J eugdactiviteiten JONGERENKERK Koor: morgenavond gaan we weer verder met het oefenen van de kerstliedjes. Zorg voor een grote opkomst! Hoe meer zielen, hoe meer zangvreugde! Denk ook nog eens aan de contributie. De repetitie begint morgen om half zeven. Tekstgroep: morgen is er geen vergadering. Volgende week gaan we verder. K.P.J. Trefbaltoemooi: Zaterdag 18 november j.l. is het kring- trefbaltoernooi geweest in de sporthal te Meijel. Dit was alleen bestemd voor de dames. Er waren 4 ploegen aanwezig waarvan maar liefst twee van Meijel. Na een sportieve strijd kwamen de vol gende uitslagen uit de bus: 1. Maasbree 2. Meijel 2 3. Meijel 1 4. Baarlo Voetballen: Zondag 19 november hebben enkele he ren van de K.P.J. een voetbalwedstrijd gespeeld tegen R.K.M.S.V. 7. Na een bikkelharde wedstrijd werd de einduit slag 32 in het voordeel van R.K.M.S.V. 7. Ruststand 2—1 in het voordeel van de K.P.J. Doelpunten werden gemaakt door Jos Snijders en Jan Manders. Sporten: Vanavond sporten de junioren jongens om 7 uur en de senioren jongens om half 9. De dames sporten a.s. dinsdag om half 9. Atletiekgroep: a.s. Dinsdag trainen we weer om half 8. We gaan ons dan vooral bezighouden met kogelstoten en speerwerpen. Volksdansen: Woensdag om half 8 bij Janssen-Jas- pers. St. Nicolaasavond: Onze pakjesavond houden we dit jaar op 30 nov. De pakjes moeten jullie dit jaar zelf maken. De jongens voor de jongens en de meisjes voor de meisjes. Het pakje moet ter waarde van 6, zijn. De rijmpjes worden door het be stuur gemaakt. Op 30 nov. verwachten we jullie dus om 19.30 uur met jullie pakjes bij Janssen-Jaspers. T afeltennistoemooi: Op de tweede kerstdag houdt de T.T.V. een open tafeltennistoernooi. Hiermee kan iedereen meedoen, met dubbelspel of individueel. Heb je interesse om mee te doen dan kun je je opgeven bij Mien Snijders, Hoek 17. Tel.: 1406. Aspiranten: Sporten: De aspiranten jongens sporten a.s. za terdag om 19.45 uur. De meisjes a.s. dinsdag om 7 uur. Pakjesavond: Deze wordt gehouden op vrijdag 1 dec. bij Janssen-Jaspers. De avond begint om 7 uur. Denk aan de pakjes die jullie moeten maken ter waarde van 5, Zorg dat jullie op tijd aanwezig zijn. Groetjes Het bestuur. JONG NEDERLAND Elfjes. Donderdag 23 november club van 6 uur tot half 8. Zeerovers. Vrijdag 24 november club van half 7 tot 8 uur. Koolmeesjes. Gymzaal. Woensdag 29 november club in de gymzaal van half 7 tot 8 uur. Denk aan de verkleedspullen. Tjiepmeesjes. Donderdag 30 november club van half 7 tot 8 uur in de Kelder. Sneeuwvlokjes. Donderdag 30 november club van 6 uur tot half 8. Boven. St. Nicolaasavond. Vrijdag 1 december komt St. Nicolaas ons bezoeken. Alle kinderen van Jong Nederland zijn van harte welkom vanaf kwart voor zeven. Sint met zijn Pieten komen om 7 uur. De leidsters die nog wat klaar moeten zetten, willen die om half 7 aanwezig zijn- Denken jullie nog aan de 4,voor het pakje, als je dat nog niet aan de leiding betaald hebt. Speculaasaktie. Overmorgen zaterdag 25 november beginnen we om 1 uur met speculaas te verkopen. We komen bij Joke Bruinen bij elkaar en we gaan in groepjes met leiding erbij de speculaas verkopen. Jullie komen toch allemaal, dan zijn we zo klaar en dan hebben we in een uur tot anderhalf uur alle straten gehad. Tot zaterdag. Breng een grote tas mee! Nieuwe leden opgeven!! Kinderen vanaf 7 jaar tot ongeveer 17 jaar, jongens of meisjes, kunnen zich als lid opgeven, vanaf 1 december bij W. Sonnemans, Burg. Linssenstraat 4. De contributie bedraagt 20,per jaar en moet voldaan worden bij opgave. Het bestuur. Sociale organisaties E.H.B.O. afd. Meijel a.s. Maandag 27 nov. oefenavond voor de gediplomeerden. Trekt U gemak kelijke kleding aan.