Weekbericht voor Meijet i wetensWAARDig T ussenstand Wisselen van de wacht Jan Daems redakteur Zalig Kerstmis Je komt er niet omheen PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Wij wensen u SFEERVOLLE KERSTDAGEN EN ALLE GOEDS IN HET NIEUWE JAAR Onze hartelijke dank voor uw onmisbare, zeer gewaardeerde medewerking in het bijna-voorbije jaar. Het Kerkbestuur H. Hartschool - Mortel 2 Meijel Zaterdag 23 december 17.00-17.30 uur biechtgelegenheid 19.00 Boeteviering en H. Mis wkd. Martinus Oomen Frans van Rijt (buurt) Zondag 8.00 Boeteviering en H. Mis voor de overledenen 10.00 Boeteviering en hoogmis voor de parochie 11.30 Boeteviering en H. Mis Cato Veltmans en ov. fam. Kerstvieringen Zondagavond 21.00 Nachtmis met jongerenkerk (20.30 inleiding) 24.00 Nachtmis met Herenkoor (23.45 kerstliederen) Jan Boumans en Piet Lemmen Maandag 9.00 Dageraadsmis met Dameskoor (8.45 kerstliederen) 11.00 Plechtige Hoogmis met herenkoor 14.00 Uitstelling van het Allerheiligste De Wielewalen zingen kerstliederen tot 15.00 uur 15.00 Plechtig Lof en Zegen met het Allerheiligste 16.00 Muziek door Wim Althuizen De kerk is 's middags open van 14.00 tot 17.00 uur Dinsdag 2e Kerstdag 8.00 Voor de Meijelse missionarissen 10.00 Hoogmis voor de parochie 11.30 Albertus van Bussel Mnd. Gertruda Hoebergen-Puts 14.00 Uitstelling van het Allerheiligste 15.00 Plechtig Lof en Zegen met het Allerheiligste De kerk is 's middags open van 14.00-17.00 uur Woensdag 19.00 Gest. jrd. Johannes Lenders-Maria Engels le jrd. Marinus Franssen Donderdag 19.00 Dionysius Wijnands Theodorus Beurskens-Gertrudis Gommans en Jacques Beurskens Jrd. Theodorus van Bussel-Petronella Luijten-Willem Thijssen Gest. jrd. nicolaas van Lier-Johanna Vermeulen en kinderen Zaterdag 30 december Zaterdag 19.00 mnd. Anna Naus-Coolen Zondag 8.00 Voor de parochie 10.00 Hoogmis Jrd. Pastoor Jozef Schreurs 11.30 Voor de overledenen Maandag-Nieuwjaarsdag 8.00 voor de vrede in de wereld 10.00 Hoogmis voor de parochie uit dankbaarheid 11.30 Voor het welzijn van de mensen, voor wie onze Meijelse missionarissen wer ken. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door het Meijels Mannenkoor. Dinsdag 19.00 Hendrik van Heugten Woensdag 19.00 Gest. jrd. Christiaan v.d. Weerden-Johanna Oomen en Hendrik v.d. Weerden Donderdag 19.00 voor de overledenen Vrijdag eerste Vrijdag van de maand geen ziekencommunie 9.00 H. Mis t.e.v. H. Hart 14.00 Plechtig huw. bruidspaar Piet Heijmans-Schers (D) Zijn voornemens kerkelijk te trouwen: Piet Heijmans uit Roggel en Gonnie Schers-Donk 9 Overleden Frans van Rijt 63 jaar-Katsberg 20 Onderstaand laten we de voorlopige cijfers volgen van 1978. Deze prognose is geba seerd op de werkelijke cijfers tot en met oktober. Van de maanden november en de cember werd een schatting gemaakt. LASTEN voorlopige begroting cijfers '78 '78 Gebouwen en begraafplaats (afschrijvingen, onderhoud, reser veringen, belastingen en verzeke ringen) f Eredienst en pastoraal (gas, water, electriciteit, poetsmid delen, liturgische benodigdheden, zangkoor, misdienaars, pastorale activiteiten) f Salarissen en sociale lasten (salarissen en kosten huishouding van de priesters, salaris koster/organist, sociale lasten en pensioenvoorzieningen) f 91.487,00 Administratie en beheer f 2.045,00 Bijdragen aan Bisdom en Dekenaatf 23.720,00 Renten f 486,00 Overige lasten f 265,00 Batig saldo f 435,000 eindcijfers '77 33.712,00 f 30.500,00 f 24.010,98 27.430,00 f 22.500,00 