Herinvoering van kavelprijzen bouwgrond? VRIJDAG 25 MEI Aankoop van Gooden geeft toch discussie Bedrijf Uien laten zitten is geen goede zaak 0ÜD NIEUWS Gemeenschapshuis 't Kloster Cabaretavond met de groep KABIAAR Was u al bij meubelen in Horst Op bezoek bij de bakker WOENSDAG 16 MEI 1979 35E JAARGANG NO. 20 TOT DAN. Speciaal adres voor massief eiken meubelen AANMELDEN KLEUTERS MEIJEL OPENBARE BIBLIOTHEEK Donderdag 24 mei (Hemelvaarts dag) zal de openbare bibliotheek de hele dag gesloten zijn. Bij de bakker. VRIJDAGS KOOPAVOND U HEBT ONS DE KAVEL- PRIJS UIT HANDEN GE NOMEN. VERREKENEN. WAT GEBEURT ER NU. AANVRAGEN LANDBOUW WERKTUIGEN. WEEKBERICHT VEEE riEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936) 2243 Red.J. Daems, De Rossecker 4, P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766) 2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f 30,- per jaar, advertentiepag. 14 ct. per mm. kolombreedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Nog nooit cabaret gezien!!? Dan wordt het tijd. En dan nog wel in Meijel. We hebben er al een voorproefje van gehad. Reakties daarvan moet je vragen bij de mensen die erbij waren of u hebt de reaktie al in het wekeblad gelezen. Het was geweldig! En de prijs... in de voorverkoop 5,- en op de avond zelf 6,-. Da's zeker niet veel voor wat u voorgeschoteld krijgt. Een groep die voor onze zuiderburen een begrip is op het toneel en televisie. En om u nog beter te overtuigen: de groep was vorig jaar finalist op het "Delft- se cabaret festival". U komt toch ook! Zeker de moeite waard. De aanvang is 20.30 uur. Voorverkoop, prijs dan 5,-: di. 22. van 19.00 - 20.00 uur; wo. 23. van 19.00 - 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Binnenkort Is er weer gelegenheid tot het aanmelden van kleuters, die in augustus 1979 voor 't eerst naar de kleuterschool mogen gaan Ze moeten dan wel voor t oktober 1979 vier jaar oud zijn. Deze aanmelding is centraal, dat wil zeggen dat allle nieuwe kleuters aangemeld worden op kleuterschool De Garrepaap Pastpaedje 2 U wordt verwacht op woensdag 23 mei tussen 2 en 4 uur Wilt U s v p. Uw trouwboek|e meebrengen? De aanmelding bij n leidster van die desbetrettende school, hoeft niet automatisch te beteke nen dat ze op die school geplaatst worden. Tot ziens op woensdagmiddag 23 mei Zr Joanm Kleuterschool De Garrepaap Pastpaedje 2 tel. 1423 C Scheepers Kleuterschool Aen den Mortel Mortel 2 tel. 1744. In de rondvraag voor de publieke tribune na de raadsvergadering van 7 mei sprak de heer W. Thijssen (Hel- densedijk) z'n verwondering uit over de grondaankoop langs de Kurversweg door de heer Gooden, terwijl daar door de raad geen stelling tegen genomen wordt. Er is gesproken over wel of niet uitbreiden van de recreatievoorzieningen in Meijel. Toen heeft de raad duidelijk "stop" gezegd, aldus Thijssen. Nu is echter door deze aankoop juist datgene gebeurd wat men eigenlijk wilde voorkomen, zo zei de spreker. Over het aangehaalde pro bleem volgde de volgende woorden wisseling tussen spreker en burgemee ster Kirkels. B.We vinden dat we grote pech gehad hebben.De bestemming van de grond is al sinds '73 "kamping". Th.: Hoe is het zover kunnen komen? Waarom reageert de raad niet? B.: We hebben geprobeerd de grond aan te kopen. Th.: Hoe is dat mogelijk dat anderen de grond kunnen kopen terwijl de gemeente met de eigenaren in onder handeling is? Was het niet mogelijk optie te vragen, gezien d? beleidslijn van de raad? B.We hadden mondeling de toe zegging dat we zouden kunnen kopen. ThWaarom gaan ze dan met anderen zaken doen? Waarom doet de raad geen uitspraak? Dan mengt wethouder van Dessel zich in de discussie: Er is een besluit van de raad om geen uitbreiding van recreatie terreinen toe te staan. Het besluit van d de raad is wel doorkruist, maar niet ge dwarsboomd. Wat de raad toen uit gesproken heeft is niet gewijzigd, want 'n eventuele uitbreiding van de kamping is gebonden aan een vergunning, waarvoor de raad toestemming moet geven. Th.: Is datgene wat U zegt niet tegen eigen beter weten in? Dat het zover is gekomen ligt misschien wel aan het College. Van D.Dat is misschien wel zo, maar degene(n), die toezegging heeft gedaan, heeft zich niet aan z'n woord gehouden. B.De heer