Weekbericht voor Meijet FRANSSEN PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Imkerdag te Asten voor een Volledige- oogmeting JONGERENKERK HANDBOOG NOOIT GEDACHT 5. Disko-avond van 20.00 - 22.00 uur. Zondag - Feest Maria ten Hemelopneming. Missaal voor zon- en feestdagen blz. 644 Lezingen: Openbaring 11, 19a 12, 1-6; 1 Korintiërs 15, 20-26; evangelie van Lucas I, 39-56. Zaterdag 19.00 Wkd. Johanna Weerts-Pijnenburg Mnd. Sjef Heijnen Jrd. Engelina en Conradus van Bommel Zondag 8.00 Paus Paulus VI 10.00 Hoogmis mnd. Jo Daems II.30 Mnd. Piet Snijders Gest. jrd. Wilhelmus Huijerjans - Anna Schroyen en Jan Huijerjans 15.00 Plechtige doopviering Maandag 19.00 Gest. jrd. Helena Weekers en familie Dinsdag 19.00 Gest. jrd. Piet Kupers - Elly Kupers Woensdag 19.00 Mnd. Gertruda Hoebergen-Puts Gest. jrd. Hendrik Thijssen-Elisabeth Gooden t.e.v. H. Maria en H. Gerardus Donderdag 19.00 Mnd. Marinus Franssen Mnd. Albertus van Bussel Vrijdag 12.30 Plechtig huw. bruidspaar Oomen-Nijssen 13.30 Uit dankbaarheid - gouden bruiloft van Rijt-Schreurs (H) 15.00 Plechtig huw. bruidspaar Heeskens-Pijnenburg (D) Zaterdag 14.30 Plechtig huw. bruidspaar Wulms-Venner (D) Zijn voornemens kerkelijk te trouwen' Henk Gommans - Molenstraat 19 en Mariet van Dijck - Neerkant Zaterdag 26 augustus wordt te Asten de 21e Imkersdag van de drie katholieke bijenhoudersbonden gehouden. Hij wordt georganiseerd door de Bijenhou- dersbond van de NCB. De bijeenkomsten van deze jaarlijkse ontmoeting van bijenhouders worden gehouden in de kantine van Goossens Pluimveeslachterijen op de Ommelse Bos. Traditiegetrouw wordt de Imkersdag ingezet met een eucharistieviering. Deze heilige mis, die om 10 uur begint, zal worden opgedragen door Rector Merkx, algemeen geestelijk adviseur van de NCB; de gezangen zullen worden verzorgd door het jeugdkoor van de As- tense St. Josephparochie. Om 11 uur begint een vergadering. Nadat burgemeester Martij n, van Ba- kel, de aanwezigen heeft verwelkomd zal de heer C. Roeien, uit Prinsenbeek, algemeen voorzitter van de Bijenhou- dersbond van de NCB en lid van Pro vinciale Staten van Noord-Brabant, de dag officieel openen. Vervolgens zal de heer Jan Vriends, de bekende bioloog en promotor van het Natuurstudiecen trum te Asten, een inleiding houden. Een van de hoogtepunten van deze ver gadering is steeds de bekendmaking van de uitslag van de bijenteelt wedstrijd van de Bijenhoudersbond van de NCB: wie wordt dit jaar bondskampioen? Na een optreden van de drumband en het majorettencorps van de Astense harmonie St. Cecilia, scharen de imkers zich aan een koffietafel; daarna zijn er enkele excursies: de deelnemers aan deze Imkersdag kunnen een bezoek brengen aan het Museum Asten (Na tuurstudiecentrum en Klokkenmuseum) en de waterzuiveringsinstallatie bij As ten. Het programma wordt afgerond met een Peellands ontspanningspro gramma, dat wordt verzorgd door de groep "Rijkers uit Vlierden. In oostelijk Noord-Brabat werd de Imkersdag eerder al gehouden te Deur- ne (in 1970) en te Helmond. tV (optometrist) Wilhelminastraat 6, Asten Telefoon 2070. Oogmeting - Visuele training - Contactlensaanpassing