VVN: Bij mist rus tig aan Allerlei Sport en spel Ketelbink B bond in de 1 e competitie wedstrijd de strijd aan met de 4 nieuwe lingen van de C. Broer v. Rijt kon het niet halen van een zeer goed spelende Jan Gielen. Boy Knapen haalde tegen Driekske Sonnemans, invaller voor Pieter Verstappen, een zeer moeizame zege. Ook Linz Berben en Henk Verschaeren wonnen van resp. Wim Beeks en Wim Janssen zodat het 62 werd voor de B. A.s. zaterdag is weer de finale van de Bertus van Dessel-cup. Finalisten dit jaar Ad Leenders, Jan Meeuwis en Jan Roumen, terwijl Broer v. Rijt en Jan Timmermans om de 4e plaats zullen spelen. Om half acht begint het en we hopen op een grote publieke belangstel ling. Ook de vrouwen zijn hartelijk welkom. B.C. MEIJEL Bij de B.C. Meijel is voor de tweede keer de van Dessel beker verspeeld. Op woensdag 20 september kwamen de 4 nog in de strijd zijnde spelers bij me kaar, om uit te maken wie deze keer met de beker huiswaards zou mogen ke ren. Na loting kwamen de volgende wedstrijden uit de bus. M. Verheijen P. Pluijm en J. SchorenP. Joosten. In zijn partij was P. Joosten erg goed op dreef en klopte J. Schoren met roijaal verschil. Bij de partij M. VerheijenP. Pluim keerde de kansen, Pluijm die 14 caramboles meer moest maken dan zijn tegenstander liep in het begin van de partij behoorlijk uit, maar Verheijen kwam naar gelang de partij vorderde steeds beter op dreef, en wist uiteinde lijk de partij toch nog in zijn voordeel te beslissen. J. Schoren eiste tegen P. Pluijm de 3e plaats nog voor zich op. In de finale partij liet Verheijen er tegen Joosten geen twijfel over bestaan wie de sterkste was, en wees zodoende P. Joosten terug naar een toch eervolle 2e plaats. De hr. van Dessel was zelf aan wezig om aan de winnaar de beker uit te rijken. (Ook verleden jaar werd door Verheijen deze beker gewonnen) De nr. 2, 3 en 4 Joosten, Schoren en Pluijm kregen als troostprijs een fruitschaal aangeboden. Maandag 9 oktober begint weer de competitie, en veel succes.. H.N. HANDBALNIEUWS MSV 1 dam.pup.Bevo 1 610 MSV 1 dam.adsp.Bevo 1 71 MSV 2 dam.pup.Be Four 33 MSV 1 dam.jun.Ospel 69 MSV 1 dam.sen.Grathem 69 MSV 1 her.sen.HVN 7—10 Veldhandbalprogramma zaterdag 7 okt.: MSV 1 dam.pup.Bevo 1. aanv. 14.00 uur, scheidsrechter Ton Gielen. Bevo 1MSV 1 dam.adsp., aanv. 14.00 uur, vertrek 13.15 uur op eigen gelegenheid. Bevo 2MSV 3 dam.adsp., aanv. 14.00 uur, vertrek 13.15 uur op eigen gelegenheid. Quickly HandsMSV 2 dam.adsp., aanv. 14.45 uur, vertrek 13.45 uur. Veldhandbalprogramma zondag 8 okt.: DES '59 1MSV 1 dam.jun., aanvang 14.00 uur, vertrek 13.15 uur. SVVHMSV 2 dam.jun., aanv. 15.00 uur, vertrek 14.15 uur op eigen gelegenheid. MSV 1 her.jun.Wittenhorst aanv. 12.00 uur. HVNMSV 1 dam.sen., aanv. 12.45 uur, vertrek 12.00 uur. DES '59MSV 1 her.sen., aanv. 13.00 uur, vertrek 12.15 uur. Succes KONIJNEN VER. "VEER EN PELS" Onlangs hielden we weer onze "tafel keuring" in Zaal Haazen. Wie zou club kampioen worden? De eer was aan keurmeester Wouterse uit Heerlen, die de kwaliteit weer boven het gemiddelde noemde, liefst 15 dieren behaalden het pred. "fraai". De beste 6 kwamen voor een prijs in aanmerking. 6de werd P. Manders met een rode Nieuw-Zeelander. 