1 ASSURANTIEKANTOOR VISSERS Kontaktgroep voor jonge vrouwen Bijbelavonden iTj^I Tweede Interpolis Schaaktoernooi nog sterker bezet ^ïrustW"^ J eugdacti viteiten JONGERENKERK Koor: De erg geslaagde rommelmarkt van vorige week is mede te danken aan de geweldige inzet van een groot aantal JK-leden, ledereen heel hartelijk dank! Morgenavond is er weer repetitie om 19.00 uur in de kerk. Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom! Denk hier eens over na: Als alleen de beste vogels zongen, zouden de bossen eenzaam zijn ledereen is welkom! Tekstgroep: Vorige week is er behalve aan het jaarprogramma gewerkt aan het nieuwe thema. Morgen gaan we verder: 20.30 uur in het Gemeenschapshuis. KPJ Kringzeskamp: vrijdag 15 aug. j.l. waren maar slechts 6 van de 12 teams aanwe zig, dit misschien omdat het zo vroeg in het seizoen was, wie weet. Onze afd. was wel present, en zij lieten zich wel horen ook. Niet wat het aantal punten betreft, want hiermee hadden wij ook dit jaar geen geluk. Wel het toejuichen, dat verliep heel goed, vooral het laatste spel, hier konden Ronny en johan zich nog eens goed uitleven, dat was later ook wel te zien. Al met al was het toch een welverdiende 6de plaats proficiat. Nieuwe-leden: ook dit jaar zijn nieuwe leden weer van harte welkom. Iedereen die voor januari '79 12 jaar wordt is al van harte welkom bij de K.P.J. Laat eens wat van je horen, en geef je zo spoedig mogelijk op bij Mien Snijders", Hoek 17 Meijel, tel. 1406. Kermisvoetbal: ook dit jaar is er weer een kermisvoetbalwedstrijd gepland. En wel op maandag 4 sept. a.s. in het sportpark. "De Starte". Jongens die hieraan nog deel willen nemen kunnen zich nog opgeven voor a.s. zondag bij Lornie Manders. Wie weet zal er dit jaar gaan winnen, de veteranen van de KPJ of de huidige KPJ. Kom dat zien, kom dat zien om 2 uur in 't sportpark de "Starte". Ledenweekend: het ledenweekend van vorig jaar is iedereen zo goed bevallen, daarom is er voor dit jaar weer een le denweekend gepland en wel van 13 t/m 15 okt. of van 20 t/m 22 okt. De onkos ten bedragen 20,— p.p. Heb je inte resse, geef je dan zo spoedig mogelijk op, voor 11 sept. bij Leo v. Heugten Busserstraat 30, tel. 2362. Fietstocht: op zondag 10 sept. organi seert de KPJ voor de gehele Meijelse be volking weer een originele fietstocht. Onthou dit goed, want het is zeer de moeite waard. Ledenvergadering: op maandag 11 sept. is dan de eerste ledenvergadering dit sei zoen, wat allemaal op deze agenda staat, horen jullie de volgende week, via het krantje. Ook is er een ledenbijeen komst op vrijdag 22 sept. Hier wordt dan het winterprogramma gemaakt, heb je ideeën, kom dan zeker. Volksdansen: woensdag om half 8 in *t Kloster. ASPIRANTEN Feestavond: zoals jullie al weten is er op vrijdag 15 sept a.s. een feestavond voor alle asp., ook nieuwe asp. zijn van harte welkom. Deze avond begint om half 8 in zaal Haazen. Aspiranten bijeenkomst: op maandag 25 sept. a.s. hebben we een bijeenkomst om half 8 bij Janssen-Jaspers. Hier wordt dan het winterprogramma ge maakt. Groetjes. Het Bestuur. JONG NEDERLAND Elfjes. Donderdag 31 aug. club van 6 uur tot half 8. Zeerovers. Vrijdag 1 sept. club van half 7 tot 8 uur. Regendruppels Sneeuwvlokjee Opgelet!! Woensdag 6 sept. samen club in de gymzaal van half 7 tot 8 uur. Tjiepmeesjes. Donderdag 7 sept. club van half 7 tot 8 uur. Koolmeesjes. Woensdag 6 sept. club van half 7 tot 8 uur. Jullie krijgen buitenspe len, als het regent gaat de club niet door, omdat we niet binnen kunnen, want het gemeenschapshuis is gesloten. Leidsters. Willen jullie op donderdag 7 sept. om 9 uur bij elkaar komen om het bivak nog in zijn geheel te bespreken. Waardeloos materiaal Bivak!! Meisjes en jongens sparen jullie allerlei waardeloos materiaal voor het bivak. Brengen jullie het naar het clublokaal wanneer er een keer club is, of neem het mee op kamp. Onze agenda voor de gezamenlijke bijeenkomsten - dus voor al onze leden ziet er als volgf uit. Op 1 okt. op zondagmiddag van 2 uur tot ongeveer 4 uur houden we een dob- beltocht per fiets door Meijel. Op 17 okt. dit is op dinsdag in de hefst- vakantie is er s'avonds om half 8 een speurtocht door Meijel. Onze St. nicolaasavond houden we op vrijdag 1 dec. Zoals ieder jaar presen teert zich weer iedere groep op de een of andere