Weekbericht voor Meijei wetens WA A R D i g Helpt u ook een handje PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Kinderen St. Jozefschool spelen Kerstmusical 14 DECEMBER 1978 Derde Zondag van de Advent. Missaal voor zon- en feestdagen blz. 29 b. Jesaja 61l-2a 10-11; 1 Tessalonica 5, 16-24; evangelie van Johannes 1, 6-8 19 28. Zaterdag 19.00 Wkd. Martinus Oomen Antoon Janssen Miet van Rijt-Vissers Mnd. Sjef Heijnen Jrd. Willem v.d. Beuken Zondag 8.00 Voor de parochie 10.00 Hoogmis t.i.v. de leden van L V B Harrie Scheres Mnd. Johanna Broekmans-Thijssen Gest. jrd. Johannes Smolenaars-Piet Driessen-Martinus Smolenaars Jrd. Maria Vossen-Simons en Lodewijk Op den Drink Gest. jrd. Godfried Bongers, Wilhelmus Megens-Emilia Coenen 11.30 Mnd. Piet Snijders 15.00 Plechtige doopviering Maandag 19.00 Martinus Oomen (invalidenbond) Dinsdag 19.00 Hendrik Hinzen Woensdag 19.00 Gest. jrd. Cornelis Verdeuzeldonk-Elisabeth Croonenbroek Donderdag 19.00 Gest. jrd. Johanna Ebben Zaterdag Ziekencommunie Overleden: Wilhelmus van Knippenberg - Bejaardenoord - 80 jaar. Kerkbijdrage De kerkbijdrage is de voornaamste pijler waarop de kerkelijke huishouding steunt. De laatste jaren is de draagkracht van deze pijler - gelukkig - aanzienlijk toegenomen. Uit ervaring weten wij, dat velen juist in deze feestmaand hun financiële bijdrage aan onze kerk voldoen. Wilt U daarbij even denken aan de omstandigheid, dat ook het kerkelijk 'huishoudboekje' beïnvloed wordt door prijsstijgingen e.d. Wij willen de Kerkbijdrage, in deze sfeervolle decembermaand en in 't zicht van 1979, nog eens extra bij U aanbevelen! Onderstaand laten we de bank- en giro-nummers volgen waarop U uw bijdrage kunt overmaken. Rabobank: bankrek. nr. 13.34.05.613 t.n.v. Administratie Kerkbijdrage; N.M.S.: agentschap Meijei, bankrek. nr. 65.08.77.136 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage; Centrale Volksbank: agentschap Meijei: bankrek. nr. 92.04.09.598 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage; Giro: nummer 12 14 167 t.n.v. Administratie Kerkbijdrage, p/a Past. Frischestr. 2. STEUN ONZE KERK ZIJ KAN UW STEUN NIET MISSEN....!! Bij voorbaat onze hartelijke dank. Het Kerkbestuur Jeugdactiviteiten Kerstviering: Woensdag 20 dec. hebben we kerstvie ring. We beginnen met een H. Mis. De rest van de avond vullen we met een gezellig samenzijn. Ook de koffie en de vla komt er weer bij. Dus allemaal tot woensdag om half acht bij Janssen-Jas- pers. Sporten: Vanavond sporten de junioren jongens om 7 uur en de senioren jongens om half negen. De dames sporten a.s. dinsdag om half negen. Atletiekgroep: a.s. Dinsdag trainen om half 8. Volksdansen: Woensdag om half acht bij Janssen-Jas- pers. Aspiranten: Kerstviering. Ook dit jaar hebben we een kerstviering. Deze wordt gehouden op dinsdag 19 dec. We zullen de avond vullen in een gezellige kerstsfeer met wat lekkere hapjes erbij. We verwach ten jullie allemaal om 7 uur bij Jans- sen-Jaspers. Jullie ouders kunnen jullie rond 10 uur weer thuis verwachten. Sporten: De aspiranten jongens sporten a.s. za terdag om 19.45 uur. De meisjes spor ten a.s. dinsdag niet i.v.m. de kerst viering. Groetjes, het bestuur JONG NEDERLAND Tjiepmeesjes Donderdag 14 dec. club van half 7 tot 8 uur. Boven. Sneeuwklokjes. Donderdag 14 dec. club van 6 uur tot half 8. In de Kelder. En woensdag 20 dec. gymzaal!! Teenagers. Woensdag 20 dec. club van half 8 tot 9 uur. Slimme vossen en Valken Dinsdag 19 dec. club van half 7 tot 8 uur, in verband met de Kerstgroep maken. Elfjes. Donderdag 21 dec. club van 6 uur tot half 8. Kerstavond. Vrijdag 22 dec. wordt er voor alle leden van Jong Nederland een Kerstviering in het Gemeenschapshuis gehouden. Vergadering Vanavond donderdag 14 dec. om 8 uur vergadering bij Ketels voor de leiding. Dia-avond In de Kerstvakantie wordt er voor alle leden van Jong Nederland op woensdag 27 dec. om 7 uur, in het Gemeenschaps huis een dia-avond gehouden over de natuur. Dit is bedoeld voor die leden, die er echt interesse in hebben, ook mogen er op die avond ouders mee komen kijken die zoiets ook graag zien. Afmelden en Contributie Jongens en meisjes die geen lid meer willen blijven, kunnen zich voor 20 dec. afmelden bij W. Sonnemans. Burg. Linssenstr. 