Weekbericht voor Meijei Lawaai is schadelijk voor de gezondheid Kunnen we 70 worden met ons eigen gebit? Vakantiespreiding 1979 Schadelijk Hoe vaak komt parodonti tis voor? Slechte invloed Mondhygiëne een nood zaak. Verenigingen en Organisaties 9 NOVEMBER 1978 VLUG KLAAR De Nederlandse huisvrouw is een druk bezet persoontje. In veel gevallen werkt ze buitenshuis en er blijft niet veel tijd over voor het „huis"-werk. Dit is ook niet nodig, want er zijn veel tijdbe sparende apparaten en dergelijke te koop, die het werk in huis tot een minimum kunnen terugbrengen. Ook culinaire werkzaamheden worden vaak door tijdgebrek beperkt. De Nederlandse huisvrouw heeft niet altijd even veel tijd om te koken en de „vlug-klaar" mogelijkheden, die in de winkel worden aangeboden grijpt ze dan graag met beide han den aan. Reeds vele jaren wordt er een strijd tegen het lawaai gevoerd. Het ziet er naar uit da» het in feite een hopeloze strijd is, want in de steden en bedrijven neemt het la waai eerder toe dan af Die strijd tegen het lawaai is echter van bijzonder grote bete kenis want het gaai er niet dom weg om, dat men behoefte heeft aan wat rust en stilte, maar het gaat om de gezondheid van de mensen in het algemeen. Velen zullen hier m i sschien verwonderd van opkijken en zich afvragen hoe lawaai een funeste invloed op on ze gezondheid kan hebben. Voor hen zullen we een en ander nader verklaren. Wetenschappelijke onderzoekin gen hebben aangetoond, dat la waai op de mens zonder meer in vloed heeft en dat die invloed van zodanige aard is dat de gezond heid er door kan worden ge schaad. Gebleken is, dat lawaai van 65 phon reeds een schadelijke wer king heeft. De niet deskundige zal zich uiteraard afvragen hoeveel lawaai dat dan wel is en daarom vermelden we even, dat het geluid veroorzaakt door de vallende druppels van een waterkraan, on geveer de helft aan sterkte heeft. Dus wanneer het lawaai twee maal zo sterk is, wordt het scha delijk voor de mens. Dat is dus al het geval bij betrekkelijk weinig rumoer. In bedrijven waar voortdurend een lawaai heerst van zo'n 90 phon, treden bij arbeiders de be kende gehoormoeilijkheden op, zoals een merkwaardige gedeel telijke hardhorendheid voor be paalde tonen, waaruit zich echter Het is een sluipend onstekingspro- ces, dat al op zeer jonge leeftijd be gint met tandvleesontsteking (gin givitis) en langzame afbraak van het kaakbot veroorzaakt, zodat de tan den en kiezen los komen te staan. Het proces verloopt heel vaak pijn loos, en de enige symptomen zijn dikwijls een vieze smaak in de mond en bloedend tandvlees bij het poet sen. Maar zelfs die symptomen hoe- vën niet altijd aanwezig te zijn. Wil dit zeggen dat mensen die weinig gaatjes hebben, en dus een aantal kleine vullingen, toch hun eigen tanden en kiezen kunnen verliezen? Inderdaad.' door de parodontitis komen zelfs helemaal gave tanden en kiezen los te staan in de kaak, en verliest men zo de ene na de andere. We vragen ons dan natuurlijk direct af of parodontitis veel voorkomt in Nederland, of dat er zo hier en daar wat gevallen van bekend zijn. Uit onderzoek bleek dat parodonti- tis enorm veel voorkomt. Iedereen die bloedend tandvlees heeft, en dat is het overgrote deel van de bevol king. heeft een beginnende paro dontitis. Hoe langer deze situatie be- na verloop van tijd een algehele hardhorendheid kan ontwikke len. Hoe de mens op geluid reageert, blijkt reeds wanneer we plotse ling aan een fors geluid worden blootgesteld. In dat geval treden de verschijnselen namelijk zeer sterk op en krijgen we een indruk wat er zich in ons lichaam af speelt, al is dit onder normale omstandigheden in mindere mate het geval. We houden dan even de adem in, om daarna weer diep te ademen. Maar daar blijft het niet bij. De ademhalings- en hartslagfre quentie veranderen, de zuurstof afscheiding in de maag vermin dert, terwijl er zich ook verande ringen voordoen in de afscheiding van de nieren en die van de endo- crene klieren. Daarnaast heeft lawaai een staat, des te ernstiger worden de ge volgen. Uit de berekeningen bleek dat tot 30-jarige leeftijd de meeste tanden en kiezen verloren gaan ten gevolge van cariës (tandbederf), maar na