30 MAAL KINDERZEGELACTIE Wanneer komt die tandarts nu I nspraak en participatie De zomertijd Taakverdeling B en W Straatnaam geeft veel problemen Volksuniversiteit voor Venlo en omgeving 'DOOR HET KIND - VOOR HET KIND" DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1978 34« jaargang no. 39 WEEKBERICHT VEER HEUEL Uitgave van Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J.M. Pluijm, Jan Truijenstraat 2B, Postbus 1, Telefoon (04766) 1666, Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, Postbus 14, Asten. Giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel", Asten. Abonnement f 26,— per jaar. Port betaald Meijel .Vraagt raadslid Heijnen zich af in de rondvraag van de raadsvergadering. Voorzitter Kirkels zegt in zijn antwoord dat er 'n tweetal dingen over te zeggen zijn. Op de eerste plaats is dat afhankelijk van de examens op de universiteit, waar de tandarts zijn opleiding volgt. De verwachting is dat hij zal afstuderen in het laatste gedeelte van okt., of begin nov. Daarbij komt dat het oorspronkelijk in de bedoeling van de tandarts lag om zijn in trek te nemen in 'n gehuurd pand. Hij is er nu echter in geslaagd om n woning te kopen in de Van der Steenstraat. Om zijn bedrijfsruimte klaar te maken (verbouw) en in te richten heeft hij nog 'n tijd nodig, die waarschijnlijk tot eind dec./begin jan. zal duren. Ongeveer rond die tijd zal hij dan zijn praktijk beginnen. Aansluitend aan deze beantwoording vraagt de heer Gielen zich af, of 't juist is dat 'n dergelijke vestiging plaats vindt in een woonomgeving. Hij stelt deze vestiging gelijk met een klein ambachtelijk bedrijf en verwacht parkeerproblemen/ De voorzitter is duidelijk een andere mening toegedaan. De parkeerproblemen zul len beslist opgevangen kunnen Worden, mede omdat de tandarts op afspraak gaat werken. Verder stelt hij dat deze vestiging vergelijkbaar is met b.v. 'n artsenpraktijk en vindt een dergelijke vestiging in een woonomgeving zelfs toe te juichen. J.D. BEMANNING RAADSCOMMISSIES 1. B. en W. Gezamenlijke verantwoordelijkheid is het uitgangspunt bij het werken van het College. Ieder lid van het College krijgt een aantal taken, waarmee hij speciaal belast is. Voor de komende 4 jaar ziet die taakverdeling er als volgt uit: Burgemeester: Coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Algemene en inter ne zaken (met weth. Leenders), Financiën, Onderwijs, Personeelszaken, Ruimtelijke Ordening. Wethouder Leenders: Loco Burgemeester, Openbare Werken, Grondverwerving. Beheer eigendom men, Agrarische aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening, Algemene en in terne zaken (samen met de burgemeester). Wethouder van Dessel: Maatschappelijk Welzijn, Sociale Zaken, Volkshuisvesting, Jeugd- recreatie- en sportzaken. 2. Bemanning raadscommissies B. en W. hebben de mogelijkheid om commissies van advies en bijstand in te stellen. Die commissies geven B. en W. advies m.b.t. bepaalde problemen. De gezamenlijke raadsleden hadden vóór de vergadering van 18 sept. aan B. en W: een uitgewerkt voorstel aangeboden. Dit voorstel werd geheel overgenomen door B. en W. en stond als zodanig ver meld op het agenda van de raadsverga dering. De raad moest aan dat voorstel weer haar goedkeuring geven door mid del van een stemming, die resulteerde in de volgende commissies, met als leden: 1. Commissie Financiën: P. Heijnen, H. Sanders, G. Stultiëns en H. Willems. 2. Commissie Openbare Werken: P. Bongers, H. Gielen, P. Heijnen en H. Sanders. 3. Commissie Jeugd, Sport en Welzijn: P. Bongers, P. Heijnen, L. Janssen en M. Joosten eventueel nog aan te vullen met niet-raadsleden. 