Verenigingen en Organisaties Onlangs is er een nieuwe éénmalige verpakking voor kwaliteitswitlof op de markt gebracht. De doos is gemakkeliik te herkennen aan het zgn. Holland meisje, een meisje in volendammercos- tuum met een grote mand witlof, dat er op is afgebeeld. Witlof uit deze karton nen doos is gegarandeerd van eerste kwaliteit. Bovendien zijn in deze dozen enkele plastic zakken bijgepakt, waarop enkele witlofrecepten zijn afgedrukt. Gemakkelijk en handig om het witlof zo te kunnen kopen. Meestal is deze groen te prijzig, maar het is dan ook iets bij zonders. Een ideale groente voor de feestdagen. Andere groenten, die in december in ruime hoeveelheden komen zijn de ver schillende koolsoorten, zoals rodekool, groene en wittekool. Wittekool komt voornamelijk als zuurkool, een graag gegeten groente, die op verschillende manieren kan worden klaargemaakt. De koolsoorten zijn voordelig en zullen dat ook voorlopig wel blijven. Op een koude winterdag zal een stamppot van boerenkool met worst best smaken. Ook deze koolsoort is in ruim voldoen de mate voorradig. Kropsla komt er tegenwoordig in de decembermaand heel veel, want deze groente wordt onder glas geteeld. Zorg er voor altijd sla in huis te hebben. De maaltijden maken een veel verzorgder indruk als u b.v. een vleesschotel met enkele blaadjes sla garneert. Bovendien zorgt een sla van kropsla of van kropsla gemengd met andere groente- en/of fruitsoorten als tweede groente bij de warme maaltijd geserveerd of als salade bij de broodmaaltijd voor de extra vita minen. U kunt bij uw groenteman ook ijsbergsla bestellen, een wat steviger sla soort, maar waarmee u precies dezelfde gerechten kunt klaarmaken als met de gewone u bekende kropsla. Het aanbod van wortelen zal groot zijn, zowel van de zgn. winterpeen als van de kleinere wortelen, de zgn. waspeen. Het is een voordelige groente. Prei is een heerlijke groente, die in de decembermaand in voldoende hoeveelheden wordt aange voerd. In de eerste helft van december kan er nog veel bloemkool komen, maar dat hangt helemaal van de weersomstandig heden af. Zolang het niet vriest blijft deze groente aan de markt en zal waar schijnlijk zelfs voordelig zijn. Tip Enkele suggesties voor borrelhapjes in de decembermaand! Kleine radijsjes (ja heus, ze zijn er). Rettichschijfjes met iets zout bestrooid bij een glas bier. Schijfjes rode of groene paprika met een of andere dipsaus. Schijfjes of staafjes komkommer en partjes toma ten, het behoort allemaal nog tot de mogelijkheden. Tot de belangrijkste fruitsoorten van eigen bodem behoren appelen en peren, 'n Appel is een feest, voor de kinderen leuk om b.v. op een verjaardag uit te delen. Maar ook een feest dat elke dag terug kan komen, want het behoort tot een goede gewoonte om elke dag min stens één appel te eten. Goed voor de tanden, goed voor de spijsvertering en dus goed voor de slanke lijn. Het is dit jaar ook weer een best pere jaar geweest, waarvan we nu nog kun nen genieten door "zukke" peren te eten, zoals b.v. de Doyenné du Cornice, die mits u hem goed rijp laat worden boordevol sap zit. Laat peren altijd eerst enkele dagen op kamertempera tuur komen en voel heel voorzichtig bij het steeltje of het vlees iets meegeeeft. Niet te dikwijls natuurlijk, want peren