ASSURANTIEKANTOOR VISSERS Voor het hele gezin van belang Nieuwe popgroep in Meijel "Schoolverlatersavond op het VJV Oom Uit deze betiteling blijkt, dat Cjail "avuncular" was, een oom-aehtig per soon. En zo beschouwde hij zichzelf ook, want hij begon brieven, ook als die aan niet-oomzeggers waren gericht, te ondertekengen met Uncle Gail. Oom had zich langzamerhand wat onroerend goed verworven, alsmede enige roerend goed in de vorm van een bescheiden aantal negerslaven, zo blijkt uit de be- lastingregisters. Toen een daverende ru zie met de president van de jonge repu bliek tot Gail's ontslag leidde, kon hij dankzij zijn bezittingen en bezigheden als makelaar in onroerend goed met zijn gezin aardig rondkomen, ook zonder ambtelijk salaris. Er maakte zich echter opnieuw een grote rusteloosheid van hem meester. Hij was bijna veertig en wat was er van hem terecht gekomen? Zou hij de kans nog krijgen om de Grote Dingen te doen waarvan hij droomde? Dingen waarvoor de mens heid hem dankbaar zou zijn? Hij vrees de van niet: "He was living in a young man's world and he was nearing middle age", schrijft zijn biograaf. Plannen Hij zat vol plannen. Een daarvan, kwam na jarenlange strubbelingen tot uitvoering. Het betrof een Locomotive Bath House, een mobiele badinrichting voor dames, die naar behoefte aan land kon worden gehaald of in de branding worden gebracht. Een ander plan be helsde de bekering binnen vijftien jaar van alle rooms-katholieken tot het pro testantisme door middel van het aanbie den van aantrekkelijk gebonden tracta- ten aan katholieke kinderen. Nog een plan. Voor een stoomboot, niet door schroef of raderen voortbewogen, maar door een lopende band bezet met schoe pen, die langs het dek over de boeg door het water onder de kiel doorging en via het achterschip weer omhoog liep. Het ding werkte niet. Voorts bouwde hij een "terraqueous machine" een zeilwagen die tevens als zeilboot dienst zou moeten doen. Het vaarvoer- tuig kapseisde op een proeftocht. In de zelfde periode bleek echter al zijn be langstelling voor voeding in bijzondere vorm. Hij trakteerde deelnemers aan een testrit met zijn zeilwagen op snacks, samengesteld uit keuken- en straatafval: boter vervaardigd van reuzel gekarnd in melk, brood van fijngemalen beenderen, gelei van de hoeven en hoorns van os sen, gebak van huiden die in zuur waren gedrenkt en vervolgens gekookt in stroop, custard bedekt met een poeder van gestold en gebrand bloed dat ver volgens was verpulverd. Kortom, de droom van een kringloop-expert. De gasten walgden, maar Gail Borden meende dat hij afval in delicatessen had veranderd. biscuits moest proeven. Hij bracht zijn uitgaven tot een uiterste terug en raak te desondanks geheel aan de grond. Medicijnman Terwijl hij blcel proberen om zijn bis cuits te slijten, experimenteerde hij in een keldcrwcrkplaatsje in Brooklin met het condenseren van melk in een va- cuumpan. Uit een brief van een fexaan die hem in New York opzocht, blijkt dat hij daarmee in juni I853 doende was. De meeste van zijn aardse bezittin gen had hij te gelde moeten maken. Op een gegeven ogenblik werd hij zelfs ge signaleerd als rondreizend medicijnman, die - overigens onschuldige pillen aan de man bracht als remedie tegen vele kwalen. Even leek het erop, dat de biscuitbusi- ness zou aanslaan, toen er flinke orders uit Engeland kwamen ter bevoorrading van het Britse leger dat op de Krim in oorlog met Rusland was gewikkeld. Ook mocht hij een aantrekkelijke leve rantie doen aan een Noordpool expeditie. Maar dat schijnt