Weekbericht voor Meijet W NOOEPSWAAET Sociale organisaties E.H.B.O. AFD. MEIJEL Onder grote belangstelling werd op zon dag 17 dec. 'n rayonwedstrijd gehouden te Thorn. Ook 'n ploeg van onze afde ling heeft er aan deelgenomen en wist de 4e plaats te behalen. De eerste prijs ging naar Beegden met 188 punt., de 2e prijs werd behaald door de afd. Wes- sum met 174 punt. en de 3e prijs werd in de wacht gesleept door de afd. Hel den. Voor Meijel dus een goed resultaat, ge zien 't feit dat deze ploeg in de Nieuwe samenstelling voor de eerste keer moest optreden. Proficiat en bedankt voor jul lie goede inzet, met wat meer oefenen zal 't zeker lukken. Voor dit, ten einde spoedende jaar zit ten onze aktiviteiten er weer op. Op maandag 8 jan. beginnen wij weer met de lesavonden voor de cursisten, en op dinsdag 30 jan., dus niet op maandag zoals abusievelijk in 't oefenprogramma werd opgenomen. Rest ons nog U allen, leden, docent-arts instructuur en alle E.H.B.O.-vrienden, een Zalig Kerstfeest te wensen. Moge 1979 voor U allemaal een gelukkig en veilig jaar worden. Namens 't bestuur, Seer. P. A. Wijns-Muijsenberg. N.K.V. VROUWEN Vrijdag 22 dec. a.s. honden wij samen met onze echtgenoten en nkv-mannen met echtgenotes de Kerstviering. Er zal door de kinderen van de lagere school een Kerstspel uitgevoerd worden. We beginnen 's avonds om half acht in Ho tel Ketels Raadhuisplein. Er zal later op de avond ook een verloting plaats vin den van kerststukjes en dergelijke. We hopen op een goede opkomst zodat we er weer een fijne avond van kunnen ma ken. Dan hebben we nog een medede ling. 5 Jan. 1979 gaat de demonstratie over wasmiddelen niet door wegens ziekte. Wanneer die dan wel is wordt nader bekend gemaakt. Het bestuur. Sport en spel VOLLEYBALVERENIGING V.C. PEELPUSH Uitslagen afgelopen zaterdag: Dames: VC. Rooy 2Peelpush 1 30 Peelpush 2Tornado 2 31 VC. Rooy 3Peelpush 3 31 Heren: Peelpush 1VC. Velden 30 Peelpush 2VC. Velden 3 13 Peelpush 3Aspargos 2 03 VC. Rooy 4Peelpush 4 22 Peelpush neemt nog grotere voorsprong! Zoals de vorige week reeds in het ver slag vermeld werd, dat de concurenten elkaar nog moesten treffen, wat voor Peelpush weieens voordeel op zou kun nen leveren, zo ook is geschied. Athos uit Sevenum moest in de vijfde set het loodje leggen tegen VC. Rooy en kreeg daarmee hun derde nederlaag aan hun broek. Dat betekent voor Peelpush nu, dat men 4 punten op de rest van het veld voorsprong heeft, en daarmee de eerste helft van de kompetitie afsluit. De wedstrijd van zaterdag tegen Velden leverden zoals verwacht niet veel pro blemen op. Velden dat welliswaar vol doende lengte in hun team hadden staan, 'schoot echter in de opbouw van hun aanvallen duidelijk te kort. Minde re kwaliteiten aan techniek en inzicht bracht dat hun aanvallen te doorzichtig waren waarvan het blok van Peelpush gretig profiteerde. Het publiek ook nu weer aanwezig is mischien niet volledig aan hun trekken gekomen, maar dit is bij 'n dergelijke tegenstander ook niet mogelijk. Een paar weken rust staan nu voor de boeg om vervolgens de eerste thuis wedstrijd te beginnen tegen (naar ik dacht) Set-Up die ongetwijfelt de thuis nederlaag die ze leden tegen Peel push met 23 wil revancheren. Vriendschappelijke wedstrijd a.s. Zaterdag speelt het eerste heren team een vriendschappelijke wedstrijd tegen Revoc uit Reuver dat promotie klasse speelt. Deze wedstrijd wordt ges peelt om 18.30 uur in de sporthal. V.C. Rooy 4Peelpush 4 22 Met volle moed ging Peelpush 4, op klaarlichte dag, naar het verre noorden om koploper V.C. Rooy te onttronen. De jarige Chris werd in de bloemetjes gezet alvorens de ouwe taaien de arena betraden. Het welbekende lied "Nog ve le jaren" galmde door de "manege". In de eerste set nam Peelpush een afwach tende houding aan waardoor de span ningen hun de baas werden, zodat V.C. Rooy vrij gemakkelijk deze set pakte met 158. In de tweede set kreeg Peel push weer lef als