POELS MEUBELEN Rommelmarkt U Kronenberg Parochiefeesten Uit de politieboek J eugdacti viteiten Sociale organisaties WAS U AL BIJ IN HORST? Vervolg pag. 1 werkte de toenmalige secretaris van deze gemeente plannen uit voor het in eigen productie en exploitatie nemen van het nog resterende 2500 ha grote peelgebied. De motieven waren mede gebaseerd op het voorkomen van een monopolie-positie van de Maatschappij Helenaveen. De gemeente Deurne eiste zeggings chap op over het gebruik van de Helenavaart, want zonder een waterweg kon geen enkele vervener ook maar iets beginnen. Jan van de Griendt weigerde uit oogpunt van concurrentie het ge bruik van dit kanaal. Voor de gemeente zat er toen niets anders op dan zelf een nieuw kanaal te graven. In 1863 werd de vergunning verleend, maar het duurde tot 1876 voordat de graafwerkzaamhe den op gang kwamen. Moeilijk lopende onderhandelingen over grondaankopen met de gemeente Meijel waren daar de oorzaak van. Dit denken en doen be paalde alweer de vormgeving van een onderdeel van een stuk Peellandschap zoals het heden en mogelijk in eeuwen nog te zien zal zijn. Twee parallelkana len op de grens van Helden en Meijel. Arbeid en sociale toestanden De turfproductie in Nederland bedroeg op het eind van de vorige eeuw 1,8 miljard kg met een geldswaarde van 5.046.000,-. Het aandeel van de Peel in deze produc tie was in verhouding vrij laag; 180 miljoen kg ofwel lOVo. Een sterke turf steker in de hoogveengebieden stak per dag 10 stok turf (2520 turven). Aanvan kelijk lagen de tarieven op 11 ct per stok, dat betekende een loon van 1,10 per dag. Om de turven nog voor het winterseizoen droog te hebben, werd alleen in de maanden april tot en met juni gestoken. En zo werden de woorden van een der voorvaderen van de Peel bewaarheid. 'Wat is hier nog een werk; wat is hier nog veel te doen. Voor honderdduizen den mensen is in Oost-Brabant en Lim burg nog plaats om te leven, plaats om gelukkig te zijn.' Maar waren de peelwerkers wel zo gelukkig? De streek kon niet dat aantal mensen leveren dat nodig was om dit gigantische werk te klaren. En daarom, aangespoord door de hogere lonen die hier betaald werden, kwamen de 'olie- konten', uit Drente. Zo werden zij genoemd omdat ze bij het bereiden van hun voedsel zoveel olie gebruikten. Uit Westfalen (Duitsland) kwamen de 'poepen'. Geen erenaam. Maar mis schien kent u het versje nog? 'Ik kwam laatst langs een poepen- kraam. Daar zag ik veel poepen staan. Ik zei: Wat doen die poepen hier. Die poepen drinken poepenbier. Die poepen drinken poepenwijn. Wat zullen die poepen vrolijk zijn'. Maar het waren, zoals H. Roland Holst ze noemde, sterke, goed gevoede, ijve rige kerels. De eerste kwamen in 1877 in Deurne aan. Meest boerenzoons. Hun doel was in korte tijd zoveel mogelijk geld verdienen om de pacht van hun boerderij te betalen. Johan Hermans, de directeur van het gemeentelijk veenbedrijf zette de maat schappelijke toestanden op rijm. Het geeft in ieder geval een indruk van de wijze waarop de werkers in de Peel geleefd hebben. 'Daar staat een keet, de muren zijn van zoden. Eén meter hoog, de rest is alles dak. Die wordt hun tot verblijfplaats aangeboden. Daar zijn zij dadelijk op hun gemak. Nu wordt er lustig wat gegeten, van pink of worst of spek, rauw uit de vuist. De ranse! wordt maar op den grond gesmeten, en ieder kruipt in het stro het is verluisd. Men trekt langs het spek of langs de worst, maar op het laatst versmachten zij van dorst. Daar komt den brouwer met zijn bier aansjouwen. Hij brengt vooreerst een halve ton voor elk. Het is afzonderlijk voor hun gebrouwen, en heeft op 't oog veel weg van botermelk'. Zo