(pantalon) Denk aan de verlenging van Uw diploma. U weet toch wel 2 x 8 oefenavonden per twee jaar. Tot de volgende week. Wij rekenen op een volle bak. Namens 't bestuur. Seer. P. A. Wijns-Muysenberg. BEJAARDEN VERENIGING Op 29 november houden wij ons jaarlijks Sint Nicolaasfeest in het Ge meenschapshuis. Het feest begint om half twee. Om 2 uur zal de Sint met zijn knechten arriveren. Hij zal enige tijd een onderhoud hebben met ons ou deren, waarbij koffie en vla gepresen teerd wordt en nog een extra tractatie. De middag wordt verder doorgebracht met kienen en kaarten. De leden die ziek zijn of elders worden verpleegd worden verzocht hiervan het bestuur in kennis te stellen vóór 30 november. Zij worden verrast met een Sint Nicolaas- cadeau. Het bestuur. BUURTVERENIGING JAN TRUIJENSTRAAT Woensdag 29 nov. komt Sint Nicolaas in café Géris. Alle kinderen die in onze buurt 1 jaar zijn geweest en nog niet naar de 3e klas gaan worden om kwart voor 4 bij Géris verwacht Sint komt om 4 uur. Zorg dus dat U op tijd bent. Het bestuur. N.K.V. VROUWEN Dames: dinsdag 28 nov. hebben we om 8 uur in Hotel Ketels, Raadhuisplein een avond over hartige hapjes. Deze avond wordt verzorgd door Jos v.d. Beuken. Dit is toch wel erg interessand voor de komende feestdagen, zodat we er nog veel van kunnen leren. We hopen op een goede opkomst. Het bestuur. L.V.B. H. LUCIA a.s. Dinsdag 28 nov. om 20.00 uur zal er voor onze leden een leerzame avond gegeven worden in zaal Janssen-Jaspers. Opperwachtmeester Ch. Dohmen geeft ons een inleiding over de Rijkspolitie en wat haar werkzaamheden inhouden. Dhr. v.d. Mortel, maatschappelijk wer ker, zal ook aanwezig zijn. Wij zullen gelegenheid krijgen om deze heren vra gen te stellen aangaande hun werk. Voor zover het hen mogelijk is zullen zij die gaarne beantwoorden. Verwacht worden vooral vragen in het algemeen belang, dus niet van persoonlijke aard. Wij verwachten vele van onze leden op deze belangrijke avond. Het bestuur. BOUW- EN HOUTBOND N.K.V. Morgen, vrijdag 24 nov. organiseren wij een discussiebijeenkomst aangaande de nieuwe C.A.O.-voorstellen voor 1979, in ons kantoortje Jan Truijenstraat 32, aanvang 20.00 uur. Op deze bijeenkomst zullen de volgende punten ter discussie staan: 1Zien we arbeidstijdverkorting, in haar verschillende vormen, een middel om de beschikbare arbeid eerlijker te verdelen? En willen we dit middel gaan gebruiken? 2. Welke vormen van arbeidstijdverkorting willen we in de eigen bedrijfstak? Vervroegd uittreden, kortere werkdag, kortere werkweek, minder overwerk, langere vakanties, educatief verlof? 3. Als we met de werkgevers garanties kunnen bewerkstelligen, zien we dan als werknemers ook zelf mogelijkheden een bijdrage te leveren? Willen we bijv. een stukje prijscompensatie inruilen voor zichtbare werkgelegenheid? 