vanouds. Met een 100% initiatief, zelfvertrouwen en een goed samenspel ging deze set naar Peel push met 415. In de derde set moest Peelpush het hoofd buigen,met 159 tegen een oppermachtig spelend V.C. Rooy. In de vierde, tevens laatste, set wist Peelpush zich naar behoren te re vancheren en op een voorsprong te ko men van 411Maar wat gebeurde er toen? Het publiek en zelfs de tegenstan der ging zich gedragen op een "bees tachtige" manier. Hierdoor wist V.C. Rooy terug te komen tot 1111Tij dens een onderbreking, aangevraagd door aanvoerder Giel, wegens een fou tieve opstelling van V.C. Rooy raakten de Noorderlingen zodanig van streek dat ze zelfs onder het net door gingen trappen en bovendien ook nog aange moedigd door het publiek. Peelpush bleef gelukkig koelbloedig, profiteerde van deze rotsooi en pakte de set met 1315. Kortheidshalve: de beste wedstrijd van dit seizoen met alle facet ten die de sport kan bieden, spanning, sensatie, emotie en een welverdiend gelijk spel. Tot slot wenst Peelpush 4 ie dereen prettige Kerstdagen en de beste wensen voor 1979. Mededelingen: Mededeling Kulturele Kommissie Dropping!! Dropping!! De opgave is zodanig d^it de dropping definitief gehouden wordt op vrijdag 22 dec. a.s. De trainingen op die avond ko men daardoor uiteraard te vervallen. Op de zaterdag zijn er dan geen kompe titie wedstrijden, zodat er onbezorgd ge dropt kan worden. Vertrek: uiterlijk 18.30 uur bij de sport hal "De Körref'. Thuiskomst: za. 02.00 uur (afhankelijk van de gezelligheid). Door het uitvallen van de training op vrijdag traint de heren selectie op zon dagmorgen aanvang: 9.30 uur. Data's Festiviteiten 10 jarig jubileum! Het feestprogramma voor dit jubileum is door het kommité als volgt samenges- telt. Iedereen die dit dient te weten wordt verzocht hiervan goede nota te nemen!!! Mocht er nog verschoven wor den wat de data's betreft dan wordt U hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Programma: 5 mei: Mini toernooi, aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur. Aansluitend van 18.00-21.00 uur feestavond. 6 mei: Adspiranten toernooi, aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur, aansluitend van 18.00-22.00 uur feestavond. Wat de aanvangstijden betreft kunnen er nog wijzigingen ontstaan. 12 mei: Onderling Mix-toernooi Peel- pushleden. 19 mei: Open-toernooi (voor Buurten- Verenigingen-Family's). 20 mei: Open.toernooi (voor Buurten- Verenigingen-Family's). 26 mei: Slot evenement 10 jarig jubi leum. Om het een en het ander organisato risch rond te krijgen zullen te zijnertijd de technische werkgroep en de kulturele werkgroep uitgenodigd worden om het een en het ander te bespreken. Bij deze doet het jubileumkommité nog maals een oproep aan diegenen die nog het een en het ander heeft of weet wat belangrijk is voor het samen stellen van een boekje over het verloop van de eer ste lOjaar VC. Peelpush. Heb je iets?? neem dan even kontakt op met Tjeu Verstappen - Trees van Zuilen, Wim Si mons - Gerrit Sanders of Ger Joosten. Op tweede kerstdag neemt het le da mes- en het le heren team deel aan het Distrikt Kerst-Toernooi. Vertreksein wordt in overleg vastgesteld. Prettige Kerstdagen een goed uiteinde en een goed en gelukkig nieuwjaar wen sen wij alle leden van onze vereniging. V.C. PEELPUSH-JEUGD Peelpush jongens mini B alleen aan kop. Tijdens de wedstrijden in Helden, heb ben onze benjamins duidelijk bewezen, dat alleen zij, aanspraak maken op de titel. De eerste wedstrijd tegen Concor dia werd gewonnen met 20. Setstan den 1513 en 1614. In de laatste set werd de achterstand van 1014 alsnog omgezet in winst, mede door taktische aanwijzingen van coach Annemie. Tegen Hovoc uit Horst werd eveneens gewonnen met 20. Setstanden 151 en 152. In de tweede set werd door de coach bepaald, dat er alleen boven hands geserveerd mocht worden, het geen onze benjamins dan ook keurig de den. De laatste wedstrijd tegen