een laatste opflakkering te zijn geweest. Na 1855 verdween de vleesbiscuit geruisloos van het toneel. Gail Borden was er 60.000 armer van geworden. De voornaamste reden van dit wansucces schijnt toch wel de onaantrekkelijke smaak van het produkt te zijn geweest, al zijn er lieden die menen, dat intriges van de vleesin dustrie te vinden zijn op de achtergrond van Borden's tegenslagen op dit gebied. Naar het schijnt, heeft het verduurza men van melk Gail Borden al bezig ge houden toen hij aan het begin van zijn loopbaan schoolmeester was. Er zijn uit het verleden verscheidene lezingen be kend over de manier waarop hij tot het condenseren van melk zou zijn geko men. De meest aanvaardbare lijkt wel die, gebaseerd op Gail Borden's terug keer van de Londense tentoonstelling in 1851. Er waren'veel emigranten met zui gelingen aan boord. Die konden echter geen melk krijgen, doordat de koeien in het ruim door de ruwe zee ziek waren geworden en niet-gemolken konden worden. Het lijden van die kinderen moet zo'n diepe indruk op Borden heb ben gemaakt, dat zijn oude ideeën om melk te condenseren weer boven kwamen. Volharding De merkwaardige dromer en doordu- wer Borden had een nieuwe droom om na te jagen. Aanvankelijk met een ge leende en later met een eigen vacuum- pan sloeg hij aan het experimenteren. Hij moet een ongemeen eerlijke indruk hebben gemaakt op zijn medemensen en bovendien een grote mondelinge uit drukkingsvaardigheid hebben bezeten, want steeds weer slaagde hij erin geld schieters te overtuigen van het belang van zijn onderzoekingen en van de uit- Iets meer succes had zijn volgende on derneming, waartoe hij ongetwijfeld werd geïnspireerd door de uitbreiding van de Verenigde Staten met Californië, Utah en Nieuw-Mexico, alsmede het ontstaan van een gold rush, waardoor duizenden op pad gingen om zich een nieuwe toekomst op te bouwen. Duizenden, die tijdens de reis proviand behoefden, die niet spoedig zou beder ven. Borden startte een bedrijfje waar hij vleesbiscuits vervaardigde. Vleesextract werd vermengd met bloem en daarvan werden biscuits gebakken. Die konden goed worden bewaard en door de consument op elk gewenst tijd stip worden gebraden, dan wel tot pas tei, soep of anderszins worden verwerkt. Het spul was zelfs vertegenwoordigd op de Londense wereldtentoonstelling van 1851 en verwierf er een gouden medail le. Maar al waren er lieden die Gail Borden wegens zijn vleesbiscuits een weldoener van de mensheid achtten, de mensheid zelf wilde niet erg aan het produkt. Borden reside naar Londen, legde contacten met mogelijke afne mers, keerde terug naar Amerika, pro beerde kapiteins van schepen in de ha vens te overtuigen van smakelijkheid en nut van de biscuits, trachtte het leger te interesseren en oogstte een vernietigend oordeel van de legercommissie die de Met dit karretje verkocht Borden gecondenseerde melk in New York. eindelijke winstgevendheid van het pro ject. Het is merkwaardig dat deze man, wiens inventiviteit tot dan toe via zeil wagens en onsmakelijke vleesbiscuits tot rampzalige resultaten had geleid, thans erin slaagde succes te oogsten. Maar hij kreeg dat succes niet cadeau. De opkomst van Borden geschiedde niet met snelheid waarmee in onze tijd sterren van de vederlichte muze roem en aangenaam ruime inkomsten verwer ven. Met grote volharding en met wat misschien het beste aangeduid wordt als eigenwijsheid, want hij deed dingen op technisch gebied die ervaren technici hem sterk ontraadden, wierp Gail Borden zich op het verduurzamen en in dikken van