m Ook Meijel gaat rupsen bestrij den vanuit de lucht W ASSURANTIEKANTOOR VISSERS Gemeente Meijel tast voor de plaatselijke muziekgezel schappen dieper in z'n beurs Knoeoeoooeeew Zowel hel college van burgemeester en wethouders alsmede de commissie veror deningen en financiën uil de raad hebben zich voor de vakanties nog eens extra ge bogen over de bijdragen uit de gemeen- schapskas aan de Harmonie met drum band, en de drumbands/klaroenkorpsen van de beide Schutterijen. Ze zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat de laatste aanpassing die heeft plaats gevonden per 1 januari 1976 wederom enige "aanpassing" verlangt. Evenals dat in 1976 en voorgaande keren het geval was is men uitgegaan van de aanbevelingen gedaan door het "SONMO" (Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziek-Organisaties). In het "SONMO" zijn verenigd de vier landelijke muziekorganisaties. Dit zijn: de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen "de ANUM"; de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland "de FKM"; de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen "de KNF" en de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden "de NFCM". Zo'n belangrijke koepel kan natuurlijk niet over het hoofd worden gezien; men mag er van uitgaan dat 'n dergelijke orga nisatie weloverwogen tot voorstellen is gekomen die acceptabel zijn voor de sub- sidiegevende Overheden en een nuttig ef fect afwerpen op de muziekverenigingen waarvoor de subsidiegelden bestemd zijn. De raad onzer gemeente heelt zich al ja ren mede laten leiden door de voorstellen c.q. aanbevelingen van de kant van het "SONMO" en zal dit nu op de voorstel len van B&w in de a.s. raadsvergadering van maandag 7 augustus óók wel weer gaan doen. Welnu als de raad hiertoe gaat besluiten dan zal onze Harmonie voor 1978 een Basissubsidie ontvangen van 2.500,- en voor 19792.650,Per bespeeld ins trument zal dit zijn 40.resp. 42,50. In de kosten van dirigent worden de ^ij- dragen niet verhoogd. Blijven 30%. De bijdrage in de kosten van deelname aan concoursen gaat men omhoog van 500.naar 1.000.resp. 1.050, per jaar. Voor de Drumbands, trommel- en of kla roenkorpsen ontvangt men voor 1978 een Basissubsidie van 850,bij 8-18 werkende leden;/ 1.100,bij 18-35 wer kende leden en bij 35 en meer1.350, Voor 1979 worden deze .bedragen resp. 50,70,en 80,hoger. Men ontvangt dan voor elk bespeeld instru ment 30,resp. 32,per jaar. De kosten van de dirigent (instrukteur) blij ven 30% per jaar, en de kosten voor deel neming aan concoursen gaan tot l.OOO.r-resp./ 1.060,per jaar. Wat het voor elke vereniging gaat beteke nen. dat moet de penningmeester zich maar eens gaan uitrekenen. Zo op het heilig oog lijkt het helemaal niet zo gek. vA <h iMwM m Een merkwaardig gezicht die kale bomen zo midden in ae zomer. Vooral in ae a/gevre ten boom rechts zijn de winternesten van ae rupsen duidelijk zichtbaar. Ook Meijel gaat rupsen bestrijden vanuit de lucht In de laatste week van juli of de eerste twee van augustus zal in tenminste acht gemeenten in Midden-Limburg een actie worden gevoerd ter bestrijding van de rupsen, die daar de laatste jaren een ware plaag vormen. Gedurende enkele dagen zal een vliegtuig laag over de wegen in het gebied scheren om de rupsen, waaruit la ter bastaard satijnvlinders groeien, te be sproeien met een bestrijdingsmiddel. In het genoemde tijdsbestek zal ongeveer 250 km aan bomen langs wegen en in de buurt van woonconcentraties bewerkt worden. De actie wordt gecoördineerd door het staatsbosbeheer. Hoewel de bastaardsatijnvlinder ook el ders in het land voorkomt, zijn de provin cies Noord-Brabant en Limtuig de grote haardgebieden. De rupsenplagen