Aanleg stamriool en overstorten Eerenbeemd Geef bloed Geef leven Zonnebloem 1978 SPELENDE KERMIS PEELLAND COLLEGE Voorstel: Bij het opstellen van het rioleringsplan Molenhaagveld in 1974 werd rekening ge houden met de aan te leggen weg Meijel/Oploo. In de plannen voor deze weg waren o.a. voorzieningen opgenomen voor het opvangen van overstort water e.d. Omdat enerzijds niet bekend is wanneer aan deze werkzaamheden uitvoering wordt gegeven en anderzijds de eisen omtrent kwaliteit en kwantiteit van het overstortwater zijn verhoogd is in overleg met het Zuiveringsschap, de Provinciale Waterstaat en het adviesburo Kragten besloten het rioolstelsel te wijzigen en langs de weg Eerenbeemd aansluitend op 't rioolstelsel in Molenhaagveld 'n stamriool aan te leggen. De hier aan verbonden kosten bedragen incl. BTW 215.000, Toelichting De raadsvoorzitter geeft ter toelichting van dit voorstel nog enige uitleg. De proble men die zich voordoen hebben voornamelijk te maken met het overstortwater. Overstortwater is het gevolg van een te kleine bergingsmogelijkheid van het riool stelsel, b.v. tijdens een hevige regenbui. De bedoeling van dit plan is om naast een grotere bergingscapaciteit in het rioolstelsel zelf, later een bergingsbassin van onge veer 1.000 m3, aan te leggen. Dit bergingsbassin doet dienst als opvang van het overstortwater. Problemen? De aanleg van het stamriool is voor elk raadslid zonder meer acceptabel, omdat dat reeds lang bekend was. Met betrekking tot het bergingsbassin zijn duidelijk meer problemen. De heer Smolenaars vraagt of het bassin overkluisd wordt. Verder wil hij weten of het water dat in het bassin terecht komt gezuiverd is. Tenslotte wil hij weten waarom de kosten van deze aanleg niet in de grondprijzen van het bestem mingsplan Molenhaagveld zijn opgenomen. De heer Willems informeert of te voor zien is hoe vaak de overstort per jaar in gebruik komt (mede met het oog op het aan te leggen kampje). De heer Gielen vraagt of in het nu gevraagde krediet de kosten voor het aanleggen van het bassin zijn opgenomen. Verduidelijking De voorzitter antwoordt dat het bassin niet overkluisd zal worden. Het water dat in het bassin terecht komt is niet gezuiverd, en hoeft ook niet gezuiverd te worden. Slechts enkele keren per jaar (geschat wordt 'n keer of 5 per jaar) zal de overstort werken, waardoor water in het bassin komt. Gebleken is dat bij grote aanvoer van water (flinke regenbui!) het sterkst vervuilde water door de grote vloed regenwater voor uitgestuwd wordt. Dat sterkst vervuilde water komt terecht in de opvangbek kens van de waterzuiveringsinstallatie. De overstort gaat pas werken bij zeer grote aanvoer, en dat is als het meest vervuilde water al lang weg is. Daarom komt in het opvangbassin slechts zeer weinig verontreinigd water terecht, dat daarna langzaam afvloeit. Dat het water in het bassin niet erg verontreinigd zal zijn, mag toch wel af geleid worden uit de "verklaring van geen bezwaar" tegen een dergelijke oplossing afgegeven door het Waterschap, het Zuiveringsschap en de Provinciale Waterstaat. Ten aanzien van de kosten stelt de voorzitter dat deze kosten niet in de grondprijzen zijn opgenomen, omdat het een oplossing is die de problemen in het gehele rioolstel sel betreffen. Daarom komt de aanleg ten laste van de algemene middelen. De kos ten van de aanleg van het bergingsbassin zijn nog niet opgenomen, omdat die nog niet volledig bekend zijn. Wel staat vast dat het Waterschap de aanleg van de vijver, de verbreding en