Weekbericht voor Meijei wetens WAAR Dig PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS 9 juli 1978 Veertiende zondag door het jaar. Missaal voor zon- en feestdagen blz. 455 a. Lezingen: Zacharias 9, 9-10; Romeinen 8, 9-13; evangelie van Matteüs II, 25-30. Zaterdag 19.00 Mnd. Piet Ottenheijm Wkd. Sjef Heijnen Zondag 8.00 Voor de parochie 10.00 Hoogmis wkd. Johanna Broekmans-Thijssen 11.30 Voor de overledenen Maandag 19.00 Theodorus Hoebergen Albertus van Bussel(buurver. de Beemd) Dinsdag 19.00 Geen H. Mis Woensdag 19.00 Gest. jrd. Gerardus Heeskens - Dorothea Knapen Donderdag 19.00 le jrd. Leo Cuijpers Henk Janssen Vrijdag 14.00 Plechtig huwelijk bruidspaar Smolenaars-Bouten (H) 15.00 Plechtig huwelijk bruidspaar Stijnen-Basten. Vijftiende zondag door het jaar. Missaal voor zon- en feestdagen blz. 461a. Lezingen: Jesaja 55, 10-11; Romeinen 8, 18-23; Matteüs 13, 1-23. Zaterdag 19.00 jrd. Johannes van Rijt - Elisabeth Reinders mnd. Maria Thijssen-Vestjens mnd. Sjef Heijnen Zondag 8.00 voor de parochie 10.00 mnd. Johanna Broekmans-Thijssen jrd. Gertrudis Mestrom-Beckers jrd. Johannes Coolen-Wilhelmina Venner 11.30 mnd. Piet Snijders Maandag 19.00 Gest. jrd. Michiel Op den Drink-Catharina Strijbos Gest. jrd. Petrus en Henrica Verstappen Dinsdag 19.00 le jrd. Johanna Houtappels-Peeten Woensdag 19.00 Gest. jrd. Antoon Kessels-Johanna Schijven Gest. jrd. Petronella Kessels Mnd. Huub Vissers Donderdag 19.00 Gest. jrd. Gerardus Hendriks-Christina Sijben Gedoopt Janneke Boumans De Meulencamp 21; Marcel Nijssen, Berkenheg 6; Erik Verheijen, Hagelkruisweg 30; Monique Snijders, Donkerpeelkensweg 3; Rob van den Eijnden, het Eensel 11; Mieke van Pol, Schoolstraat 13. Kerkbijdrage De opbrengst van de Kerkbijdrage in de maand juni bedroeg 2.506,57. Dit brengt het totaal van het eerste halfjaar van '78 op 26.901.33. (In het eerste half jaar van 1977 bedroeg dit 29.032,001! Een achterstand van ruim 2.000,00.) KUNT U DE KERK MISSEN...??? DE KERK KAN UW STEUN NIET MISSEN!!! Subsidie kerkherstel Het is nu vrijwel zeker dat wij in 1978 géén subsidie zullen krijgen voor de herstelwerkzaamheden aan onze kerk. Zeker, een tegenvaller! Maar we blijven hopen, misschien lukt 't het volgend jaar. Vakantie-tijd Wij wensen U een -in alle opzichten- goede vakantie toe. Het kerkbestuur Jeugdactiviteiten JONG NEDERLAND Oude Ambachten. Zaterdag en zondag doen we met onze leden weer mee aan de Oude Ambach ten, we spelen daar spelletjes en zingen er liedjes uit Grootmoeders tijd. Die kinderen die zich hiervoor opgegeven hebben, willen d.c od beide dagen om 2 uur bij Joke Bruijnen zijn, dan ver trekken we van daaruit samen naar het terrein. De entree is voor jullie vrij en jullie krijgen ook enkele consumptie bonnetjes. Er wordt een keer om half drie en een keer om half zes opgetreden. Tussendoor ben je vrij en kun je rustig rondkijken. Welke kleren je aan moet trekken, weet je wel, de meisjes een donkere knierok met een donker bloesje of T-shirt en ook donkere kousen, de jongens een afgeknipte broek tot aan de knie en voor onder he' kieltje een shirt en ook donkere kousen. Als je hebt trek dan klompen aan en anders donke re schoenen. Veel plezier. Sport