5de Harrie Strijbos met witte Nieuw-Zeelander. 4de Jo Jegers met een midden zwart zil ver. 3de F. Smedts met rode Nieuw- Zeelander, een prima prestatie voor de eerste keer met zijn dieren. 2de J. v. Bree met Papillon Madagascar. 1 ste J. Derikx met Tan zwart, hij kwam ook in het bezit van de prachtige Jac Strijbos wisselbeker en J. v. Bree won de reserve wisselbeker geschonken door "café Joppe" voor het seizoen '78- '79. Op de Provinciale tentoonst. te Hoensbroek werden weer diverse prij zen gewonnen. Jac v. Dijk met rus Blauw beker, tevens beste in zijn ras. P. Manders met rode Niuew-Zeélander won een standaard en een med. J. Derikx met Tan zwart een standaard. Andere leden behaalden fraaie predika ten doch vielen net buiten de prijzen. Alle prijswinnaars proficiat. En veel succes op de Intershow in Den Bosch. M.S.V.-KRONIEK uitslagen: Swalmen 2MSV 2 33 BoukoelMSV (dames) 31 Alle overige wedstrijden werden afgelast. Swalmen 2MSV 2 Op een goed bespeelbaar veld heeft MSV 2 onnodig een punt laten glippen. Onnodige tegendoelpunten waren een rechtsstreeks gevolg van te veel induvi- duele akties der MSVers. Het gemopper onderling deed het spel geen goed. Erg jammer natuurlijk als men normaal, dus met elf man "samen" ruirpschoots van de tegenstander gewonnen had kunnen worden. Doelpunten makers waren voor MSV J. Berheijen, G. Thijssen en L. Martens. BoekoelMSV (dames) Ook de dames lieten het finaal afweten. Een der gemakkelijkste tegenstanders ging met de winst strijken. Een slecht spelend Boekoel, behoefde tegen een nog miserabeler MSV ploeg niet tot het uiterste te gaan. Gedurende de gehele wedstrijd waren de MSV dames totaal afwezig. Aan voetballen werd vaak niet gedacht. Hopelijk is het komende zon dag vergeten, en wordt er iets meer gepresteerd. Programma voor a.s. zondag 8 oktober '78: RiosMSV, aanvang 14.30 uur. MSV 2—HBSV, aanvang 14.30 uur. Wittenhout 3MSV 3, aanvang 14.30 uur. MSV 4KVC 2, aanvang 13.00 uur. MSV 5FC Steijl 2, aanvang 13.00 uur MSV 6Belfeldia 5, aanvang 10.00 uur. Bevo 5MSV 7, aanvang 11.00 uur. MVC 6MSV 8, aanvang 11.00 uur. Koningslust 5MSV 9, aanvang 12.00 uur. MSVVOS (dames), aanvang 10.00 uur. Succes!!! P.S. L.v.m. bezoek aan de wedstrijd Limburg-Nederland (dames) op woens dag 11 okt. a.s., wordt de training van MSV 3, 4 en 5 met een dag verschoven naar donderdag 12 oktober, aanvang 19.30 uur. De damestraining gaat dan naar vrijdag 13 oktober, aanvang 19.00 uur. R.K.M.S.V.-JEUGD Uitslagen kompetitie-programma van 30 S6pt. M SV A1 Quick Boij s A1 1 2 Panningen A2MSV A2 12 VenrayBlMSV BI 40 IVO BIMSV B2 2—0 Koningslust DlMSV Dl 117 Koningslust Wl—MSV El 1—3 MVC E2—MSV E2 1-^J De overige wedstrijden werden afgelast. Kompetitie-programma voor a.s. zater dag 7 okt: MSV A2—HBSV Al MSV BIWittenhorst BI MSV B2—Egchel BI HBSV B2—MSV B3 MVC '19 B3—MSV B4 Sp. Irene Cl—MSV Cl MVC'19 C2—MSV C2 Helden C3—MSV C3 MSV Dl—Bevo Dl Bevo D2—MSV D2 MVC'19 D3—MSV D3 MSV D4—Helden D3 MSV El—Helden El KVCE 2—MSV E2 Sparta'18 E4—MSV E3 EUROPESE GEMEENSCHAP De Europese Gemeenschap (EG): vaak denk je aan een samenwerking van ne gen landen die worstelen met proble men op het gebied van landbouwpoli