Velden was maar een formaliteit. Beheerst werd er gewonnen met eveneens 20. Set standen 151 en 152. Erik, Jackie, Marcel, Patrick en Pieter ga zo door, het was geweldig. Meisjes Mini B: Set-Up 10Peelpush 10 20 Set-Up 8Peelpush 10 20 Avoc 5Peelpush 8 02 Hovoc 12Peelpush 8 02 De minimeisjes van peelpush 10 kunnen hun draai nog niet helemaal vinden, maar peelpush 8 daarin tegen wist beide wedstrijden met veel overmacht te win nen. Jongens Mini A: We vertrokken 's morgens vol goede moed naar Roermond met coach M. Verstappen. We speelden de eerste wedstrijd tegen Maasbracht en verloren met 155 en 155. Een grote tegen slag. De tweede wedstrijd was tegen oi- kos. En we wonnen met 1510 en 15 7. Dus toch twee puntjes mee naar huis genomen. Jongens en Mijsjes voor de komende zondagen zijn er geen wedstrijden i.v.m. de feestdagen. Wij wensen jullie en jullie ouders die altijd voor het vervoer zor gen prettige feestdagen toe, een goed ui teinde en een voorspoedig nieuwjaar. PS.: Vriendschappelijke wedstrijd!! Zondag speelt het ads. meisjes A. Peel push 2 een wedstrijd in Grashoek, ver trek 12.45 uur. Schutterij St. Willibrordus Oliebollenaktie 31 december 21 DECEMBER 1978 JUDO-VERENIGING "MEIJEL In de week tussen Kerstmis en Nieuw jaar nl. woensdag 27 december is er géén training, deze wordt hervat op woensdag 3 januari 1979 en staat onder leiding van Hr. Kneepkens. De aanvangstijden zijn hierdoor ook veranderd en wel als volgt: Groep 1 van 18.00 tot 19.00 uur. Groep 2 van 19.00 tot 20.00 uur. Groep 3 van 20.00 tot 21.00 uur. Indien er nog meisjes en jongens zijn, die zich willen opgeven als lid van de ju do-vereniging, dan kunnen ze dat ten allen tijde doen bij de secretaris van de vereniging: J. Trines, Pastpaedje 10. Ook de judoka's, die lid willen worden van de Budo-Bond-Nederland, kunnen zich opgeven bij vorengenoemde secre taris. De club-kampioenschappen worden de finitief gehouden op zondag 22 April 1979 in de sporthal "De Körref'. De vierde uitwisseling met Baexem, Kessel, Neer, Horst en Sevenum in het kader van Jeugd-Judo-Wedstrijden vindt plaats op 14 januari 1979 in de sporthal te Meijel. Nadere gegevens hieromtrent volgen. De afsluiting van de uitwisseling Jeugd-Judó geschiedt op 18 maart 1979 in de sporthal te Meijel, waar ook de prijsuitreiking zal geschie den. Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen en een gezond en succesvol 1979. Het bestuur. ZWEMCLUB "LEUDAL" De Regionale Zwemclub het Leudal or ganiseert in de persoon van het JEUGDBESTUUR een KERSTVIE RING in zaal Landzaat (Hotel de Lin deboom) Napoleonsweg Neer. Verwacht worden alle leden met hun ouders, vrienden en vriendinnen. De avond begint om half acht en eindigt om tien uur. De entreeprijs is/ 1.per persoon. Programma: o.a. toneel, muziek en film; gezellig samenzijn met koffie en kerstbrood. Voor de goede gang van zaken is aan melding tot deelname noodzakelijk. Doe het briefje in de ideeënbus of geef het af aan bestuurslid of trainingsbege leidster. Wij hopen dat jullie allemaal komen. Het jeugdbestuur. HANDBALNIEUWS MSV 1 dam. pup. speelde een goede wedstrijd tegen Blerick. Het waren twee gelijke ploegen, alleen Blerick benutte de kansen beter. Eindstand 6^10. MSV 3 dam. adsp. had geen tegenstand aan Megacles. Met maar liefst 11 voor en geen tegen won MSV deze wedstrijd. Proficiat. MSV 2 dam. adsp. was de nederlaag van vorige week nog niet vergeten. Na een 40 ruststand moest Weert lijdzaam toezien hoe MSV deze voorsprong ver grootte: 312. Proficiat. MSV I dam. adsp. speelde een slechte wedstrijd tegen Megacles. Vooral verde digend klopte het niet. Via een 26 achterstand in de rust, verloor MSV deze wedstrijd met 415. MSV 2 dam. jun. moest zonder wissel aantreden tegen Blerick. Na vijf minu ten stond MSV met 02 achter. Daar na ging MSV beter spelen; vooral aan vallend was MSV de meerdere. Eind stand: 104. Proficiat. MSV 1 dam. jun. speelde in de eerste helft