Verenigingen en rechtsbevoegdheid Bejaardenwoningen in het Molenhaagveld? Vrachtwagens naar buiten Jeugdactiviteiten Denk aan discotheek "De Donk" elke zondag van 18.00 tot 22.00 uur DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1977 33e jaargang no. 39 WEEKBERICHT VEER MEUEL Uitgave van Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J. M. Pluijm, Jan Truijenstr. 2b, Postbus 1, Telefoon (04766) 1666, Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, Post bus 14, Asten, Giro 1025299 „Weekbe richt voor Meijel", Asten. Abonnement 24,per jaar. Port betaald Meijel In 1976 is ingevoerd Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn 'n aantal bepalingen en voorschriften opgenoemd die voor "Verenigingen" van (groot) belang kunnen zijn. Minstens zijn deze zo belangrijk dat besturen van verenigingen en organisaties daar kennis van dienen te nemen, (mogelijk al genomen hebben). De koninklijke Notariële Broederschap is van mening dat nog onvoldoende aandacht aan deze materie is besteed. Daarom de opname van het ons toegezonden artikel. Uw redactie wil U er wel op wijzen dat het niet voor elke vereniging of organisatie strikt noodzakelijk is om zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De nogal hoge kosten - 50,- per jaar - zijn de moeite waard om U hieromtrent eerst goed te laten voorlichten. redactie Verenigingen lopen risico hun rechtsbe voegdheid te verliezen. Weinig verenigingen hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun statuten in een notariële akte te laten vastleggen. Toch heeft dat vastleg gen van de statuten in een notariële akte een aantal voordelen. In andere geval len, met name voor de verenigingen met koninklijk goedgekeurde statuten, is het vaak een noodzaak. Dit alles houdt verband met het vorig jaar ingevoerde Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In het oude recht werd onderscheid gemaakt tussen verenigingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. In het nieuwe recht hebben alle verenigingen rechtspersoonlijkheid, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen verenigin gen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbe voegdheid. Op dit moment hebben volledige rechts bevoegdheid: verenigingen met in een notariële akte opgenomen statuten; verenigingen die koninklijk zijn goedkeurd; verenigingen die vóór 1855 zijn op gericht. De verenigingen van de eerste groep blijven ook in de toekomst volledig rechtsbevoegd. Dat geldt eveneens voor koninklijk goedgekeurde verenigingen. Maar als zij hun statuten willen wij zigen, dan zal dat bij notariële akte moeten gebeuren. De verenigingen van vóór 1855 hebben tot 26 juli 1979 de tijd hun statuten in een notariële akte te laten opnemen. Doen zij dit niet, dan verliezen zij hun volledige rechtsbevoegdheid. Het na deel hiervan is, dat verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid geen on roerend goed kunnen kopen of verko pen en evenmin erfgenaam kunnen zijn. Daarnaast bepaalt de wet voor de ver enigingen met volledige rechtsbevoegd heid, dat om onroerend goed te kunnen kopen, verkopen of bezwaren (bijvoor beeld met hypotheek) de statuten daar toe bepalingen moeten bevatten. Voor verenigingen die onroerend goed bezit ten of willen aankopen is liet elus zaak hun statuten aan de nieuwe wettelijke bepalingen aan te passen. Ook voor verenigingen die financiële garanties ge ven (bijvoorbeeld ten gunste van hun personeelsleden) is een dergelijke aan passing noodzakelijk. Als een vereniging volledige rechtsbe voegdheid bezit, kan zij binnen haar verenigingdoel alle handelingen verrich ten, die ter bereiking van dit doel nodig zijn of daarmee samenhangen. Vereni gingen zonder volledige rechtsbevoegd heid, dat wil dus zeggen alle overige verenigingen, kunnen geen onroerende goederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. Bovendien zijn degenen, die de vereniging door een rechtshandeling verbinden, naast de vereniging hoofde lijk aansprakelijk. Volledig rechtsbevoegde verenigingen dienen ingeschreven te worden in het Verenigingsregister, dat wordt bijge houden door de Kamers van Koophan del. (De kosten hieraan verbonden be dragen 50,- per jaar, red.). Gebeurt deze inschrijving niet, dan zijn de be- stuurderen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die de vereni ging is aangegaan. Zou bijvoorbeeld een vereniging, die niet is ingeschreven in het Verenigingenregister, een kan toormachine bestellen en zou deze door de vereniging niet betaald kunnen wor den wegens gebrek aan geld, dan heeft de verkoper de mogelijkheid van ieder van de bestuurders persoonlijk betaling van zijn rekening te eisen. Welke verenigingen moeten nu iets on dernemen? Verenigingen die hun statuten al in een notariële akte hebben laten opnemen, moeten bekijken of daarin de genoemde bevoegdheden