die leeftijd is de hoofdoorzaak van het verlies de parodontitis en niet het tandbederf, zoals velen vaak menen. Dit wordt, goed geïllustreerd door een onderzoek dat onlangs werd uit- gevoerd in Engeland. Vergeleken werd de gebitstoestand van de be woners van York (ongefluorideerd drinkwater) en Hartlepool (met gefluorideerd drinkwater). Het bleek dat de bevolking op 45-jarige leeftijd in Hartlepool ruim 40% minder gaatjes had dan in York, dus een enorme cariësreductie door het fluoride. Schokkend was echter de vaststel ling van de onderzoekers dat bij de bevolking van hoven de 30 jaar in Mvide sleden bijna evenveel tanden en kiezen verloren waren gegaan. Dus het hebben van minder gaatjes bleek niet te betekenen dat men meer kans maakte zijn eigen gebit te behouden! Deze uitkomst is ver klaarbaar als men parodontitis als (mede) belangrijke oorzaak van het verlies van tanden en kiezen be slechte invloed op het vegetatieve zenuwstelsel en wel vanuit de ze nuwknopen. Dit zenuwstelsel in de gehoorbaan. is niet aan onze wil onderworpen en wij zijn dus niet in staat iets in te brengen te gen de slechte wil van lawaai op dit zenuwstelsel. De reakties hierop zijn een langzamer hart slag, vernauwing der bloedvaten, waardoor de gehele doorbloeding van de weefsels van ons lichaam minder wordt. Hierdoor krijgen de weefsels (ook onze hersenen) minder zuurstof en bouwstoffen toegevoerd, terwijl de afvoer ook stagneert. In het geheel dus een beslist zeer schadelijke gang van zaken. Interessant blijkt overigens dat de schadelijkheid van lawaai niet in hoofdzaak afhankelijk is van de kwantiteit van het geluid. Het speelt dus niet zo'n belangrijke rol of het geluid erg hard is of minder hard. Van veel meer be lang blijkt de kwaliteit te zijn, namelijk of het geluid, een be paalde zin voor de mens die het hoort heeft. Ontvangen we via dit geluid informatie, dus men roept bijvoorbeeld iets tegen ons, dan is de schadelijke invloed aanmer kelijk minder, dan wanneer de informatie niet voor ons bestemd is. Dat geldt ook voor muziek en alle dingen die daarmee verband houden. We zouden dus mogen zeggen, dat de indruk die het ge luid op de mens maakt een rol speelt. Geluiden die niet voor ons zijn bestemd, ervaren we als hin derlijk en zijn schadelijker dan geluiden die wel voor ons zijn be stemd en dus een informatie be vatten. Geluiden die ons prettig aandoen, die aangename associa ties opwekken, zijn aanmerkelijk minder schadelijk dan geluiden die ons irriteren, doen schrikken of angst opwekken. schouwd. Als iemand op zijn 45e jaar één kies verliest, zal de oorzaak daarvan heel vaak parodontitis zijn, en maar zelden nieuwe cariës. Ondanks het zoeven geschetste sombere beeld bestaat er toch een reële mogelijkheid om het eigen ge bit te behouden. Parodontitis kan, en zeker in een vroeg stadium, uit stekend worden bestreden. De oor zaak van parodontitis en gingivitis tandvleesontstéking) is nl. door middel van experimentele onder zoeken zonneklaar vastgesteld. Het bleek dat aanwezigheid van tand- plak na korte tijd tot tandvleeson- steking leidt; zodra men echter alle plak door goede mondhygiënisehe maatregelen heeft verwijderd, ver dwijnt de ontsteking binnen enkele dagen. Concluderend kunnen we dus stel len dat. wil men zijn eigen gebit zijn leven lang behouden, behalve het tandbederf ook de parodontitis moet worden bestreden. Met een perfecte mondhygiëne neemt niet alleen het aantal gaatjes enorm af, maar ver dwijnt ook de tandvleesontsteking. Gauw even een tartaartje, kost minder kopzorgen dan een rolla de. Snel even om half zes naar de winkel ,,iets" kopen. Diepvries- groente, een karbonaadje, vla uit een flesje en lekker gauw klaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om een groot stuk vlees te kopen of echte vaderlandse runderlappen. Een randje vet? dat kun je er af snijden. Het braden hiervan kost wel meer tijd maar dat hoeft helemaal geen bezwaar te zijn. Het is best moge lijk om tijdens de afwas het vlees aan te braden. Scheutje water er bij, gaspit laag en laat maar sud deren tot de televisie is afgelopen. De volgende dag is het meteen ge bruiksklaar en wie een klein gezin heeft en het niet in één