verdieping van de sloot zal uitvoeren. De gemeente hoeft van de daarvoor te maken kosten slechts de helft te betalen. De andere helft is voor reke ning van het Waterschap. Overeenkomstig het voorstel gaat de raad akkoord. J.D. de Bejaarden in onze gemeente was 13 september 1.1. een "spelende kermis dag". In het Gemeenschapshuis 't Kloster stonden allerhande kraampjes en tafels opgesteld en allerhande gezel schapsspelen dienden zich daarbij aan. De opzet kwam van mevr. Witske van Wenden-Witsenboer die als part-time projekts leidster van de Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk in de re gio Venlo zich o.a. ook in ons Meijel bezig houdt met ons ouderen. Dhr. Timmermans van het Bejaardenoord, die met Mart Pluijm zitting heeft in de Stuurgroep Westelijke Maasoever van dit Gecoördineerd Bejaardenwerk opende het feestelijk gebeuren. Hij wees op allerlei aktiviteiten die o.l.v. genoemde mevrouw in de nabije toe komst op touw gezet zullen o.a. behoort daaronder een spreekuur waar de be jaarden met hun eventuele vragen te recht kunnen. Op deze middag was ook in ons midden dhr. Brouwers, van "meer bewegen voor ouderen", die meerderen onder ons wel kenden vanwege de gymnastiek. Op de zestien verschillende stands werd behoorlijk partij gegeven, en al voelden wij ons ''jong" meenden we soms heel wat, het viel toch niet allemaal zo mee. Maar dat was ook niet het belangrijkst. In een prettige en gezellige sfeer werden heel wat punten geschoord. Het verschil tussen diverse deelnemers in hoogte was nog al belangrijk. Oók dat gaf stem ming en géén jajoerszichheid. Wat moe in de benen, gaven 'n kopje koffie en 'n stuk vla weer wat verademing. De diploma's werden uitgereikt en zo was er variatie o, zo veel'. Zo'n middag willen we nog wel eens meer meemaken. Dat kegelen, korfbals- pelen, verkeersspel met ringen, dobbel stenen, racebaan met zware bal afrem men, de doorweg met stok en bal uitlo pen enz. enz. Aan het slot gaf dhr. Timmermans nogeens 'n terugblik waarbij hij aantekende dat het cijferma teriaal wel niet allemaal precies zal kloppen, maar toch was alles heel fijn geweest. Voorzitter H. Sanders dankt allen voor de goede opkomst, dankte de Stichting en allen die hadden meegewerkt om deze fijne middag aan ons te bezorgen. Er waren nog een aantal helpsters en helpers die ter elfder ure moesten wor den opgetrommeld; deze onze bijzonde re dank. Nel Muijsenberg-Peeters. Voor het eindexamen VWO zijn alsnog geslaagd: Jack van de Ameele, Marina van Dalen, Gert Daniëls. Franka Dings. Annemie Engels, Wilma Janssen, Hanny Rademakers, Nicole Stals, Marie- thérèse Strijbosch, Hans van de Weerden, Albert van Heugten. Voor het eindexamen HAVO zijn als nog geslaagd: Maria Berkers, Ria Beurskens, Jeanny Derks, Els van Diesen, Noud van Dijk, Edward van Giesen, Wilbert Goossens, Gerard Hendriks, Kitty van Horen, Ton Hovens, Kees Kompier, Wilfried van Laarhoven, Marleen Lemmen, Sandra Manders, Rosemarie van Mierlo, José Sleegers, Marijke Strijbosch, Anita van de Ven, Door Verstappen, Mart Welbers. Op 17 oktober a.s. zal het Rode Kruis in Helden en Meijel een bloedafname- avond organiseren, waarbij het een dringend beroep doet op iedereen om zich hiervoor op te geven. Iedere gezon de volwassene tussen 18 en 65 jaar, die niet als "vaste" donor bij een bloed transfusiedienst of bloedbank is inge schreven en die in het afgelopen jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziek te, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en niet onder