L Zr. Johanni 40 jaar in het kleuteronderwijs i Maimoezenier uiaessen naar Nederweert Welkom in de openbare bibliotheek A Was u al bij meubelen in Horst WIJNEN KEUKENS VJ Speciaal adres voor massief eiken meubelen Harmonie Eendracht DONDERDAG 30 NOVEMBER 1978 34e jaargang no. 48 WEEKBERICHT MEUR MEUEL Uitgave van Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J.M. Pluijm, Jan Truijenstraat 2B, Postbus 1, Telefoon (04766) 1666, Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, Postbus 14, Asten, Giro 1025299 ..Weekbericht voor Meijel", Asten. Abonnement f 26,— per jaar. Port betaald Meijel Een verrassing voor UMisschien wel.maar 't is toch zo! 1 December 1938 begon Zr. Johanni haar onderwijsloopbaan in de meest eenvoudi ge omstandigheden, die men zich maar kan voorstellen. Nieuw-Vosmeer. 'n plaatsje op de grens van Zeeland en Noord-Brabant, was haar eerste standplaats. Eén klas van 98(!) kinderen en geen materiaal om mee te werken. Dat was de hele kleuter school daar! Gelukkig duurde dat maar 'n half jaar, zegt ze nu. want ze werd overgeplaatst naar Wassenaar. Ze kwam daar op een kleuterschool, die bevolkt werd door kinderen uit een arme wijk; "de rooie buurt" werd die wijk genoemd. Het waren arme kinderen van ouders, die Zr. Johanni kenschetst als .rauw. maar met 'n gouden hart". Vanaf 1939 tot 1956 werkte ze met veel plezier in Wassenaar. Per I jan. 1956 werd ze, zoals ze zegt. zonder erg overgeplaatst - door de leiding van de congregatie - naar Meijel. Haar eerste kennismaking met Meijel als hoofdleid ster! De overplaatsing kwam als een verrassing. De congregatie bepaalde dat. Zelf had je daar weinig in te zeggen. In Meijel kwam ze terecht in 'n drie-klassige kleuterschool. Zij kwam te zitten in de oude pastorie en had een klas van 40 kinderen. Het patronaat dat eraan vast lag, deed dienst als speelzaal. Het beviel haar hier erg goed en ze vond het dan ook ont zettend erg. dat ze in 1959 weer weg moest uit Meijel. Dat gevoel van niet graag wég willen werd nog versterkt door het feit, dat er juist in 1959 nieuw meubilair was aan geschaft en er was zicht op de bouw van 'n nieuwe kleuterschool. Ze werd overgeplaatst naar Mill, waar ze verbleef van '59 tot '66. In '66 kwam ze te rug in Meijel, nu weer als hoofdleidster. Ze volgde Zr. Lobine op. De situatie waarin ze nu kwam, verschilde nogal van die, toen ze in '59 vertrok. De nieuwbouw van de kleuterschool was klaar (3 nieuwe lokalen en een speelzaal), terwijl de oudste loka len 'n flinke verbouwing hadden ondergaan. Bovendien was de samenstelling van het onderwijsteam ingrijpend gewijzigd. Het bestond niet alleen meer uit zusters, zoals in '59 nog wel het geval was. Daarbij kwam dat het aantal klassen flink toege nomen was. "Steeds goed getroffen" Sinds 1966 heeft ze mogen werken in 'n prachtige school, zoals ze zegt. Er is veel gebeurd sinds toen. Zc heeft het dorp zien bekomen, zo stelt zij. daar mee doelend op de diverse uitbreidings plannen. die Meijel sinds '66 gehad heeft. "Daarbij heb ik 't steeds goed ge troffen met m'n team en met 't school bestuur", zegt de jubilaresse. De be trokkenheid van de ouders bij het on derwijs, die de laatste jaren zo sterk toe genomen is. heeft ze als erg positief er varen. Dat betrokken zijn bij het on derwijs geldt voor de ouders van kinde ren op de kleuterschool misschien nog sterker dan voor de ouders met kinde ren op de lagere school. Zr. Johanni heeft daar de volgende verklaring voor: de ouders staan erg dicht bij de kinde ren, omdat ze nog zo jong zijn; daaruit vloeit bijna automatisch voort, dat de ouders dicht bij de leidster staan. Dat alles in 't belang van het kind, om wie het tenslotte allemaal draait op de kleu terschool. Fantastisch, zo typeert zij 't om te mo gen werken met kleuters. Nog steeds, en steeds meer is zij verwonderd over de grote mogelijkheden, die ieder kind in zich heeft. Je probeert er aan bij te dra gen dat 'n kind orde leert scheppen in de wanorde, die in de wereld van de kleuter bestaat. De individuele