melk met de vacuumpan. Om, toen hij de techniek eenmaal onder de knie had. te ontdekken dat hij geen patent kon krijgen op zijn vinding. De patentbureaus zagen er geen nieuws in. Condenseren van melk onder vacuum was al in vroegere patenten beschreven. Wat wilde die Borden nu eigenlijk? Borden wilde vastgelegd hebben, dat hij toch maar de eerste was die de theorie van het werken in vacuum omzette in een praktisch procédé. Driejaar lang bestormde hij de instanties en sleepte ten slotte American patent no. 15 553 uit het vuur "for condensing milk in va cuum over low heat". I let belangrijkste element dat Gail Borden introduceerde was waar schijnlijk wel, dat de melk, als het in- dampingsproces eenmaal is begonnen, niet meer in contact komt met de bui tenlucht voor ze in hermetisch afgeslo ten blikken is verpakt. Weer tegenslagen Het patent werd verleend op 19 augus tus 1856. Nog datzelfde jaar opende Borden zijn eerste fabriekje in Wolcottvillc, een dorp ten noorden van New York. De produktie begon, maar spoedig leek zich de ellende van de vleesbiscuits te herhalen: niemand wilde iets weten van gecondenseerde melk. Als er geen verse melk was gebruikte de Newyorkse consument liever in het ge heel geen melk dan een melkprodukt waaraan een of andere knutselaar iets had verricht. Uncle Gail kon praten als brugman, hij slaagde er niet in de afzet op te krikken tot voldoende betekenis voor een zelfs maar bescheiden fabriek je. De zaak werd opgedoekt en Borden keerde terug naar zijn thuisland Texas om zijn wonden te likken en te trachten orde op zijn zwaar geschokte financiën te stellen. In het volgende jaar ondernam hij weer een poging, deze keer in Burrville. Maar Borden had geen slechter jaar kunnen kiezen voor een nieuw begin. In 1857 stortte de ene bank, na de andere verze keringsmaatschappij ineen. Spoorwegmaatschappijen failleerden, hongerige arbeiders hielden protest bijeenkomsten in de steden van het oosten van de Verenigde Staten, de oogsten van de vruchtbare vlakten van het westen bleven onverkocht liggen, de plantage-eigenaars van het zuiden ver loren tientallen miljoenen dollars. Ook Gail Borden redde het niet. Er dook echter een tweede figuur op: Jeremiah Milbank, een begaafd zaken man van tegen de veertig. Borden ont moette hem in de trein en maakte on danks zijn verstelde kleren, zijn onder voede en gebogen lichaam, zijn ingeval len slapen en vooruitspringende neus een overtuigende indruk. Milbank be sloot een partnership met hem aan te gaan. Ze vormden de New york Condensed Milk Company. Gail Borden was toen 56 jaar, maar leek aanzienlijk ouder. Keerpunt Nog was er geen aanleiding om victorie te roepen. Langs lijnen van geleidelijk heid begon de onderneming zich te ont wikkelen. Te geleidelijk voor de gewen ste bloei. Maar toen kwam het jaar 1861, waarin de Burgeroorlog uitbrak. De troepen moesten gevoed worden en die noodzaak leverde Borden de eerste overheidsopdracht op. Dat was het keerpunt. Gedurende de oorlog kon er nooit genoeg worden geproduceerd om aan de overstelpende vraag te voldoen. Tienduizenden soldaten maakten kennis met deze verduurzaamde melk, die zo lang goed was te houden en steeds lek ker smaakte. Ze vertelden er thuis over, als ze met verlof kwamen. Kortom, de Amerikanen leerden de kwaliteiten van gecondenseerde melk onder bittere om standigheden kennen en waarderen. Het was een blijvende waardering, die Gail Borden in toenemende mate welvaart en faam bezorgde, tot hij op 11 januari 1874 overleed. Hij was 73 jaar. Zijn grafschrift geeft in