4 (tel. 2752). In de laatste week van dec. wordt thuis de contribu tie opgehaald bij alle niet afgemelde leden. Nieuwe leden. Jongens en meisjes van 7 tot 17 jaar kunnen zich voor 1 jan. opgeven als nieuw lid. Na deze datum kan dat niet meer. Opgeven bij W. Sonnemans, Burg. Linssenstr. 4. De contributie be draagt 20,- per jaar, en moet bij opgave betaald worden. a.s. Woensdagmiddag 20 december spe len de kinderen van de 6e klas van de St. Jozefschool een kerstmusical. Deze mu sical is van Bennie Vieden en is getiteld: Kerstbal B.V.". Het handelt over de commercie die in deze tijd hoogtij viert. De musical probeert duidelijk te maken dat er veel hogere waarden zijn, die het Kerstfeest tot een echt feest kunnen maken. De zesdeklassers hebben in de afgelopen weken hier veel en met plezier aan gere peteerd. De uitvoering op 20 dec. is speciaal bestemd voor alle ouders (niet voor de kinderen) en voor alle bejaarden en invaliden. Maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. Voor de bejaar den uit het bejaardenhuis is het mis schien belangrijk te vermelden dat deze musical niet in het bejaardenhuis ge speeld zal worden. Daar zullen de kin deren van de 4e klas het kerstspel spelen en zingen op de le kerstdag. Dit kerstverhaal wordt woensdagmid dag ook gespeeld, voor de musical. Het geheel begint om half drie en zal ongeveer anderhalf uur gaan duren. We hopen weer velen te mogen begroeten in het Gemeenschapshuis. De St. Jozefschool Sociale organisaties BEJAARDENVERENIGING MEIJEL Aan onze bejaarden en gepensioneer den. Zoals U bekend is zijn wij gestart met het volksdansen m.b.v.o. (meer bewe ging voor ouderen) Daar onze groep op het ogenblik eigen lijk te groot is doen wij een beroep op U voor meer leden, om bij voldoende deel nemers (sters) tot een tweede groep te kunnen komen. U kunt zich opgeven tot 1 januari bij de secretaris, C.J. Stem- kens, Kapelkesweg 15. RODE KRUIS AFD. HELDEN-MEIJEL Zondag 17 december: cyclecross te Meijei. Dinsdag 19 december: colonne-avond. EHBR-les. 20.00 uur in het Rode Kruis gebouw. Donderdag 21 december: is er een geza menlijke kerstviering voor alle mede werkers (Jeugd Rode Kruis, colonne, welfare en bestuursleden) van onze af deling. Hebt u zich opgegeven dan ver wachten wij U om 20.00 uur in zaal Hendriks, Schoolstraat te Panningen. Verder wensen wij iedereen prettige feestdagen toe. BOUW EN HOUTBOND NKV Kerstviering: De NKV vrouwen organiseren in sa menwerking met de NKV centrale een kerstavond op vrijdag 22 dec. a.s. Leden met echtgenote die naar deze kerstavond gaan worden verzocht zich voor zondag 17 dec. op te geven bij: J.M. Neessen, De Bemde 11, tel. 1277; G. v.d. Vondervoort, Heufkesweg 15b, tel. 2457 en H. Gielen, Jan Truijen- straat 32, tel. 2066. Daar de kerstviering van de NKV vrou wen jaarlijks een bijzonder fijne avond is, hopen en vertrouwen we op een grote opgave. Het bestuur E.H.B.O. AFD. MEIJEL Op maandagavond 18 Dec. om 8 uur lesavond in 't Groene Kruis. Dinsdag avond 19 Dec. om dezelfde tijd oefen avond voor de gediplomeerden. De E.H.B.O.-ers die anders op maandag avond elders verplichtingen hebben, krijgen nu de kans om hun oefenavon den op te halen. Laat Uw kans dus niet voorbij gaan, want er zijn maar enkele dinsdagen gepland. De leden die zich nog willen abonneren op de "Voorpost van de Dokter" a 11,- per jaar, kunnen zich opgeven bij dhr. v. Gerwen. De jaarlijkse ledenverga dering is gepland op 22 Jan. om 8 uur in 't Oranjehotel. Na afloop kienen in besloten kring. Reserveer deze avond alvast. Namens het bestuur Seer. P. A. Wijns-Muijsenberg INVALIDENBOND "ST. LIDWINA" EN ZONNEBLOEM Ook dit jaar wordt de Kerstviering weer gezamenlijk gevierd en wel op donder dag 21 Dec. in hotel Ketels. We beginnen met de Eucharistieviering om 18 uur, waarna gezamenlijk Koffie tafel. De rest van de avond wordt verzorgd door 'n toneelgroep van de Heibloem, onder de pauze is er zoals ieder jaar 'n verloting. Aangezien deze avond ieder jaar zeer gewaardeerd werd, verwachten