benade ring van elk kind, die 't werken van 't kleuteronderwijs bepaalt, is volgens haar de beste weg om elk kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Je moet proberen vanuit het kind te wer ken. Vroeger was dat anders: toen werd meer naar de kinderen toegewerkt, van uit het uitgangspunt datje 't voor het zeggen had als leidster. Toen gaf je lei ding, nu probeer je meer te begeleiden. Daarbij geef je veel van jezelf, maar je ontvangt ook veel. "Geen eenvoudige taak" Naast het werken met de kinderen is voor de hoofdleidster 'n belangrijke taak weggelegd bij het organiseren van 't hele schoolgebeuren. Geen eenvoudi ge taak in de kleuterschool, die bestaat uit 7 klassen en daarmee behoort tot de groep van de grootste kleuterscholen in Nederland. "Zeker in een overgangstijd als nu. waarin we werken naar twee aparte kleuterscholen verbonden met "n lagere school, zijn er nogal wat problemen, die opgelost moeten worden", zegt Zr. Jo hanni. "Het is erg druk, maar gelukkig is de samenwerking en de band in het onderwijsteam goed. Daarom vind ik het wel jammer dat 't team gesplitst gaat worden". "T oekomstplannen" Tegen het einde van het gesprek merk je, dat Zr. Johanni nog van plan is een hele tijd in het onderwijs mee te gaan. Daarbij is ze erg benieuwd naar het werken in de toekomstige kleinere kleu terschool, die samengaat met 'n lagere school. Achter deze toekomstplannen ziet ze de tijd. die na haar onderwij sloopbaan zal komen. Verlangen naar die tijd doet ze nog zeker niet, want ze vindt het werk dat ze doen mag, nog steeds heerlijk. Op uitdrukkelijk verzoek van de jubila resse is er niet veel ruchtbaarheid gege ven aan haar 40-jarige staat van dienst in het onderwijs. Ze wil de herdenking van dat feit het liefst in besloten kring en temidden van de kleuters vieren. Toch mag zo'n jubileum niet geheel on gemerkt voorbijgaan, en ik weet dat ik namens vele dorpsgenoten spreek als we Zr. Johanni langs deze weg gelukwen sen met deze bereikte mijlpaal. We wen sen haar een prettige feestdag en veel goeds voor de toekomst. j De openbare bibliotheek is er ook voor u In meer dan achthonderd gebouwen en gebouwtjes in ons land is een openbare bi bliotheek gevestigd. Dat woordje "openbare" heeft niets te doen met een neutrale le vensinstelling. Het betekent alleen maar, dat iedereen zo'n bibliotheek mag binnen wandelen. Gewoon, zoals u een postkantoor, een station of een ander openbaar ge bouw binnenloopt. Anders gezegd: zo'n bibliotheekgebouw staat er ook voor u! Wat heeft de openbare bibliotheek u te bieden In een openbare bibliotheek komt u naar hartelust lezen of bladeren in boeken, tijd schriften en kranten. Dat kost u geen cent. Pas wanneer u iets mee naar huis wilt ne men, is het nodig U als lid te laten inschrijven. Daarvoor betaalt u maar een schijnt je. En als u jonger dan achttien jaar bent zelfs helemaal niets. Maar daarover later. Nu eerst iets over al dat leesmateriaal. Boeken Er staan rijen romans en verhalen (ook in vreemde talen), boeken over uw hob by of voor uw studie, boeken over ver leden en toekomst, maar ook over ak- tuele maatschappelijke en politieke on derwerpen. Romans en verhalen staan in de kasten op alfabet, volgens de ach ternaam van de schrijvers. Alle studie- en hobbyhoeken zijn per onderwerp bij elkaar gezet. Bij de kas ten zijn bordjes aangebracht waarop de onderwerpen zijn aangegeven. Het lijkt ingewikkeld. Maar als u een maal weet hoe het in elkaar zit, vindt u met gemak het boek, dat u zoekt. Ook het gebruik van een katalogus is minder moeilijk dan het lijkt. Voor elk boek. dat de bibliotheek bezit, is er een kaartje, waarop de gegevens over dat boek staan vermeld. Alle kaartjes teza men vormen, netjes opgeborgen in bak ken of laatjes, een katalogus. De biblio theek kent verschillende soorten katalo- gi. In de éne katalogus kunt u opzoeken welke boeken van een bepaalde schrij ver de bibliotheek heeft. In een andere, welke boeken er zijn over een bepaald onderwerp. Vraagt u vooral welke soorten