1 X GEEF DE JEUGD EEN TOEKOMST KOOP ËÊN OF LIEFST MÉÉR ORANJEKALENDERS 1979 (Nederlands en/of viertalig) DE PRIJS IS F 6.25 DE SPIN O, gij nietige, kleine spin, Wat wonder houdt uw lijfje in. Dat ge zo onbewust en klein Een kleedjen weeft, zo rag-ragfijn Dat ieder, die uw weefsel ziet Met zoveel vreugd ervan geniet. Ge trekt zo rustloos heen en weer Het dradeken, wel honderd keer, Tot een patroontje zich ontvouwt, Waarnaar men met bewondering schouwt. Zo spant ge uw leven, draad na draad, Tot een wonderschoon geheel ontstaat. O, gij nietige kleine spin, Wat lesje houdt uw leven in? Dat gij als schepsel, toch zo klein, In uwe werken groot kunt zijn. Leer ons, waanwijze mensen, In daden vaak zo klein, Ais gij te werken wensen, Om in 't einddoel groot te zijn. C. Lelieveldt-Verbeek Sport en spel aan. Hierbij werd echter de defensie verwaarloosd. W. Hoebergen sprinte op snelheid door de Steijlse achterhoede. Zijn schot werd nog aangeraakt door Peter Kessels en MSV stond weer gelijk. Een kostbaar puntje werd zodoende behouden. Programma s.s. zondag 15 oktober: MSV -SVE. aanvang 14.30 uur. MSV 2 - Venlo 2 (beker), aanvang 14.00 uur. MSV 3 -Hegelsom 2. aanvang 13.00 uur. Bieslo 2 -MSV 4. aanvang 14.30 uur. FCV 3 MSV 5. aanvang 12.30 uur. Irene 4 MSV 6. aanvang 10.00 uur. MSV 7 Baarlo 6. aanvang 10.00 uur. MSV 8 -Baarlo 7. aanvang MSV 9 -Merefeldia 8. aanvang 10.00 uur. MSV -Leveroij (dames beker), aan vang 10.00 uur. P.S. Heden avond 12 okt. trainen MSV 3. 4 en 5. Morgen vrijdag 13 okt. da mestraining. aanvang 19.00 uur. Waar muziek is, daar kan niets slechts gebeuren. R.K. M.S.V.-JEUGD Uitslagen kompetitie-programma van zaterdag 7 okt. VVV Al -MSV Al I MSVA2 -HBSVAI 1—2 MSV B1 Wittenhorst BI 1—0 MSV B2 Egchel BI 2—0 HBSVB2—MSVB3 3—0 MVC B3-MSV B4 0 -1 Sp. Irene ClMSV Cl 7—2 MVCC2 MSVC2 5-3 Helden C3--MSVC3 2—4 MSV Dl Bevo Dl 4—0 Bevo D2—MSV D2 1 -7 MVC D3--MSV D3 6 -0 MSV D4 -Helden D3 1 —1 MSV El-Helden El 1—3 KVC E2—MSV E2 0—4 Sparta E4-MSV E3 12 Programma voor a.s. zaterdag 14 okt. Beker: 2e ronde MSV Al—Haelen Al—Merefeldia Al MSV Dl—Wittenhorst Dl MSV El -Panningen El EEN GOED ONTBIJT NOODZAKELIJK BIJ DIEETHOUDEN Kompetitie: MSV B3- MSV B4 MSV Cl MSV C2 MSV C3 MSV D2 MSV E2 Helden B3 Panningen B3 Venray Cl Panningen C2 Baarlo C2 HBSV D2 Panningen E2 V riendschappelijk: SVO Al -MSV A2 MVC "19 BI -MSV BI Festival? Daar zit muziek in. PLAN EN PROGRAMMA VOOR BEJAARDEN In de naaste toekomst zal de wijze waarop overheidsgelden ter beschikking worden gesteld voor de financiering van het (specifiek) welzijnswerk wezenlijk veranderen. Voor de meeste werkvormen in deze sektor zullen de rijkssubsidieregelingen komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zullen rijksbijdrageregelingen worden ingevoerd. De subsidiëring van het bejaardenwerk geschiedt reeds sinds 1967 d.m.v. een rijksbijdrageregeling, met name de voorlopige rijksbijdragere geling dienstencentra. Deze regeling zal binnen afzienbare tijd worden vervangen door een rijksbijdra geregeling gekoördineerd bejaarden- werk. Nieuw in deze regeling is o.m. dat het plaatselijk gekoördineerd bejaarden- werk door de gemeente zal worden gefi nancierd op basis van een vier-jarenplan en een jaarprogramma. Door de Provinciale Raad voor het Bejaardenbeleid is een brochure ont worpen die een handleiding is om een dergelijk plan en programma samen te stellen. Deze brochure is verkrijgbaar a 4, bij de Provinciale Raad voor het Bejaardenbeleid. SOLLICITEREN Flet Ministerie van sociale zaken heeft een boekje „wel gesolliciteerd" samengesteld. Dit boekje bevat spelregels en tips voor schoolverlaters en anderen die een baan zoeken. Het boekje is gratis verkrijg baar bij de arbeidsburo's en bij de afde ling Publiciteitsvoorlichting van het Ministerie van Sociale Zaken, Zeestraat 73, Den Haag. Het dieethouden voor gewichtsvermin dering is een levenswijze geworden voor miljoenen mannen en vrouwen over de hele wereld. Behalve