en spel H.S.V. DE NOORDERVAART Uitslagen aspiranten en junioren gevist 1 juli op de Noordervaart. Asp. le M. Verberne 170 cm; 2e J. Martens 17 cm. 3e J. Bukkems 15 cm. Jun. le C. v. Goor 114 cm.; 2e J. Schol ten 16 cm.; 3e R. Kesselmans 16 cm. (N.L.) Uitslagen senioren gevist 2 juli op de karpervijver om de Klein-Zieverink wis selbeker: le H. Verberne 1805 gr. Wed strijdleider J. Trines overhandigde de mooie extra gepoetste beker door W. Snijders aan H. Verberne, die er trots mee huiswaarts keerden; 2e J. Geurts 885 gr.; 3e M. Teeuwen 700 gr.. 4e J. Nijssen sr. 635 gr.; 5e J. v. Dijk 600 gr.; 6e W. Meulendijks 405 gr.; 7e M. San ders 395 gr.; 8e P. Puts 385 gr.; 9e A. Roost 370 gr.; 10e J. Nijssen jr. 255 gr. W. Hoebergen had het warm gekregen, door anderhalf uur gespannen het net half vol te vissen, hij besloot toen maar een duik te nemen, er werd geprotes teerd door de andere vissers dat er niet zwaar gevoerd mocht worden, en het zwemmen in de vijver verboden is. Wil lem nam dat sportief op en ging huis waarts om zich droge kleren aan te trekken, en kwam toen weer terug. Zaterdag 8 juli puntenwedstrijd voor asp. en jun. op de voornvijver, aanvang 8.30 uur. Zondag 9 juli F. Kupers wisselbeker op de Noordervaart, aanvang 8.00 uur. De wedstrijdcommissie maakt bekend dat langs de vijvers de rotte paaltjes weg dienen gehaald te worden, om onge lukken te voorkomen. W.H. L.T.C. MEIJEL Aspiranten en junioren opgelet! In de kantine hangt een ladder die gemaakt is door Laur. Kirkels in sa menwerking met enkele junioren. Bovenaan de ladder staan de junioren, onderaan de aspiranten. De namen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. Het ligt in de bedoeling van de jeugd commissie d.m.v. deze ladder de sterkte van onze aspiranten c.q. junioren te kunnen aflezen. Hoe werkt deze ladder? Iedere speler, ongeacht waar hij staat, moet de speler (speelster) die direkt boven hem staat uitdagen. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets of in onderling overleg, op tijd. In de kantine hang 'n uitgebreider regle ment. We wensen jullie verder veel tennisplezier bij goed weer! De jeugdcommissie GEVLEUGELDE VRIENDEN Uitslag wedvlucht Hannut jonge duiven 2 juli 1978 543 duiven los 8.00 uur. J. Spetgens 1-8-14-64-85-86-87-123; M. Vissenberg 2-3-4-6-13-26-41-48-92-94- 106; S. Janssen 5-25-38-42-46-58-59-83 -84-103-104; L. Verbugt 7-28-35-55-75- 116-117-134-135; G. Sonnemans 9-30- 34-60; H. Gorts 10-45-49-50-65-66-68- 81-107-114-122; P. van Bree 11; H. Verstappen 12-21-62-91; A. Kuijpers Zn 15-40-57-88-105-130; G. Venner Zn 16-119-120-121-131; M. Janssen 17- 63-82-98-112-128-132-136; Comb. v. Bree/Gorts 18-101-102-125; J. Brug- genwirth 19-27-37-43; P. Smits 20-51- 67-79-93-127-129; J. Sillekens 22-24-29- 71; R. Knoops 23-36-54-76-89-115; S. Basten 31-32-33-52-56-61-70-73-96; G. Nijssen 39-72-95-97-99-100-126; W. Sil lekens 44-74; W. Sonnemans 47-80-108 -109-110-111-113; J. Janssen 53-69-90- 118; J. Verstappen 77-78-133; Comb. Adriaans-Leijsten 124. Uitslag wedvlucht Bourges 1 juli 1978, 42 duiven los, 6.30 n.w. wind. L. Verbugt 1; P. Smits 2-3-11; H. v.d. Burgt 4-5; J. Bruggenwirth 6-7-8-9-10. SCHUTTERIJ ST. NICOLAAS Wat