katalogi uw bibliotheek heeft en laat u uitleggen, hoe u die moet gebruiken. Het biblio theekpersoneel wijst u graag de weg. Kranten en tijdschriften U kunt zich moeilijk abonneren op alle kranten en tijdschriften, die u wel eens wilt lezen of inkijken. Dat behoeft ook niet. In de openbare bibliotheek vindt u de landelijke dagbladen, streekbladen en buitenlandse kranten. Bovendien opiniebladen, familie- en modebladen, tijdschriften over hobbies en tal van andere onderwerpen en de organen van allerlei verenigingen. Ze zijn er om in de bibliotheek te lezen. In de tijdschriften afdeling of leeszaal kunt u dat op uw gemak doen. Ook als u geen lid bent. Naslagwerken De openbare bibliotheek is de plaats bij uitstek waar u iets kunt opzoeken over een onderwerp, waarover u iets wilt we ten. Voor de bezoekers is er dan ook een ruimte met naslagwerken, zoals en cyclopedieën, woordenboeken, adreslij sten, atlassen, telefoon- en giroboeken en wat al niet. Ook als u de leerplichtige leeftijd te boven bent of niet studeert, mag u gebruik maken van alles wat de studieruimte u biedt en rustig gaan zit ten lezen of schrijven. Dokumentatie Als u gegevens zoekt over aktuele maat schappelijke en politieke onderwerpen, dan kunt u terecht bij de dokumentatie- mappen. Men heeft allerhande knipsels uit kranten en tijdschriften en ook pam fletten en brochures. Meestal over din- OPENINGSTIJDEN STORTPLAATS In verband met de vroeg invallende duisternis is vanaf 1 december t/m 25 februari 1979 de stortplaats als volgt geopend: woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. gen, die heden ten dage aan de orde zijn. maar ook over schrijvers en litera tuur. Vaak worden komplete dokumen- tatiemappen uitgeleend, net als boeken. De jeugdbibliotheek In iedere openbare bibliotheek is een aparte plaats voor de jeugd. Ook daar zijn zowel verhalende boeken als boe ken over speciale onderwerpen. Voor de kleintjes bovendien prentenboeken, stripverhalen en jeugdtijdschriften. Op de kasten en boekruggen is vermeld voor welke leeftijdsgroep de boeken zijn bestemd. En natuurlijk zijn er verschil lende soorten katalogi: jong geleerd, oud gedaan. Ook kinderen kunnen in hun biblio theek lezen en werken. Zo mogelijk is er voor de kleintjes op vaste tijden een voorleesuurtje. En af en toe is er een speciale attraktie, zoals b.v. een knutsel- middag. Overigens is de jeugdbiblio theek geen verboden terrein voor vol wassenen. Ouders, onderwijzers en jeugdleiders, die informatie willen heb ben over het kinder- en jeugdboek zijn van harte welkom. De mensen, die hier werken geven u graag advies. Inlichtingen Alles wat u tot nu toe gelezen hebt, geeft u een beeld van een doorsnee-bi bliotheek. Maar het kan zijn, dat de bi bliotheek, die u binnenstapt, een kleine is, of een filiaal van een grotere biblio theek. In dat geval beschikt men soms nog niet over alles, wat hierboven is op genoemd. Maar hoe dan ook: vraag vooral alles wat u over de bibliotheek en het ge bruik ervan wilt weten. Het bespaart u veel tijd en moeite. Als u een wat grotere bibliotheek be zoekt, heeft u een goede kans, dat men u daar aan meer dan alleen lektuur kan helpen: de kleinere bibliotheek vraagt het, op verzoek, voor u aan. Leest u maar! Het blijft niet bij boeken en tijdschriften We hebben tegenwoordig méér nodig dan alleen drukwerk om bij te blijven en ons te ontspannen. Daarom probeert de bibliotheek de laatste jaren, behalve lektuur ook allerlei zaken binnen haar muren te verzamelen, die in onze sa menleving niet meer weg te denken zijn. Ze zijn er om door iedereen bekeken, beluisterd en geleend te worden: grammofoonplaten geluidscassettes bladmuziek diaseries 8 mm film videocassettes U ziet, dat de bibliotheek zo zoetjesaan uitgroeit tot een centrum met voor elk wat wils. Op enkele plaatsen in ons land heeft men de naam veranderd in "me- Aalmoezenier M. Claessens werd onlangs benoemd tot pastoor van de Ne- derweertse St. Lambertusparochie. Zijn installatie aldaar vindt plaats op za terdag 9 december