tiek, melk- en wijnpiassen, suiker-, vlees- en graanbergen. Deze negen lan den zijn: Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Ierland, Denemarken, België, Luxemburg en Nederland. Toch is de Gemeenschap niet alleen voor de land- bouw opgericht. De internationale sa menwerking geldt voor alle bedrijfstak ken en is zo breed mogelijk. Je leest en hoort regelmatig over de Europese Gemeenschap. Blijft het bij een vaag beeld? Als je allerlei cijfers over de EG bekijkt, krijg je'toch een idee van de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. We hebben de cijfers van 1975 erop nageslagen. In de Europese Gemeenschap wonen onge veer 260 miljoen mensen. Dat zijn er meer dan in Amerika met een bevolking van 215 miljoen mensen. Van de 260 miljoen Gemeenschappers behoren er ruim 100 miljoen tot de beroepsbevol king. Die mensen verdienen de boter ham in de landbouw, in de industrie en in de dienstverlening. De helft van de beroepsbevolking werkt in de dienstver lenende sectoren zoals onderwijs, ge zondheidszorg, administratie, culturele en maatschappelijke organisaties. Van de andere 50 miljoen verdienen er 42 miljoen de kost in de industrie en 8 mil joen in de landbouw. Het percentage agrarische beroepsbevolking (8%) steekt flink af bij de 35% in Griekenland, het land dat binnenkort de Europese Gemeenschap binnenstapt. In de negen EG-landen wordt niet over al evenveel verdiend. Uitgerekend per hoofd van de bevolking en dan nog eens omgerekend in guldens spant de Deen de kroon met 17.800,tegenover de Ier die de gelederen sluit met 6.500, De Nederlander ligt vlak achter de Luxemburger en de Belg is met de zesde plaats goed voor 15.300, In sommige landen weet de fiscus goed de weg te vinden. In Denemarken en Nederland betaalt een echtpaar met twee kinderen een derde deel van het in komen aan belastinen en sociale pre mies. Het Franse echtpaar betaalt slechts 8,5% voor dezelfde lasten (belas tingen en premies). Europa's welvaart is moeilijk te peilen. Je kunt niet zonder meer stellen dat de welvaart in het zuidelijk deel van de Gemeenschap minder is dan bij ons. De Italianen en Fransen hebben anders ge richte behoeften. In Italië rijden per 100 inwoners meer auto's dan in Nederland (27 ten opzichte van 25). In de meeste Europese keukens staat een koelkast, maar de Denen, Duitsers en Nederlanders maken veel meer dan de Italianen gebruik van diepvriezers. Toch weet de Italiaanse huisvrouw echt iets van comfort af, want één op de zes gezinnen gebruikt een vaatwasmachine. In ons land komt zo'n apparaat voor bij één op de twaalf gezinnen. De Engelsen doen eigenhandig de vaat, want in dat land tel je maar drie vaatwasmachines per honderd gezinnen. Drinken kunnen ze in Engeland overi gens wel. De doorsnee Ier en Engelsman besteden resp. 13% en 8% van hun inkomen aan alcoholische dranken. Wij Nederlanders houden ook van een borrel maar blijven met een uit gave van 2,5% voor dit doel wat bescheidener. De Italianen besteden 31% van het in komen aan voedsel; wij hebben daar 20% voor over, terwijl de Engelsen nog minder (18,5%) uitgeven voor voeding. In de Gemeenschap loopt een grillige lijn van eetgewoonten: de Fransen zijn de