f 22.341,33 91.550,00 3.000,00 23.400,00 500,00 2.000,00 85.737,79 2.616,68 21.596,10 486,00 1.200,00 5.655,06 f 179.580,00 f 173.450,00 f 163.643,94 BATEN Kerkbijdragen Koliekten, kaarsengeld Stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) Funktionele inkomsten priesters (rijkssalarissen, inkomsten uit ar beid van de priesters, bijdrage ge meente) Huren, pachten en renten Overige baten Nadelig saldo 65.000,00 62.750,00 70.000,00 58.235,00 f 63.063,11 f 47.538,77 22.000,00 f 20.000,00 f 25.951,25 8.730,00 20.890,00 210,00 9.135,00 14.980,00 1.100,00 f 9.204,62 f 16.746,19 f 1.140,00 21 DECEMBER 1978 U kunt constateren dat de voorlopige cijfers aangeven dat het kerkelijk huishoud boekje een overschotje vertoont. We hopen dat de definitieve cijfers een overschot te zien zullen geven. In 't zicht van de grote uitgaven aan ramen en toren zou dit erg welkom zijn. Dan pas kunnen wc serieus gaan werken aan het opheffen van deze ge breken. We zitten in de lift. Hopelijk blijft de lift niet hangenfmaar zult U hem nog verder omhoog stuwen. Beantwoordt de decembermaand aan onze verwachtingen dan kunnen wij met U constateren, dat we over 't jaar 1978 best tevreden mogen zijn. J kunt Uw financiële bijdrage overmaken op een van onderstaande nummers: Rabobank: bankrek. nr.: 13.34.05.613 t.n.v. Administratie Kerkbijdrage; N.M.S.: agentschap Meijel; bankrek. nr. 65.08.77.136 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage; Centrale Volksbank: agentschap Meijel: bankrek. nr.: 92.04.09.598 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage; Giro: nummer: 12 14 167 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage; Past. Frischestraat 2. STEUN ONZE KERK ZIJ KAN UW STEUN NIET MISSEN. Welbedankt. HET KERKBESTUUR Op 31 december a.s., oudejaarsdag zal voor Uw redacteur de laatste dag zijn dat hij als zodanig werkzaam is voor Uw "Weekbericht voor Meijel". Het Kerstnummer dat U nu ontvangen hebt is het laatste stuk redactiewerk dat onder zijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. 'n Periode van 34 jaren verslaglegging, publiceren en redactiewerk wordt hier mee afgesloten. Bij de wisseling van de wacht die per 1 januari a.s. zal plaats vinden zal als nieu we redacteur voor het Weekbericht aantreden Jan Daems, onderwijzer aan de H. Hartschool op de Mortel en wonende De Rossecker 4. Dit woonadres is gevestigd in het Molenhaagveld. Als U tijdens de Kerstdagen of op de dagen voor Nieuwjaar "n verkenning stochtje gaat maken door dit jongste uitbreidingsplan onzer gemeente dan weet U waar U vanaf 1 januari a.s. met Uw verenigingsnieuws en advertenties terecht moet. Het telefoonnummer van Jan Daems: 2559. De administratie. dat wensen U allen die gedurende het afgelopen jaar mede door het Weekbericht "contakt" met U hebben gehad. Wij, werkers in drukkerij, op de administratie en in de direktie spreken de hoop en de verwachting uit dat het aankomende jaar 1979 voor U en ons allen een ge lukkigjaar moge zijn. 