twee regels de essen tie van zijn leven weer: "I tried and failed, I tried again and again, and succeeded". Alfred van Dijk "19Nu" sept. 78 Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw. Uit de politiehoek Ergerlijke vernieling. Afgelopen zondag kreeg de H. Hartschool bezoek van enkele vanda len. Tussen twaalf en vier uur in de mid dag kwamen zij via de in aanbouw zijn de klassen binnen. Het doel was ken nelijk vernielen, want op het eerste ge zicht werd er niets vermist. Wel lagen dia's, geluidsbanden, schriften en ande re zaken over de grond verspreid, opzet telijk uit elkaar gescheurd. Leermiddelen, die met veel moeite en zorg waren opgespaard werden in korte tijd onbruikbaar gemaakt. Wij verzoeken eenieder, die afgelopen zondag tussen 12 en 16 uur iemand bij de H. Hartschool heeft gezien zijn me dewerking te geven om de daders op te sporen. U kunt uw tip kwijt bij de plaatselijke politie, uiteraard is geheim houding verzekerd. Postcommandant rijkspolitie. Kerkveld 6 - 5768 BB MEIJEL - Tel. 1417 Voor al uw verzekeringen - hypotheken - persoon lijke leningen. Aan- en verkoop van onroerend goed. Agentschap van diverse maatschappijen. Wij regelen alle schades en geven 100% service. Openingstijden: maandag t. m. vrijdag 8.30- 17.00 uur Donderdag koopa vond) 8.30 - 19.30 uur A.s. zondag kan de Meijelse gemeen schap kennis maken met Meijels nieuw ste popgroep Starlight, bestaande uit de volgende piersonen: De gebroeders Ghielen, bij iedereen bekend van de Meijelse muziekmanifestatie. Jan Ghielen, Zang, drum; Wiel Ghielen, Solo, slaggitaar en zang; Loek van Lier, Bas; Harrie Bos, solo slaggitaar; Ton Haazen, orgel. Iedereen die kennis wil maken met deze nieuwe Meijelse popgroep zou ik uit willen nodigen om 'ns te komen luiste ren naar deze jongens die pas vanaf fe- bruarie dit jaar bezig zijn in deze forma tie. Hun repertoire bestaat hoofdza kelijk uit top 40. Hun optreden begint om 18.30 uur in het Gemeenschapshuis 't Kloster. VVV-NIEUWS Aan het einde van het vakantieseizoen 1978 willen wij even terugzien naar af gelopen maanden. Er werd veel infor matie gevraagd en we hebben ons best gedaan allen zo prettig mogelijk te hel pen. We hebben ook zelf van velen me dewerking gekregen, waaronder het stichtingsbestuur en de beheerder van "Het Kloster", voor de ruimte waarin we kunnen werken. Ook onze hartelijke dank aan al de verenigingen die optra den op de donderdagavonden in het vakantie-seizoen, we hopen ook voor volgend jaar weer op een goede samenwerking. De informatie-boekjes over Meijel zijn zeer goed aangeslagen. Wanneer onze leden nog graag wat boekjes willen heb ben voor in hun zaak kunnen zij die krijgen bij onze secretaresse tel. 2107. Ook andere inwoners van Meijel die graag zo'n boekje hebben kunnen zich melden. Schoolverlaters vanaf 17 jaar uit de hele regio zijn dinsdagavond 26 september welkom op het VJV (vormingswerk jong volwassenen) te Helden- Panningen. Daar wordt dan een avond voor hen georganiseerd, die begint met een film, waarna het één en ander ver teld wordt over wat het VJV voor jon geren kan doen. Op dezelfde avond wordt een programma voor een jonge rengroep aangeboden, waarop men kan inschrijven. Bij voldoende deelname gaat die groep de week daarop van start. Ook jongeren, die willen komen zonder zich al te willen binden zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Het VJV is te bereiken over de parkeerplaats aan de Schoolstraat te Panningen, tussen no. 13 en Zaal Hendrix in. BOUW EN HOUTBOND N.K.V. Nog niet georganiseerde