er in de dagbladen was voorspeld is werkelijkheid geworden. In Schaesberg op het O.L.S. was een compleet mod derbad, geheel gevuld met ellende en vuiligheid die er omheen hing. De uni formen en materiaal, alles zag er hope loos uit. Dit zal toch de nodige moeite kosten om weer in orde te brengen, wat natuurlijk weer ten koste gaat van de vereniging. De optocht heeft doorgang gevonden, met een gedeelte van de marswedstrijden. Uitslagen hiervan zijn nog niet bekend. Het schieten is afgelast. Onze schutters waren erg gemotiveerd, maar hebben hun kunnen niet mogen tonen. Zater dagmiddag vindt de doorgang van de wedstrijden van het schuttersfeest. De schutters en reserves dienen zaterdag middag om half een te verzamelen om te vertrekken naar Schaesberg; om twee uur beginnen de schietwedstrijden. De supporters dienen dan ook uiterlijk te vertrekken en wel van hetzelfde vertrek punt. Hopelijk heeft de afgelasting van het schieten geen nadelige gevolgen op de schutters en dat succes hun niet in de weg staat. Veel succes heren schutters en hou je taai. Het vertrek is aan het schutterslokaal. De drietalwedstrijden die op deze dag gehouden zouden wor den kunnen natuurlijk niet doorgaan. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk een andere datum bepalen. Het bestuur SCHUTTERIJ ST. WILLIBRORDUS O.L.S. in Schaesberg volledig in het water gevallen. Kon ternauwernood de optocht afge werkt worden, de overige wedstrijden moesten zonder meer afgelast worden. Koning en koninginnen werden door Pluvius vernederd, generaals gedegra deerd, voor de marketensters werd een rol weggelegd in Hans en Grietje, de bielemannen waanden zich in het moe ras, de schutters leken een stelletje rijst- planters, de blubber tot aan de knieën. Het geheel gaf een troosteloze aanblik en de verlossing kwam toen de speaker meedeelde dat het hele festijn was af gelast. Drijfnat werd huiswaarts ge gaan, op dat moment een ervaring rijker en illusie armer. Toch hebben de schutters en het korps in de stromende regen tijdens de op tocht zich zeer moedig verzet, dit is op de eerste plaats een compliment waard. Daarom zullen de uitslagen van de op tocht voor zover die bekend zijn U niet teleurstellen: Mooiste geheel fantasie- kleding le prijs, Beste houding 2e prijs, Défilé 7e prijs en mooiste kleding in fantasie 2e prijs. Dus toch nog een pleister op de wonde en onze gelukwensen met deze mooie resultaten. Zaterdag om 14.00 uur zullen de wed strijden hervat worden in Schaesberg. De wijze waarop dit gaat gebeuren was bij het inzenden van deze kopij nog niet bekend, maar vrijdagavond zullen tij dens de repetitie voor eenieder de mede delingen hieromtrent in het clublokaal aanwezig zijn. Zondag 9 juli een zware kluif voor het korps. Deelname aan het W.M.C. in Kerkrade. Een concours dat op alle punten streng gejureerd zal worden blij kens de reeds bekende uitslagen. Toch gaan we weer vol goede moed voor de 2e maal naar Kerkrade. Ook nu zijn wij er van overtuigd dal het korps zal brengen wat in haar vermogen ligt. Daarom leden van het korps kunnen wij jullie nu alleen maar veel sukses toe wensen. De joker behoeft niet ingezet te worden, neem aan dit concours deel zoals