regelmatige behandeling van een arts is, kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoeveelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid wordt binnen enkele weken weer in het li chaam aangemaakt. Menselijk bloed bestaat uit rode en wit te bloedcellen, bloedplaatjes en plasma, elk met een eigen functie en van groot belang voor de moderne geneeskunde. Het toedienen van bloed aan patiënten kwam na de ontdekking van de bloed groepen in 1900 door Karl Landsteiner meer en meer in gebruik. Na de tweede wereldoorlog heeft de bloedtransfusie, mede dankzij ingrijpende verbeteringen van de techniek van het afnemen, bewa ren en toedienen van bloed een ware vlucht genomen; in ons land worden jaarlijks meer dan 350.000 transfusies verricht. Behalve deze transfusies met vol bloed, is het door de nog steeds toenemende kennis over de eigenschappen van bloed tegenwoordig mogelijk de verschillende eiwitten en cellen uit het bloed te isole ren en elke substantie afzonderlijk toe te dienen aan de patient, die juist die speciale substantie nodig heeft. De opgave-kaarten worden zo veel mo gelijk opgehaald. Wij verzoeken U be- lèefd, wanneer Uw kaart op 1 oktober nog niet is opgehaald, deze vóór 7 okto ber a.s. op te sturen. Zwitserse 5 Grancs stukken De Zwitserse Regering heeft aangekon digd ter gelegenheid van de Dunant- herdenking van dit jaar een speciaal "normaal" geldstuk ter waarde van 5 Zwitserse Francs uit te geven. Hoewel het geldig betaalmiddel is, wordt het in de meeste gevallen wel "bewaard". De uitgave wordt in november ver wacht. U kunt deze munt schriftelijk bestellen tot 7 oktober a.s. bij het sekre- tariaat: Afdeling Helden-Meijel, v.h. Nederlandse Rode Kruis, Postbus 7045, 5980 AA Helden-Panningen. De kosten bedragen rond de 7,50 per stuk. Ik wil hier even "n dankwoord richten Tot u allen, mensen op de boot Wij deden het graag voor u te werken Uwe dankbaarheid, maakt ons zo groot. Ondanks ouderdom of ziekte Waant ge allen weer precent Om een dag met ons te varen Wij hopen dat U zijt content. Wij, de helpster en de leiding Vonden het fijn bij U te zijn De band wordt sterker door U allen Om samen op dee'z boot te zijn. We hebben vandaag weer veel genoten Van Gods water en Gods groen Dit alles hebben wij u te danken Aan die mooie "Zonnebloem". Ook 't eten en 't drinken was weer Als andere jaren ja 't was goed Van de soep tot aan de borrel Was er alles in overvloed. Ook de lach mocht niet ontbreken Op deze dag, 't hoort erbij Door samen van dit te genieten Worden wij mensen toch blij. Mag ik nu mijn lied gaan eindigen Nogmaals dank aan U allemaal Uwe lach maar ook u zorgen Daar staan wij altijd voor klaar. Mag ik dan de Heere daar boven Danken namens U allemaal En Hem vragen om Gods zegen Dat dit werk mag voortbestaan. A.J. Jeugdactiviteiten JONGERENKERK Jongerenkorendag Tilburg Degenen die zich hiervoor opgegeven hebben, worden a.s. zaterdag 30 sep tember verwacht om half negen ('s morgens) bij de kerk! Bij verhinder ing zeker afmelden!! Koor: We hebben een uitnodiging ont vangen van het jongerenkoor Steijl om aanwezig te zijn bij de viering t.g.v. hun 5-jarig bestaan. Volgende week zaterda gavond is er in Steijl een viering. Degenen die mee willen kunnen zich morgen op de repetitie opgeven bij Ton Ghielen. Tekstgroep: Vergadering om half negen in het gemeenschapshuis. KPJ Ledenvergadering: Op vrijdag 22 sep tember j.l. was er een ledenvergadering. Na het openingswoord van onze nieuwe voorzitter Henk werden de agendapun ten doorgenomen. Daarna werd door de leden zelf het winterprogramma sa mengesteld. Veel lachwekkende maar ook serieus bedoelde ideeën kwamen naar voren. De verdere avond werd ver zorgd door de drie oud-bestuursleden Tonnie, Giel en Wil, die ons nog een uurtje gezellig bezig hielden. A.B.O.