\T Hoofd luis in opmars De eerste slag van het Groene Hart Gaat Meijels mannenkoor nu 'n toontje hoger zingen? Grote St. Nicolaasaktie van ondernemersvereniging Meijel 3e Meijelse Muziek Manifestatie Was u al bij meubelen in Horst WIJNEN KEUKENS Kinderaktie van ondernemersvereniging 7 IN EE DONDERDAG 16 NOVEMBER 1978 34e jaargang no. 46 WEEKBERICHT VEER MEUEL Uitgave van Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J.M. Pluijm, Jan Truijenstraat 2B, Postbus 1, Telefoon (04766) 1666, Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, Postbus 14, Asten, Giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel", Asten. Abonnement f 26,— per jaar. Port betaald Meijel Geachte ouders, Bij het onlangs gehouden schoolonderzoek constateerden wij dat er veel hoofdluis voorkomt op de school. Wij zouden U derhalve willen verzoeken het haar van Uw kinderen om de paar dagen te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten en het haar zonodig te behandelen met het nieuwe bestrijdingsmiddel Prioderm. U kunt dit op recept van de huisarts bij de apotheek maar ook rechtstreeks bij de drogist verkrijgen. Werkwijze: Prioderm is verkrijgbaar als haar water (lotion) en als shampoo. Wij adviseren U de shampoo niet te ge bruiken, omdat deze minder goed werkzaam is. Maak het droge haar en de hoofd huid goed vochtig door Prioderm (haarwater, 1-2 eetlepels) op het haar te sprenkelen en zachtjes in de hoofdhuid te wrijven. Laat het haar daarna goed drogen zonder gebruik te maken van droogkap of föhn, in verband met de brandbaarheid. Na gebruik van Prioderm de handen wassen, indien geen handschoenen zijn gebruikt. Na 12 uren het haar goed wassen met water en zeep en daarna de ha ren stevig uitkammen met een stof- kam/nisska-kam, terwijl het haar nog nat is, ter verwijdering van de neten en luizen. De kammen moeten worden ge bruikt met ingeschoven gaasje of watten. Na ieder gebruik wordt het Het begint te kloppen; dat hart van Meijel. Je kunt moeilijk spreken van de eerste levenstekenen, maar toch! Als je ziet wat er aan het gebeuren is, zeg je van harte: een goede zaak. Het algemene plan voor de omgeving Alexanderplein is na een tijd van ontwerpen, die ongeveer 3 jaar geduurd heeft, in een fase gekomen dat er gezegd moet worden: we beginnen aan de uitvoering. Hoewel het plan nog zeker een duidelijkere invulling moet krijgen, mag je over één stuk van het plan al tevreden concluderen, dat daar iets goeds verwezenlijkt gaat worden. Rond de H. Hartschool gaat een erg speels gebeuren ontstaan: praat-, zit- en speelkuil, een aantal zithoeken, speeltoestellen, speelplaatsen, houten afschei- dinkjes, zandbakken en schooltuin dat alles opgenomen in een ruime beplanting. Tot grote tevredenheid van Schoolbestuur en Team van de H. Hartschool. Een kostbare zaak, dat moet zeker gezegd worden. Het geheel gaat tenslotte zo rond de 80.000,- kosten. En dat is nog maar het begin van het Grote Hart. In dat gehele gebeuren zullen de komende jaren nog andere veranderingen plaats vinden. Te denken valt daarbij aan de omgeving van de te verbouwen Lavo/Mavo tot de nieuwe St. Jozefschool: "Den Doelhof" zal opengesteld gaan worden als openbaar wandelpark; de verbouwing van het gemeenschapshuis zal het Alexander plein een wezenlijk andere aanblik geven, terwijl dat plein zelf ook een nogal ingrijpende wijziging te zien zal geven, na de herbestrating, herindeling en nieuwe aanplant in de omgeving. De gemeenteraad heeft over de nu uit te voeren fase (rond H. Hartschool) geen problemen. Voor wat de planning op langere termijn betreft, wil de meerderheid van de raad graag wat meer informatie. Die informatie gaat dan met name over de inspraakmogelijkheden bij de invulling van het overige gedeelte van het Groene Hart. Die mogelijkheden komen zeker, evenals een globaal kostenoverzicht van het totale plan. Op hoe lange termijn een en ander tegemoet gezien kan worden is nog niet duidelijk. j p, ...dat vraagje je af, als de Raad akkoord is gegaan met 'n éénmalig subsidie aan dit koor. De raad is erg voorzichtig door zeer nadrukkelijk uit te spreken dat deze subsidie geen enkel recht geeft op subsidie in de toekomst. Het Meijels Mannenkoor had ten tweeden male een aanvraag ingediend, nadat het vorig jaar al 'ns afwijzend op een aanvraag was beslist. Het belangrijkste punt om toen negatief te beslissen was, dat deze subsidie niet in een toen bestaande regeling in te passen was. Wat dat betreft is de toestand nu niet veranderd. Dhr. Smolenaars