gingen de tijden voort. De ups en downs volgden elkaar op. Gastarbeiders kwamen en gingen. Zij maakten geschiedenis, schreven een landschap, met hun sporen, met rechte kanalen, cultuurpatronen, van de geor ganiseerde Maatschappijen. Boerenturfwinning Maar in de Peel waren ook stukken waar de individuele turfsteker zijn kans kreeg een eigen, meer gediferentieerd en niet planmatig spoor achter te laten. Dit gebeurde in de Lieselse Peel, ten dele in de Grote Peel onder Asten en Neder- weert en in het bijzonder in het Maria- veen onder Sevenum. Deze gebieden waren minder interessant voor de grote maatschappijen, omdat de veendikten te wisselend waren en te veel zandopduikingen voorkwamen. Het veen was bovendien doorregen met kienhout en de gevreesde vezels van het wollegras. Geen enkel stuk gereedschap was scherp genoeg om de taaie vezels van deze oorspronkelijke hoogveen- plant te doorsnijden. De plaatselijke behoefte aan turf voor de huisbrand was zeer groot. De maat schappijen gingen ertoe over om in deze gebieden jaarlijks turfveldjes uit te zet ten en deze in het voorjaar aan de meest biedende te gunnen. Hierdoor ontston den de grillig gevormde, grote en kleine, diepe en ondiepe, complexen van turf- putten, gescheiden door turfwanden van het oorspronkelijke veen. Van een planmatige vervening zoals bij de grote maatschappijen was geen sprake. Varia tie in tijd en ruimte is hier het kenmerk dat eigen is aan natuurlijke toestanden. Dankzij deze grilligheid, de kleinscha ligheid, de variatie, het overal anders zijn, kon de natuur hier weer terugslaan en de krachten bundelen, naar een sta biliteit in de waterhuishouding. Door de kleinschaligheid van de putten waren de schommelingen in waterstand in de put ten gering. Dit leidde weer tot hoog veenvorming, de regeneratie van hoog veen. De successie van het regeneratie- patroon van deze vegetaties is dankzij de grote tijdsruimte zeer verscheiden. Zo werkte de laatste grote groep primi tieve vormgevers aan een landschap, dat nu nog in hoge mate kenmerkend is voor het oorspronkelijke natuurlijke landschap. Dit volstrekt in tegenstelling tot de hui dige ontveningsmethoden, waarbij slechts enkele vormgevers, met machi nes, massaal, vlak met rechte lijnen en overal hetzelfde de toekomst van dit zo zeldzame landschap bepalen. Een land schap met weinig geest, meer een land schap met een nachtmerrie. Th. Janssen Lit. De geschiedenis der dorpen en heerlijk heden van Deurne, Liessel en Vlierden, H.N. Ouwerling. De Peel: Bedenkingen over denzelven, 1841, P.E. De La Court. Archief Maatschappij Helenaveen. Met toestemming van de redactie van de kwartaaluitgave van de Stichting "Het Limburgs Landschap" overgenomen uit het juninummer 1978. Het "Limburgs Landschap" U weet wel de Stichting die zo enorm veel doet om het vele mooie natuurschoon dat onze provincie bezit voor de toekomst en onze samenleving te behouden! U kunt donateur worden van deze Stichting. Adres Postbus 696 Venlo. Verloren/gevonden voorwerpen. In de periode april-juli werden de vol gende voorwerpen verloren: een bos sleutels (huis); een ring met autosleutels; twee portemonnaies met inhoud; twee jongenshorloges; twee da meshorloges; een herenhorloge. Mogelijk heeft de eerlijke vinder ze ver geten en nog in de jaszak zitten. Gevonden werden: twee portemonnaies met inhoud; een knipbeurs met inhoud; een bankbiljet; bruine schooltas; een trouwring met inscriptie. Ook staan er nog wat fietsen op hun eigenaar te wachten. Voor deze zaken kan men op het politiebureau terecht op donderdagavond van 19-21 uur en za terdag a.s. van 14-16 uur. T.a.v. het vinden van voorwerpen of aantreffen