-cursus: Binnenkort komt er een A.B.O.-cursus voor beginners én voor gevorderden. Degene die interesse heeft kan zich hiervoor opgeven bij Mart Gommans, Molenstraat 19. Cultureel programma: Degenen die wil len deelnemen aan het cultureel pro gramma: toneel; play-back, enz. kunnen zich opgeven bij Nellie Janssen, Kampsteeg 29, tel. 1756. Opgeven voor 7 oktober a.s. Uitstapje naar Fantasiuland: Iedereen die zich hiervoor opgegeven heeft moet a.s. zaterdag 30 september om 7.45 uur bij Janssen-Jaspers zijn. Zorg dat ieder een op tijd is zodat de bus niet hoeft te wachten. Probeer allemaal om goede zin mee te brengen en denk aan 't Duitse geld wat je mee moet nemen, 's Avonds is er dan een gezelig sa menzijn bij Janssen-Jaspers. waar ieder een welkom is met vriend of vriendin, dus ook degene die niet met het uitstap je meegaat. Het orkest Starlight zal deze avond met goede muziek begeleiden. Sporten: Vanavond sporten de junioren jongens om zeven uur en de senioren jongens om half negen in de gymzaal. De dames sporten a.s. dinsdag om half negen ook in de gymzaal. Volksdansen: Woensdag om half acht in gemeenschapshuis 't Kloster. ASPIRANTEN Sporten: De aspiranten jongens sporten a.s. zaterdag om 19.45 uur in de nieuwe gymzaal. De aspiranten meisjes sporten a.s. dinsdag om zeven uur. JONG NEDERLAND Dobbeltocht: Zondagmiddag 1 oktober a.s. is er voor alle leden van Jong Nederland een dobbeltocht georgani seerd. We komen om 2 uur allemaal met een fiets die in orde is) bij het ge meenschapshuis bij elkaar. Om vier uur is de tocht afgeloen. We fietsen in groepjes, en met elk groepje fietst lei ding mee. Dus jongens en meisjes tot zondagmiddag, en veel plezier! Zeerovers: Vrijdag 29 september club van half zeven tot acht uur. Sneeuwvlokjes: Dinsdag 3 oktober club van zes uur tot half acht. Koolmeesjes: Woensdag 4 oktober club van half zeven tot acht uur. We gaan een schilderij maken. Als je een goeie scherpe schaar hebt, breng die dan mee. Valken en Slimme Vossen: Opgelet. Gymzaal!! Woensdag 4 oktober club in de gymzaal van half zeven tot acht uur. Tjiepmeesjes: Donderdag 5 oktober club van half zeven tot acht uur. KINDERVAKANTIEWERK Beste meisjes en jongens, De herfstvakantie komt dichterbij en dat betekent dat het Kindervakantiewerk weer iets voor jul lie in petto heeft. Dit keer wordt het iets heel nieuws!!! Op woensdag 18 oktober is er 's middags een grote KINDERMARKT in het gemeen schapshuis. Ieder van jullie mag daar komen om spulletjes van jezelf te verko pen. Dat kan speelgoed zijn datje niet meer gebruikt omdat je er te groot voor bent of bijvoorbeeld voetbalschoenen die te klein zijn. Alles mag als het maar geen dieren zijn, als het niet kapot is en als het maar niet duurder hoeft te zijn als ƒ2,50. Bijv. knikkers, autootjes, stripverhalen, poppekleertjes, puzzels. Kijk thuis maar eens goed rondje vindt vast wel iets. Het geld datje beurt, mag je zelf houden en wie weet mag je van je ouders er wel iets nieuws voor kopen, watje al lang had willen hebben!!! Op die woensdag 18 oktober mag je zelf in het gemeenschapshuisje markt- kraampje in komen richten en versieren. Je kunt thuis alvast met je ouders af spreken hoeveel geld je zult vragen voor je spulletjes. Let op: Volgende