4. Is 't dan niet redelijk van de hoger betaalden ook nog een grotere bijdrage te vragen, door een maximum in de prijscompensatie vast te stellen? Bijvoorbeeld maximaal 400,a ƒ450,per procent prijsstijging. Verder zijn er diverse voorstellen, betrekking hebbende op onze eigen bouw-C.A.O., die ter discussie staan, reden genoeg lijkt ons om hier eens over te praten. Leden die naar deze praatavond komen doen er goed aan de laatste profiel mee te brengen. Het bestuur hoopt dat vele leden aanwezig zullen zijn en dat we door een vruchtbare discussie diverse voorstellen en suggesties mee kunnen nemen naar de komende rayonledenvergadering. Rayonvergadering: Donderdag 30 nov. rayonledenvergadering te Weert, café de Sport, Langstraat 34, aanvang 20.00 uur. Op deze avond zullen de voorstellen voor de C.A.O. 1979 besproken worden. Leden, die hier naar toe gaan dienen om 19.30 uur bij 't bouwvakkantoortje te zijn, dit in verband met gezamenlijk vertrek. Het bestuur. BUURTVERENIGING DE PEELBAAN Het volleyen van a.s. vrijdagavond vindt wederom plaats in de sporthal. De tijd is 21.00 uur tot 22.30 uur. Het bestuur. Sport en spel reserveert U nu alvast 9 december Korendag Meijels Mannenkoor. VOLLEYBALVERENIGING V.C. PEELPUSH Uitslagen afgelopen weekend: Dames: Ons Huis Revoc 1Peelpush 1 30 Peelpush 2Hovoc 6 30 Aspargos 2Peelpush 3 03 Heren: Peelpush 1Athos 1 32 Peelpush 2Concordia 2 03 Athos 2Peelpush 4 13 Ook tegen Revoc zat er voor onze da mes geen winst in. Maar gelijdelijk aan valt er toch beter spel te zien van onze dames. Het team begint meer opelkaar ingespeelt te geraken zodat de wedstrij den steeds intersanter zullen worden en naar we hopen zullen er dan ook pun ten vergaard worden. Peelpush 2 had aan Hovoc geen tegen stand van betekenis en liet dat dan ook duidelijk in de uitslag tot uiting komen. Dubbeltje op zijn kant voor Peelpush he ren! Onbegrijpelijk, hoe kan zo iets gebeu ren? Afgelopen zaterdag zat het mis bij onze heren. Athos uit Sevenum, 'n te genstander die men in de uitwedstrijden wel altijd vreesde, maar meestal toch de meerdere bleef, bracht Peelpush, in eigen huis op de rand van de afgrond. Zonder dat Peelpush ook maar iets te rug deed, want zo leek het!!. Won Athos de eerste twee sets, en zat met nog eventueel drie te spelen sets op ro zen, dacht men. Velen stopfouten leidde ertoe dat Peelpush in de aanval niet sco ren kwam. Het vertrouwen zakte weg en men durfde geen risico's te nemen en probeerde het te vaak met prikballen die echter de tegenstander niet verraste. Gelukkig!! Er mee zat het Peelpush in de staart van de derde set toen Athos tot tweemaal toe met 1412 op machtpoint kwam. Met iets meer geluk was de overwinning voor Athos een feit geweest en zal Peel push met een kater die er niet om loog. Peelpush vocht echter en wenste nog niet te kapituleren. En jawel!, op dit al lerlaatste moment begon Peelpush zich daadwerkelijk te weren, en wist alsnog deze derde set te winnen met 1614. De ommekeer was een feit, de heren kregen weer iets meer hoop en ver trouwde erop dat het nu beter zou gaan. Dit Athos mocht gewoon-weg hier niet winnen. Met deze gedachte speelde Peelpush verder en al kon men niet die hoogte bereiken als men gewent is van de heren toch slaagde zij er in om ook de resterende twee set te winnen om als nog de twee punten in Meijel te laten. Nieuw opstakel in Arcen! Wederom zal Peelpush alles moeten ge ven om ook tegen AV. Flash de volle buit mee naar Meijel te nemen. De he ren weten maar als te goed dat de mees te wedstrijden daar gespeelt geen winst opleverden! Ter voorbereiding op deze wedstrijd zal de training voor a.s. vrij dag wederom in de zaal aan de Prins- bernardstraat zijn. Dit om alvast te wennen aan de zaal die ook in Arcen te gen ons zal zijn. Athos 2Peelpush 4 1-3 Wij ouwe taaien laten ons nooit opzak ken