4. Commissie Onderwijs: L. Janssen, H. Smolenaars, G. Stultiëns, H. Willems, H. Timmermans en W. Thijssen (beiden kandidaat gesteld door het Schoolbestuur). 5. Ruimtelijke Ordening en Milieu: H. Gielen, H. Sanders, H. Smolenaars en G. Stultiëns. 6. Commissie Algemene Zaken: P. Bongers, L. Janssen, H. Smolenaars en H. Willems. 7. Commissie Voorbereiding Welzijnsplanning: J. Janssen, H. Smolenaars, G. Stultiëns en H. Willems. 3. .En andere organen Met die andere organen worden samen werkingsvormen bedoeld, die aange gaan zijn op grond van een gemeen schappelijke regeling met één andere ge meente of meerdere andere gemeentes. Om elke gemeente, die deelneemt aan zo'n samenwerkingsvorm, mogelijkhe den tot inspraak, controle en beleids voering te geven, zijn in elke bestuurs vorm gemeenteraadsleden opgenomen uit elke gemeente, die deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. Voor onze gemeente gelden de volgende gemeen schappelijke regelingen, waarvoor raad sleden benoemd worden: 1Commissie Bouw- en Woningtoezicht kring Helden, Kessel en Meijel. Door B. en W. wordt benoemd wethouder van Dessel, door de gemeenteraad raadslid H. Sanders. 2. WEHO-bedrijven te Helden. Wethouder Leenders wordt door B. en W. benoemd in het Dagelijks Bestuur, terwijl raadslid M. Joosten door de raad benoemd wordt. 3. De Gewestraad. De burgemeester heeft hierin zitting op grond van zijn functie, terwijl van de raadsleden de he ren H. Willems en L. Janssen benoemd worden. Als plaatsvervangende leden worden P. Bongers en H. Smolenaars benoemd. J.D. Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL Burgemeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepas sing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergun ning te verlenen aan J. Veltmans, Heldensedijk 5 te Meijel voor het uit breiden van een bedrijfsruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie F nrs. 323 en 324, plaat selijk gemerkt Heldensedijk 5. Het bouwplan ligt met ingang van 2 ok tober 1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie voor eenieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijke bezwaren indienen tegen het bouwplan bij burgemeester en wethouders. Meijel, 28 september 1978 Burgemeester en Wethouders van Meijel, De Wethouder, De Burgemeester, w.g. J. Leenders w.g. G.M.H.J. Kirkels OPZEGGING PACHTGRONDEN Burgemeester en Wethouders verzoeken degenen, die van de gemeente grond in pacht hebben en deze per 1 november a.s. wensen te laten liggen, hun opzeg ging zo spoedig mogelijk schriftelijk ter gemeente-secretarie in te dienen. Burgemeester en Wethouders van Meijel. De nieuwe weg die de Hofsesteeg en de Molenbaan gaat verbinden en die dient ter ontsluiting van het oostelijk gedeelte van het industrieterrein zal 'n naam die nen te krijgen. Uit diverse suggesties hebben burgemeester en wethouders ge kozen voor "De Kazemat". Zo formu leerden B en W hun voorstel om 'n nieuwe straatnaam te geven aan het hierboven aangegeven gedeelte van de nieuwe weg. De kritiek op deze naam is echter zeer groot. Zo zijn er bij B en W 2 brieven binnengekomen. Eén brief is van de bewoners die reeds langs de aan te leggen weg wonen (nu: Molenbaan 7 en 9), die in hun brief stellen dat ze in die naamgeving iets denigrerends proe ven over hun behuizing. Daar komt voor hen bij dat de oorlogsherinnering die uit de naam "Kazemat" spreekt bij Woensdag 4 oktober is de dertigste "nationale besteldag". Overal in Ne derland is de schoolbel van 12 uur het startsein voor 400.000 kinder en om bestellingen op te nemen. Binnen enkele uren zullen er zo goed als geen deuren meer te vinden zijn, waarop niet de bekende deur zegel is aangebracht, ten teken dat men zijn bestelling geplaatst heeft. Vanaf 14 november bezorgen de jeugdige