Open Meijelse tafeltennis kampioenschappen Vrouwen- kontaktgroep Meijel voor iedereen, voor jong en oud De Meijelse tafeltennisvereniging orga niseert ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan in juni 1979, op Tweede Kerst dag a.s. een Open Meijels tafeltennis- tournooi voor de Meijelse gemeenschap in sporthal de "Körruf. Iedere Meijel se inwoner kan inschrijven voor het in dividuele tournooi en alle Meijelse ver enigingen kunnen met één of meerdere teams van 2 personen inschrijven voor het teamtournooi. Voor het individuele tournooi dient men in Meijel woonachtig te zijn en géén lid van de T.T.V. te zijn. Inschrijven is mogelijk in 4 klassen: - meisjes klasse t/m 17 jaar.) - jongens klasse t/m 17 jaar. Hiervoor geldt de leeftijd per 1-1-1979! - dames klasse 18 jaar en ouder. - heren klasse 18 jaar en ouder. - bij voldoende deelname wordt er een aparte klasse gemaakt voor invaliden. Ook de leden van de invaliden Sportve reniging uit de regio Helden, die iedere donderdagavond trainen in onze spor thal kunnen hiervoor inschrijven. Inschrijven voor genoemde klassen kan t/m 10 december bij: Jo Basten, Kenne- dylaan 23, tel. 2926; Jan Thijssen, Hoek 40, tel. 2115. Bij opgave dient het inschrijfgeld a I,- p.p. te worden voldaan. Tevens moet bij opgave naam, adres, geb. da tum te worden opgegeven. Teamtournooi Voor deelname aan het teamtournooi krijgen alle Meijelse verenigingen deze week een aparte uitnodiging. Inschrijvingen voor dit tournooi moe ten door de verenigingen worden ge daan. eveneens voor de sluitingsdatum 10 december bij Jo Basten of Jan Thijs sen. De teams bestaan uit 2 personen, waarvan 1 persoon lid mag zijn van de T.T.V. Inschrijving is mogelijk in de volgende 3 klassen: jeugdklasse t/m 17 jaar - seniorenklasse 18 t/m 29 jaar - veteranenklasse 30 jaar en ouder. Inschrijvingskosten per team 2.-. Prijzen Per klasse zijn 2 prijzen beschikbaar. Bij voldoende inschrijving houdt de tournooi-commissie zich het recht voor bepaalde klassen samen te voegen. Voor inlichtingen kunt U altijd bij bo vengenoemde personen terecht. N.B. Bedenk dat Tweede Kerstdag één van de vele feestdagen in de rij is en U best wat ontspanning kunt gebruiken!!! Tafeltennis is er voor iedereen, voor jong en oud. Wij zien dan ook Uw inschrijving met belangstelling tegemoet. De tournooi-commissie. Het vormingscentrum voor Jonge Vol wassenen is in september gestart met een kontaktgroep voor jonge vrouwen in Meijel en omgeving. Het gevarieerde programma heeft de deelneemsters goed aangesproken. En kele onderwerpen uit dit programma waren: De Gezinszorg. Een leidster van de ge zinszorg heeft uitgelegd welke taken deze instelling heeft en wanneer je als jong gezin in aanmerking komt voor deze hulp. Er is ook gepraat over de problemen die zich kunnen voordoen als een gezinsverzorgster de taken van de huisvrouw gaat overnemen, (bijv. heb je nog privacy in je eigen huis, als er de hele dag een "vreemde" is?) Een avond hebben we met elkaar ge praat over de rol van de huisvrouw of de werkende vrouw. Hoe verdeel je de taken om nog tijd voor jezelf over te houden? Door het uitwisselen van erva ringen merk je. dat je van elkaar veel kunt leren. Het is goed te horen, dat jij niet de enige bent die wel eens iets dwars zit. Anderen hebben blijkbaar ook deze ervaringen. Vanuit de interesse van de groep heb ben we gepraat met een vrouwenarts over sterilisatie, abortus en vruchtbaar- heidsonderzoeken. Omdat deze arts geen vreemde en moeilijke woorden ge bruikte, had hij direkt een goed kontakt met de groep. Er werden dan ook de nodige vragen gestdfd en men durfde voor de eigen mening uit te komen. Verder zijn we een avond naar een mu sical in de schouwburg van Roermond geweest. Ook gezellige dingen, zoals pottenbak ken en bloemschikken zijn aan bod ge weest. Een groot gedeelte van de groep gaat verder. Vanuit de belangstelling en inte ressen die de vrouwen hebben, wordt een nieuw