10 jaar trimmen w* - whb vervolg van pag. 1 te wordt een betere bakkwaliteit be reikt). Soortgelijke onderzoekingen bij de SVP naar een hogere eiwitopbrengst bij haver en gerst bieden eveneens goede perspectieven. Industriële eiwitwinning En wat te denken tenslotte van de in dustriële eiwitwinning uit afval, afval water en organische mest (kippemest bij voorbeeld). Een voorbeeld van de mo gelijkheden op dit gebied betreft het aardappeleiwitproject bij de SVP. De aardappelzetmeelindustrie verwerkt on geveer 2,5 miljoen ton aardappelen per jaar. Daaruit kan minimaal 25.000 ton eiwit worden gewonnen. Vroeger werd het zetmeel uit de aardappel gehaald en verdwenen het eiwit en de rest in het af valwater. Met name dat eiwit veroor zaakte een enorme vervuiling. Reeds ge pleegde en nog op stapel staande miljoeneninvesteringen maken het deze industrie nu mogelijk om het afvalwater te zuiveren en het eiwit (grondstof voor veevoer) terug te winnen. Vandaar dat de SVP het verzoek kreeg om naar aardappelrassen met een hoger eiwitgehalte te zoeken. De eiwitwinning wordt dan immers rendabeler. Tot nu toe is er, met het oog op de vervuiling, altijd met aardappelen met een laag ei witgehalte gewerkt. Uit elke aardappel kan niet meer dan I a 1,5% eiwit wor den gewonnen. De SVP heeft inmiddels ontdekt dat de kansen volop aanwezig zijn om met rassen te gaan werken met een hoger winbaar eiwitgehalte. Zij ver wacht dat percentage met minstens vijf tig procent te kunnen verhogen en niets wijst er op, dat een dergelijke ont wikkeling de kwaliteit van de aardappel negatief zal beïnvloeden. Het is ook niet zo, dat meer eiwit een lagere opbrengst aan zetmeel per hectare zal veroor zaken, wat, zoals we zagen, anders (bij granen bij voorbeeld) wel vaak gebeurt. En, zegt men bij de Stichting Voor Plantenveredeling, vergeet niet van hoe veel betekenis aardappelen met een ho ger eiwitgehalte kunnen zijn voor lan den waar hongersnood heerst. Bert Stoutmeijer Uit 19Nusept. 1978. Stichting Public Relations voor de Land- en Tuinbouw. De sojabooneen economische macht. GEMEENTE MEIJEL Verhuur Sporthal De sporthal is op de navolgende uren nog vrij voor verhuur: Zondagmorgen, 2/3 hal: 9 tot 10 uur. Maandagmiddag, 2/3 hal: 13.30 tot 15.00 uur. Woensdagmorgen, 2/3 hal: 10.10 tot 11.15 uur. Donderdagmiddag, 2/3 hal: 13.30 tot 15.00 uur. Inlichtingen kunnen verstrekt worden door de beheerder van de sporthal, tel. 2282. De vakantieperiode is voorbij. Het pu bliek werd in de achter ons liggende maanden geconfronteerd met wedstrijden-reeksen in voetbal atletiek, zwemmen, paardrijden, honkbal, hoc key, zeilen en wielrennen op het aller hoogste niveau. Sportmensen van we reldformaat gaven de recordlijsten een nieuw gezicht en Nederland figureerde als kleine sportnatie met wisselend suc ces in de diverse takken van sport. Naast de top- en wedstrijdsport is spor tief bewegen voor iedere Nederlander uitermate belangrijk. Daarom vragen de Nederlandse Sport Federatie en het Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk aandacht voor bijgaande brochure, die in een oplage van 3,5 miljoen exemplaren in de week van 24 tot en met 30 september in de brievenbussen zal glijden met de bedoe ling iedereen te informeren welke mogelijkheden de sportbonden, ge meenten en andere organisaties te bie den hebben op het gebied van de recreatiesport. Het is verheugend, dat bekende Nederlanders als minister-president Dries van Agt, Fanny Blankers-Koen, Fred Oster, Leo van der Kar, Ferry de Groot en vele anderen bereid werden gevonden hun motieven van het hoe en waarom van TRIMMEN duidelijk ken baar te maken, terwijl voorts een ieder in dit boekje tips en informatie kan vin den om in eigen omgeving, met recreatiesport te beginnen. Naast deze brochure is een handleiding tot stand gekomen voor alle sport verenigingen in Nederland, waarin de mogelijkheden om in eigen gelederen de recreatiesport gestalte te