Ziekenfondsvergoeding. (beh. op afspraak) J eugdacti viteiten Morgenavond beginnen we weer met de repetities. We hopen dat iedereen goed zal starten dit jaar met het repetitie- bezoek. Zorg dat je zeker om 7 uur in de kerk bent; ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Na de repetitie gaan we beginnen met een speurtocht voor alle leden, ook de tekstgroep! Zorg dat je een pen en misschien ook een zaklamp bij je hebt! De ontspanningscommissie heeft er weer veel werk voor gedaan, om er een leuke tocht van te maken! Ook na de tocht wordt het gezellig! Om ongeveer 11.00 uur is alles afgelopen! Ook de nieuwe leden kunnen al meedoen. Tot morgen! K.P.J. Feestavond: a.s. zaterdag 19 aug. is het dan zover. Onze eerste K.P.J.-avond na de vakantie, en we hopen voor iedereen dat het een mooie vakantie is geweest, is al meteen een feestavond. Op deze avond ter gelegenheid van een behaalde kampioenschap Interkringsportdag jon gens sen. nodigen wij alle oud-sportleid- (sters) en onze leden uit. Iedereen wordt daarom ook a.s. zaterdag om 8 uur in zaal Janssen-Jaspers verwacht. Het mu- ziekgebeuren wordt verzorgd door het orkest "De Alpito's". Kring zeskamp: op 25 aug. a.s. vindt dan de Kringzeskamp plaats. Jun. en sen. leden die hieraan deel willen nemen kunnen zich nog opgeven t/m a.s. zon dag 20 aug. bij Wiek Manders of Ronny Lansbergen. Ledenvergadering: op maandag 11 sept. is onze eerste ledenvergadering na de vakantie. Volksdansen: a.s. woensdag om half 8 in 't Kloster. Aspiranten Feestavond: ook jullie zijn natuurlijk allemaal uitgenodigd voor de feest avond a.s. zaterdag 19 aug. Kom allen om 8 uur in zaal Janssen-Jaspers dan zullen we er nog eens een gezellige avond van maken. Het bestuur JONG NEDERLAND Elfjes. Donderdag 17 aug. club van zes uur tot half acht. Zeerovers Vrijdag 18 augustus club van half 7 tot 8 uur. Sneeuwvlokjes Dinsdag 22 aug. club van 6 uur tot half 8. Koolmeesjes Woensdag 23 aug. club van half 7 tot 8 uur in de gymzaal. Gymspullen mee brengen. Tjiépmeesjes Donderdag 24 aug. club van half 7 tot 8 uur. Bivak meisjes Jongens en meisjes willen jullie voor het bivak van allerhande waardeloos mate riaal o.a. lucifersdoosjes, afgebrande lucifers, closetrolletjes, kurken, dop pen, plastic flessen, zilverpapier, doos jes enz. bewaren. Vervoer naar bivak meisjes. Willen de ouders die de kinderen naar de kampplaats brengen en halen goed het krantje lezen voor dat we op kamp gaan. Als er ouders zijn die hun kin deren niet weg kunnen brengen en niet kunnen halen, willen die dan even naar Els Leenders bellen, tussen 6 en 7 uur 's avonds, zodat die kinderen bij andere auto's ingedeeld kunnen worden. (Tel. 1502, Els Leenders). Het bestuur ROMMELMARKT Zaterdag 26 augustus is er zoals bekend een Rommelmarkt op het Alexander- plein. Deze wordt weer georganiseerd door de Jongerenkerk van Meijel. De opbrengst is geheel voor het ontwik kelingswerk in de Derde Wereld met name het werk van Meijelse missiona rissen. Heeft U nog spullen voor de Rommelmarkt bel dan Harrie Ghielen (1567). Of breng het zelf op 26 aug. naar het Alexanderplein. Steun de ontwikkelingslanden. Steun de Meijelse