van fietsen wil ik nog het volgende zeggen. Herhaaldelijk worden in het weekbericht advertenties aange troffen, dat men goederen heeft gevon den of een fiets heeft aangetroffen. Dat is lovenswaardig. Er zit echter een grote maar aan. Niet ieder huisgezin in Meijel ontvangt het weekbericht. De verliezer, die aangifte heeft gedaan van vermis sing zal die advertentie niet lezen. An derzijds vraagt de verliezer naar zijn zaak. De vinder leest toevallig niet het weekbericht. Daarom verzoek ik elk een, die iets verloren en gevonden heeft dit te mel den bij de politie, zodat de zaken terecht gebracht kunnen worden. (Men is bovendien verplicht binnen 24 uur aangifte te doen van het vinden ener zaak. A.P.V.) De Postcommandant. Als we zo, na dagen, nee na weken, van regen en nog eens regen moeten begin nen om enkele regels over ons zoveelste "KRONENBERGSE PAROCHIE- FEEST" te gaan schrijven, dan reali seren we ons pas goed, meer dan an ders, welke grote risico's er feitelijk ieder jaar weer opnieuw genomen (moe ten) worden. Maar het zal ook iedereen duidelijk zijn, als wij jaarlijkse parochiefeesten willen handhaven, en dat is bittere noodzaak voor de instandhouding van onze Kronenbergse verenigingen, dan zullen we die risico's moeten blijven ne men omdat het simpelweg niet anders kan. De lange, drukke, veel vrije tijd vergen de voorbereiding is pas dan geslaagd als we het programma weer voor een jaar "rond hebben". Bij deze voorbereiding worden we steeds weer dankbaar ge stemd door de verkregen steun en mede werking en vooral door de spontaniteit waarmee deze gegeven worden, ieder jaar opnieuw. Onze verdere zorg is nu natuurlijk om het grootse, peperdure, programma goed verzorgd aan U gepresenteerd te krijgen; en als U dan komt, doen wij de rest. Zaterdag 29 juli: F.C. V.V.V. - M.V.V. 19.99 uur 2 Ere-divisieclubs, 't zal er spannen. Zondag 30 juli: Rondvluchten per heli copter, mini-motorclub demonstratie, modelvliegen enz. Om ongeveer kwart over vijf het grootste stuntnummer van het jaar: Wingcommander K. Wallis uit Engeland met zijn zelfgebouwde Auto gyro! Zondag 6 augustus: "Van sikkel tot combine" demonstratie van oude en nieuwe oogsttechnieken. De hele zon dag door allerhande festiviteiten. Ondanks dat velen van u vakdntie hebben, hopen we dat u niet zult ver geten te bellen als u nog bruikbare spullen heeft. U kunt zoals gewoonlijk bellen bij H. Ghielen, tel. 1567. Misschien kunt u zich nog wel herin neren dat een groot gedeelte van de opbrengst bestemd is voor de Meijelse missionarissen. Een reden te meer om de Jongerenkerk uw volledige steun en medewerking te geven. Bij voorbaat hartelijk dank. De jongerenkerk MIDDENSTANDSCURSUS EN VESTIGINGSWET Veranderingen, veroorzaakt door de Vestigingswet Detailhandel maakten het noodzakelijk, dat de Centrales voor Middenstandsonderwijs zich gingen be zinnen over de toekomst van het mid denstandsonderwijs, in het bijzonder over de toekomst van de middenstands cursussen. "Ofschoon al enkele jaren, telkens op nieuw, het gerucht gaat, dat de midden standscursus op zal houden te bestaan, zal de cursus nog jaren zijn nut kunnen bewijzen. De toekomstige cursisten zullen graag weten waar ze aan toe zijn voor ze zich voor een nieuw cursusjaar laten in schrijven. Zoals ook reeds uit andere publikaties is gebleken kan iemand die-zich in de de tailhandel wil vestigen, aan de vesti gingseisen tot 1 augustus 1980 voldoen, door het overleggen van een aangewe zen vakbekwaamheidsdiploma het middenstandsdiploma. Mocht men per 1 aug. 1980 niet over beide diploma's beschikken dan dient men te gaan vol doen aan de vereisten van de V.W.D., te weten men dient