Thijssen weet meer. Ik wil hem vragen z'n odr 'ns aan 2 zijden te luisteren te leggen. Raadslid Willems: Er is (intern) genoeg gefoeterd tussen de Raad en 't College", waarna hij de discussie besloot met 'n argumentatie, die door 'n aantal aanwezigen weinig verheffend werd geacht en beslist te kort deed en voorbij ging aan de zakelijke bena dering van deze problematiek door de heer Thijssen. Deze uitspraak kwam uit de mond van raadslid Stultiëns toen de grondruil (0.10.00 Ha) van de heer J. Uien met de gemeente ter beslissing voorgelegd werd aan de raad. Hij zei te weten, dat er pogingen gedaan zijn door de gemeente om de grond of 't hele pand weg te kopen. Onbegrijpelijk dat het niet gelukt is", aldus spreker, die 't on gewenst vond dat 'n klein agrarisch bedrijf in de woonomgeving blijft zitten. Met betrekking tot het voorlig gende voorstel zette hij zijn bezwaren tegen het plan nog eens op 'n rijtje. Hij was van mening dat Uien in een vroeg stadium benaderd had moeten jvorden, zodat koop van het hele bedrijf plaats had kunnen vinden. Nu gaan 4 tot 5 bouwplaatsen verloren. Bovendien acht hij de te plaatsen afrastering met daarbij de bedrijfsgebouwen 'n afschuwelijk gezicht in de woonomgeving. M.b.t. 't punt van het betalen van 35,- per m2 (met rente op rente van 8%) door de heer Uien als er woningbouw op het perceel van Uien gepleegd gaat worden (bijdrage in de kosten bouwrijp maken) zegt Stultiëns dat die grond onbetaalbaar wordt. Con cluderend zegt hij 't 'n slechte zaak te vinden als het bedrijf Uien blijft zitten en hij stelt dan ook voor het plan Uien nogmaals in een commissie te bespreken en weer met de heer Uien te gaan praten. De voorzitter antwoordde dat het al erg lang geleden is dat wethouder Leenders met J. Uien gesproken heeft. Vrees voor onbetaalbaarheid van de grond had de raadsvoorzitter niet, als je deze prijs vergelijkt met de prijzen voor de grond in Molenhaagveld 2. Hij zei de ver wachting te hebben dat eind '79, bij bekend zijn van de nieuwe grondprijs, die prijs zo rond de 100,- per m2 zal liggen. Berekening leidde tot de uit komst dat Uien over 10 jaar nog 25,- per m2 voor zijn eigen grond zou krijgen, uitgaande van een verkoop prijs van 100,-. Wat aankoop van het hele bedrijf betreft, blijven we het pro beren, maar het ligt niet alleen aan ons dat dat niet doorgaat. Raadslid Janssen zei contact gehad te hebben met de heer Uien. Er is al 8 jaar onderhandeld. De voorgestelde ruiling die daar nu het resultaat van is noemde hij 'n goede zaak, omdat de geplande weg gerea liseerd kan worden. Wel vroeg hij aan dacht voor het feit dat er misver standen bestaan in deze zaak. Snel contact met de heer Uien is nodig, zo meende hij. Voorzitter Kirkels meende dat het voorstel dat op papier staat zo is afgesproken met de heer Uien. Sinds die afspraak is niets meer vernomen. Hij zegde toe snel contact op te nemen. Mocht het blijken anders te zijn, dan zal op het raadsbesluit teruggekomen worden. Dinsdagmiddag 8 mei waren alle Meijelse tweede klassertjes te gast in bakkerij Broekmans in de Dorpsstraat. De bakker, die graag was ingegaan op het verzoek om zijn bakkerskunst te vertonen, gaf de kinderen uitleg over het bakken van brood, waarna alle kinderen in de gelegenheid werd gesteld zelf een broodje te bakken. Het be zoek, dat gebracht werd in het ka der van de voorbereiding op de Eerste H, Communie werd door en kele kinderen als volgt beschreven. Toen wij naar de bakker gingen, toen moesten we eerst de jassen weg leggen en toen gingen we eerst kneden. Toen mochten we er een boot van maken, of een vis of een poppetje. Ik had er een boot van gemaakt. Een motorboot had lees verder op pag. 3 Tengevolge van verschuivingen van geprojecteerde bouwblokken wijken de opgegeven oppervlaktes van verscheidene bouwterreinen in 't Molenhaagveld af van de bij opmeting door het kadaster vastgestelde werke lijke oppervlaktes, 'n Voorstel tot ver rekening van de minder-oppervlakte, indien die meer bedraagt dan 3%, werd in de vergadering van 7 mei door de ge meentebestuur aangenomen. Het voor stel als zodanig leverde weinig moei lijkheden op, omdat iedereen het recht vaardig achtte de verrekening toe te passen, ook al is de gemeente dit ju ridisch niet verplicht. Diverse