dag op maakt kan er de dag erna iets an ders van maken zoals ragout. Mogelijkheden te over met fri candeau, kalfsborst, stooflappen, klapstuk, bouillon vlees enzo voort. Wie het handig bekijkt zal mer ken, dat deze werkwijze niet veel tijd kost, daarbij is het de moeite waard iets meer aandacht aan de maaltijd te besteden. Minister Albeda van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het door de Stichting van de Arbeid uitge brachte advies over de bedrijfs- vakantiespreiding voor het jaar 1979. Het schoolvakantieschema voor 1979 ziet er als volgt uit: in regio B: Zeeland, Noord-Brabant en Lim burg van zaterdag 7 juli t/'m zondag 26 augustus Voortgezet Onderwijs, van zaterdag 14 juli t/'m zondag 26 augustus Kleuter Basis Onderwijs. Voer de bouwnijverheid, de enige bedrijfstak in Nederland die gedu rende de vakantie een drietal weken geheel sluit, hebben werkgevers- en werknemersorganisaties de vakan tie voor 1979 vastgesteld van maan dag 16 juli t/m vrijdag 3 augustus. ALARMNUMMERS Politie: (04766) 1833 b.g.g. (04951) 31888 (vóór 18.00 uur) (04752)2555 (na 18.00 uur) Brandweer: (077) 1 33 33. Storingsdienst Prov. Limb. Electriciteits Maatschappij: tel. Maasbree 04765-1453 OPENINGSTIJD GEMEENTESECR. De gemeentesecretarie is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur v.m. geopend. STORTPLAATS De stortplaats is geopend: woensdag van 14.00-17.00 uur; vrijdag van 14.00-17.00 uur; zaterdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. AGENDA: 10 november Kindervakantiewerk St. Maarten viering. 11 november Opening carnaval. 14 november NKV Vrouwen. Excursie Info 3 Venray. 15 november Kindervakantiewerk Toneelvoorstelling. 17 november Dropping judo. 17 november L.V.B. en L.L.T.B. dansavond. 18 november Buurtvereniging Molenoord Feestavond. 28 november L.V.B.een avond in samen werking met de Rijkspolitie. 28 november NKV Vrouwen. Hartige hapjes. 1 december Jong Nederland. St. Nicolaasavond. 12 december NKV Vrouwen. Kienen. 13 december L.V.B. gourmetparty n.a.v. 45- jarig bestaan L.V.B. 17 december Cyclo-cross. Organisatie TWC de Velo 21 december Kerstavond Inv. St. Liduina 22 december NKV Vrouwen. Kerstavond sa men met NKV Mannen. 22 decembee Jong Nederland. Kerstavond. 26 december, Tweede Kerstdag, Open Meijelse kampioenschappen tafeltennis voor alle Meijelse verenigingen en individuelen. 28, 29 en 31 december Meijelse Muziek Manifestatie. 1979 5 januari NKV Vrouwen. Demonstratie van wasmiddelen en het gebruik ervan. 12 januari L.V.B. jaarfeestvergadering. '3 januari Kieveloeët prinsenbal. 15 t/m 20 januari Wielerzesdaagse. 16 januari NKV Vrouwen. Hoe verzorg ik mijn kamerplanten. 23 januari L.V.B. kienavond. 26 en 27 januari Bonte avonden. 28 januari Bejaardenmiddag. 30januari NKV Vrouwen. Kienen. 1 februari t/m 5 februari: openingsactivitei ten Scholengemeenschap Den Doelhof. 3 februari Oud wijvenbal. 7 februari L.V.B. zuivelshow. 9 februari Jaarvergadering Bouw- er. Houtbond NKV. 10 en 11 februari Receptie en früschoppen 50-jarig bestaan K.P.J. 13 februari NKV Vrouwen. Jaarvergadering. 17 februari Kieveloeët gehuwdenbal. 22 februari L.V.B. excursie „Mensen in nood" in Den Bosch. 25, 26 en 27 februari Carnaval. 9 maart NKV Vrouwen. Excursie warme bakker. 13 maart L.V.B. en L.L.T.B. bijeenkomst. 23 maart Cultureel programma K.P.J. 27 maart L.V.B. kwisavond door dhr. J. Jongen. 27 maart NKV Vrouwen. Kienen. 10 april L.V.B. spreekbeurt door dr. Smeets. 10 april NKV Vrouwen. Bezinningsavond. 22 april Judo toernooi Meijei. 8 mei NKV Vrouwen. H. Monica viering en bedevaart naar Ommel. 27 mei Auto-oriëntatietocht K.P.J. 8 en 9 juni Festiviteiten rond 10-jarig bestaan van Tafeltennisvereniging Meijei. Dit is een veel gehoorde vraag, waarop men nogal (tandbederf) en parodontitis (aantasting van eens heel vreemde antwoorden hoort. Laten we tandvlees, kaakbot en opvangvezels van de tan- allereerst eens vaststellen door welke oorzaken den en kiezen). Deze parodontitis gaat vooral op we de tanden en kiezen verliezen. Er blijken twee latere leeftijd een steeds grotere rol spelen, hoofdoorzaken voor dit verlies te zijn, nl. cariës

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 5