vraagt zich dan ook af, waarom B. en W. nu voorstellen om deze vereniging een startsubsidie te verlenen van 900,-. Hij constateert dat niet alleen de commissie Financiën, maar ook B. en W. totaal omgezwaaid zijn zonder andere argumenten naar voren te brengen. Hij acht het een betere zaak uit te gaan van bestaande regelingen, zoals er bijv. een SONMO-regeling is voor alle muziekgezel schappen, of van bestaande regelingen in andere gemeentes. Basis voor de te verlenen subsidie moeten dan wel de exploitatiegegevens zijn, aan de hand waarvan bekeken moet worden of bijv. die SONMO-regeling toegepast kan worden. Dhr. Willems ziet in het toekennen een stimulans aan het zingen in Meijel. Ook hij benadrukt het overleggen van duidelijke gegevens. De heren Janssen en Bongers spreken namens hun fracties hun goedkeuring uit over het gevraagde bedrag, met de aantekening dat ze graag een definitieve regeling gezien hadden. De voorzitter reageert op de standpunten van de fracties en stelt dat de aanvraag het vorig jaar in feite niet afgewezen is, maar ze is aangehouden, om te bekiken of ze in te passen is in regelingen die ontworpen worden in het kader van de welzijnsplan ning. Hij benadrukt dat er geen recht wordt erkend op subsidie. Hij wil dit bedrag zien als een startsubsidie. Als uitgangspunt voor subsidie wordt gekozen voor de posten van de dirigent, waarvan 30% voor rekening van de gemeente komt. Een definitieve regeling is dit duidelijk niet. Daarvoor moet gewacht worden op de regeling, die de subsidiëring van alle culturele verenigingen gaat regelen. Alle raadsleden gaan akkoord, waarbij Dhr. Smolenaars toch nog eens benadrukt dat in de regeling die gemaakt gaat worden uitgegaan moet worden van exploitatie gegevens, en dat de toekenning nu geen enkel recht geeft op subsidie in de toekomst. En nu... zingen maar! J.D. gaasje vervangen en de kam gerei nigd van neten en luizen. In de meeste gevallen is een éénma lige behandeling voldoende. Attentie! Houdt Prioderm buiten bereik van kin derhanden. De ogen van het kind met behulp van een handdoek beschermen; Zorgen voor een goede ventilatie in de ruimte; Besmette kleding, haarborstels en hoofdkussen grondig schoonmaken of vervangen. In verband met de brandbaarheid van het preparaat dient de behandeling niet in de nabijheid van warmtebronnen (b.v. waakvlammen, kachels, etc.) plaats te vinden. Is er één gezinslid met neten en/of luizen besmet, dan moet het hele gezin behandeld worden. Opm.: Luizen - grijze of grijsbruine beestjes, die met het oog zichtbaar zijn. Neten - kleine, witte bolletjes, vast aan het haar, in tegenstelling roos, dat los van het haar zit! De schoolarts. Speciaal adres voor massief eiken meubelen Jammer, 't Gebeurt nog wel eens - zoals vorige week voor het kindervakan tiewerk - dat copij voor Uw "Week bericht" op Raadhuisplein 7 (ons vroeger adres) in de brievenbus komt. Dat is erg jammer want dan wordt publicatie in uw "Weekbericht" ge mist. De brievenbus voor het "Weekbe richt voor Meijel" bevindt zich in de woning Jan Truijenstraat 2B (langs het nieuwe postkantoor). De redaktie Naast de grote St. Nicolaasaktie is er tevens weer een aktie voor de kin-1 deren van Meijel tot en met 12 jaar. In de etalage van elke deelnemende1 winkelier aan de St. Nicolaasaktie i hangen een of meerdere letters. Al deze letters tesamen, in de juiste i I volgorde geplaatst vormen een zin of gezegde, die betrekking heeft op St. SNicolaas. Het is de bedoeling om deze slagzin te achterhalen en de Q oplossing hiervan in te leveren bij j een van de deelnemende winkeliers. I Er zijn weer leuke prijzen te winnen, [die uitgestald zullen worden in de [etalage van C. Jaspers op het Raad- huisplein. |De trekking zal ook geschieden op (zondag 10 december in het Oranje [Hotel om 14.00 uur. Allemaal veel (succes. INTERNATIONALE JUBILEUM RUILBEURS IN MEIJEL Verzamelaarsvereniging "De Peel- streek" uit Meijel organiseert op zon dag 19 november a.s. voor de 5e maal een Internationale ruilbeurs. Deze ruilbeurs betekent tevens het eer ste lustrum voor "De Peelstreek". Op 15 augustus 1973 werd in Hotel Ketels door enkele enthousiaste verzamelaars een verzamelaarsvereniging opgericht die "De Peelstreek" werd gedoopt. Dat er voor Midden en Noord Limburg grote behoefte was aan een verzame laarsvereniging bleek al spoedig aan de enorme belangstelling voor de ruilbeurs die elke 3e zondag van de maand in het Gemeenschapshuis 't Kloster te Meijel gehouden wordt. Van heinde