week kun je in het Weekbericht lezen hoe je je kunt opge ven voor de GROTE KINDERMARKT!!! Sociale organisaties BUURTVERENIGING JAN TRUIJENSTRAAT Woensdag 4 oktober beginnen we weer met kienen. Alle leden zijn weer iedere eerste woensdag van de maand welkom in zaal Geris Aanvang acht uur. Het bestuur. ZIEKEN- EN BEJAARDENTRIDUUM Het jaarlijks terugkerend triduum zal dit jaar plaatsvinden o 3, 4 en 5 okto ber. Ook dit keer hebt u, Meijelse men sen, door uw geldelijke steun er weer voor gezorgd dat de feestdagen die ook bezinningsdagen zijn, doorgang kunnen vinden. Onze hartelijke dank. De verschillende vieringen zullen ver zorgd worden door pastoor Sluiters en kapelaan Paquay. Het dames- en het herenkoor,onder leiding van dhr. Althuizen zal het geheel opluisteren. Willen de deelnemers die afgehaald worden op 3 en 4 oktober om negen uur gereed zijn en op 5 oktober om half negen. Wij wensen iedereen een paar mooie en ontspannende dagen toe in de soos van het bejaardenhuis. Besturen LVB en NKV BOUW- EN HOUTBOND N.K.V. Ter voorbereiding van het eerste federa tiecongres, dat op 26, 27 en 28 okt. te Amsterdam wordt gehouden zijn er rayonledenvergaderingen. Op deze ver gaderingen worden vier nota's en de de finitieve beschrijvingsbrief plus toelich ting behandeld. Voor rayon Weert is deze vergadering maandag 2 okt. in café-rest. 't Groene Woud. Graafschap Hornelaan 32 te Weert. Aanvang 20.00 uur. Wedertrekken om 19.30 uur vanaf't bouwvakkantoortje Jan Truijenstraat 32. Niet alleen kader leden. maar ook leden zijn van harte welkom. 't Bestuur BUURTVERENIGING DE BEMDE Op zaterdag 30 september a.s. organi seert de buurtvereniging voor al haar leden met evt. introducées een kegela vond in Café Geris. Er zal gestreden worden om enkele prachtige wisselbe kers. Kom allemaal op tijd. We begin nen om 20.00 uur. Het bestuur MOEDERAVOND L.V.B. EN N.K.V. Wegens omstandigheden kan de moe deravond op dinsdag 10 oct. niet door gaan.; Deze avond wordt wel gehouden in de maand oct. Op welke datum dat zal zijn, wordt u tijdig bekend gemaakt via ,,'t Weekbericht". Bestuur L.V.B. en N.K.V. Sport en spel Wordt lid van Tafeltennisvereniging Meijel VOLLEYBALVERENIGING V.C. PEELPUSH De kompetitie gaat van start. Ja het is weer zover. Na een duchtig oefenpro gramma staan we aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Voor het eerst komt een team van Peelpush uit in de promotieklasse, n.l. het eerste damesteam. Het zal voor hen beslist geen makkelijk seizoen gaan worden, integendeel een erg zwaar seizoen. Het team wat vorig jaar promoveerde is nagenoeg geheel veranderd en zo zullen de nieuwe, voor al jeugdige speelsters moeten proberen zich in deze nieuwe klasse te handha ven. Een moeilijke opgave temeer om dat het team nog helemaal in opbouw is. Vooral in het begin zullen de punten op zich laten wachten, maar wij ver trouwen erop dat er voldoende punten behaald zullen worden. Worden de heren ook promotieklasser? De afgelopen twee jaar werden de heren steeds derde wat net geen promotie be tekende. Men zegt weieens driemaal is scheepsrecht, maar of zij dat gezegde waar zullen maken is nog maar de vraag. Peelpush met 27 teams aan de slag! Evenals vorig jaar zullen 7 teams in de seniorenkompetitie mee spelen, terwijl 12 teams in de jeugdkompetitie zitten en 8 teams in vrijetijdskompetitie. Het programma voor zaterdag luidt als volgt: Dames: Peelpush 1Athos 1, aanvang 19.00 uur Olsredlem 2 Peelpush 2, vertrek 15.30

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2