krijgen gauw bruine plekken. GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN GEVEN WEL VOORAF PRIJSOPGAVE Deze dagen publiceerde de Consumen tenbond de uitkomsten van een onder zoek over reparatiekosten aan auto's waaruit blijkt dat vele automobilisten zich achteraf "genomen" voelen als zij de rekening van de garagehouder in hun bus krijgen. Die garagehouder wil na melijk meestal niet vooraf zeggen wat het gaat kosten. De Vereniging van Bandenspecialisten in Nederland (VACO) deelt naar aan leiding van het Consumentenbond-on derzoek mede dat haar leden wél vooraf een precieze prijsopgave verstrekken zodat de consument niet voor onaan gename verrassingen kan komen te staan. Bij de aankoop van autobanden, schok dempers en uitlaten weet de consument bij de door de VACO erkende bedrijven van te voren precies waar hij aan toe is zowel ten aanzien van het produkt als ten aanzien van de montage. Het is dus ook die arbeidsloon-post die bij de gespecialiseerde bedrijven wordt inge- kalkuleerd. Zodoende is de consument er meestal ook wat voordeliger uit dan in een garagebedrijf. December 1978. WE HEBBEN EEN DIER - WAT DOEN WE ER MEE? Uit de geschiedenis blijkt, dat honden de eerste gedomesticeerde dieren waren en reeds meer dan 10.000 jaar geleden maakte de mens gebruik van honden als jachthond, bewakingshond of zo maar als gezelschapsdier. Na de hond volgden tal van andere diersoorten. Het rund werd de producent van melk en de leve rancier van vlees. Het paard stelde onze voorouders in staat om zware lasten te verplaatsen. Het schaap leverde wol, de kip eieren. De kat hield het erf vrij van ongedierte en de duif hield, indien nodig, de postverbinding in tact. Van de oorspronkelijke functie is voor de huisdieren vandaag niet veel meer over en dat geldt dan weer met name voor die groep van dieren, die gewoon lijk wordt aangeduid als de kleine huis dieren. Natuurlijk, een hond heeft wel wat ver vangende functies gekregen als blinde- geleidehond, als herdershond, als ver- dedigingshond, als ramp reddingshond, als jachthond, als hasj-hond, maar voor hoeveel honden is dat weggelegd? Slechts voor weinige. Het merendeel van onze honden wordt slechts voor de gezelligheid gehouden. En dat geldt vaak nog in veel grotere mate voor al die andere huisdieren, die de mens er vandaag de dag op na houdt. Waarom een dier? - Wat biedt het ons? Waarom zitten sommige mensen zeer vergenoegd in hun postzegelverzame ling te neuzen, terwijl anderen geen en kele belangstelling voor deze miniatuur prentjes kunnen opbrengen? Waarom liggen sommige mensen voort durend onder hun auto te sleutelen, terwijl anderen blij zijn geen gebruik te hoeven maken van hun vervoermid del? Waarom nemen sommige mensen een dier en waarom neemt de één een hond, de ander een kat en een derde een goud vis? Er wordt vaak gezegd, dat door de steeds groter wordende afstand tussen onze woonomgeving en de natuur de mens een brug naar de natuur tracht te slaan door het houden van een huisdier. Wij twijfelen eraan of dit wel een juiste verklaring zou zijn. In de eerste plaats zijn reeds tal van veelgevraagde huisdie ren in een bepaalde richting zodanig gefokt, dat zij veraf staan van hun na tuurlijke voorvader. In de tweede plaats zijn misschien wel veel mensen