missionarissen. Kom naar de Rommelmarkt op zaterdag 26 augustus van 14.00 uur tot 17.00 uur. De Jongerenkerk Sociale organisaties E.H.B.O. AFD. MEIJEL Vorige week heeft U kunnen lezen over het hoe en waarom van de E.H.B.O. Hopenlijk heeft 't een en ander U tot nadenken gestemd en heeft U het besluit genomen een cursus te gaan volgen. Half sept. beginnen we met zo'n nieuwe cursus elementaire E.H.B.O. Iedereen die ouder is dan 16 jaar of in de loop van de cursus 16 jaar wordt, kan zich hiervoor opgeven. Er zijn 16 maandag avonden gereserveerd voor de twee uur durende lesavonden. De kosten bedra gen 57,50 inclusief boekje 10,- en de examenkosten 16,-. Inlichtingen en opgave bij ondergete kende, Kerkveld 28, tel. 1718 en bij dhr. van Gerwen, Jan Truijenstraat 9, tel. 1358. secr. P.A. Wijns-Muijsenberg BUURTVERENIGING HAGELKRUISWEG Zondag 20 aug. houden we onze jaar lijkse fiets- en orientatietocht. U kunt zich vanaf half twee laten inschrijven bij Café Haazen Donk. Wij hopen op goed weer en een grote deelname. Het bestuur Sport en spel MEIJELS MANNENKOOR In de loop van dit jaar, het tweede van ons bestaan, is ons koor er in geslaagd het beschikbare repertoire zodanig uit te breiden dat we in staat zijn om meer .naar buiten te treden. Voor de periode t/m mei 1979 staan de volgende optre dens op ons programma. 1. Medio sept. Opluistering H. Mis te Haelen. 2. November optreden voor de bejaar den. 3. Koren evenement te organiseren met enkele koren uit omliggende plaatsen, te houden november-december. 4. Opluisteren H. Mis op Nieuwjaars dag in de Meijelse kerk. 5. Nieuwjaarsreceptie op het Gemeen tehuis. 6. Deelname aan Meijelse Muziekma nifestatie 7. Deelname aan Bonte Avond van de Kieveloeët. 8. In de loop van mei, juni zullen we door middel van een concours kunnen bepalen welk niveau we in de achterlig gende periode hebben weten te berei ken. Om deze planning te realiseren zullen nog vele repetities nodig zijn. Maar als wij bekijken met hoeveel enthousiasme de repetities in het verleden bezocht zijn, durven wij met groot vertrouwen aan ons programma te beginnen. Zaterdag 19 aug. gaan we om 2 uur met z'n allen deelnemen aan het concours te Budel. De vertrektijd is 12.45 uur bij Geris. En op zaterdag 26 aug. is een Distrikt concours bij E.M.M. boordel- donk Asten om vier uur. De vertrektijd daarvan is om half vier. Kom allemaal op tijd zodat we ook gezamenlijk kun nen vertrekken. Secr. L.B.S. VOLLEYBALVERENIGING V.C.PEELPUSH Ongetwijfeld zullen er velen zijn ge weest die de afgelopen zaterdag- en zon dagmorgen geweten hebben dat ze vrij dags voor het eerst getraind hadden. Dhr. Bouten, de nieuwe oefenmeester pakte de zaak flink aan, al liet hij tevens merken dat dit nog maar het begin was. Niet iedereen van de leden die uitgeno digd waren voor de eerste training kon den die avond aanwezig zijn, zodat een definitieve selectie nog wel op zich zal laten wachten. Het is natuurlijk wel van belang dat de komende week wel iedereen present zal zijn, want na de training zal de trainer komen met een vaste selektie, waai uit straks het le en 2e team geformeerd zal moeten worden. Dit geld natuurlijk zowel voor de dames als heren!! Mededelingen: 1. a.s. Vrijdag zijn de trainingen voor de selecties (dus dames en heren) op het zelfde tijdstip n.l. 21.00 uur. 2. Het ligt in de bedoeling om zodra de selecties gevormd zijn een bespreking te leggen met de teams om duidelijke afspraken te maken. 