geven, werden gebundeld. Beide boekjes, voor het publiek als voor de organisatoren, worden ondersteund door 100.000 posters, terwijl dankzij de medewerking van Studio Sport we kelijks aandacht via de televisie zal wor den gevraagd voor de diverse mogelijk heden bij de verschillende organisaties. De TRIM-campagnes, die de laatste tien jaar door de Nederlandse Sport Federatie zijn gevoerd, toen men in 1968 de eerste schreden op het pad van de recreatiesport zette, hebben dankzij de medewerking van de publiciteits media het Nederlandse publiek in bewe ging gebracht. Negen van de tien Nederlanders werd geconfronteerd met fietsen, lopen, zwemmen. Vele hebben de weg gevonden naar een plezierige en sportieve vrijetijdsbesteding en het doel: zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport, werd bereikt. De erkenning van recreatiesport bij overheden, politieke partijen, de medi sche wereld en het publiek is vooral tot stand gekomen door het latente gevoel van een ieder, dat er andere belangrijke facetten van het leven een rol spelen dan voortrazen in een druk-op-de- knop-wereld. De weerslag van tien jaar TRIM vindt men in deze eenvoudige gids, een weg wijzer voor iedereen om met plezier en vreugde een beetje sport te bedrijven en het gevoel van fitheid te verhogen. OOK DE KINDEREN, JUIST ONZE KINDEREN, HOREN ER BIJ!!! Nu Assurantiekantoor Vissers in het Kerkveld 'n eigen pand heeft betrok ken, waarin men de service, die men ge wend is te verlenen aan klienten, nog verder kan worden verbeterd en uitge breid, is het voor Vissers een uipge- maakte zaak dat bij deze voor hem heuglijke gebeurtenis ook de kinderen worden betrokken. Gezien het gezegde: "Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst" worden alle kinderen van de kleuter- en basis scholen en de Meijelse leerlingen van het bijzonder lager onderwijs in Helden, Horst en Venlo uitgenodigd op vrijdag 6 oktober a.s. na schooltijd op het Alexanderplein te komen om aldaar hun traktatie in ontvangst te nemen. Vermeldenswaard is dat op het kantoor van het assurantiebedrijf steeds twee vaste medewerkers aanwezig zijn en dat de werkzaamheden nu ook zijn uitge breid met makelaardij-aktiviteiten. Jeugdactiviteiten JONGERENKERK Koor: Morgenavond repetitie! We ho pen op een grotere opkomst dan vorige week! Degenen die zich opgegeven hebben kunnen zaterdagavond mee naar de jongerendienst in Steijl-Tegelen. We vertrekken om 18.00 uur bij de kerk. Als er nog ouders of andere geïnteres seerden zijn, die willen rijden, hadden wij graag bericht. Alvast bedankt! Tekstgroep: Vergadering om half 9 in het Gemeenschapshuis. K.P.J. Uitstapje: Zaterdag 30 sept. j.l. vertrok ken maar liefst 60 leden in alle vroegte richting Fantasialand in Duitsland. Om half 11 waren zij op hun bestemming. De entreekaartjes werden gekocht en ie dereen kon zich vrij begeven in het enorm groot pretpark, waar dan ook van alles te beleven was o.a. Casino 2000, dolfijnenshow, 8-baan, magnetica etc., etc. Ook het restaurant waar vele leden een bezoekje brachten was uiterst goed. Na ons allen goed vermaakt te hebben, kwamen we weer om half 6 bij de bus bij elkaar. Om half 8 arriveerden we weer in Meijel. 's Avonds was er een gezellig samenzijn ter afsluiting van deze geweldige dag, met het orkest "Starlight" dat zeer in de smaak viel. We hopen dat iedereen een prettige dag heeft gehad die ze nooit vergeten. Cultureel programma: Degenen die nog willen deelnemen aan het cultureel pro gramma: toneel e.d. kunnen zich vóór a.s. zaterdag 7 okt. opgeven bij Nellie Janssen, Kampsteeg 29, tel. 1756. Atletiekgroep: A.s. dinsdag 10 okt. be ginnen we met onze eerste training. We gaan ons dan vooral bezig houden met kogelstoten en loopoefeningen. Iedereen wordt om half acht op het at- letiekveldje bij het voetbalterrein verwacht. Sporten: Vanavond sporten de junioren jongens om 7 uur en de senioren jon gens om half negen in de gymzaal. De dames sporten a.s. dinsdag om half 9 ook in de gymzaal. Volksdansen: Woensdag om 19.45 uur in gemeenschapshuis 't Kloster. Aspiranten: Sporten: De aspiranten jongens sporten a.s. zaterdag niet. De aspiranten meisjes sporten a.s. dinsdag om 7 uur. Allen in de gymzaal. Groetjes het bestuur. JONG NEDERLAND Tjiepmeesjes: Donderdag 5 okt. club van half 7 tot 8 uur. Slimme Vossen en Valken. Dinsdag 10 okt. club van half 7 tot 8 uur. Teenagers: Let op!! 