natuur- genieters, maar slechts weinigen zijn na- tuurverzorgers. En verzorging hebben onze huisdieren wel degelijk nodig. Er moeten andere beweegredenen zijn. Er wordt wel gezegd, dat wie van huis uit gewend is aan de dagelijkse omgang met dieren, later waarschijnlijk ook zelf dieren zal gaan houden. Maar ook status speelt een rol; het feit dat men geld en tijd heeft om een huisdier aan te schaffen, te verzorgen en te koesteren. Dat brengt ons dan tot de "troetelfunc tie" van het huisdier, waarover reeds enige boeken zijn geschreven (recente lijk nog het boek "Het Edelgedierte" door Midas Dekkers) en waarover het laatste woord nog lang niet is gespro ken. Zo zegt Dekkers, dat de mens gewoon is zijn baby te vertroetelen, maar zodra de baby groter is geworden, gaat de mogelijkheid tot vertroetelen weg. Dan moet er een vervanger voor de baby worden gezocht en wordt omge keken naar een huisdier. Een kleine hond met bolle kop komt dan bijvoorbeeld in aanmerking, omdat die bolle hondekop doet denken aan het bolle kinderhoofdje. Of men neemt een langharige kat, die zich net zo graag laat strelen als de baby. Ja maar, zal men tegenwerpen, de goudvis of de schildpad laten zich toch moeilijk vertroetelen en aaien? Dat is zo, maar de mens heeft een ingeboren verzorgingsdrang. Het is voor een vol wassene heel eenvoudig één van zijn eigen maaltijden over te slaan, maar dat doe je je kinderen en dieren niet aan. Dus er wordt dan toch maar weer een boterham gesmeerd, een voederbak ge vuld, een aquarium gereinigd. En eigenlijk is dat heel plezierig, want kinderen''dieren dwingen ons tot een regelmatige wijze van leven in deze woelige wereld en dat gaat zelfs al zo ver, dat sommige mensen zich een hond aanschaffen om zich er toe te dv ingen om tijdens het Uitlaten zelf ook enige lichaamsbeweging te nemen. De lijst van motieven om een huisijiqr te nemen kan nog verder worden uitge breid. Wat denkt u van het zich bevei ligen door middel van een hond, vanjde competitiedrang op tentoonstellingen, hondenrennen en duivenvluchten,), van het enigszins verminderen van eenzaam heid en verveling? Verantwoording tegenover mens en dier Het wordt in onze streken niet op'pfijs gesteld, dat kleine kinderen van eer) jaar of drie 's avonds om een uur of tiert (tog op straat spelen. Die horen op dat tijd stip in hun bed te liggen. Toch komt dit verschijnsel voor. Ouderparticipatie op scholen staat al jaren in de belangstelling, maar onder wijzers ondervinden veel te weinig me dewerking van de ouders om de pro gramma's onverkort uit te voeren. Kinderen krijgen van hun ouders nog wel hun natje en droogje, hun kleding en schoeisel, maar steeds meer is er bij verschillende ouders een onvoldoende interesse in het doen en laten van hun kinderen buiten de kleine kring van het gezin. Deze zelfde desinteresse speelt ook het huisdier parten. Veel mensen hebben een edel motief om een huisdier te ver werven, maar nemen zich niet de moeite zich te interesseren in het karakter van hun dier en diens aangeboren hande lingen. Het dier wordt niet altijd als dier geaccepteerd en maar al te dikwijls als ongewenst individu afgevoerd, ver kocht, weggegeven, in het bos losge laten, op het asiel afgeleverd of zelfs afgemaakt. De resultaten zijn ons bekend. Zwerf