collega's hoor je vaak zeggen dat zij de bond niet no dig hebben, als zij meer willen verdienen gaan zij zelf wel naar de baas en wan neer dat niet lukt stappen zij gewoon op. Inderdaad een individuele loonsver hoging kan je zelf nog weieens bereiken, een klein succesje is voor iedereen wei eens te behalen. Maar is dit nu het be langrijkste? Doen de bonden niet veel meer, of doe je dat ook zelf? De nieuwe vakantiebonwaarde - meer vakantiegeld - betere en veiligere ar beidsomstandigheden - betere pen sioenvoorziening - eerdere pensionering - extra vrije dagen voor studie - meer zekerheid - geen malafide praktijken - echt overleg over werk en arbeidsplaat sen en kwesties met gemeentelijke socia le diensten - werkgevers - sociaal fonds - GAK - medische verklaringen en ge schillen over de juiste toepassing van de sociale wetten. Doet U dit allemaal zelf? Wij hebben daar deskundigen voor, die men niet van het kastje naar de muur kan en durft te sturen. Goed dat de Federatie Bouw- en Houtbonden er is, zij regelt dit alles gratis voor haar leden. Toch wel belangrijk zo'n lidmaatschap, het geeft zekerheid, dat is voor het hele gezin een geruststelling, juist in deze tijd. Meld U aan als lid bij: H. Gielen, Jan truijenstr. 32, telf. 2066; G. v/d Vondervoort, Heufkesweg 15b, of J. M. Neessen, De Bemde 11, telf. 1277. GELD MAAKT GELUKKIG Nierpatiënten kunnen snel geholpen worden als er voldoende geld is. Geld voor apparatuur en inrichting voor thuis-dialyse. Geld voor niertransplan taties. Geld voor wetenschappelijk on derzoek. Geld voor sociale- en maat schappelijke begeleiding. Geef gul. Nationale kollekte: 25 september t/m 1 oktober, nierstichting Nederland, giro 388000. STRAKS UIESAP TE KOOP? De kans bestaat dat er in de toekomst uiesap op de markt komt. Er wordt na melijk onderzoek verricht naar de mo gelijkheid om de sappen van de ui in de fabiek te onttrekken aan de geurige bol, die zo lekker smaakt, maar de huisvrouw bij de bereiding vaak tot tranens toe be zighoudt. Mocht het onderzoek succes opleveren, dan kunnen de uiesappen in flesjes de keuken bereiken en zonder tra nen los te maken aan spijzen worden toe gevoegd. (Tussen haakjes: de voor dit doel in de fabriek uitgeperste uien zullen een koek vormen, die uitstekend geschikt is voor veevoer). Er is in Nederland een stichting, die der gelijk onderzoek aanmoedigt: de Stichting Nederlandse Uienfederatie, toepasselijk afgekort als "SNUIF". Deze stichting, die thans veertig jaar bestaat, bundelt het hele bedrijfsleven, dat in ons land met de ui te maken heeft. De ui is een belangrijk produkt in de vaderlandse land- en tuinbouw. Hij levert een kwart van de produktiewaarde van alle volle- grondsgroenten in ons land en er worden steeds meer uien geteeld: thans vijftien duizend hectaren, waarvan duizend hec taren zilveruitjes. De uienteelt heeft in Nederland het hoogste produktieniveau ter wereld. Dertig procent van de interna tionale handel in uien is in Nederlandse handen. Ons land is de grootste uienex- porteur ter wereld: 85% van de produktie wordt in het buitenland verkocht. Het belangrijkste uienteeltgebied ligt in het zuidwesten van ons land, in Zeeland en Zuid-Holland. Wat lang niet iedereen schijnt te weten, is dat zilveruitjes, die we meestal op azijn in potten aanschaffen, ook gewone uien zijn. Ze krijgen echter de kans niet om groot te worden. Ze worden zo dicht opeen gezaaid, dat ze elkaar verdringen en daardoor het gewenste geringe for maat niet overschrijden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2