's Woendags voort aan club. Woensdag 11 okt. club van half 8 tot 9 uur. Koolmeesjes: Let opüGymzaal. Woensdag 11 okt. club van half 7 tot 8 uur in de gymzaal. Elfjes: Donderdag 12 okt. club van 6 uur tot half 8. Jongens en meisjes In de herfstvakantie hebben we twee dingen georganiseerd voor alle ledep van Jong Nederland, n.l. op dinsdag 17 okt. een avond speurtocht vanaf half 7 vertrekken de eerste groepen bij het ge meenschapshuis, uiteraard gewapend met een zaklamp. En op zaterdag 21 okt. is er 's middags van 2 tot 4 uur een sportmiddag, voor iedereen. Wie wordt er de beste sportman of sportvrouw van Jong Nederland in 1978. Verdere infor matie over de speurtocht en sportmid dag de volgende week. Het bestuur. Dobbeltocht Afgelopen zondagmiddag hebben we met alle leden van Jong Nederland een dobbeltocht per fiets gehouden. Het weer was niet geweldig, maar toch kwam ongeveer de helft van de kinde ren tegen twee uur op hun fiets aangere den. Zij wilden toch dobbelen en daar om hebben we het maar door laten gaan. En tijdens het fietsen bleef de re gen gelukkig uit. Alleen het laatste kwartier begon het te gieten. We heb ben er toen vlug een eind aangemaakt. Gewonnen had de groep van Thea, zij had met haar meisjes 60 p. bij elkaar ge- dobbelt en gefietst, de 2e plaats was voor de groep van Margriet met 58 p., de 3e plaats voor de groep van Peter Korsten met 55 p. 4e Riek met 55p., 5e Els met 45 p., 6e Petra met 35 p. en 7e Jo met 34 p. DE KINDERMARKT dag meisjes en jongens Afgelopen week hoorden wij aij van verschillende kinderen dat ze spulletjes bij elkaar gezocht hadden: 'n beeldje- autootjes-boekjes-puntenslijper- barbiekleertjes-'n bal. Te veel om op te noemen. Hebben jullie allemaal al zo goed rondgekeken? Nou, 't wordt reuze gezellig op woensdag 18 oktober in 't Gemeenschapshuis. (Denken jullie er wel aan: geen dieren en geen kapotte spulletjes!!!). Misschien heb je wel zin om er uit te zien als 'n marktkoopman of -vrouwtje uit 'n boekje. Verkleed je dan maar gerust 'n beetje. Hoe feestelij ker de markt is, hoe beter. Wijzelf zul len zorgen dat er wat muziek gedraaid wordt. Bovendien maken wij een marktkraampje waar je appels en snoepjes kunt kopen. Als je zelf niets te verkopen hebt, kom je natuurlijk kijken of er niet iets bij ligt wat je kunt gebrui ken. Of, misschien kun je 'n zusje of broertje of buurmeisje dat nog niet zo goed met geld om kan gaan helpen. Kijken en kopen is ook leuk. Iedereen is welkom!!! Hoe kun je je inschrijven voor de markt? Binnenkort krijg je op school 'n stencil. Lees dat goed en laat 't ook aan je ouders lezen. Onderaan dat stencil is plaats voor je naam, de spulletjes die je verkoopt, hoe duur ze moeten zijn én 'n handtekening van een van je ouders. Zonder die handtekening kun je niet iets verkopen! Op dat stencil staat ook waar je 't in moet leveren. Lees volgen de week verder in 't Weekblad. 't Kindervakantiewerk. Sociale organisaties OUDERAVOND Op donderdag 9 november zal er een al gemene ouderavond gehouden worden voor de ouders van de kinderen op de kleuterschool en de basisscholen. Deze avond zullen er weer nieuwe leden wor den gekozen voor de oudercommissie. Wilt U meehelpen de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, bel dan een van de hieronder staande telefoonnummers om U kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Voorzitter H. Joosten: tel. 2198 secr. R. Thijssen: tel. 2221. BOUW EN HOUTBOND N.K.V. Propaganda-aktie; meer dan 9 miljoen