de directe oorzaak, dat zoveel ongerepte landschappelijke schoonheid is verdwenen en bedorven. Ook indirect heeft zij haar invloed uit geoefend op de levensgewoonten der menschen en daarmee logischerwijze op de uitbreiding van onze steden en dorpen, alsmede op de indeeling en den vorm der woningen en andere gebouwen. Hierdoor is inderdaad zeer veel verbeterd en dit verdient groote waardeering, doch veel is ook verloren gegaan, hetgeen uit het navolgende duidelijk moge worden. Het is een bekend verschijnsel, dat de laatste tijd, op vele, ver van steden en dorpen verwijderde plaatsen, vooral labgs de groote verkeerswegen woningen zijn verrezen ten behoeve van menschen, die daar ter plaatse hun werk niet hebben. Als men logisch redeneert zal men moeten toegeven, dat men daar behoort te wonen, waar men zijn werk het ge makkelijkst doet of bereiken kan. Vroeger gebeurde het dan ook niet anders; maar de moderne menschen voelen zich door deze eeuwenoude traditie helaas niet meer gebonden en maken zich los van de historisch gegroeide vestigingsplaatsen. Een van de redenen hiertoe is de enorme ont wikkeling van het verkeer gedurende de laatste 50 jaren. Hierdoor werd het mogelijk om ook vanaf veraf gelegen woonpaatsen zijn werk te bereiken door middel van trein, autobus, eigen auto of motor en korte afstanden de fiets. Vervolgens is er, vooral bij stads- menschen een toenemend verlangen te constateeren om de stad te ontvluchten en "buiten" te gaan wonen teneinde van de natuur te kunnen genieten. Dit is alleszins begrijpelijk: het leven in de stad, met haar jachtende kantoren, winkels, fabrieken en lawaaierig verkeer tusschen zich als-maar opstapelende huizenblokken is dermate vermoeiend, dat de stedeling ernaar verlangt een gedeelte van zijn vrije tijd "groen" om zich heen te zien en zich in de natuur te verpoozen. Door het wonen aan een groote verkeersweg wordt echter wel zeer slecht aan dit verlangen voldoen, voldaan. Hier zullen immers spoedig meerdere huizen verrijzen van menschen die ook buiten willen wonen, zoodat al gauw een nagenoeg aaneen gesloten bebouwing ontstaat,' waardoor de mensch zich weer in de stad waant, maar nu zonder de cultureele voordeelen, die de stad kan bieden en ten koste van veel transportmoeite. Het verlangen naar ontspanning in de natuur moet dan ook op andere wijze bevredigd worden. Uit: Wederopbouwproblemen door W. Ruijters 9 juni 1945

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1979 | | pagina 1