ook jullie inzet was op de repeti ties de laatste weken. Voordat iedereen goed en wel wakker is moet opgetreden worden. De bus is om 8.30 uur bij het clublokaal en vertrekt om 8.45 uur. Om 10.20 uur dienen wij ons te melden in Kerkrade waarna om 11.20 het optreden. Gewoontegetrouw wordt dit schema stipt opgevolgd en daarom ons verzoek vooral tijdig bij het clublokaal aanwezig te zijn. Vermoede lijk zullen wij weer om 16.00 uur terug zijn in Meijei. Het bestuur B.C. DE PEEL De onderlinge competitie is zeer span nend geëindigd met een klinkende over winning van Wim Meulendijks op Chris v.d. Weerden; zij streden met een gelijk aantal punten om de kampioenstitel. In dit enerverende spel kwam Wim met enige carambols voor Chris. Voor de derde plaats eindigden respectievelijk Joep Vissers, Gerard v. Eijk en Gerrit Nijssen, waarvan zich Gerrit de sterkste toonde met gem. 2.88. Gerard werd vierde en Joep vijfde, (eindigden via het gemiddelde). De wedstrijdleiding hier voor hartelijk dank. Onze jaarlijkse feestdineravond vindt plaats a.s. zaterdag 8 juli om 20.00 uur in het klublokaal Geris. Zij die geïnte resseerd zijn in de biljartssport kunnen zich opgeven bij Wim Meulendijks, 't Eensel 8 tel. 1359. Bert Kessels Pater Willemsplantsoen 26. Chris v.d. Weer den, Donk 60 tel. 1615 en Jan Geris, Jan Truijenstraat 21, tel. 1237. Het bestuur HANDBALNIEUWS Kamp jeugdleden Morgen is het zover. Dan gaan we naar Roggel! Vergeet niks, de gezelschaps spelen ook niet. Ben om half negen bij de kerk. Vanavond om 8 uur is je kans om de spullen bij de handbalkantine te bren gen. Vergeet het niet! ABO-cursus Van onze vereniging slaagden de vol gende leden voor de ABO-cursus: Bea Peeters, Carien Snijders, Petra Smits, Ans Thijssen, Sjaak Rongen, Marleen Meissen, Wies Thijssen en Mariet Thijs sen. Van harte proficiat en veel succes! AD LEENDERS CLUBKAMPIOEN B.C. DE KETELBINK Ook dit jaar moest i.v.m. het grote aantal deelnemers weer in 2 poules ge speeld worden, ingedeeld naar gemid delden. In poule 1 was het al snel duidelijk dat degenen met de hoogste gemiddelden op de eerste plaats zouden eindigen. Het was Ad Leenders die zonder een punt te verspelen le werd gevolgd door Geer Philips. In poule 2 was het een stuk spannender. Tot de laatste wedstrijdavond waren er nog 3 kanshebbers te weten Lin Berben, Henk Verschaeren en Frits Smedts. Uit eindelijk pakte Lins Berben de le en Henk de 2e plaats zondat de finales gingen tussen A. Leenders en L. Berben om de le en 2e plaats en G. Philips en H. Verschaeren om de 3e en 4e plaats. Na 2 uiterst spannende partijen ging Ad Leenders met de hoogste eer strijken, resp. gevolgd door L. Berben, G. Phi lips en H. Verschaeren. Een waardig kampioen dus na een, ondanks de verbouwing van Hotel Ke tels, toch zeer gezellige competitie. V.C. PEELPUSH Medewerking Oude Ambachten Festi val. De leden die zich hier voor hebben opgegeven en eventueel verdere leden die hieraan willen meewerken worden verwacht de volgende aanvangstijden in acht te nemen. 