ging afgelopen week niet op voor iedereen. Zoals bekend belandde Jos de voorlaatste wedstrijd achter het telbord met alle gevolgen van dien. Enerzijds een lachend publiek en een glunderende Karin, anderzijds een vochtzak in de knie van Jos. Deze vochtzak was van dien aard dat er afgelopen donderdag operatief ingegrepen moest worden. Hierdoor zal hij helaas de eerste vier weken niet van de partij kunnen zijn. Wij allen wensen hem beterschap en een spoedig herstel. Desondanks vertrok het inkomplete Peelpush 4 goed gehu meurd, na enkele dollemansrondjes, naar Sevenum. De door Chris uitgestip pelde route was op zich een prima tocht door een natuurrijke omgeving, maar we kwamen jammergenoeg in het nie mandsland terecht, zodat Peelpush een kwartier te laat arriveerde. Geheel onts pannen met een geweldige inzet, een goed samenspel met overtuigende aan vallen werd Athos in de eerste twee sets opgezakt met 515 en 615. Maar wat gebeurde er toen in de derde set? Peelpush viel terug en kon niet meer op voorsprong komen. Goede passes ble ven uit, de set-uppers hadden het moeilijk met ballen die op de netrand bleven dobberen waardoor de aanval lers onzeker werden. Hierdoor was deze set terecht voor Athos met als setstand 158. Het publiek brak los, het was een ware hekseketel. Het zeer nuchtere Peelpush revancheerde zich in de laatste set en al spoedig stonden ze op een voorsprong van 12—0. De scheidsrech ter raakte hiervan zo onder de indruk dat hij diverse malen voor Peelpush ap- plaudiseerde. Peelpush was hierdoor zo danig geëmotioneerd dat Athos vrij ge makkelijk kon bijkomen tot 129. Door een taktische aanpak van aan voerder Giel werden de noodzakelijke punten koelbloedig afgerond. Resume rend: een prima wedstrijd met als belo ning een welverdiende overwinning, een goed glas bier, een hartig bord koude schotel en voor Wim een prachtig verrassingspakket voor de hele familie ter ere van zijn "verjaardag". "Dropping 1978" Ik hoorde dat er nog enkele waren die de datum van deze dropping nog niet hadden genoteert?? Wel nu dan nog maar een keer en pak de agenda maar en noteer de 22 dec. als vrije avond voor "de dropping" van Peelpush. Wat, of je ook snert krijgt? dat zien we dan wel. Programma voor zaterdag: Dames: Peelpush 1Lyceum 1, aanvang 19.00 uur, teller Leo Kranen. PhoenixPeelpush 2, vertrek 16.00 uur. Peelpush 3 Avoc, aanvang 17.30 uur, teller Annemie Kessels. Heren: AV. Flash 1Peelpush 1, vertrek 15.30 uur. VC. Kessel 1Peelpush 2, vertrek 18.00 uur. VC. Kessel 3—Peelpush 3, vertrek 16.45 uur. Peelpush 4Avoc, aanvang 17.30 uur, teller Ria Reijven. Heren scheidsrechters!! Als alles goed is hebben jullie van Ans v. Riswick een declaratieformulier ont vangen. Mog dit niet zo zijn dan kun je er alsnog een afhalen bij Ans. S.V.P. deze formulieren inleveren voor 30 november a.s. bij Ans, Mr. Jochems- traat 2. V.C. Peelpush-jeugd Het programma voor komende zondag luidt als volgt: Meisjes ad. A: Peelpush 6 gaat naar Herten, vertrek 9.00 uur. Chauff. Dhr. v. Bree en Dhr. Vossen. Jongens ad. B: Peelpush 3 gaat naar reserveep U nu alvast 9 dec. Korendag Meijels Mannenkoor. reserveert U nu alvast 9 december Korendag Meijels Mannenkoor. Weert, vertrek 13.00 uur. Chauff. Piet Vaes en Ria Jaspers. Meisjes mini B. Peelpush 9 gaat naar Helden, vertrek 12.45 uur. Chauff. Dhr. Strijbos. Jongens mini B: Peelpush 5 gaat naar Horst, vertrek 12.45 uur. Chauff. Dhr. Verheijen en Dhr. Derks. Meisjes mini