manier. Bedenken jullie maar vast iets. 22 dec. Houden we onze Kerstviering. Ook het merendeel door jullie in elkaar gezet. PEUTERSPEELZAAL "CALIMERO" Voor nieuwe aanmeldingen van peuters op onze P.S.Z., waar nog enkele och tenden vrij zijn, kunt u terecht boven in het Gemeenschapshuis bij onze Hoofdleidster juffr. Gert. U kunt ook tel. kontakt opnemen bij Mevr. Verkoeijen (1907). In verband met de kermis is de P.S.Z. gesloten vanaf maandag 4 sept. t/m woensdag 6 sept. Het Bestuur. RODE KRUIS Op 22 augustus 1978 is door het Ned. Rode Kruis een postzegel uitgegeven van 55 ct 25 ct toeslag (80 ct) en een velletje van 3 zegels a 2,40. Tegelijkertijd een zegel zonder toeslag gewijd aan de bestrijding van Hoge Bloeddruk a 0,45 en een zegel van 0,40 die het werk ten behoeve van chronische nierpatiënten onder de aan dacht brengt. Deze 3 zegels samen is een serie. Het Ned. Rode Kruis heeft dit jaar ook het voorrecht een velletje met 3 zegels a 2,40 uit te geven, voor 1,50 extra is een passend passepartout voor het velletje verkrijgbaar met op de ach terzijde een speciale tekst in goud op druk. Dit is een uniek produkt. In Engeland is iets dergelijks onlangs een groot succes gebleken. De verkoop duurt tot 29 sept. 1978 en bestellingen kunt U richten aan: Dhr. H. Janssen, Past. Schreursstraat 8 Meijel. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking om dit goede doel te steunen. Het Nederlandse Rode Kruis Afd. Helden-Meijel. Sociale organisaties E.H.B.O. AFD. MEIJEL Half sept. beginnen wij met een nieuwe cursus E.H.B.O. Deze staat onder lei ding van onze docent-arts dokter Cammaert, en wordt gegeven in het Groene Kruisgebouw. U heeft de bij zonderheden al in de laatste drie num mers-van het weekbericht kunnen lezen. Heeft u ze gemist en heeft u belangstel ling voor deze cursus dan kunt u voor inlichtingen terecht bij ondergetekende, Kerkveld 28, tel. 1718 en bij dhr. v. Gerwen, Jan Truijenstraat 9, tel. 1358. Diegenen, die zich al opgegeven hebben krijgen allemaal nog een berichtje thuis wat betreft de juiste datum van de eer ste les, waarop het cursusgeld ook vol daan moet worden. Namens het bestuur Seer. P. A. Wijns-Muysenberg. nifestatie het gehele machinepark van een akkerbouwbedrijf komen bezichti gen en diverse nieuwe machines 20) zullen worden gedemonstreerd, (tijdens de demonstraties): - zaaibedbereiding - zaaibedbereiding en zaaien in één werkgang het werken met vloeibare schuimaarde - ploegen met ondergronders en vorenpakker. Ook de unieke Fieldqueen zal worden gedemonstreerd. De Fieldqueen is een maishakselmachine met verzamelbak. Deze machine heeft een aantal techni sche nieuwtjes. De zuid-limburgse agrarische jongeren heten iedereen van harte welkom op zondag 10 september a.s. op het bedrijf van Dhr. N. Geron te Mechelen. Vanaf de rijksweg Maastricht-Vaals staat de route die U moet volgen om op de wedstrijdterreinen te komen aangegeven. Deze agrarische manifestatie zal zeer ze ker ook de niet-agrariër een interessant schouwspel bieden. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom. Om omstreeks 16.00 uur zullen de prij zen van de ploegwedstrijden worden uitgereikt door de voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, De Heer N. Huyts. Begin september start het vormingscen trum voor jonge volwassenen in het Gemeenschapshuis te Meijel een kon taktgroep voor jonge vrouwen tussen 17 en 30 jaar. Misschien is het ook voor U de moeite waard om aan deze kursus deel te nemen. Zo'n wekelijkse avond is vaak voor ve len een uitkomst gebleken, om thuis een bepaalde sleur te doorbreken. Naast voorlichtings-avonden, gesprek ken, exkursies enz., zijn er mogelijkhe den genoeg om kreatieve dingen te doen. Het programma voor de komende we ken is als volgt: 1Kennismaking met elkaar en met het vormingswérk. 2. Voorlichtingsavond over gezonde voeding door een medewerkster van de hartstichting. 3. Recepten klaarmaken uit de bro chure van de Hartstichting. 4. Werken met klei. 5. Gesprek over wat iedereen van je verwacht als je huisvrouw bent. Heb je nog wel tijd over voor jezelf. 6. Bloemschikken. 7. Wie helpt je, als er binnen het ge zin moeilijkheden ontstaan, omdat de huisvrouw tijdelijk uitvalt door bijv. ziekte. We praten hierover met een leidster van de gezinszorg. 8. Werkstukken van klei afmaken. 