te behalen het diploma van een daartoe door het mini sterie van economische zaken aangewe zen geïntegreerde opleiding." Bovenstaande aanhaling is ontnomen aan een schrijven van de Stichting Katholieke Middenstandsopleiding aan de middenstandscursussen. De geïntegreerde opleidingen zullen in principe hun opleiding kunnen verdelen in 3 fasen. Fase I geeft een opleiding voor de eco nomische administratieve basiskennis. Aan het einde van de eerste fase kan men examen doen voor het Basisdiplo ma (Begodet). Fase II leidt op voor het vakbrevet (warenkennis, vakkennis e.d.). Wil men liever eerst fase II doen en daarna I, dan is dit eventueel mogelijk. Om fase II, waarin de branchegebonden economische en administratieve kennis aan de orde komen te kunnen voltooien zal de cursist in het bezit moeten zijn van het Begodet- of basisdiploma en het vakbrevet. Met de afsluiting van fase III kan het vestigingsdiploma verworven worden. Dit betekent voor de middenstandscur sus dat ze na augustus ,1980 niet meer rechtstreeks opleidt voor degenen die een opleiding voor de detailhandel wil len volgen, de mogelijkheid om via de middenstandscursus het Begodet of Ba sisdiploma te behalen. Het lesprogram ma van de cursus werd zodanig gewij zigd en aangevuld, dat op het einde van het eerste cursusjaar het basisdiploma gehaald kan worden. De cursus Verkoopbevordering, - lan delijk georganiseerd - werd, ook door de leraren van de middenstandscursus- Helden in Utrecht afgesloten met het in ontvangst nemen van het getuigschrift. Daardoor is het voor de toekomst mo gelijk ook via de middenstandscursus het Begodet of Basisdiploma te behalen. Voor meerdere inlichtingen: Midden standscursus Helden, telefoon 04760-2468. REGERING OVERWEEGT HERSCHOLINGSPLICHT De regering overweegt een plicht tot herscholing in te stellen voor werklozen die niet aan passende arbeid kunnen ko men. Minister Albeda van Sociale Za ken heeft dat plan onlangs voor de radio onthuld, maar zich overigens nog al vaag uitgedrukt. De verplichte her scholing zou één van de maatregelen zijn in het kader van het nieuwe arbeids marktbeleid, dat onderdeel uitmaakt van Bestek 81, het bezuinigingsplan van het kabinet. De regering wil vijfhonderd miljoen gulden besteden aan maatre gelen die er toe moeten leiden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, dan thans het geval wordt geacht. Zij denkt daarbij, aldus minister Albeda, behalve aan verplichte herscholing, aan scherpere controle op misbruik van sociale verzekeringen, herverdeling van werk door bijvoor beeld vervroegde pensionering, deelar beid, duo-banen en een striktere toepas sing van met name de Wet Arbeids Ongeschiktheid (WAO). Ten gevolge van het overschot aan arbeidskrachten hebben de bedrijfsverenigingen teveel mensen te lichtvaardig aan een WAO- uitkering geholpen, zo meent de minis ter. Die oneigenlijke werkloosheid wil de regering nu gaan beperken door de bedrijven op enigerlei wijze te pressen tot het in dienst nemen van gehandicap ten die nu in de WAO zitten, maar eigenlijk nog best zouden kunnen wer ken. Het gaat dus om een striktere toe passing van de wet, niet om aantasting van sociale rechten. In verband met de hiervoor genoemde plannen van de regering zij herinnerd aan de opvatting van de Federatie Bouw- en Houtbonden FNV die een dis cussie over een verplichte scholing voor werkloze bouwvakkers niet bij voorbaat uit de weg wil gaan, zo meldde enige dagen geleden het dagblad "Trouw", waaraan dit bericht is ontleend, maar dan moet er - aldus de federatie - in ieder geval uitzicht op werk worden geboden. De heer B. Buys zei dit on langs op de jaarvergadering van de