dieren veroorzaken overlast in onze grote steden, de asiels raken vol, het aantal dieren dat moet worden afge maakt stijgt ieder jaar aanzienlijk. Willen we het in ons land nog een beetje leefbaar en gezellig houden, dan zullen we ons toch wel rekenschap moeten geven van onze verantwoordelijkheden. Het totaal aan ons ondergeschikte dier moet op z'n minst kunnen rekenen op een goede verzorging en een goed begrip van zijn wezen. Onze medemens behoe ven we middels ons huisdier geen over last aan te doen. Dus geen poep op de stoep of gejank in de nacht. Ook zullen we erop moeten letten dat onze hond geen loslopende zwerver wordt. Als de mens daarvoor geen verant woordelijkheid wil dragen, dient hij geen huisdier te nemen. \W ALARMNUMMERS Politie: (04766) 1833 b.g.g. (04951) 31888 (vóór 18.00 uur) (04752) 2555 (na 18.00 uur) Brandweer: (077) 1 33 33. Storingsdienst Prov. Limb. Electriciteits Maatschappij: tel. Maasbree 04765-1453 OPENINGSTIJD GEMEENTESECR. De gemeentesecretarie is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur v.m. geopend. STORTPLAATS In verband met de vroeg invallende duis ternis is vanaf 1 december t/m 25 februari de stortplaats als volgt geopend: woensdag van 13.00-16.00 uur; vrijdag van 13.00- 16.00 uur; zaterdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. AGENDA: 17 december Cyclo-cross. Organisatie TWC de Velo 17 en 18 december Jaarlijkse kruisjasavon den. Org. BC de Ketelbink 21 december Kerstavond Inv. St. Liduina 22 december NKV Vrouwen. Kerstavond sa men met NKV Mannen. 22 decembee Jong Nederland. Kerstavond. 26 december, Tweede Kerstdag, Open Meijelse kampioenschappen tafeltennis voor alle Meijelse verenigingen en indivi- duelen. 28, 29 en 31 december Meijelse Muziek Ma nifestatie. 1979 5 januari NKV Vrouwen. Demonstratie van wasmiddelen en het gebruik ervan. 12 januari L.V.B. jaarfeestvergadering. 13 januari Kieveloeët prinsenbal. 15 t/m 20 januari Wielerzesdaagse. 16 januari NKV Vrouwen. Hoe verzorg ik mijn kamerplanten. 21 januari MAC De Stoomfiets. Winter- cross. 23 januari L.V.B. kienavond. 26 en 27 januari Bonte avonden. 28 januari Bejaardenmiddag. 30januari NKV Vrouwen. Kienen. .JOjanuari Jaarvergadering LTC in het Oran je-Hotel om 20.30 uur. 1 februari t/m 5 februari: openingsactivitei ten Scholengemeenschap Den Doelhof. 3 februari Oud wijvenbal. 7 februari L.V.B. zuivelshow. 9 februari Jaarvergadering Bouw- en Hout bond NKV. 10 en 11 februari Receptie en früschoppen 50-jarig bestaan K.P.J. 13 februari NKV Vrouwen. Jaarvergadering. 17 februari Kieveloeët gehuwdenbal. 22 februari L.V.B. excursie ..Mensen in nood" in Den Bosch. 25, 26 en 27 februari Carnaval. 9 maart NK rouwen. Excursie warme bak ker. 13 maart L.V.B. en L.L.T.B. bijeenkomst. 23 maart Cultureel programma K.P.J. 27 maart L.V.B. kwisavond door dhr. J. Jon gen. 27 maart NKV Vrouwen. Kienen. 8 april MAC De Stoomfiets. Grasbaanraces. 10 april L.V.B. spreekbeurt door dr. Smeets. 10 april NKV Vrouwen. Bezinningsavond. 22 april Judo toernooi Meijel. 8 mei NKV Vrouwen. H. Monica viering en bedevaart naar Ommel. 27 mei Auto-oriëntatietocht K.P.J. 8 en 9 juni Festiviteiten rond 10-jarig bestaan van Tafeltennisvereniging Meijel. 10 juni MAC De Stoomfiets. Zijspan kam pioenscross. 