raads leden vielen echter wel over de aan getoonde onnauwkeurigheid in de meting en ze vroegen zich af hoe dat gekomen is. Raadslid Bongers vond 'n aantal afwijkingen van 48 wel erg veel. Hij suggereerde dan ook om in de koop akte 'n zodanige bepaling op te nemen dat verrekening achteraf, zowel ten goede als ten kwade, altijd plaats kan vinden. De heer Smolenaars daaren tegen lijkt 'n andere oplossing mogelijk en stelde voor om terug te keren naar de kavelprijs zoals die in vroegere bestem mingsplannen ook steeds is toegepast. Hij vroeg zich verder af, of het niet mogelijk is, om alsnog 'n bedrag te vorderen van de bouwers die teveel grond gekregen hebben. De heren Janssen en Gielen spraken namens hun fractie uit dat de gemeente nauwkeuriger te werk moet gaan bij het opmeten van de grootte van de kavels. Beide sprekers vallen collega Bongers bij in zijn voorstel om herberekening achteraf mogelijk te maken, door 'n clausule met een dergelijke strekking in de overdrachtsakte op te nemen. Voorzitter Kirkels gaf als verklaring voor de ontstane afwijkingen de andere werkwijze die is toegepast in dit be stemmingsplan. In andere bestemmingsplannen was het zo, dat eerst de wegen en andere voorzieningen gerealiseerd werden, alvorens de exacte grootte van de bouwkavel werd vast gesteld. Nu wordt eerst de bouwblok vastgesteld, maar correcties achteraf kunnen de grootte van de kavel nog be ïnvloeden. Bovendien was het ook zo, dat in eerdere bestemmingsplannen de bouwgrond verdeeld was in kavels, die 'n vastgestelde prijs per kavel hadden. In Molenhaagveld zijn we van de kavel- prijs afgestapt op aandringen van de Raad. De kavelprijs is ons toen uit handen genomen. We voelen er echter veel voor om terug te gaan naar de kavelprijs in Molenhaagveld 2. Als de Raad, dat ook vindt, zijn we daar erg gelukkig mee, en worden problemen zoals die zich nu voordoen, voorkomen. Ingaande op het punt of terugvor dering van 'n bedrag voor te veel ge kregen grond mogelijk is, antwoordde de voorzitter dat dat juridisch onhaal baar is. De heer Gielen sprak zich vooralsnog uit voor verrekenen. Bongers was het daarmee eens vanuit het standpunt, dat het onrechtvaardig is als voor percelen die verschillen in grootte dezelfde prijs betaald moet worden. Wethouder van Dessel echter was 'n enigszins andere mening toegedaan. Kavels die verge lijkbaar zijn, worden bij kavelprijzen voor dezelfde prijs verkocht, ook al verschillen ze in grootte. Bongers oor deelde dat echter onrechtvaardig, daarmee grond gevend aan zijn stand punt dat de prijs per m2 gehandhaafd moet blijven. Er is op het ogenblik weinig (niets) meer aan bouwgrond te verkopen. Daarom geldt voor de nu afgesloten koopakten hetzelfde als wat nu is toegepast. Dat wil zeggen, dat bij 'n afwijking van meer dan 3% verrekening zal plaats vinden. Over het nieuwe plan (Molen haagveld 2) zal spoedig 'n kostprijs berekening gemaakt moeten worden. Dan zal het aan de Raad zijn om te bepalen of 'n kavelprijs of 'n prijs per m2 (met 'n verrekeningsclausule in de koopakte) zal worden gehanteerd. Het bestuur. De regeling van de aanvragen voor werktuigen is in zooverre gewijzigd, dat deze thans (schriftelijk) moeten worden ingediend bij den assistent bij de Rijkslandbouw voorlichtingsdienst, in dit geval aan onderstaand adres. In verband met de zeer beperkte moge lijkheden kunnen slechts zeer urgente gevallen behandeld worden, ieder an der wordt onherroepelijk terzijde ge legd. Voor iedere aanvrage ter vervan ging van een versleten of verongelukt werktuig dient men een verklaring van den handelaar over den toestand van het hierbij over te leggen. De assistent, G. Engels Rochusplein 5, Helden. 19 mei 1945. KONIJNEN EN PLUIMVEE SPORTVERENIGING M.S. De konijnen en pluimvee sportvereniging M.S., houdt vergade ring op Maandag 21 mei 1945 in café Basten, om 1 uur n.m. Degenen, die lid zijn of lid willen worden, worden verzocht, in verband met een schrijven van de provinciale afd. van de N.K.B., welke de getroffen fokkers van nieuw materiaal zal voorzien, deze vergade ring bij te wonen. De leden welke niet op deze vergadering aanwezig zijn zul len niet meer als lid beschouwd wor den.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

WVM | 1979 | | pagina 1