federatie. Een voorwaarde voor een zekere scholings- en herscholingsver plichting van werklozen of van WAO- ers, aldus de heer Buys, is dat er daar voor dan ook voldoende faciliteiten tot stand komen en dat die scholing ook garantie inhoudt voor een herintreden van de werknemers in het arbeids proces. Volgens hem snijdt het mes dan naar twee kanten: openstaande plaatsen in de bedrijven worden opgevuld en de kosten van de sociale werknemersver zekeringen worden beperkt. Eerder had de heer Buys geconstateerd dat het per centage werklozen in de bouw niet lager is dan elders, ondanks het tekort aan bouwvakkers. Dat komt doordat er vooral vraag is naar bepaalde vaklieden (timmerlieden en metselaars) en door de geografische verschillen: meer dan de helft van de vraag is in de Randstad en in Zeeland geconcentreerd, terwijl de werkloosheid zich met name voordoet in Groningen, Limburg en Brabant. Volgens de heer Buys beschouwen de werkgevers uitbreiding van de vakken nis binnen het eigen bedrijf nog teveel als een kostenfactor. Ze scheppen te weinig ruimte voor her- en bijscholing en zij zijn ook te weinig bereid om bouwvakkers die al wat langer werkloos zijn in dienst te nemen en tevens oplei dingsmogelijkheden te bieden, ondanks de forse financiële tegemoetkomingen van overheid en bedrijfstakorganen. Dit onder het motto dat de bereidheid daar toe bij werklozen toch niet aanwezig zou zijn. De heer Buys bepleitte een ar chief beleid om uittredingen te voor komen en her-intrede te bevorderen. Dat houdt in dat de werkomstandighe den moeten worden verbeterd. Volgens de heer Buys staat de bouw niet voor niets bovenaan als het gaat om het ziekteverzuim, het aantal WAO-ers, het aantal bedrijfsongevallen en het aantal uittredingen. "Reclame-achtige wer vingsacties" zullen weinig helpen, zei hij. KINDERVAKANTIEWERK Hallo meisjes en jongens. De kampen van het kindervakantiewerk zijn alweer voorbij. Gelukkig hebben we redelijk en soms zelfs zeer mooi zomerweer gehad. Dit heeft er onge twijfeld toe bijgedragen dat deze kam pen bijzonder goed geslaagd zijn. Als er kinderen zijn die nog spullen kwijt zijn of andersmans spullen gevon den hebben, dan kunnen jullie hiervoor terecht bij A. v.d. Weerden, Kerkveld 24. Tot slot wil het K.V.W. iedereen, maar dan ook iedereen, die heeft meegewerkt tot het welslagen van deze kampen, heel hartelijk bedanken. Graag willen wij volgend jaar weer op u rekenen. BEJAARDEN VERENIGING Attentie!!!!!!! Voor diegenen, die zich hebben opgege ven voor ons jaarlijks uitstapje op 2 augustus het volgende bericht' Bus I zal circa half negen bij Verschae- ren Roggelsedijk zijn, verdere stop plaatsen bij Peeten, Schroën en dan naar het Alexanderplein. Bus II vertrekt om 8.25 uur vanaf het Alexanderplein naar Heldensedijk, Vieruitersten, Hof, Molenstraat, Tram baan, Alexanderplein. Bus III is om 8.30 uur bij het bejaar denhuis. De andere leden worden verzocht, om kwart voor negen op het Alexanderplein aanwezig te zijn, zodat wij om negen uur kunnen vertrekken. Diegenen, die zich wel hebben opgegeven doch door ziekte of andere omstandigheden niet mee kunnen worden beleefd verzocht hiervan bericht te geven aan een van de bestuursleden. Wij hopen op Uw aller medewerking zodat wij niet op ons schema achter raken, en wij wensen U een fijne dag. BUURTVERENIGING "DEPEELBAAN" A.s. vrijdag vertrekt de Peelkar om 10 uur bij de manege. We gaan in de richting van de "Groote Peel". Als er bij de leden van onze buurtvereniging nog kinderen op vakantie zijn dan kunnen deze alsnog meedoen. Eten en drinken hoeft niet te worden meegeno men.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 2