boven water gehaalt. De Bouw en Houtbonden hebben in 1977 haar nut weer bewezen. Na een ge wonnen strijd van de prijscompensatie is in de sfeer van de directe belangen behartiging ruim 9 miljoen boven water gehaald! Het is bijna niet te geloven ne gentig maal 100.000 gulden. Dit be treft, niet betaalde of te laag betaalde vacantiezegels, achterstallig loon, ach terstallige vacantiegelden en o.a. schadevergoedingen bij ongeval, afvloeiingregelingen bij fusie of sluiting van bedrijven. Dan is er natuurlijk nog het vele werk van de plaatselijke afde lingen van onze bond, bij kwesties en klachten van leden over te lage W.W. en ziekengelduitkeringen en het verreke nen, vaak door middel van een proce dure voor de rechtbank van ten onrech te geweigerde uitkeringen. Wat zou er van al die rechtmatige vor deringen terecht zijn gekomen als in die vele honderden gevallen de bond niet voor zijn leden in de bres was gespron gen. Het antwoord is heel simpel: niks!!! Het bestuur van de afd. Meijel gaat dinsdag 10 okt. weer 'n aantal ongeor ganiseerde collega's bezoeken om hen te overtuigen van 't lidmaatschap van onze bond. Het is 'n harde noodzaak bescherm jezelf en je gezin door lid te worden van onze bond. Neem contact op met: J. M. Neesen, De Bemde 11. H. Gielen, Jan Truijenstraat 32. G. v/d Vondervoort, Heufkesweg 15b. WERKNEMERS IN DE MEUBEL Heden donderdag 5 okt. is er een verga dering voor alle werknemers in de meubelbranche m.b.t. de meubel c.a.o. 't Is voor alle werknemers in de meubel en hout sektor belangrijk om deze ver gadering bij te wonen. De vergadering wordt om 19.30 uur gehouden in café 't Strötje, Ruijstraat 45, Panningen. U bent van harte welkom. Het bestuur. COLLECTE NIERSTICHTING 1978 De collecte t.b.v. de Nierstichting heeft dit jaar in Meijel 1512,92 opgebracht. Een prachtig resultaat! Dames en heren collectanten ondanks 't slechte weer, zo belangeloos rond gegaan, hartelijk dank. Hopelijk mogen wij volgend jaar weer op U rekenen. Alle gulle gevers, hartelijk dank. Namens Nierstichting Ned. A. J. C. Mlshout v/d Ende. BUURTVERENIGING "HAGELKRUISWEG" Vrijdag 10 nov. houden wij weer onze jaarlijkse dropping. Wilt u deze datum niet vergeten. U krijgt nog allen een stencil thuis. Wij hopen dat de belang stelling dit jaar weer groot is. Het bestuur. Sport en spel VOLLEYBALVERENIGING V.C. PEELPUSH Uitslagen afgelopen weekend: Dames: Peelpush 1Athos 1 03 Olsredlem 2Peelpush 2 31 Peelpush 3VC. Velden 3 30 Heren: LyceumPeelpush 03 Concordia 2Peelpush 2 30 H.V.C. 2—Peelpush 3 0—3 Peelpush 4VC. Velden 4 30 Peelpush gaf Athos goed partij In een wedstrijd waar van het resultaat voor Peelpush van minder belang was, alhoewel punten dit jaar natuurlijk ook wel van belang zijn, hebben onze dames aan de verwachtingen toch wel voldaan. Zo zullen er nog wel, en zeker in het be gin wedstrijden gespeelt moeten worden om uiteindelijk tot een team te komen dat in de promotie klasse mee kan draaien. Het was zaterdag in iedergeval niet zo dat ze weg geveegd werden inte gendeel, in de derde set namen ze zelf herhaaldelijk een voorsprong, ware het niet dat individuele fouten bij onze da mes in deze periode werden gemaakt, dan had men deze set zelfs kunnen winnen. Peelpush 2 had niet het voldoende geluk om tot 'n overwinning te komen, ook hier toch wel een goede wedstrijd waar in de gelukkigste ploeg de punten nam De eerste punten bij de dames werden behaald door peelpush 3 dat VC. Velden geen schijn van kans gaf. Peelpush heren pakken 2 punten De heren die volgens velen als een van de kanshebbers wordt beschouwd in de eerste klasse, starte tegen Lyceum dat toch ook tot de betere teams behoord in deze klasse overdonderend. De eerste game werd binnen vijftien minuten be slist in het voordeel van Peelpush met maar liest 150. Men was gewaar schuwd voor onderschatting zodat iede re speler voor honderd procent gecon-

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2