niet overtuigend. Rust: 33. Na rust ging het bij MSV beter en werd ook dankzij uitstekend keeperswerk, Wittenhorst naar een 59 nederlaag toegespeeld. Proficiat. MSV 1 dam. sen. walste in de eerste helft over Manual heen (210). Na rust liet MSV Manual terugkomen. Met een 818 overwinning keerde MSV uitein delijk naar huis. Proficiat. MSV 1 her. jun. trad, verzwakt aan te gen Quick. Na een 310 achterstand werd MSV in de tweede helft van het veld geveegd, 822. MSV 2 her. sen. en Mora Swift speelden een gelijkopgaande \yedstrijd. In de laatste 10 minuten echter kon MSV dankzij enkele snelle en goede aanval len, toch nog de volle winst behouden: 2116. Proficiat. Programma zaterdag 23 december: Sporthal Helden: Heidia 3MSV 3 dam. adsp., aanv. 14.15 uur, vertrek 13.30 uur op eigen gelegenheid. Bevo 4MSV 2 dam. pup., a'anv. 15.00 uur, vertrek 14.15 uur op eigen gelegen heid. Programma zaterdag 30 december: Sporthal Tegelen: Eksplosion 2MSV 2 dam. pup., aanv. 13.00 uur, vertrek 12.15 uur. Eksplosion 1MSV 1 dam. pup., aanv. 13.45 uur, vertrek 13.00 uur. MEIJELSE TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAPPEN We kregen maar liefst 97 inschrijvingen binnen, en wel 28 verenigingsteams en 41 inschrijvingen voor het enkel-toer nooi. Iedere deelnemer krijgt deze week bericht, hoe laat hij /zij aanwezig dient te zijn. Vanaf 13.30 uur is er voor alle deelnemers gelegenheid tot inspelen. Om 14.00 uur start het team toernooi met de 1ste ronde en om 15.00 uur be gint het enkel-toernooi met de poules. We verwachten de finales te spelen na 17.00 uur. Het gehele toernooi zal uiterlijk om 19.00 uur zijn afgelopen. Wij verzoeken iedere deelnemer tijdig aanwezig te zijn. Veel succes en tot zien op Tweede Kerstdag. Attentie: de volgende week komt er geen Weekbericht! Daarom staan hier onder 2 programma's voor 23 en 30 de cember. Op de zondagen is er geen pro gramma. H.S.V. "NOORDERVAART" De uitslag van de afgelopen zondag ge viste wedstrijd, welke werd gevist in het kanaal Wessem-Nederweert is als volgt: I. W. Snijders, 30 st., 1620 gr. 2. M. Theeuwen, 22 st., 990 gr. 3. B. v. Goor, 16 st., 815 gr. 4. H. Verberne, 18 st., 810 gr. 5. H. Sanders, 9 st., 310 gr. a.s. Zondag is de 1 le wedstrijd van de wintercompetitie. Deze wedstrijd telt mee voor de bekers die onze vrienden uit Asten beschikbaar hebben gesteld. Gevist wordt in de Zuid-Willemsvaart. Aanvang 9.00 uur. Inschrijven tot 8.30 De wedstrijdcommissie. CARNAVALSVERENIGING "DE KIEVELOEËT" Het jaar 1978 schrijdt alweer met rosse schreden ten einde. Niemand die dat ernstiger betreurt dan de kieveloeët, want gedane zaken nemen geen keer. We leven echter in het volle besef dat we alles naar bist vermogen gedaan hebben n.l. plezier en ontspanning bren gen aan iedereen. Dat imago is ons we liswaar op de buik en op de rug ge schreven, doch om een en ander voor de buitenwereld aannemelijk te maken is geen geringe opgave. Daarvan zijn we ons terdege bewust en zijn we ook oprecht blij dat er van tijd tot tijd een nieuwjaar opdoemt, waarin ons de ge legenheid geboden wordt om opnieuw beter te beginnen, gemaakte punten te herstellen of gedane suggesties in te plannen. Kortom hemel en aarde bewe gen om u allen tijdens de carnavalspe riode in de watten te leggen. U kunt echter van ons niet verwachten dat we de kinderbijslag verhogen of de AOW gaan verlagen navenant prestaties. Dat zou wel al te ver gaande service zijn, die bovendien niet in ons straatje past. Toch zou het een mooie geste van dank baarheid zijn onverzijds voor de steun en aanhankelijkheid, die u ons in het af gelopen jaar betoond hebt. U moet ons zien als de mannen, die de kar inspan nen, wij zien U als degenen, die het voertuig voort trekken naar het zalige einde. Met trage tred zullen we de drempel 1978-1979 op de sloffen over schrijden, in vreedzame samenwerking. Mogen wij U allen toewensen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 9