doen zich daar al voor sinds het einde van de 19e eeuw. aanvankelijk om de 4 a 7 jaar. maar de laatste zeven jaar vormt het een jaarlijks terugkerend probleem. De alge-' lopen twee zomers zijn er gezamenlijke spuitacties uitgevoerd door een groot aantal gemeenten in Noord-Limburg en Zuid-Oost-Brabant, waarbij, het resul taat positie! blijkt te zijn.Vandaar dat men hier de zaak nu even aanziet. In Midden-Limburg moet echter ilink aan gepakt worden, want daar zijn vlinders, eitjes en rupsen in grote aantallen gesignaleerd.' Signalement De vlinder heelt een vleugelspanwijdte van zo'n 30 a 35 mm. de vleugels zijn glanzend wit. het lichaam eveneens, met uitzondering van het achterlijt dat goud bruin van kleur is. De rupsen zijn 35 mm lang en hebben als grondkleur bruingrijs. Ze hebben geelbruine haarborstels, twee vuist hebben, brengen ze de winter dooi Wanneer het volgende jaar de knoppen /wellen komen de rupsen weer te voor schijn en kan het grote vreelleesp begin nen. Valt er niets meer te halen, dan krui pen ze langs de stam naar beneden, over de grond, naar de volgende boom. Op die zoektocht naar voedsel aarzelen ze niet ook nabijgelegen huizen binnen te gaan waar ze in bedden, kasten en op stoeien en talcis kruipen. Verpoppen tot vlinder doen ze in bomen tussen bladeren, in schorsspleten, maar ook op de grond. Irritatie De haren van de rupsen veroorzaken bij mensen, die daar gevoelig voor zijn. hin derlijke irritatie aan huid en ogen. Zelfs losse rondzwervende haren kunnen voor irritatie zorgen. Bovendien leveren de rupsen slipgevaar op wanneer ze in grote aantallen tietspaden of autowegen overwandelen. Overigens gaan de bomen van dat kaal vreten niet dood. maar het betekent wel een forse belemmering in de groei. Het is daarom vooral de overlast voor de bevol king. die de aanleiding vormt voor deze grootscheepse bestrijdingsactie. Veel be ter zou het geweest zijn als het helemaal zonder bestrijdingsmiddelen had gekund door bijvoorbeeld het uitknippen van de nesten in de wintermaanden, maar het gfote aantal en de vaak onbereikbare plaats, in de kroon van de boom, maken dit echter onmogelijk. Sproeien is daar om de enige oplossing. Actie De rupsenbestrijding in bomen en strui ken binnen de bebouwde kommen ver zorgen de gemeenten zelf. maar voor de hoge bomen langs de wegen daarbuiten werkt men samen, omdat dit met een vliegtuig op de meest effectieve wijze kan geschieden. Op de lijst van gemeenten, die meewerken staan op dit moment Kessel. Weert, Helden, Heythuyzen, Meijel, Neer. Roggel en Nederweert. terwijl ook rijkswaterstaat en provinciale waterstaat meedoen. Te hooi en te gras uitgevoerde maatrege len hebben, zo heeft de ervaring geleerd, nauwelijks resultaat. Nu wordt bij deze actie weliswaar een behoorlijk gebied be streken, het effect kan natuurlijk ver groot worden wanneer nog meer gemeen ten in de omgeving deelnemen. Men kan hiervoor contact opnemen met de coör dinator van de actie, ing. G. Leenders van het staatsbosbeheer, tel. 04750- 14251Het moment waarop met sproeien begonnen zal worden, hangt af van het uitkomen van de eitjes. De rupsen zijn dan nog jong en gevoelig. Het middel dat gebruikt zal worden is zeer selectief, wat wil zeggen dat het alleen bij rupsen effect heeft. Vanwege het lage vliegen zullen de betreffende wegen voor korte tijd door de rijkspolitie en de verschillende diensten van gemeentewerken voor alle verkeer worden afgesloten. Boven de rivieren De bastaardsatijnvlinder heeft zich de Een rups druk doende een blad op te vreten. De haren van deze 'borstels' kunnen irritatie aan huid en ogen veroorzaken. roodbruine ruglijnen, een rij witte leng testreepjes aan weerszijden en een donke re