verkopers die aan huis: de vrolijke kinderkaarten, kerst - en nieuwjaarswensen, maar vooral de postzegels, die speciaal voor de der tigste scholenactie zijn ontworpen door Babs van Wely. "Het kind en de school" is het thema van de af beeldingen. Natuurlijk horen daar de vakken lezen, schrijven en reke nen bij, maar ook de kinderpostze gelactie. Daarom toont de zegel van 40 20 cent een jongetje bij een deur, met zijn bestelenveloppe klaar voor gebruik. De toeslag op de zegels zorgde vorig jaar samen met de kaartverkoop voor de fantastische totaalop brengst van tien en een kwart mil joen gulden. Formidabel veel geld dat beschikbaar kwam voor het jeugdwelzijnswerk in al zijn geledin gen. Zonder aanzien van ras, poli tiek of religie helpt het NCK waar kinderen tekort komen. Voor het grootste deel gebeurt dat in Neder land, daar waar onze maatschappe lijke zorg hiaten vertoont. Allerlei voorzieningen, die kinderhuizen, dagverblijven, revalidatie-inrichtin- gen, buurtverenigingen hun pupillen niet kunnen bieden uit de vaste ver goedingen die men van de overheid ontvangt, worden mogelijk dankzij het kapitale bedrag, dat onder meer kinderen vóór kinderen jaarlijks bij eenbrengen. Ook in de ontwikkelingslanden kent men het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. Ongeveer vijfentwintig procent van de op brengst van de actie gaat naar parti culiere instellingen, die zich inspan nen om ook gehandicapte kinderen in de derde wereld de kans op een menswaardig leven te geven. De hulp die deze kinderen uit ons land ontvangen stemt te meer tot dank baarheid, omdat hij mede door kin deren is mogelijk gemaakt. Dertig maal "door het kind - voor het kind", een unieke actie - niet meer weg te denken uit het Neder landse schoolleven - die elk gezin in staat stelt met kleine bedragen mee te helpen aan een betere wereld, waarin minder geleden hoeft te worden. hen onaangename gevoelens oproept en ze verzoeken dan ook om een andere naam, waarbij ze zelf als suggestie ge ven, 'n naam te kiezen, die herinnerin gen oproept aan het bos dat gedeeltelijk langs deze weg ligt. De tweede brief is van het bestuur van buurtvereniging "De Peelbaan". Ook zij zijn geen voors tander van "De Kazemat". Integendeel, breek dat bouwwerk maar af, zo formu leren zij. Zij stellen voor om een straat naam te kiezen, die herinnert aan een molen die in deze buurt eens stond. Andere mogelijkheden. De heer Heijnen informeert naar de af komst en betekenis van de andere sug gesties die B en W in hun voorstel had den opgenomen. Dat waren, met daar achter de toelichting: - Aan de Ouden Molen (afkomstig van oude kadasterkaart). - Wilbertspad (Pad in de richting van Willibrordusput). - De Wig of De Kegge (Weg tussen ak kerland en ander land). - Heerbaan (herinnering aan de Romeinen, die waarschijnlijk ook wel in Meijel zijn geweest). - Centuriën-pad - Gelderse Weg (grens met Gelre heeft ééns in deze buurt gelopen). - De Kazemat (oorlogsherinnering, naar de in de buurt gelegen kazemat). De heer Heijnen stelt voor om Wilbertspad te kiezen. De heer Gielen valt de bewoners van de aan te leggen weg bij en stelt voor om het voorstel van de bewoners over te nemen. Ook de heer Sanders wil aan de wensen van de bewoners tegemoet komen. Keuze In z'n beantwoording stelt de voorzit ter, dat uit de gevoerde discussie blijkt dat eigenlijk elke naam, anders dan "De Kazemat" goed was geweest. Hij zegt dat dit woord niet denigrerend is. Van de voorstellen vindt hij "Aan den Ouden Molen" ongeschikt, omdat er in Meijel al zoveel straatnamen zijn met molen. Daarom heeft hij ook wel oren naar het voorstel van de bewoners, die voorstelden: Bosweg, Bosrandweg of Randweg. Daaruit komt tenslotte "Bosrand" als meest aantrekkelijke naam naar voren. Zo wordt besloten. De heer Gielen vraagt naar aanleiding van dit punt of er geen mogelijkheid is deze kazemat op te ruimen. Voorzitter antwoordt dat ze vroeger niet opge ruimd is vanwege het explosiegevaar. Bovendien is de gemeente niet bevoegd om te bepalen, wat er met het bouw werk moet gebeuren, omdat de onder grond particulier eigendom is. Of het misschien mogelijk is het bouwwerk dicht te metselen, zal nader bekeken moeten worden. J.D. De Volksuniversiteit heeft in haar programma voor 1978/1979 een cursus inspraak en participatie opgenoemen. De reden waarom zij zulks gedaan heeft of gedaan is behoeft uiteraard nauwelijks toelichting. Een toenemend aantal burgers, wil - gelukkig - meedenken en soms zelfs aktief meewerken. Toch is er nog vaak onbegrip vanwege onvoldoende informatie over- en inzicht in de gang van zaken en de problemen; over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Deze cursus wil er toe bijdragen hte inspraakproces in de sfeer van ruimtelijke orde ning en volkshuisvesting in het belang van bestuurden en bespuurder meer doorzich tig te maken, waardoor de inspraak aan effectiviteit wint. En inspraak geboren vanuit succesvol gezamenlijk optreden, lijkt te verkiezen boven inspraak waarvan de oorzaak ligt in ontevredenheid. Konkreet zal in deze cursus aandacht geschonken worden aan: - wat is inspraak, wat betekent het voor bestuurder, wat voor de bestuurde? - voorwaarde voor goede inspraak; hoe brede interesse te wekken, ook voor zaken waar het persoonlijk belang niet voorop staat; hoe moet men inbreng van de "be roepsinspreker" wegen? - vormen van inspraak en participatie, meepraten ja (vanaf welk moment) meebeslissen 1 - effekten van inspraak: zet deze zoden aan de dijk? De Volksuniversiteit heeft voor deze cursus twee uitermate gekwalificeerde docenten kunnen aantrekken, te weten drs. A.F.A. Korsten, verbonden aan het I.T.S. (Instituut voor Toegepaste Sociologie) in Nijmegen, die tal van studies in deze op zijn naam heeft staan. Recentelijk werd een van van zijn werken bekroond met de Prof. G.A. van Poelje Jaarprijs van de Vereniging van Bestuurskunde voor de beste bestuurswetenschappelijke publikatie van 1977: Participatie en Politiek Nijmegen 1977. De heer drs. A. Korsten is woonachtig in Broekhuizen en kent bovendien Noord- Limburg als zijn vestzakje. Drs. G. Grijsbach is degene die bij het P.O.W.L., het Provinciaal Orgaan voor Welzijnsbevordering voor Limburg, ondermeer belast is met de begeleiding van de inspraak van het in voorbereiding zijnde Streekplan voor Noord-Limburg. Wij meenden er goed aan te doen deze cursus ook speciaal onder de aandacht van de (nieuwe) raadsleden te brengen. Wij achten de cursus tevens van groot belang voor personen aktief in aktie- en belangengroepen. De cursus omvat 4 lessen, 3-10-24 oktober en 7 november 1978 en zal worden gege ven in het St. Thomascollege, Hogeweg 24 te Venlo. Lestijden telkens van 20.00 tot 21.30 uur. Cursusgeld voor de gehele cursus ƒ28,— Men kan zich voor deze cursus opgeven bij: f. Mevr. Y. Hermans-van Grinsven, Jan de Verwerstraat 7, Venlo, tel. 077-15281 (tussen 09.00-12.00 uur); 2. Mevr. L. Retera-de Haas, Korenbloemweg 10, Venlo, tel. 077-14975. is weer voorbij! We keren terug naar de oude vertrouwde, soms langdurende en vaak toch heerlijk zijnde avonden. Met knappend vuur in de haard en veel gezelligheid onder en met elkaar! In de nacht van zaterdag op zondag van 30 september op 1 oktober om drie uur wordt onze tijdsaanduiding met één uur teruggebracht. Om drie uur is het dan twee uur! En het klokje tikt wcr rustig verder.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 1