3. In het vervolg zullen belangrijke me dedelingen zowel in het weekbericht, maar tevens op het prikbord in de sporthal bekend gemaakt worden. Het is dus van belang om ook op het prikbord regelmatig een blik te werpen. Het nieuws wordt bekend gemaakt onder de kop "V.C. Peel- push Aktueel" De teams zullen nog wel niet een vaste samenstelling hebben als zaterdag de eerste oefenwedstrijden van start gaan, en dat zijn de volgende: Dames: S'62 1 - Peelpush 1, vertrek 15.00 uur; V.C. Kessel 3 - Peelpush 2, vertrek 17.15 uur; S'62 2 - Peelpush 3, vertrek 17.15 uur. Heren: Peelpush 1 - Aeternitas 1, aan vang 17.30 uur. Uitwisseling met Horst-America Mini's en pupillen opgelet!! De meeste van jullie zullen zeggen: Gelukkig! Het is bijna zover, en ja hoor nog één nacht slapen, dan komen wij allemaal bij elkaar op vrijdag 18 aug. а.s. om 18.20 uur bij het Gemeen schapshuis om onze vriendjes en vrien dinnetjes uit Horst-America hartelijk te ontvangen. Deelname: Horst-America 35 10 (leiding) 45; Meijel 32 10 (leiding) 42; totaal 87 personen. Het programma is als volgt: Vrijdag 18 aug. a.s. 1. Samenkomst mini's en pupillen en leiders van Peelpush om 18.20 uur. 2. Ontvangst mini's, pupillen en leiders van Horst-America om 18.30 uur. 3. Kennismaking met pasfotouitwisse ling. 4. Diverse spellen. Gezamenlijke overnachting. Zaterdag 19 aug. a.s. 1. Ontwaken om 9.00 uur. 2. Ontbijt 3. Mafketeltocht 4. Lunch 5. Gemengd volleybal-tournooi in de sporthal of op het voetbalterreintje langs de Kurversweg. 6. Terug naar het gemeenschapshuis. 7. Afscheid nemen om ca. 17.00 uur. Zeer belangrijk Spullen waar de kinderen zelf voor moeten zorgen: slaapzak- en eventueel een luchtbed; pyama; toiletartikelen; sportkleding; re genkleding; zakgeld (maximaal 5,-) Zorg dat je tijdig aanwezig bent. Wij wensen jullie een sportieve en gezel lige uitwisseling. DAMESGYMCLUB DE MORTEL Maandag a.s. 21 aug. gaan we weer van start. De eerste groep van 20.00 uur tot 21.15 uur; de twee groep van 21.15 u. tot 22.30 u. Wij hopen op een goede opkomst! H.S.V. DE NOORDERVAART Uitslagen 2 wedstrijden M. Meewis wis selbeker gevist op 13 aug. in de Noor dervaart. P. Puts viste in die twee wedstrijden 4375 gr. bij elkaar en mocht uit handen van de wedstrijdleider J. Trines de mooie beker in ontvangst nemen. Ver der waren de uitslagen van de 2e wedstr. le Fr. Peijnenburg 2045 gr; 2e H. Verberne 1635 gr.; 3e J. Plupsen 1150 gr.; 4e J. v. Dijk 1100 gr.; 5e W. Snijders 1080 gr.; 6e J. Nijssen 900 gr.; 7e L. Verheijden 900 gr.; 8e C. Jacobs 800 gr.; 9e H. Sanders 760 gr. 10e P. Puts 610 gr. Zondag 20 aug. Wedstrijd onder de zusterverenigingen Weert - Budel - Heijthuizen - Helden - Meijel in het kanaal Wessem-Nederweert, inschrij ven tot 13.00 uur bij P. Hulsen, café aan de Schoorbrug, aanvang wedstrijd 14.00 uur, gezamenlijk vertrekken om 12.30 uur bij café