programma samengesteld. De groep komt iedere dinsdag-avond bij elkaar. Heb je als vrouw ook interes se om mee te doen aan deze groep dan kun je je opgeven bij het V.J.V. Helden tel. 04760-3107 of bij Carla van der Sanden tel. 04759-2000. Ook voor meer informatie kun je bellen. Praat er eens over met een vriendin of buurvrouw, als je er tegenop ziet om al leen te komen. De kosten zijn 30,voor 10 avon den. In verband met subsidie, kunnen alleen vrouwen tussen 17 en 30 jaar deelnemen. J eugdacti viteiten JONGERENKERK Koor: In deze tijd boordevol verrassin gen blijven wij niet achter: Daarom be gint de repetitie morgen om HALF ZE VEN. Zorg datje er bent, en zeg het voort aan de anderen! dus HALF ZE VEN. Tekstgroep: Morgen is er weer vergade ring om half 9 in het Gemeen schapshuis. K.P.J. St. Nicolaasavond: Op donderdag 30 november is de pakje savond. De pakjes ter waarde van 6,worden door jullie zelf gemaakt. De meisjes voor de meisjes en de jon gens voor de jongens. Maak er iets moois van. De avond begint om 19.30 uur bij Janssen-Jaspers. Uitwisseling: Onze uitwisseling houden we dit jaar met de afdeling Boekei. Op 9 december gaan we naar Boekei toe. Heb je zin om mee te gaan dan kun je je tot en met donderdag 7 december opgeven bij één van de bestuursleden. De kosten zijn 2,50, bij opgave te voldoen. Atletiekgroep: a.s. Dinsdag trainen we niet in verband met pakjesavond. Zondag 3 dec. is er een cross te Heythuyzen. Degenen die mee willen gaan moeten om 13.30 uur bij Janssen-Jaspers zijn. Voor vervoer wordt gezorgd. Sporten: a.s. Donderdag gaat het sporten van de juii. eii sen. jongens niet door i.V'.m. dB pakjesavond van de K.P.J. De dames sporten a.s. dinsdag om 20.30 uur. Volksdansen: Woensdag om half 8 bij Janssen.Jaspers. ASPIRANTEN: Pakjesavond: Deze is vrijdag 1 dec. a.s. bij Janssen- Jaspers. We beginnen om kwart voor zeven en jullie ouders kunnen jullie om 10 uur weer thuis verwachten. Denk allemaal aan het pakje ter waarde van 5,en vergeet niet de naam erop te zetten van diegene waar het pakje voor bestemd is. Sporten: De meisjes aspiranten sporten a.s. dins dag om 7 uur. de jongens a.s. zaterdag om 19.45. JONG NEDERLAND Tjiepmeesjes: Donderdag 30 november club van half 7 tot 8 uur. in de kelder. Sneeuwvlokjes: Donderdag 30 november club van 6 uur tot half 8, boven. In verband met pakjesavond en St. Ni- colaasdag vervallen de clubavonden op die dagen. Elfjes: Donderdag 7 december club van half 7 tot 8 uur. Speculaasactie: Wij willen nog iedereen bedanken die hieraan mee gewerkt hebben. Het is al lemaal vlot verlopen en er waren veel kinderen gekomen, om ons te helpen. Sint Nicolaasavond: Deze avond begint om 7 uur. Diegene die nog iets klaar moeten maken kun nen vanaf half zeven terecht in het Ge meenschapshuis. Hoe laat het precies afgelopen is kunnen we niet zeggen maar het zal tussen half negen en negen uur zijn. Vergeten jullie verkleedspullen. teksten enz. niet. zodat jullie alles wat jullie aan de Sint en zijn Pieten willen laten zien en horen, goed uit de bus komt. Tot ziens dan vrijdagavond 1 de cember om 7 uur in het Gemeenschaps huis. Opgeven nieuwe leden: Vanaf 1 december tot 1 januari kunnen zich nieuwe leden opgeven zowel jon gens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. Contributie bedraagt 20. per jaar en moet bij opgave voldaan worden. Opgeven bij W. Sonnemans, Burg.