17 juni Touwtrekken voor buurten. Org. K.P.J. 25 juni t/m 1 juli 60 jaar Harmonie Een dracht. SPORTTIJDEN KPJ: donderdagavond 19.00-22.30 uur,jongens jun.-sen. dinsdagavond 19.00-22.30 uur, meisjes asp.-jun.-sen. zaterdagavond 19.45-21.30 uur, jongens asp. MSV Handbal: trainingen in de sporthal; 's zomers op het verharde handbalveld. TTV „Meijel": De speelzaal op de zolder van het gemeen schapshuis is van maandag t/m vrijdag elke avond geopend. CONTACTADRESSEN: Secretariaatsadres KPJ afd. Meijel: W. Snij ders, Hoek 17. TWC „de Velo": J. Simons, In het Neervelt 29, tel. 2249. LVB H. Lucia: mevr. Vissers-Janssen, voor zitster, Churchill-laan 69, tel. 1840; mevr. Spee-Stultiëns, secr., Krum 13, tel. 1635. TTV Meijel: A. T. M. Fonville, Hoek 38, tel. 2218. MSV Handbal: Ton Ghielen-Thijssen, De Bemde 7, tel. 2307. RKMSV Voetbal: secr. J. Lenders, Jan Truijenstraat 10, tel. 1409; jeugdsecr. C. Knapen, Hagelkruisweg 26, tel. 1896. Bouwvakbondafd. Meijel: kantoor Jan Truijenstraat 32. Iedere dag van 19.00 tot 20.30 uur. Lawn-Tennisvereniging Meijel: W. Vrinssen, secr., Hagelkruisweg 31, tel. 1828. Verzamelaars vereniging „de Peelstreek": secr. G. van Pol, Schoolstraat 13; voorz. H. Verstappen, Kerkstraat. Ruilbeurs: elke 3e zondag van de maand in het Ge meenschapshuis. Oudercomité basisscholen en kleutersch.: voorz. H. Joosten, Den dueren coop 7, tel. 2198; secr. J. Thijssen, Hoek 40, tel. 2115. Jong Nederland contactadres: Joke Bruijnen, Hagelkruisweg 9, tel. 2279. R.J.J.: M. Poels, Hagelkruisweg 49, tel. 2091. „Meijels Pracht": Secr.: W. Janssen, v.d. Steenstraat 61, Meijel. VVV Meijel, secretariaat: v. d. Steenstraat 59, tel. 04766-2107. EHBO: mevr. P. A. Wijns-Muijsenberg, Kerkveld 28, tel. 1718 en M. van Gerwen, Jan Truijenstraat 9, tel. 1358. H.S.V. De Noordervaart: secr. H. v. Goor, Jan Truijenstraat 30, Meijel, tel. (04766) 2092. Centrale NKV Meijel: Pastpaedje 19. Zwemclub „Meijel": mevr. ter Haak, Den dueren coop 13, tel. 1464. Handboog Nooit Gedacht: secr. mevr. L. Berben-Steeghs, Steegstraat 17, Meijel, tel. 04766-2123. Kindervakantiewerk Meijel: secr. L. Ver- heijen, Molenstraat 44. Volleybalvereniging VC Peelpush: p/a Albert Valentijn, de Meulencamp 24. Secretariaat Harmonie Eendracht: secr. M. A. W. Joosten, Den dueren coop 2, tel. 1906; penningm. M. T. Verberne, Chur- chill-laan 26, tel. 1859. „Veer en Pels",: J. Derikx, Mr. Jochemstraat 16. tel. 2283. NKV H. Monika: voorz. mevr. Verstappen, Donk 37, tel. 2427. Judo vereniging Meijel: secr. J. H. M. Trines, Pastpaedje 10, Meijel. Bejaardenvereniging „St. Joseph": secr. J. C. Stemkens, Kapelkesweg 15, tel. 2237. Sporthal „De Körref: Kurversweg 2, tel. 2282. Jongerenkerk: voorz. Jac. Ghielen. De Bem de 7. tel. 04766-2307; secr. Wil Vestjens, Molenstraat 38. Schutterij St. Willibrordus: secr. L. J. Gie- lens. Hoek 32, tel. 2113. Motorcross-club Meijel: p/a J. Daniëls. Mr. Jochemstraat 24. (04766) 2281. Ned. Ver. van Rheuma-patiënten afd. Lim burg: Postbus 100. 