vleeseters (90 kilo per jaar) de Duitsers de fruiteters (87 kilo), de Italianen de groente-eters 154 kilo) en de Ieren - dus niet de Belgen - de aar dappeleters 121 kilo). Alle EG-landen hebben moeite met hun economie. Het ene land slaagt er beter in dan het andere om deze gezond te maken. Neem bijvoorbeeld de wer kloosheid: in Nederland en Duitsland daalde de werkloosheid in 1977 ten op zichte van het voorgaande jaar met 0,1%. In Frankrijk, Italië, Denemarken, België en Engeland steeg ze in dezelfde periode met respectievelijk 0,6%, 1,1%, 1,1%, 0,6% en 0,7%. Alle EG-landen, behalve Italië, konden de kosten van le vensonderhoud in 1977 in bedwang houden. In Italië werd het leven 1% duurder. Uit: Het Kleine Loo, sept. '78. POOT JE EIGEN BLOMBOLLEN Bloembollen worden door iedereen de voorboden van de lente genoemd. Dat komt natuurlijk, omdat ze hun kleurige bloemen al boven de grond steken als de bomen en struiken nog kaal zijn. In de komende weken kun je ze bij iedere bloemist of elk warenhuis weer volop vinden. Koop dan eens zo'n pakketje; je kunt er thuis of op school mooie bloe men mee kweken. Een tuin heb je er niet altijd voor nodig, want er zijn bloembollen die ook binnenskamers kunt laten bloeien. Een tulp, laten we die bloembol even als voorbeeld nemen, bloeit alleen als er een zomer en een winter voorbij gegaan zijn. Of wel een warme en een koude tijd. Tulpen bloeien bij ons dan ook in de maanden april en mei. Toch kun je rond kerstmis al tulpebloemen kopen. En in heel veel kerststukjes zie je van die kleine rode "kersttulpjes". Hoe kan dat? De oplossing ligt eigenlijk voor de hand. Door tulpebollen eerst in een ver warmde schuur te bewaren en dan een paar weken in een grote koelkast (geen diepvriezer!), kunnen de bloementelers de winter naapen. Deze temperatuur- behandeling is een precies werk, want het tijdstip van wisseling van warm naar koel luistert erg nauw. Als de bloe- menteler de bollen een paar dagen te vroeg in de koelcel legt, komen er na derhand alleen maar bladeren boven de grond. Wil je zelf in de klas of thuis bloembollen gaan kweken, vraag dan naar "geprepareerde" bloembollen. Die bollen hebben de temperatuur- behandeling achter de rug en zullen bin nenshuis kunnen bloeien. Alle niet ge prepareerde bollen kun je alleen maar in de tuin laten groeien. In de kamer komt er niets van terecht. De "kamerbollen" plantje met een tus senruimte van ongeveer 3 cm in een grote bloempot met zand of aarde. Tulpen en hyacinten moeten met de neus iets onder de aarde blijven, andere bollen mogen gerust een paar centime ter boven de pot uitsteken. Geef de pot vervolgens een beetje water en zet hem in een donkere, koele kast of kelder. Koel is in dit geval iedere ruimte waar de temperatuur niet boven de 13° C stijgt. Wordt de temperatuur regelmatig hoger, dan zul je waarschijnlijk tever geefs op bloemen wachten. Bolgewassen die je alleen maar voor de bloemen kweekt hebben geen mest no dig. Al het benodigde voedsel bevindt zich in de vlezige rokken. De bol is de gehele zomer bezig geweest om dat te verzamelen. Wel is het nodig datje steeds controleert of de pot nog water nodig heeft. Want als er iets is dat bol gewassen