kop. De bastaardsatijnvlinder legt haar eieren in juli. Als plaats voor de eiergroepen zoekt ze de onderkant uit van bladeren van bij voorkeur eiken, maar ook van meidoorn, iep, vruchtbomen en andere loofboomsoorten. Afhankelijk van de weersgesteldheid ko men de eitjes eind juli of begin augustus uit. De jonge rupsen gaan dan razendsnel aan de gang: ze vreten de takken in hun omgeving helemaal kaal en maken nesten van bladeren, die ze skeletteren. In deze nesten, die hooguit de grootte van een laatste jaren ook boven de grote rivieren gevespigd. Ze zijn al waargenomen in de provincies Zuid-Holland. Noord- Holland. Utrecht. Gelderland en de IJsselmeerpolders. Ook op Texel. Terschelling en Ameland weet men inmiddels wie de bastaard satijnvlinder is. Daar heeft de vlinder de keus laten vallen op de in de duinen groeiende duindoorn. In nieuwe gebie den is de beste bestrijdingsmethode het wegknippen van de winternesten. Hoewel attentie geboden is, dient de besprijding vvoorzichtig aangepakt te worden, wil het middel niet erger worden dan de kwaal. Kerkveld 6 5768 BB MEIJEL - Tel. 1417 Voor al uw verzekeringen - hypotheken - persoon lijke leningen. Aan- en verkoop van onroerend goed. Agentschap van diverse maatschappijen. Wij regelen alle schades en geven 100% service. Openingstijden: maandag t. m. vrijdag 8.30- 17.00 uur Donderdag (koopavond) 8.30 - 19.30 uur Bevestigt Kees van de Ven zijn suprematie? KAMPIOENSMOTORCROSS A.S. ZONDAG 6 AUGUSTUS IN MEIJEL De actieve Motor- en Autoclub De Stoomfiets houdt ook dit jaar een traditie in ere. Andermaal vindt een motorcross van uitstekend gehalte plaats in Meijel. Deze keer betreft het een wedsprijd, waarin Nederlands sterkste rijders uit de 250cc-klasse punten kunnen verdienen voor de kampioensranglijst. De nationale titel staat inmiddels niet meer op het spel. Deze eer is al door Kees van de Ven voor de neus van de begerige concurrenten weggesleept. De net 21 jaar oude Brabander heeft zich dit seizoen ontpopt als een van de grote beloften in de Nederlandse motorcross-wereld en kan op één lijn worden geplaatst met Gerard Rond en Peter Herlings. Van de Ven beperkte zijn kampioensambities dit seizoen tot de 250cc-klasse, Waarin hij een confrontatie met Wolsink. Sigmans en andere toppers ontliep. Sneller dan hij waarschijnlijk ook zelf heeft durven dro men, is Van de Ven uitgegroeid boven het niveau van de gemiddelde coureur uit de internationale klasse. Niet alleen zijn re sultaten in de kampioenswedstrijden to nen dat aan, maar ook de uitstekende prestaties tijdens internationale wedstrij den met topbezettingen in Nederland. In het kampioenschap was Kees van de Ven doodgewoon een klasse apart. Van de tot nog toe verreden tien manches won hij er liefst zeven. Zo toonde hij zich twee we ken geleden in Borculo tijdens de voor laatste kampioenswedsprijd met twee manche-overwinningen opnieuw onge naakbaar. Door deze reeks schitterende resultaten is Kees van de Ven al in het bezit van de nationale titel. Ook in inter nationale wedstrijden schitterde de jeug dige Eindhovenaar. In Hengelo verspeel de hij louter door een slechtere totaaltijd de overwinning aan Peter Herlings en in Venray bereikte hij achter Mikkola en Rond (maar nog vóór mannen als Wolsink, Karsmakers en Sigmans) een eervolle derde plaats. De strijd om de titel is dus beslist, maar dit houdt niet in dat de concurrenten zich zonder slag of stoot neerleggen bij de su prematie van Kees van de Ven. Elke keer weer wordt er op het scherp van de snede geduelleerd. Ook zondag gaan Bennie Wilken, Henk van Mierlo, Henk Poorte, Marcel Deibergen. Jo Lammers, Peter Klomp, Ad Lammers en Martin Schalkwijk weer alles in het werk stellen om de