'n Jaar waarin vrede moge bewerkstelligd worden voor velen, waarin honger en armoede gestild zal worden overal in de wereld, waar liefde zal heersen óók en vóóral dicht bij huis. Want juist daar moeten wij ons gaan waarmaken. Echte naasteliefde voor iedereen veraf maar juist en vooral misschien dichtbij. De spreuk van Pater de Greeve van de Bond zonder naam "Verbeter de wereld maar begin bij je zelf" doet ook nu nog altijd opgeld! f 179.580,00 f 173,450,00 f 163.643,94 zelfs niet als je met de beste bedoelingen achter de bezuinigingsmaatregelen van Bestek '81 gaat staan. De verhoging van het abonnementsgeld voor 1979 tot dertig gulden is noodza kelijk om het voortbestaan van ons en uw "krantje" te waarborgen. U en wij hebben intussen - liever gezegd al vele jaren lang - ervaren hoe be langrijk deze berichtgeving is voor het verenigingsleven in onze samenleving. Oók zullen de advertentietarieven per 1 januari a.s. worden aangepast. Dit voor het eerst sinds 1973. Wij verwachten niet anders - dat mag toch zeker wel - dan dat zowel U als abonnee als óók U adverteerder de billijkheid hiervan zult willen inzien. Met z'n allen kunnen wij dit voor onze gemeenschap zo waardevolle communi catiemiddel toch wel in stand houden, dacht ik zo. Namens de uitgever de redactie. GEMEENTE MEIJEL Ter gelegenheid van de jaarwisse ling zullen de Burgemeester en Mevr. Kirkels-Collon op Nieuw jaarsdag van 12.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis recipiëren. Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL De burgemeester der gemeente Meijel brengt ter openbare kennis dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 11 december 1978 ingevolge artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft verklaard dat een bestemmings plan wordt voorbereid voor het op de bij dit besluit behorende kaart aangege ven gebied. Voormeld besluit treedt in werking 21 december 1978 en ligt vanaf deze dag met de daarbij behorende te kening voor een ieder ter inzage ter ge meentesecretarie. Meijel, 18 december 1978 De Burgemeester voornoemd, w.g. G. H. M. J. Kirkels. RAADSVERGADERING Onvoorziene omstandigheden voorbe houden zal op onderstaande data de raad der gemeente Meijel in vergadering bijeenkomen: maandag 29 januari (algemene beschou wingen) maandag 5 februari (beantwoording algemene beschouwingen) maandag 5 maart maandag 9 april maandag 14 mei maandag 18 juni maandag 6 augustus maandag 17 september maandag 15 oktober maandag 12 november maandag 10 december zoals gebruikelijk worden de vergade ringen gehouden in de avonduren, aan vangende om 19.30 uur. GEMEENTE MEIJEL Burgemeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepas sing van artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: 1. E. G. M. Bouten, Marxweg 3 te Meijel voor het bouwen van een waren huis op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel sectie F nr. 1119; 2. het Gemeentebestuur van Meijel voor het bouwen van 12 woningwetwo ningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie E nr. 78 en 1382, gelegen in het Molenhaagveld; De bouwplannen liggen met ingang van 22 december 1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie ter inzage. Ge durende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijke bezwaren indie nen tegen de bouwplannen bij burge meester en wethouders. Meijel, 21 december 1978. Burgemeester en Wethouders van Meijel, De Wethouder, w.g. J. Leenders. De Burgemeester, w.g. G. M. H. J. Kirkels. Kerstvieringen Beste Ouders, Wij nodigen U van harte uit om de kerstvieringen bij te wonen van de klas(sen), waarop Uw dochter of zoon zitten. Viering klas 2 donderdag 2.45 uur Schoolhart Viering klas 3 vrijdag 2.00 uur in de klas Viering klas 4 donderdag 11.00 uur Schoolhart Viering klas 5/6 vrijdag 2.00 uur Schoolhart. Wij hopen, dat wij veel ouders mogen begroeten. Leerkrachten H. hartschool.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 5