gebruiken, dan is het wel water. Als de "spruit" ongeveer 7 cm groot is, dan komt de bloemknop uit de bol. Bij de narcis is die knop goed te zien als een verdikking van de spruit, maar bij de tulp en de hyacint zul je die ontdekking moeten doen door voorzichtig in de spruit te knijpen. Weetje zeker dat de knop zover is, dan wordt het tijd om de pot uit de kast te halen. Zet de pot niet direkt voor het raam, maar wacht daar mee totdat de bleke kleur van de spruit in groen is veranderd. Mocht je het werken met bloembollen .op deze manier maar een "gedoe" vin den, zoek dan in de winkel naar pa- perwhites, dat zijn narcissen die je di rekt na het kopen voor het raam kunt plaatsen. Een bakje met grind is vol doende om er voor te zorgen, dat de trosjes van witte bloemen na een week of acht hun lekkere geur verspreiden. Uit: Het Kleine Loo, sept. '78. LAND- EN TUINBOUW IN NOORD BRABANT De totale oppervlakte van de provincie Noord-Brabant is ruimt 510.000 hecta ren. Hiervan is ruim 280.000 ha cultuur grond, namelijk 94.000 ha akkerbouw, 169.000 ha grasland en 10.000 ha tuin bouw. Slechts 35% van de cultuurgrond is door de boeren en tuinders gepacht. De meeste grond hebben zij in eigen bezit. Op de 17.000 Brabantse bedrijven met akkerbouwgewassen worden in totaal 20.000 ha tarwe en gerst verbouwd, 260 ha peulvruchten, 1200 ha handelsgewas sen, vooral blaUwmaanzaad en in min dere mate vlas, 3700 ha landbwouwza- den (evenals in Zeeland vrijwel alleen graszaad) en ruim 26.000 ha consumptieaardappelen en suikerbieten. Er zijn 860.000 stuks rundvee in Brabant, waarvan 340.000 melk- en kalfkoeien. Deze dieren worden op ruim 16.000 boerderijen gehouden. Melk- en kalfkoeien treft men aan op 12.000 bedrijven. In 1960 waren er nog 29.000 bedrijven met bijna zeven melk koeien per bedrijf. Thans hebben de 12.000 resterende boerderijen gemid deld 30 koeien; op 140 bedrijven wor den meer dan driehonderd melk- en kalfkoeien gehouden. De provincie herbergt 2,8 miljoen var kens. Hiervan zijn 1,5 miljoen mestvar- kens. De dieren worden op 11.000 bedrijven gehouden, gemiddeld 250 stuks per bedrijf, maar er zijn ruim 270 bedrijven met meer dan duizend var kens per bedrijf. In 1960 waren er 30.000 bedrijven met gemiddeld 22 var kens per bedrijf. Bijna een derde deel van de totale Nederlandse pluimveestapel bevindt zich in Noord-Brabant: 20 miljoen stuks. Hiervan zijn er ongeveer zeven miljoen leghennen en ruim twaalf mil joen slachtkuikens. Er zijn 2000 bedrij ven met kippen, waarvan 600 met slachtkuikens. Er waren 30.000 leghen- nenhouders in Brabant. Daarvan zijn er nog ongeveer 1100 over. Van deze leg- hennenhouders zijn er 110 die meer dan 10.000 kippen houden. De slachtkui- kenhouderij, een betrekkelijk nieuwe bedrijfstak, telde in 1970 ongeveer 800 bedrijven. Thans zijn er omstreeks 600. Op 150 van deze bedrijven worden meer dan 25.000 dieren per bedrijf gehouden. Er worden in Noord-Brabant op 6300 bedrijven in totaal 15.000 paarden ge houden. Van deze bedrijven beschikken er 2500 over landbouwpaarden. Voorts zijn er in deze provincie ruim 32.000 schapen die op 1500 bedrijven worden gehouden. Van de Brabantse tuinbouw zijn de groenteteelt in de