nieuwe kampioen beentje te lich ten. Bovendien staan er nog meer prijzen op het spel. Naast de trofeeën voor de dag-prestatie valt in Meijel ook de beslis sing over promotie en degradatie. Elke plaats, elk punt kan kostbaar zijn voor het behoud of het verkrijgen van een in ternationale startlicentie en voor het be houd van de status als senioren-rijder. Er valt dus bij ons nog veel te beleven. Naast de 250cc senioren en internationa len gaan ook de klassen 125cc junioren en 500cc junioren in het rulle zand van het circuit De Vossenberg aan de slag. Bij de 125cc-ers speelt de jeegdige Johnny Ponjee uit Nieuw-Bergen een belangrijke rol. Hij hoopt hier zijn triomf van Venray te herhalen, maar heeft vooral in Ruud den hoed en eddy Scholte sterke tegen standers. Ook Jacques Bovee uit Meerlo is in deze klasse van de partij. In de 500cc- categorie zijn Gielje van Zoggel, Jan van Dusschoten en Max Wassink dé favorie ten. De kampioensmotorcross van de KNMV begint om 13.30 uur op het Vossenberg-circuit. De route naar het parcours wordt door pijlen aangegeven. De Trainingen vinden "s morgens van 10 tot 12 uur plaats. J eugdacti viteiten K.P.J. Interkringvoetbaltoernooi: zoals jullie we ten zijn onze dames kringkampioen ge worden, en zij mogen daarom a.s. zondag 6 aug. a.s. meedoen aan het Interkringvoetbaltoernooi te Venray. De dames die hieraan deelnemen worden a.s. zondagmorgen in goed verzorgde tenue (wit t-shirt) om uiterlijk kwart vóór 9 bij Janssen-Jaspers verwacht. We gaan wel met auto's, veel succes. Receptie sportclub: zoals jullie weten zijn de sen. jongens op de Interkringsportdag kampioen gworden. Daarom wordt er ook receptie gehouden (maar niet zo'n officiële), en wel op zaterdag 19 aug. Houd dze avond zeker vrij. Hierover de volgende week meer. Volksdansen: a.s. woensdagavond om half 8 in "t Kloster. Groetjes. Het bestuur Sociale organisaties L.V.B. H. LUCIA Op dinsdag 9 augustus wordt de jaarlijks terugkerende fietstocht gehouden voor onze ledeniDeze keer zal het bedrijf van ''Nunhems zaden" irt Nunhem worden bezochti Wij hebben met onze vereniging al enkele malen sorteerwerk mogen ver richten voor dit bedrijfj:Uiteraard om onze kas een beetje op peil te houden. Nu is ons de gelegenheid geboden om eens een kijkje te nemen wat daar al zo alle maal gebeurd: Wij hopen dat ondanks de vakantiedrukte toch nog vele leden met ons mee zullen gaart De maand augustus is voor dit bedrijf de meest geschikte tijd voor een excursie, omdat er dan het mees te te bezichtigen is. Het vertrek is om 13.00 uur bij café Jacobs nabij dd Roggelsebrug.i Dames neemt u wel even de moeite om u op te geven daar wij van te voren het aantal bezoekers moeten doorgeven. Opgave kan bij de secr. tel. 1635. Wij ho pen op een grote deelname en wensen u een sportieve en leerzame middag toe. Het bestuur. Sport en spel HSV DE NOORDERVAART De uitslagen senioren puntenwedstrijd gevist op 30 juli in de Zuid-Willemsvaart zijn: le: Fr. Pijnenburg 1365 gr. 29 st.; 2e: H. Verberne 1300 gr. 24 st.; 3e: W. Snijders 685 gr. 18 st.; 4e: Th. Hesen 635 gr. II st.; 5e: J. Roost 600 gr. 19 st.; 6e: M. v. Heugten 520gr. 21 st.; 7e: H. Sanders495 gr. 12 st.; 8e: M. Theeuwen 385 gr. 8 st.; 9e: L. Verheijden 350 gr. 9 st.; 10e: J. Nijssen jr. 315 gr. 6 st. Zondag 6 aug. puntenwedstrijd op de Voornvijver, aanvang 8.00 uur. zonder HARMONIE-EENDRACHT Volgende week donderdag 10 augustus gaat de geplande repetitie gewoon door. Tevens is er die avond een zeer belangrij ke bespreking voor alle leden. Zorg daar om zeker aanwezig te zijn. Denk ook nu reeds aan de muzikale au bade in het Bejaardenoord op zondag morgen 13 aug. a.s.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2