9. Avondje uit, bijv. naar de schouwburg. 10. Napraten over de afgelopen avon den. Gaan we met de groep ver der? Misschien samen een nieuw programma maken. De kursus begint op donderdag 7 sep tember om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis, Alexanderplein 2 te Meijel. De groep wordt begeleid door Carla van der Sanden. De kosten zijn 30,voor 10 bijeenkomsten. Wilt U deelnemen, dan kunt U zich aanmelden: Vormingscentrum V.J.V. Kerkstraat 8 Gelden-Panningen tel.:04760-3107. DE OUDERBRIGADE a.s. Maandag en dinsdag hebben de kinderen in verband met de kermis geen school. De kleuters hebben woensdag ook nog vrij zodat u woensdagmorgen maar tot kwart voor negen hoeft te bri- gadieren. Wij wensen u prettige kermis dagen toe. De ouderbrigade PLOEGENWEDSTRIJDEN EN DEMONSTRATIES VAN WERKTUIGEN TE MECHELEN In het Zuid-Limburgse Mechelen wor den zondag 10 september a.s. de Limburgse ploegkampioenschappen ge houden. Ploegers uit de gehele provincie zullen hier op een sportieve wijze hun kunnen aan het publiek tonen. De prijs winnaars zullen in oktober deelnemen aan de nationale kampioenschappen. Ook kunt U tijdens deze agrarische ma- Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om deel te nemen aan Bijbelavonden. Het lijkt natuurlijk erg moeilijk, maar de ervaring leert dat iedereen er gemak kelijk aan deel kan nemen. We begin nen met twee avonden als eerste kennismaking. De teksten, die we gebruiken, krijgt up op stencil. Wanneer u zich hiervoor wilt opgeven neem dan contact op met Kapelaan Paquay, Schoolstraat 1, tel. 1241. Wil deelnemen aan Bijbelavonden op 13 en 20 september. Naam: Leeftijd: Adres: Tel. 1417 Kerkveld 6 5768 BB MEIJEL Voor al uw verzekeringen lijke leningen. Aan- en verkoop van onroerend goed. Agentschap van diverse maatschappijen. Wij regelen alle schades en geven 100% service. hypotheken - persoon Openingstijden: maandag t. m. vrijdag 8.30- 7 7.00 uur Donderdag (koopavond>8.30- 19.30 uur Tilburg, 24 augustus 1978. Het deelnemersveld van het tweede Interpolis Schaaktoernooit dat donderdag 31 au gustus in Tilburg wordt geopend is rond. De namen zijn bekend. Browne, Amerika; Dzindzindasjvili, Israël, Hort, Tsjechoslowakije; Hübner, West Duitsland (deze twee laatsten waren er vorig jaar ook al bij); de Deense toernooivechtersbaas Larsen; Ljubojevic, Joegoslavië; A. Miles, Engeland (hij werd vorig jaar tweede na wereld kampioen Karpov); Portisch, Hongarije; Ribli, eveneens uit dit poestaland; oud we reldkampioen de Rus Spasski en onze landgenoten Timman en Sosonko. Samen vormen deze grootmeesters een zeer sterk veld, sterker nog dan vorig jaar. Hun gemiddelde rating bedraagt 2592, vorig jaar was dat 2581De FIDE-categorie 14 wordt hiermee wederom ruimschoots gehaald en daarmee wordt het tweede Interpolistoernooi, ondanks het niet mee kunnen doen van de wereldtop-twee Karpov-Kortsnoj - deze schaakt "rustig" voort op de Filipijnen om de hoogste eer -, het sterkste toernooi van dit jaar. Wat mag en kan men verwachten van de strijd die vrijdag in het Interpolisgebouw begint. Er zijn nogal vechtersbazen onder de deelnemers zoals Larsen, Miles en ook Timman. Dat houdt in dat de kans op erg veel remises niet zo groot zal zijn. "Het toernooi der winnaars", zo wordt ook al gefluisterd. En dat is eigenlijk nog niet zo n gekke omschrijving, want bekijkt men de lijst van winnaars van de grote toernooien sinds het eerste Interpolistoernooi, dan ziet men: Portisch winnar van Hoogovens; Dzindzin winnaar Hastings; Spasski winnaar (gedeeld met Karpov) van Bugojno; Larsen winnaar van Long Pine; Timman winnaar van Nikic en het laatste IBM- toernooi. Gastgrootmeester, niet meespelend, maar wel bijvoorbeeld simultaanwedstrijden ge ven is de sympathieke IJslander Fridrik Olafsson. Evenals vorig jaar is het publiek welkom in de demonstratiezaal in het Interpolisgebouw, Conservatoriumlaan 15 te Tilburg, alwaar bekende Nederlandse schakers commentaar zullen geven op de partijen. De toegang is gratis en een pro grammaboekje krijgt men voor de zelfde prijs. Tijden: op speeldagen van 14.00 tot 18.00 uur en bij afgebroken partijen van die dag: 's avonds van 20.00-22.00 uur. Jan Timmangoede kanshebber voor het Interpolisschaaktoernooi 1978.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2