'n Vriendelijk verzoek om U hieraan te houden. Voor diegenen die zich opgegeven heb ben om zaterdags te helpen, luidt het tijdstip van aanwezig zijn om 13.00 uur op het Alexanderplein. En zondag is de aanvang van de werkzaamheden 12.00 uur. Tot ziens. VOLLEYBALCLUB "V.C. PEELPUSH" Mini's en pupillen opgelet! Als het goed is, heeft ieder van jullie een formulier met opgavestrook ontvangen voor de uitwisseling in Meijei op 18 en 19 augustus aanstaande met Horst- America. Als je nog geen formulier hebt ont vangen bel dan even W. Simons, In het Neervelt 8 tel. 2011, of kom een for mulier halen. Degene die het opgavestrookje nog niet ingeleverd heeft, kan dit alsnog doen vóór zaterdag 8 juli a.s. De kulturele Kommissie B.C. DE MOP Uitslag onderlinge competitie. Veertien weken werd er in twee poules strijd geleverd, met als inzet het per soonlijk kampioenschap 1978. De winnaars van de twee poules zouden elkaar in de finale ontmoeten. In poule B werd dat de kersverse penningmeester Piet Basten. Met overtuiging had hij zijn tegenspelers van de overwinning afgehouden. Voorzitter Jac. Verschae ren kwam als winnaar in poule A uit de bus. Ook hier was sprake van een duidelijke overwinning. Op 22 juni werd de finale gespeeld. Het publiek was niet voor niets gekomen; het werd een mooie en spannende wed strijd. Piet Basten bouwde in 't begin een licht voordeel op, maar daarna ging het weer gelijk op. Halverwege de partij nam Jac. Verschaeren echter het heft in handen. Dankzij enkele mooie series liep hij royaal uit en won tenslotte met bijna 3 gemiddeld. Na een toepasselijk woordje reikte de secretaris Ad Ewalts de prijzen uit. Jac. Verschaeren ontving de beker voor de eerste prijs en de wisselbeker voor Piet Basten was de beker voor de tweede prijs en de Wim Klein-Zieverink-wissel- beker. Dan was er nog de sportiviteits- prijs voor Piet Vervoort en de poedel prijs voor Jo van der Weerden. Alle prijswinnaars: proficiat. Het bestuur T.W.C. "DEVÉLO" Marathon: dat de kat toch welooit goed gevoerd moet worden, is zaterdag weer eens bewezen. Tourdirekteur Felix Simons had er vrij dagavond laat nog een extra aandacht aan besteed, en dit met het bekende resultaat. Zodoende vertrokken zaterdagmorgen tussen 7 en 9 uur 100 deelnemers in groepjes van 15 renners, vanaf "De Ruif" richting Eijsden, vergezelt door een bezem wagen. In Eysden vond de eerste "Ravitaille ring" plaats en sommige renners moes ten nog snel even behandeld worden door de masseurs. De afstand van Eysden via de Mergel landroute naar Simpelveld bleek voor enkele toch niet mee te vallen, want enkelen van hen hadden 't al eens don ker zien worden, maar na Simpelveld kwam weer de vertrouwde vlakke weg, waarop 't toch iets gemakkelijker fiet sen is, en de meesten zich vrij snel her stelden. Bij aankomst in "de Ruif" werd in elke groep de oudste deelnemer in de bloemen gezet voor de geleverde prestatie, trouwens 200 km is ook niet niks. Verder dank aan chauffeur en mecanicien in de bezemwagen, die ge lukkig weinig werk hadden, dankzij de goede weersomstandigheden. Toeristen kampioenschap: a.s. zondag 9 juli organiseert T.W.C. "Oranje" uit Horst de jaarlijkse kampioenschappen; wil iedereen die hier aan mee wil doen zich vanavond opgeven bij G. Hen driks. Dit zijn de individuele kampioenschap pen. G.H.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 7