6100 AC Echt Marjorettegroep „Mèhlse Dörskes": secr.: Mevr. H. W. J. M. Henderickx-Thijssen. de Bemde 24. Meijel. lnvalidenbond „St. Liduina": voorz. J. Thijssen. Hoek 19, tel. 1338; secr. mevr. C. Nijssen-Dirkse, Kapelkesweg 11. tel. 2480. GROENE KRUIS Spreekuur Wijkverpleegster van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. telefoon 04766-1358. Spreekuur is tevens bedoeld voor het uitleenma gazijn. Uitleenartikelen worden alleen in uiter ste noodzaak buiten het spreekuur van de zus ters uitgeleend, via 'n telefoontje vooraf voor een afspraak. Voor spoedgevallen welke plaatsvinden van maandag t/m vrijdag van 6 uur 's avonds tot 8 uur in de morgen: Zr. N. Coenders, tel. 04760-2608, b.g.g. 04760-2060. Tijdens 't WEEK-EINDE van vrijdaga vond 6 uur tot maandagmorgen 8 uür: Zr. C. de Boer, tel. 04760-3124. b.g.g. 04760- 2060. Zuigelingenhureau gehouden door dokter Cammaertle en 3e woensdag van de maand; gehouden door dokter Neyzen 2e en 4e woensdag van de maand. Voor het kleuterbureau ontvangen de ou ders een oproep: vergeet echter niet even te melden als u niet kunt komen. Mevr. Schoren-Litjens houdt elke donder dag zitting voor prenatale zorg. Zwangerschaps-gymnastiek woensdagavond 7 uur. WEEKENDDIENST ARTSEN Dokter W. Cammaert, tel. 04766-1436. PRIESTERWACHTDIENST HELDEN - MEIJEL - MAASBREE Pastoor Berkels, Panningen, tel. 04760- 1388. DIENSTEN DIERENARTS HELDEN en omstreken van vrijdagavond 6 uur tot maandagmor gen 8 uur dierenarts G. Wieland te Helden, tel. 04760-2311. LIESSEL en omstreken P. P. Kome, Molenweg 2, Liessel, tel. 04934-729. KERKBIJDRAGE Rabobank: bankrek.nr. 13.34.05.613 ten name van Administratie Kerkbijdrage. Nederlandse Middenstands Spaarbank, agentschap Meijel: bankrek.nr. 65.08.77.136 ten name van Administratie Kerkbijdrage. Centrale Volksbank, agenschap Meijel: bankrek.nr. 92.04.09.598 ten name van Ad ministratie Kerkbijdrage. Gironummer 1214167 ten name van Admi nistratie Kerkbijdrage, per adres Pastoor Frischestraat 2. OPENBARE BIBLIOTHEEK MEIJEL Kapelkesweg 1, tel. 04766-2033. Openingstijden van uitleen- en leeszaal: Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 10.00- 12.00 uur Woensdag 14.00 - 17.00 uur 17.30-20.30 uur Donderdag 13.00 - 18.00 uur Vrijdag 13.00 - 17.30 uur Jaarcontributie: volwassenen vanaf 18 jaar f 10,rechtgevende op twee romans en twee andere boeken per keer; jeugd tot 18 jaar gratis rechtgevend op twee leesboeken en twee andere boeken per keer; bejaarden f 5,gezinsabonnement f 20,De lees zaal is kosteloos toegankelijk. PEUTERSPEELZAAL CALIMERO in het gemeenschapshuis is geopend van maan dag- tot en met vrijdagmorgen van 9 tot 12 uur. Aanmelden dagelijks of telefonisch 1907 of 1868. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP REGIO VENLO telefoon 04760-2252 Rayon Helden/Meijel: Hulpaanvragen: maandag t/m vrijdag 's morgens van 9-10 uur in het Groene Kruisgebouw, Piushof 87 te Panningen (zij-ingang Raadhuisstraat). Bij afwezigheid: Centraal kantoor te Venlo, tel. 077-10051. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK REGIO VENLO De maatschappelijk werker heeft wekelijks spreekuur in het gemeenschapshuis (tel. 1868) op dinsdag v.m. van 10.30-11.30 uur en op donderdag v.m. van 9-10 uur. In Pan ningen, Groene Kruisgebouw, tel. 04760- 1288, is elke dag. behalve donderdag, spreekuur van 9 tot 10 uur. LOURDES ACTIE Zelatrice mevr. M. Boumans-Schroën. Ka pelkesweg 17. Bijdragen kunt u storten op de rekening van de Rabobank: Lourdesac- tie. Het doel van deze actie is: zieken naar Lourdes.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 6