en verre komen de verzamelaars naar Meijel om te proberen iets te vinden om hun ver zameling "compleet" te maken. Zo bleek al snel dat er grote behoefte was aan contact met verzamelaars uit andere streken dan Limburg. De "Peelstreek" nam toen 't initiatief om eenmaal per jaar een Internationale ruilbeurs te or ganiseren. Dit is voor 1978 a.s. zondag ,19 november. Vele verzamelaars uit Nederland, Duits land en België zullen dan te gast zijn in 't Gemeenschapshuis 't Kloster op het Alexanderplein. Geruild kan er van alles worden, naast postzegels, munten, sigarenbanden, lucifersmerken enz. enz. zijn er ook verzamelaars van oor logsspullen zoals pamfletten decoraties enz. Op deze ruilbeurs is ook de gelegenheid om vreemde munten op herkomst en waarde te laten taxeren. Een expert is hiervoor aangezocht. De ruilbeurs is geopend van 09.00 - 17.00 uur. Ruime parkeerplaats aanwezig. Het bestuur Met het St. Nicolaasfeest in het vooruitzicht heeft de Ondernemersvereniging Meijel een grootse Sinterklaasaktie op touw gezet. Niet minder dan 37 winkeliers doen mee aan de aktie die van donderdag 16 november tot en met dinsdag 5 december zal gaan duren. De deelnemers zijn te herkennen aan de groene raambiljetten voor de desbetref fende etalages waarop vermeld staat: Deelnemer St. Nicolaasaktie. Er is in totaal niet minder dan 5000,- aan prijzen te winnen, waaronder een hoofdprijs van 1000,- en nog 86 prijzen variërend van 25,- tot en met 750,-. De winnende loten zullen gehonoreerd worden met waardebonnen te besteden bij de deelnemende winkeliers. Bij aankoop van 10,- wordt door de deelnemers een GRATIS lot verstrekt, de moeite meer dan waard om tijdens genoemde periode uw Sint Nicolaas-inkopen te doen bij deze deelnemende winkeliers. De trekking zal geschieden op zondag 10 december in Hotel Oranje aan het Raadhuisplein te Meijel om 14.00 uur door de Edelachtbare Heer Burgemeester Kirkels. De ondernemersvereniging verwacht U allen op deze trekking. Deze aktie is goedgekeurd door de Kamer van Koophandel Roermond, d.d. 31-10-'78 volgnr. 8. Het jaar 1978 nadert zijn einde en wie kan zich eind december 1977 nog herin neren. 2 Muziekavonden in de oude noodkerk met 300 Meijelse muzikanten. En wat een toeschouwers! 2000? Dit feest nadert nu weer en wel voor de derde achtereenvolgende keer. Nog beter? Het kan bijna niet, maar als wij, het organisatiecomité, goed be grepen hebben, zijn er nog veel meer muzikanten. Hoevelen hadden er spijt van dat ze er verleden jaar niet bij waren. Wij denken alleen maar aan de vele tientallen cursisten van Kreato. Echter niet getreurd, dit jaar is er op nieuw een kans je kunnen te tonen, ledereen die in 1977 meedeed zal in de loop van de week door een van onze leden bezocht worden om te praten over hun plannen en voorstellen. Zij, die nog niet meededen kunnen vast gaan oefenen en zich zo snel mogelijk opgeven bij één onderstaande personen. De bedoeling van deze manifestatie is iedereen de gelegenheid te bieden eens naar buiten op te treden voor de Meijel se gemeenschap. Alleen oefenen is ook niet alles. Daar voor moet ook een beloning zijn. Die zal bestaan uit een geweldig applaus voor het gebodene. In principe zal de opzet hetzelfde zijn, als afgelopen jaar d.w.z. een avond speciaal voor de jeugd en de zaterdag voor een iets ouder publiek. Dit wil echter niet zeggen dat beide avonden niet voor ieder toegankelijk zijn. Een veel gehoorde opmerking was: een slechte zaal. Inderdaad de akoestiek is ronduit slecht te noemen. Iets wat we dit jaar proberen te verbeteren. Volgend jaar hebben we een unieke zaal? Een tweede opmerking was een rumoe rige zaal. Dit was waar, maar dat gold alleen voor de echte luistermuziek. Vandaar ook dat we denken aan een speciale opvoering van die muzikanten, die een echt muziekliefhebber als toe hoorder willen hebben. Dit is misschien iets voor de zondagmorgen? Dit moeten we echter nader bekijken of er interesse is en of we dat organisato risch rond krijgen. Belangrijk op dit moment is voor ons: Wie doet er mee? Wat zijn uw speciale wensen? Wanneer treedt u het liefst op en voor wie? Bel daarom even naar een van de vol gende personen of geef even een be richtje door: W. Leeuwerik, Past. Frischestraat 28, tel. 1307. P. Sanders, Steegstraat 32, Tel. 1530. L. Meulemans, Den dueren coop 5, Tel. 2208, Jo Oomen. W WERKi ALLE WERKZAAMHEDEN IN EEN HAND!! V NIEUWENDIJK19 A SOMEREN EIND ^^^TEL. 04937 1536^^^0

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 1