voor een beter fi guur gaat men ook om gezondheidsre denen vermageren. Onderzoekingen to nen aan. dat vetzucht tot allerlei klach ten over de gezondheid aanleiding geeft, zoals b.v. hartziekte, beroerte, suiker ziekte of verhoogde bloeddruk. Daarom is het belangrijk om een re delijk gewicht voor uw lengte en bouw te handhaven om er goed uit te zien en de gezondheid te behouden. Degenen met gewichtsproblemen zijn gauw geneigd om een of ander mode- dieet te volgen, dat een vlug gewichts verlies belooft door zekere voedings middelen te verminderen of geheel uit te sluiten. Dit type dieet geeft misschien wel direct resultaat, maar bevordert niet de eetgewoonten, nodig om een blijvend gewicht beneden normaal te houden. De Kellogg Nutrition Council is van mening, dat op de lange duur een ver andering in eetgewoonten - gecombi neerd met regelmatige lichaamsbewe ging - de enige manier is voor een blij vend effect op het gewicht en de ge zondheid. Goede eetgewoonten omvat ten het juiste eten en de juiste tijdstip pen. Het lichaam is als een ingewikkel de. fijn afgestemde machine en heeft een verantwoord dieet nodig om optimaal te kunnen functioneren. Ondanks het dieet moeten de maaltijden dagelijks al le voedingscomponenten bevatten, zoals vitaminen, mineralen, proteïnen, vetten en koolhydraten. Een eerste vereiste is een goed ontbijt. Hierdoor zal men niet zo vlug iets tus sen de maaltijden gebruiken of een te rijke lunch nemen. Door diëtisten wordt algemeen aangenomen, dat het ontbijt 1 tot3 van de dagelijkse voeding moet verschaffen. Een verantwoord dieet-ontbijt wat hieraan voldoet kan bestaan uit kant-en-klare graanproduk- ten met melk. vruchten of vruchtensap pen en brood met beleg. Hier volgen nog enige raadgevingen bij het dieethouden: - Kies een dagelijkse hoeveelheid calo rieën. waarbij het gewicht hetzelfde blijft of vermindert. Controleer het da gelijks opgenomen aantal calorieën. - Eet langzaam. - Kies snacks met weinig calorieën (b.v. groente). Vermijd voedsel met wei nig voedingswaarde en veel calorieën. - Gebruik een uitgebalanceerd dieet met een verscheidenheid van voedsel, maar verkleinde porties. - Ontwikkel een regelmatig patroon van lichaamsbeweging, waardoor calo rieën worden verbrand, de spieren wor den gesterkt en het gewicht afneemt. - Raadpleeg de arts als een groot ge wichtsverlies moet worden bereikt. Gewichtsverlies van een blijvende aard maakt een zorgvuldige planning en doorzetting nodig, maar het is de moei te zeker waard. Bij de herfst denk je aan foto's van vallend blad. van paddestoelen oj bonten in de storm. Maar ook deze foto ademt de sfeer van de herfst: koeien in een mistig weiland. Wie er nu op uil trektkan met boeiende herfstfoto's thuiskomen. DE HERFST IS EEN KLEURIG FOTOMODEL Het najaar is de tijd om binnen de ge zelligheid te zoeken, 't Is 's avonds vroe ger donker, regen en mist maken het buiten minder aangenaam. Een mens is dan maar het liefst in de beslotenheid van het eigen huis. waar de kachel brandt en de televisie het mogelijk maakt toch rond te kijken wat er in de wereld om ons heen Rebeurt. De natuur in Al is die reaktie in dit herfstseizoen begrijpelijk, het is niet de enige manier om de herfst te beleven. Want er zijn een heleboel redenen om er in de herfst wèl op uit te trekken, de natuur in. Die redenen kunnen zijn: de pittige herfst lucht. de frisse wind om je oren. de vers tilde sfeer van een herfstdag in het park of de stralende schoonheid van bomen, die het zomergroen hebben geruild voor een kleurig herfstdekor. Kamera mee Een goede raad daarbij is: neem op zo'n gezonde herfstwandeling vooral de ka mera mee. Want de herfst is zo fotoge niek. datje een lange lijst van onder werpen kunt noemen. Regendroppels in een waterplas.koeien in een waas van mist.het blad op de grond in tegen licht genomen.de pracht van de ver kleurde bomen als ze hun blad verliezen. Mist versterkt motieven Vaak worden