open grond en de boomteelt van bijzonder belang. De opengrondsgroenteteelt beslaat onge veer 13.000 ha en wordt op 4800 bedrij ven beoefend. De voornaamste produk- ten zijn erwten, tuinbonen, knolselderij, spinazie, prei, spruitkool en stamslabo- nen. Een derde tot de helft van de totale oppervlakte die in Nederland wordt be- teeld met deze produkten, bevindt zich in Noord-Brabant. Voorts bevindt zich meer dan een derde van het areaal boomteelt in Nederland in deze provin cie. De laatste 35 jaar is deze teelt (vooral bos- en haagplantsoen, laan- en vruchtbomen) sterk uitgebreid: van 500 ha naar ruim 1800 ha. Er zijn ongeveer 900 bedrijven met boomkwekerij gewassen. Ze zijn geconcentreerd in de omgeving van Zundert en Oudenbosch. Een derde van de totale Nederlandse oppervlakte aan champignonteelt be vindt zich eveneens in deze provincie, namelijk 184.000 m2 op 200 bedrijven. In Noord-Brabant zijn in totaal ruim 20.000 landbouwbedrijven (dat wil zeg gen: 80% van alle landbouwbedrijven in die provincie) waarvan het bedrijfs- hoofd zijn hoofdberoep in de agrarische sector heeft. De gemiddelde grootte van deze bedrijven is 12 ha. Ruim 40% van deze bedrijven heeft een bédrijfshoofd van 50 jaar of ouder en bijna 70% van deze bedrijfshoofden heeft geen zoon van zestien jaar of ouder die hem te zij ner tijd kan opvolgen. De Brabantse land- en tuinbouw ver schaft werk aan ongeveer 60.000 men sen. De helft hiervan werkt in de land bouw zelf en de overigen werken in zui velfabrieken, slachterijen, suikerfabrie ken, voederhandel en dergelijke. Noord-Brabant heeft een aanzienlijk aandeel in de totale agrarische produk- tie van ons land. Met 14% van de cul tuurgrond bedraagt dat aandeel 20%. De veehouderij (rundvee, varkens, leg en slachtpluimvee) levert daartoe de grootste bijdrage. Uit: Het Kleine Loo, sept. '78. Mist. De vliegtuigen blijven aan de grond. De veerboten zijn tijdelijk uit de vaart genomen. Maar het verkeer te land gaat gewoon door. Vaak met te grote snelheid. Er zijn' automobilisten die op de snelwegen ondanks weinig zicht 100 km per uur blijven rijden. Tijdig stoppen als er plotseling een ob stakel opdoemt, is er dan niet meer bij. De gevolgen van mistongevallen zijn niet zelden rampzalig. Op 9 oktober 1970 vielen bij een serie ketting botsingen op de weg Den Haag-Amsterdam 6 doden en 50 ge wonden. Bij twee ongelukken in de mist vorig jaar tussen Utrecht en Den Haag kwamen in totaal 9 mensen om het le ven en bij een botsing op de weg Utrecht-Amsterdam waren 3 slachtof fers te betreuren. Veilig Verkeer Neder land doet een dringend beroep op de weggebruikers om het bij mistig weer een stuk kalmer aan te doen. Puntsgewijs een aantal adviezen: Wie in mist verzeild raakt, dient onmid dellijk zijn snelheid te matigen. Niet abrupt remmen (slipgevaar!), maar ge leidelijk om het achteropkomend ver keer niet te verrassen. De snelheid dient ook te worden aange past in mistbanken en -flarden, die plot seling ontstaan en zeer plaatselijk zijn. onverantwoord De snelheid moet zodanig zijn dat het voertuig te allen tijde bijtijds tot stil stand kan komen. Duidelijk is dat 100

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 8