a.s. Daaraan voorafgaande zal op passende wijze afscheid worden genomen van de veelzijdige aalmoezenier, die dertien jaar vanuit Venlo participeerde in tal van welzijnsinstellingen. I 'rijdag I december a.s. zullen al degenen die op een of andere wijze te maken hebben gehad met Aalmoezenier Claessens. de gelegenheid hebben afsc ïeid van hem te nemen of te danken voor zijn geweldige inzet op velerlei terrei nen. Dat is dan in de Jongerenkerk en wel tussen vijf en zeven uur. De Jonge- renkerk te Venlo is bereikbaar via de Deken van Oppensingel, waar ook het postkantoor ligt. Vlak bij de Jongerenkerk ligt de grote parkeergarage t.b.v. degenen die per auto gaan. Er wordt een grote drukte verwacht omdat Aalmoezenier Claessens zoveel kontakten heeft gehad in geheel Noord.Limburg. W WERK2 7 IN EE ALLE WERKZAAMHEDEN IN EEN HAND!! NIEUWENDIJK 19 SOMEREN EIND TEL. 04937 1536 diatheek". Als de ontwikkeling zo door gaat zal de openbare bibliotheek in de toekomst over alles direkt beschikken waarover u nu gelezen heeft. U weet nu wat de openbare bibliotheek voor u kan betekenen. En dat het gebruik ervan u niets kost, zolang u niets mee naar huis neemt. Pas als u boeken of iets anders wilt lenen, moeten zich als lid laten inschrijven. Lidmaatschap De kontributie is erg laag, omdat de bi bliotheek grotendeels wordt bekostigd door de gemeenschap. Dit is nu een van die dingen waar uw belastinggeld naar toe gaat - een reden te meer om er eens binnen te lopen. Voor een tientje bent u voor een heel jaar als lezer ingeschre ven. En 65-plussers en houders van CJP-kaarten krijgen op dit luttele be drag zelfs nog korting. Wie jonger is dan achttien jaar, hoeft helemaal niets te betalen voor zijn inschrijving. Het le nen van andere zaken dan lektuur kost u meestal een paar gulden meer per jaar plus in sommige gevallen een klein be drag per uitlening. Ga eens op zoek naar de bibliotheek en vraag inlichtin gen. Bent u tevreden over wat u daar gezien heeft? Denk dan ook eens aan anderen. Geef hen een geschenk bon, die zijn in elke openbare bibliotheek in ons land kunnen inwisselen voor een lid maatschapskaart. De bibliotheek - een openbaring. Het eerste Meijelse concert van de nieu we dirigent zit erop. Drie maanden had MSchoemans de leiding over de har monie, voordat hij afgelopen zaterdag marsen en muziekwerken liet uitvoeren in de Eucharistieviering bij het Cecilia- feest. We hopen dat de vele aanwezigen genoten hebben van het gebodene, dat ter opluistering van de H. Mis ten geho re gebracht werd. De leden steken hun bewondering voor de nieuwe dirigent niet onder stoelen of banken. Op het Ceciliafeest namen we afscheid van L. Meulemans, die jarenlang bes tuurslid geweest is en vooral aandacht besteedde aan drumband en aan de Meijelse Muziekmanifestatie, die ook dit jaar weer zal plaatsvinden in de kerstvakantie. Als bestuurslid begeleid de hij ook nog een tijdlang de aanko mende muzikanten(kursisten). Als nieuwe bestuursleden mocht de har monie de afgelopen week kiezen: me vrouw Van Galen, en de heren W. Crommentuijn en G. Sanders. De eerste twee bewegen zich op een voor hen nieuw terrein, terwijl de laatste al eerder een tijd bestuurslid (secretaris) was. Wij wensen hun veel succes en ook plezier in hun nieuwe funktie, daarnaast hopen we ons oud-bestuurslid nog erg vaak te mogen begroeten op diverse plaatsen. Na de geslaagde feestavond gaan we verder op weg met de uitbouw van het repertoire, met het aanleren van nieuwe stukken dus, en met het werk dat wacht voor de Muziekmanifestatie, de wieier- zesdaagse, het zestigjarig bestaan, enz. Mochten er onder de lezers nog muzi kanten zijn. die mee willen doen, bas blazen. klarinetbespelen. corspelen, enz., laat deze dan eens langs (aan) ko men op de wekelijkse repetitie van don derdagavond in zaal Pluijm. Nieuwe trommelaars zijn van harte welkom bij de drumband. H. Linders, Raemecker 4. geeft graag inlichtingen over de oplei ding tot lid van de drumband. H.W.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 1