motieven, die bij helder weer worden gefotografeerd, minder duidelijk door de achtergrond, die on rustig is of te weinig kontrastrijk is met het motief. Daar hebt u geen last van als u fotografeert, wanneer het mistig is. Bovendien zorgt die mist vaak voor een sfeervol plaatje, vooral als u op de voorgrond een sterk en donker onder werp verwerkt. Geluk hebben En als u geluk hebt met uw herfstwan deling. dan breekt misschien net de zon door de mist. Dan is er een goede kans op de bekende zonneharpfoto. Op zo'n plaat zie je hoe het zonlicht door de bo men wordt verdeeld en lichte en donke re strepen, die door de mist worden weergegeven als een harp. Kleuren in de zon En 't allermooist blijft natuurlijk een bos waarvan het bruine, rode en gele blad wordt beschenen door de zon. Zo'n echte herfstfoto, die tintelt van licht. Goed idee: maak ook eens wat dia's. Kleurenfoto's zijn mooi. maar dia's zijn wel heel erg geschikt om de herfst weer te geven in al zijn kleurige verscheidenheid. Als je zo'n dia bekijkt, lijkt het of de zon door de bladeren schijnt. U weet toch. dat u vooral bij kleurendia's nauwkeurig moet belichten? Tegenlicht benutten Om mooie doorzichtige kleuren te krij gen. is 't vaak goed om te werken met tegenlicht. Dit soort foto's is erg ge makkelijk te maken; je moet er eigenlijk alleen voor zorgen, dat de lichtbron zelf niet in de lens kan schijnen. De kamera in de schaduw houden, liefst voorzien van een zonnekapje geeft de beste resul taten. Door tegenlicht geven op zich rtiet zo sprekende motieven vaak een boeiend effekt. De konklusie Die is duidelijk: uw kamera houdt van de herfst, omdat er dan. op een andere manier dan in de zomer, buiten veel te beleven is. Ga een dagje genieten en maak foto's van de herfst. Dan beleeft u veel plezier in het zoeken naar mooie motieven. En u snuift de geur van de herfst en ziet de kleuren van de bomen in het bos en het park. Foto's maken in het najaar... dat is dubbel genieten van de natuur, waarvan je de schoonheid in foto's voor altijd kunt bewaren. 14 en 15 oktober. Met de muziek mee! NIEUW KURSUSPROGRAMMA HUISHOUDELijKE VOORLICHTING De Stichting Huishoudelijke Voorlichting (HVP) verzorgt in Nederland al meer dan 40jaar huishou delijke voorlichting, met name op het platteland. Zij stelt zich ten doel om het inzicht, de kennis en de vaardigheden van vrouwen en mannen met betrek king tot het voeren van de huishouding te vergroten. Dit wordt nodig geacht vanwege de veranderde maatschappelij ke omstandigheden en de zich wijzigen de inzichten. Zoals elk jaar, is er ook dit jaar weer een nieuw programma door de Stichting HPV gemaakt. De laatste twee jaar is het kursusaanbod aanzienlijk veranderd en uitgebreid. Vroeger richtte men zich met het kur- suspakket vooral op onderdelen uit de huishouding zoals kleding, beter bewe gen, planten in en om huis en voeding. Thans wordt de aandacht meer geves tigd op groepen binnen onze maat schappij die op huishoudelijk gebied ex tra aandacht verdienen, zoals gezinnen met jonge kinderen, gehandicapten, bui- tenhuiswerkende vrouwen, immigran ten, jonge mensen en mensen met be perkte financiële mogelijkheden. Adres: HVP, regionaal buro Noord- Brabant en Limburg, Olmengaard 7, Goirle. Tel. 013-333536 na medio oktober 1978 013-343876. GEEF DE JEUGD EEN KANS Duizenden kinderen worden in hun ontwikkeling klemgezet. Vele kinderen en ook ouders kunnen geholpen worden. DANK ZIJ UW HULP: leert een gezin weer met elkaar praten; voelt een kind zich weer begrepen; hoeft een jongere misschien niet weg te lopen. KOOP DE ORANJEKALENDER Om kinderen goed te helpen is inzet nodig, maar ook goede voorzieningen en deskundige mensen. De overheid betaalt lang niet alles en daarom hebben wij Uw hulp hard nodig. Verzendkosten f 2,10 extra POSTGIRO 517400 Kalenderactie Pro Juventute Postbus 7101 - 1007 JC Amsterdam Telefoon (020) 79 09 49 ons blad

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 8