-Linssenstraat 4. Clubavonden: In de week tussen Kerstmis en Nieuw jaar is er geen club, omdat het Gemeen schapshuis dan gesloten is. Wel is er op woensdag 27 dec. een dia-avond over de natuur. Deze avond is alleen bedoeld voor die kinderen die veel van de na tuur houden. En wij verwachten dan op die avond, die jongens en meisjes die daar werkelijk serieus naar willen kij ken. Er wordt uitleg bij gegeven. Het begint om 7 uur, in 't Gemeenschaps huis. PEUTERSPEELZAAL CALIMERO Op vrijdag 1 december komt Sinter klaas de peuters bezoeken in het Ge meenschapshuis. De Sint komt beneden in de grote zaal. Aanvang half 11 Hoofdleidster leidsters en bestuur. Sociale organisaties N.K.V. VROUWEN Vrijdag 22 dec. hebben we om half acht in Hotel Ketels Kerstviering samen met NKV mannen en natuurlijk met onze eigen echtgenoten, 's Avonds wordt een toneelstuk opgevoerd door de kinderen van de lagere school. Bij de koffie zal 'n warm hapje aangeboden worden. Er zal ook een verloting plaatsvinden van Kerststukjes of iets dergelijks. Willen degene die deel willen nemen aan de Kerstviering zich tijdig opgeven bij een van de bestuursleden. Dit kan tot 17 dec. Er dient wel goed vermeld te wor den of U alleen of met z'n tweeën komt. Wij hopen op een flinke deelname zodat we er een sfeervolle en gezellige avond van kunnen maken. En wat betreft het volksdansen: in verband met te weinig opgaven kan dit jammer genoeg niet doorgaan. Het bestuur. N.K.V. CENTRALE MEIJEL Evenals vorige jaren vieren wij met de NKV dames een Kerstavond op 22 De cember a.s. in Hotel Ketels. Gezien het succes in voorgaande jaren hopen wij dat vele vakbondsleden met hun echtgenoten zullen deelnemen. Ook nu is voor een sfeervolle avond ge zorgd. Tijdige opgave is wel gewenst. Dit dient vóór 17 december a.s. te ge schieden, bij de secretaris NKV of vak bonden. Het bestuur. DE ZONNEBLOEM "ZON IN DE SCHOORSTEEN" Het bestuur van de zonnebloem afde ling Meijel, nodigt een ieder die 'n pakje gemaakt heeft voor de Sint Nicolaasac- tie uit, dit op zaterdag 2 december vóór 5 uur te bezorgen in het Groene Kruis Gebouw. De Sint kan dan alles op tijd op de plaats van bestemming brengen. Wij danken jullie allen voor jullie mas sale, spontane en royale medewerking. Het bestuur. OPBRENGST NATIONALE KOL- LEKTE GEESTELIJK GEHANDI CAPTEN De Nationale Kollekte Geestelijk Ge handicapten gehouden in de week van 6 tot 11 november heeft in Meijel het mooie bedrag van 1477,55 opge bracht. Allen die in het belang van onze geestelijk gehandicapten hieraan bijge dragen hebben zeggen wij hiervoor har telijk dank. Een bijzonder dankwoord aan alle medewerkers en medewerksters in Meijel die geholpen hebben deze gel den in te zamelen. 'WVtAAfVWVAA/VMAAMWWWWVMfMMWtMVWVAM i BUURTVERENIGING DE BEMDE BRIEF L IT SPANJE Lieve kinderen van de Bemde. Op verzoek van het bestuur-stop-ko- men we dit jaar-stop-speciaal voor jullie naar de Bemde-stop-, We hebben besloten om op 2 december a.s.-stop-te komen in café "de Mop" aan de donk-stop-. Sint Nicolaas en zijn zwarte pieten zul- len-stop-het zeker op prijs stellen-stop-/ jullie dan ook allemaal te ontmoeten- stop-om zes uur "s avonds-stop-. Tot zaterdagavond beste kinderen. Groetjes uit Spanje. Sint Nicolaas en zijn Pieten. Spanje. 28 november 1978. BUURTVERENIGING JAN TRUIJENSTRAAT Woensdag 6 dec. is het weer de eerste woensdag van de maand en dus weer kienen in zaal Géris zoals gewoonlijk beginnen we om 8 uur. Veel succes Het bestuur. Sport en spel VOLLEYBALVERENIGING V.C. PEELPUSH Uitslagen afgelopen zaterdag: Dames: Peelpush 1Lyceum 1 Phoenix 1Peelpush 2 Peelpush 3Avoc 1 Heren: AV. Flash 1Peelpush 1 VC Kessel 1Peelpush 2 VC. Kessel 3Peelpush 3 Peelpush 4Avoc 1 0—3 0—3 1—3 3—0 2—2 1—3 De eerste 2 sets speelden onze dames te gen Lyceum erg goed. Vooral in de start werd er aardig gekombineerd. De wil is daar en we zien toch en dat is op dit moment het resultaat, dat de formatie van de trainer Karei van Bakel goede vooruitgang boekt en dat de sfeer on danks de te incasseren nederlagen toch nog optimaal is. Heren Peelpush aan kop!! De heren van Peelpush hebben de kop positie in de eerste klasse ingenomen, een plaats die ze op dit moment nog de len met Melderslo, maar waar Peelpush zonder meer thuis hoort. Onze heren die reeds enkele jaren in de top van deze klasse meedraaid, zullen deze rol wel iedere zaterdag opnieuw moeten waarmaken en dat valt niet altijd mee. Zo ook afgelopen zaterdag in Arcen, een team dat welliswaar geen aanspraak zal maken