we nu ook weer alle leden, met huisgenoot(te). In verband met de Koffietafel verzoeken wij allen die zich nog niet hebben opgegeven, omdat zó spoedig mogelijk te doen bij een van de bestuursleden, maar uiterlijk voor zondag 17 Dec. a.s. De Besturen RODE KRUIS AFD. HELDEN-MEIJEL Een dezer dagen worden door het Ned. Rode Kruis, afd. Helden-Meijel weer de accept-girokaarten verzonden. Deze zijn bedoeld om Uw jaarlijkse bij drage als donateur (lid) te kunnen stor ten. De bijdrage is geheel vrijwillig. We hopen dat zeer velen van U ons het komende jaar weer willen steunen door een willekeurig bedrag te storten voor het vele en goede werk, dat jaarlijks door het Rode Kruis wordt verricht. De opbrengst komt ten goede van de plaatselijke afdelingen. Deze vrijwillige bijdrage staat geheel los van de Lande lijke Compagnie die ieder jaar in mei- juni door het Ned. Rode Kruis wordt georganiseerd. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage. Afd. Helden-Meijel v.h. Ned. Rode Kruis VROUWENFILM IN VJV VERZET In diverse kranten van vorige week stond de film "hustruer" aangekondigd voor donderdagavond 14 december. Het gaat hierbij om een nieuw initiatief van het VJV, om bij voldoende belang stelling 1 keer in de 2 of 3 maanden een vrouwenfilm te draaien op het vor mingscentrum te Panningen. Na de films is er dan gelegenheid, om met elkaar over de film te praten. Op donderdag 14 december komt Toon Hermans echter met een nieuwe show op de tv en we denken dat we mensen voor een moeilijke keus zetten als we de film dan door laten gaan. Daarom willen we deze film verzetten naar don- derdavond 18 januari. Als het zover is zullen we een nieuwe aankondiging in de verschillende bladen plaatsen. Sport en spel VOLLEYBALVERENIGING VC PEELPUSH Uitslagen afgelopen zaterdag: Dames: Peelpush 1 - Hovoc 2 0-3; Set-Up 2 - Peelpush 2 3-0. Heren: Hovoc - Peelpush 0-3; VCSD 2 - Peelpush 2 3-1; Phoenix - Peelpush 3-0; Peelpush 4 - HVC 1 3-0. De vooruitzichten op een eventueel kampioenschap tekenen zich de laatste weken steeds duidelijker af voor het heren team van peelpush. De vorige week nog stonden Set-Up uit Meerlo en Athos uit Sevenum tot op twee punten van Peelpush. De afgelo pen zaterdag echter moest opnieuw Set-Up ondervinden dat ervaring in deze klasse wel degelijk een woordje mee spreekt. In Venray moesten zij dan ook beide punten laten. Behalve Athos staat nu het hele veld op vier punten en dat terwijl de concurrentie nog enkele wedstrijden onderling heeft af te wer ken. Peelpush daarintegen speelt zater dag tegen VC. Velden, 'n team waar wel iets meer zal moeten laten zien als za terdag tegen Hovoc, maar de punten beslist zal moeten halen. Het zou natuurlijk een extra tintje geven aan het 10-jarig jubileum dat de vereniging aan het eind van deze kom petitie gaat vieren, wanneer het eerste herenteam dit zou kompleteren met een kampioenschap en promotie naar de hoogste klasse van het distrikt. Ei genlijk te mooi om waar te wezen, maar wie weet...? Toernooi te Thiel a.s. Zondag neemt het eerste team deel aan een toernooi te Thiel. Peelpush is ingedeeld in een poule van vijf teams t.w. V.E.S. I (organiserende ver.) Ten- doss,- Shot, -Sarto, -Peelpush. Het Toernooi begint om 9.00 uur. Peel push speelt hun eerste wedstrijd echter om 10.30 uur, zodat her vertrek vanuit Meijei is gesteld op 8.30 uur. Mededeling Kulturele Kommissie Dropping!! Dropping!! De opgave is zodanig dat de dropping definitief gehouden wordt op vrijdag 22 dec. a.s. De trainingen op die avond komen daardoor uiteraard te vervallen. Op de zaterdag zijn er dan geen kompe titie wedstrijden, zodat er onbezorgd gedropt kan worden. Vertrek: uiterlijk 18.30 uur bij de sport hal "De Körref" Thuiskomst: za. 02.00 uur (afhankelijk van de gezelligheid). P.S. Steunende leden, leden die niet de NeVoBo of vrijetijdskompetitie deel nemen en chauffeurs die het vervoer van onze jeugd verzorgen kunnen ziclï nog opgeven voor zaterdag 16 dec. a.s bij W. Simons tel. 2011 of W. Hende- riks tel. 2720. Zondag en maandag U en de Ketelbink, goeie maats!

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 7