B: Peelpush 8 gaat naar Horst-America, vertrek 12.45 uur. Chauff. Dhr. Janssen. Meisjes mini B: Peelpush 10 gaat naar Velden, vertrek 12,30 uur. Chauff. Dhr. Simmer en Dhr. Sonnemans. Meisjes Ad. A: Peelpush 2 gaat naar Swalmen, vertrek 9.30 uur. Chauff. Jo ke Doensen en Ans v. Riswick. Daar wordt aan de deur geklopt wie zal dat zijn het is de goede sint die op 28 nov. a.s. een bezoek brengt aan Alle mini's van Peelpush. deze avond begint om 19.00 uur, St. Nicolaas wordt verwacht om 20.30 tot 21.30 uur. Meisjes Ad. B: Peelpush 4 gaat naar St. Odilienberg, vertrek 13.00 uur. ChaUFF. Tiny Vissers en Dr. Strijbos. Peelpush-Vrijetijders Dames: Peelpush 4Peelpush 6 40 Het was een makkelijke wedstrijd, we hebben er niet veel moeite voor hoeven te doen. Zo gemakkelijk gaat het anders niet. Mia Bogman maakte in een set 15 goede opslagen en allen werden een punt. Zo'n goed spel moeten we in Grubbenvorst ook probereb te maken. Heren: Peelpush 2Terpeel 13 Ook deze keer gingen we er weer juist onder door. De setstanden leveren het bewijs dat het een spannende aangele genheid was. Set no. 1 verloren we met 1215. De tweede set was voor ons met 15—8. En de derde ging weer naar de tegenpartij met 12—15. Wilden we een puntje in Meijel houden dan moesten wij weer de volgende set winnen, maar helaas! Onze inzet was enorm. We kwa men achter te staan met 1014 haalden deze weer in tot 1414 en 1515, maar moesten toch het hoofd buigen bij de eindstand van 1517. Ondanks dit verlies hebben we toch een heerlijke wedstrijd gespeelt, die bijna twee volle uren in beslag nam. Wat 'n konditie mannen en wat een inzet!! (Ook na de wedstrijd!). Dropping 1978!! Hebt U 22 december al genoteert!! U doet toch zeker ook mee? MAJORETTEN "MEIJELSE DÖRS- KENS" IN MEIJEL'S BEJAARDEN HUIS Optreden voor een echt publiek is altijd spannend, maar woensdag 15 november j.l. was het wel heel bijzonder. Bij de training om 18.00 uur bleek dat de Miss-majorette ziek was. In 1 uur tijd moest toen een nieuwe Miss ingewerkt worden en de te geven showtjes aange past. Bij de presentatie om 1900 uur voor de Meijelse ouderen bleek dat het gelukt was. Het bij voorbaat gevraagde excuse was niet nodig. De voor een zeer aandachtig publiek gebrachte showtjes, sloegen goed aan. Zo zelfs dat namens hen een attentie werd aangeboden plus de uitnodiging om ook volgend jaar weer zo'n mooi en leuk optreden te ver zorgen. Dat zal zeker het geval zijn. HANDBALNIEUWS Hallo meisjes pupillen en welpen: Zoals jullie de vorige week gelezen heb ben, houden wij weer pakjesavond. De pakjes worden door jullie zelf gemaakt ter waarde van 5,2 Pieten komen ons bezoeken op woensdag 29 novem ber. Aanvang is 19.00 uur tot 21.30 uur. Eventueel kunnen jullie ouders jul lie komen afhalen. Dit alles wordt ge houden in het gemeenschapshuis. Dus tot 29 november! Uitslagen afgelopen weekend: MSV 1 dam. adsp.Hbs 196 MSV 2 dam. adsp.—Heidia 6—15 MSV 2 dam. jun.—Manual 169 MSV 1 her. sen.Manual 1313 MSV 2 her. sen.Blerick 2228 MSV 2 dam. pup.Loreal 418 MSV 1 dam. pup. speelde voor rust erg slecht, en Loreal kon er lustig op los scoren. Met 1—11 ging de tweede helft in toen herstelde de pupillen zich erg goed en kon Loreal nog maar 4 keer doelpunten en onze pupillen 3 maal: 4-15. Dames veteranen: Ondanks het feit dat van Vlerick werd gewonnen, speelden onze dames geen al te beste wedstrijd. Vooral de eerste helft

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2