op een titel, maar het toch vele teams bijzonder lastig kunnen maken in hun toch erg klein zaaltje. Ook Peelpush ondervondt dit en moest de tweede set afgeven aan de mannen uit Arcen. Verder liet men het echter niet komen. De erg snelle aanval len die AV. Flash uitvoerde verraste Peelpush in het begin nog wel eens, maar algauw werd het blok beter inge steld. Peelpush 4Avoc 1 Goed geïnspireerd ging Peelpush van start tegen rivaal Avoc, onder toeziend oog van de reeds uit het ziekenhuis ont slagen stuntman. Jammergenoeg kon hij niet als coach ingezet worden omdat de voor deze wedstrijd aangewezen tei ster (Ria) niet kwam opdagen. Deson danks behaalde Peelpush door een goed samenspel een overtuigende eerste seto verwinning met 154. Onbegrijpelijk wat er toen gebeurde. Het zal helemaal fout bij de ouwe taaien. Zo goed als het tegen Athos ging zo slecht ging het te gen Avoc. Waarschijnlijk zitten er toch nog enkele kinderziektes in het geza menlijk ingevoerde nieuwe systeem. Het zelfvertrouwen viel weg, de smashes ble ven uit en met de plaatsballen werd ook niet het gewenste effekt bereikt. Het hele team was van slag en er werd ook geen plaats meer gehouden. Door dit al les pakte Avoc de laatste drie sets met respektievelijk 1015. 1015 en 915. Henk nogmaals proficiat, maar vergeet niet dat Peelpush nog naar America moet. Het programma voor zaterdag: Dames: Bongaerts SVL 1Peelpush 1. vertrek 14.30 uur. Peelpush 2Hovoc 5. aanvang 17.30 uur, teller Jan Ghielen. VC. Kessel 3Peelpush 3. vertrek 16.45 uur. Heren: Peelpush IValuas VCT 2, aanvang 19.00 uur, teller Jan Strijbos. Peelpush 2Hovoc 47aanvang 17.30 uur, teller??? Peelpush 3Valuas VCT 4. aanvang 19.00 uur, teller Hannie Rooyakkers. VC. Meterik 4Peelpush 4, vertrek 13.00 uur. Programma voor zondag: Het eerste heren team speelt een oefen wedstrijd in Venray tegen het Distrikst team junioren, aanvang 10.00 uur, ver trek 9.00 uur. Op 17 december neemt heren Peelpush 1 deel aan een toernooi te Thiel. Op tweede kerstdag spelen zij een Kersttoernooi te Venray. Eveneens neemt hieraan deel dames Peelpush 1. PEELPUSH-JEUGD Uitslagen: Peelpush Mini B: Ook de kleine heren 'van Peelpush staan aan kop! Daar St. nicolaas de afgelopen zondag in Meijel verwacht werd moest het snel gebeuren daar in Horst, en dat deden ze dan ook! Met 153 en 156 werd VC. Velden in een mum van tijd naar een 20 ne derlaag gespeeld. Ook Concordia moest dit ondervinden in de tweede wedstrijd, al weerden zij zich in de eerste set met alle kracht te gen de kleine Pietmannen uit Meijel wa ren ze uiteindelijk toch niet opgewassen. Met 1614 en 15—7 was ook deze wedstrijd voor peelpush. Zoals altijd werden onze kleine mannen deskundig bijgestaan door het trainers/coach duo Johan en Jos. Meisjes Mini Peelpush 9 Onze meisjes deden het iets minder, al moet gezegd worden dat onze meisjes deze zondag niet voor honderd procent bij de wedstrijd aanwezig waren. De goede Sint werd in Meijel dit jaar zon der hen ingehaald. Maar desondanks wisten ze toch een puntje mee naar huis te nemen. Asterix 8Peelpush 9 20 Asterix 9Peelpush 9 11 Het programma voor zondag: Meisjes junioren: Peelpush 1 e speelt thuis, aanvang 14.00 uur. Jongens junioren: Peelpush 1 speelt thuis, aanvang 14.00 uur. Meisjes ad B. Peelpush 5 speelt thuis, aanvang 14.00 uur. De volgende personen zullen deze wedstrijden fluiten: Dhr. Ton Joosten. Dhr. Albert Bouten, Dhr. Albert Valen- tyn, dhr. Peter Verstappen. PEELPUSH-VRIJETIJDERS Heren vrijetijders Flash 1Peelpush 1 13 De heren vrijetijders hebben vanuit Ar cen weer 3 punten mee naar Meijel ge nomen, al was dit nog niet merkbaar in de eerste set. Zonder ook maar iets te rug te doen ging Peelpush de boot in met 150. Alle opslagen werden ge mist, zodat vaste supporter Erik het zeer druk had met het noteren van de kwartjes (opbrengst /4,Nadat alle, tijdens deze eerste set wakker geworden

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2