De Stoep. Veel succes. GITAARLES VOOR JONGEREN Het meest wonderbaarlijke muziekin strument is ongetwijfeld de gitaar. Of het nu een klassiek muziekstuk is of een populair liedje, een gitaar is meestaf wel hoorbaar. Het is daarom ook niet verwonderlijk, dat velen onder ons zich tot dit instru ment aangetrokken voelen. Speciaal voor die mensen, die de heden daagse popmuziek willen leren spelen zijn deze lessen bedoelt. Het is mogelijk om met een spaanse, country of een elektrische gitaar les te nemen. Natuurlijk moeten diegenen die nog helemaal geen ervaringen hebben opge daan, eerst de grondbeginselen leren. Deze bestaan uit vingertrimmers en ak koorden oefeningen. Heb je zin om aan deze cursus deel te nemen, maar heb je nog geen gitaar, dan ben ik gaarne bereidt er een met je te gaan kopen, om een eventuele mis koop te voorkomen. Heb je interesse of wil je eerst meer informatie kom dan gerust even langs bij: Harry Karis, v.d. Steenstraat 26, Meijel Of bel anders 1444 SCHUTTERIJ ST. WILLIBRORDUS Buurt en verenigingschieten nieuwe stijl slaat aan bij Meijelse amateurschutters Mede door het fraaie weer togen zon dagmiddag vele mensen naar de Neder- weerterdijk om deel te nemen aan het Buurt- en Verenigingschieten. Amateurs die weer een kansje wilden wagen om mee te dingen naar een van de vele prijzen. Voorheen was het moeilijk om aan de kaveling mee te kunnen doen, waardoor het animo geringer was geworden. Nu echter waren de mensen gekomen om enkele keren te kunnen schieten en hier door de middag door te brengen. De 'professionele amateurs" namen zelfs geen genoegen meer met 17 punten en gingen door tot een kaart met 18 punten een feit was. De "pure amateurs" waren in hun element omdat ook zij onderling een robbertje mochten uitkavelen. Niet minder dan 30 kaarten konden aan de kaveling deelnemen en behalve de laat ste 3 kaarten met 18 punten verliep de kaveling vlot. Een waarderend woord voor de schut ters van deze 3 zestallen die in bijna volledige duisternis deze wedstrijd toch wilden beslissen. En hierdoor is naar onze mening deze middag voor vele schutters naar tevredenheid verlopen. In zeker niet mindere mate is het slagen van dit festijn te danken aan de inzet van de leden. Velen waren moe maar toch voldaan en wij willen dan ook zeker niet nalaten U allen hiervoor dank te zeggen. Ook een woord van dank aan onze zustervereniging St. Nicolaas voor het beschikbaar stellen van personeel en materiaal. En dan nu de uitslagen: De le prijs met 18 punten werd ge wonnen door Pastpaedje dat tevens de extra beker won voor zestallen die 18 punten schoten zonder proefschot, 2e prijs café Geris, 3e prijs café Joppe, 4e prijs Garage van Bommel, 5e prijs Kie veloeët, 6e prijs Crommentuijn en 7e prijs Kieveloeët. Bij de zestallen met 17 punten ging de le prijs naar fa. Basten, 2e prijs L. Ewals, 3e prijs en 4e prijs Bouwbedrijf Geris en 5e prijs M. Jochemsstraat. Om de le en 2e prijs bij de pure ama teurzestallen moest gekaveld worden door Fa. v.d. Weerden en Simonsbus met 17 punten. Eerstgenoemde won de wedstrijd waardoor zij tevens in het

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 7