ten aanzien van onroe rend goed en financiële garanties zijn opgenomen. Datzelfde dienen konink lijk goedgekeurde verenigingen te doen. Verenigingen van vóór 1855 moeten hun statuten in een notariële akte laten opnemen en daarbij uiteraard ook let ten of de bevoegdheden met betrekking tot onroerend goed en financiële garan ties in de statuten zijn vermeld. Gebeurt dit niet vóór 26 juli 1979, dan verliezen de eerste twee soorten vereni gingen hun bevoegdheid om over onroe rende goederen te beschikken en om fi nanciële garanties te geven. Voor vere nigingen van vóór 1855 geldt de straf, dat hun volledige rechtsbevoegdheid vervalt als zij op dat tijdstip niet aan de nieuwe wet voldoen. Verder moeten alle verenigingen met volledige rechtsbe voegdheid hun inschrijving in het Vere nigingsregister vóór 26 juli 1979 hebben laten plaatsvinden. Dit op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de genen, die namens de vereniging finan ciële verplichtingen aangaan. Wanneer de statuten in een notariële akte moeten worden vastgelegd of als de statuten moeten worden gewijzigd om aan de nieuwe wettelijke bepalingen te voldoen, is het verstandig eerst contact op te nemen met een notaris. En het is ook van belang daar niet te lang mee te wachten. Want in -veel verenigingen moet een vrij langdurige procedure wor den gevolgd om tot statutenwijziging te kunnen overgaan. Neen, zegt voorzitter Kirkels in de raadsvergadering van 12 sept. 1.1. Dhr. Gielen stelde de vraag: "Waar zijn deze woningen in het Molenhaagveld gesitu eerd? Waar komen ze te liggen?" Inderdaad heeft de gemeente plannen "gehad" zegt burgemeester Kirkels. De verantwoordelijke lieden van Volks huisvesting in Limburg zijn echter de mening toegedaan dat Meijel zo'n por tie voorlopig wel gehad heeft. Dus, daarom nu geen bouwplannen. Waarop wethouder van Dessel opmerkt dat dit niet betekent dat er - bij eventu ele toewijzing in de toekomst - geen ruimte meer voor zal zijn. ....Wordt er wel voldoende aandacht besteed om de ouderwordende mens ontspanningsmogelijkheden te geven? Dhr. loosten merkte bij deze vraag stelling op, dat er nogal wat biljart liefhebbers buiten Meijel moeten, willen zij aan hun "trekken" kunnen komen! "en d'r zijn zoveel biljards in ons Meijel", zegt de voorzitter. Wethouder van Dessel meende loosten gerust te kunnen stellen. Deze en andere ont spanningsmogelijkheden hebben volle dige aandacht. Plaats en ruimte-zijn reeds bekend. Een en ander is met het bestuur van de Bejaardenorganisatie doorgesproken Fijn zo! MEIJEL EN "OPEN SCHOOL" Dhr. Smolenaars vroeg in de laatste raadsvergadering of Meijel inderdaad is aangewezen om te experimenteren met de nieuwe vorm van onderwijs "Open School". Voorzitter Kirkels beaamde dat er 'n brief van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan ons is waarin de woorden "Meijel" en "aanwijzing" voorkomen. Hierop is echter verder niets meer ver nomen. Smolenaars: "Wie moet hierin het ini tiatief nemen"? Voorzitter: "Minister van Kemenade". Stem uit het volk: "O, die!" WOONFORENSENBELASTING De verordening op de heffing en invor dering van een woonforensenbelasting is door de raad onzer gemeente in zijn vergadering van 12 september 1.1. gewij zigd. Omdat per 1 januari a.s. de Onroerend- goedbelasting in werking treedt is met ingang van dezelfde datum de grondslag waarnaar de woonforensenbelasting wordt geheven vervallen. Als grondslag was n.l. gekozen voor de huurwaarde volgens de Wet op de Per sonele Belasting 1950. De belangrijkste wijziging is dat onder de naam van woonforensenbelasting een direkte belasting geheven wordt, terzake van het hebben van een gemeu bileerde woning, als bedoeld in artikel 275 van de gemeentewet, ter grootte van 110,- per belastingjaar. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen de grootte van de ver schillende woningen en ook niet naar de waarde daarvan. Dhr. Jan Verstappen vroeg zich af of dit nu nog wel reëel is te noemen. In de waarde van de hierbedoelde woningen zijn me nog al geen verschillen, zegt hij. Het varieert van 40 tot 80 duizend gul den. Voorzitter Kirkels zegt dat deze belas ting geheven wordt op de persoon (eige naar of huurder) en niet op de woon gelegenheid. Waarop Verstappen gevat antwoordt: "toch was het 'n belasting op materiële goederen. Personele belasting betrekt wel degelijk meubilair in haar sfeer!" Nou, ja voor het makkelijker uitvoer baar te maken - en ook minder kostbaar - blijft de belasting voor eenieder gelijk. De in Meijel vaak en veelvuldig gesta tioneerde vrachtwagens, al dan niet gekoppeld met aanhangwagens zullen wanneer het daardoor door de gemeente aangekochte terrein beschikbaar komt en m uiuc Is gcinaaki buiten de bebouw de kom geparkeerd dienen te worden. Het betreft hier een terrein van de as faltwegenbouwmaatschappij Kembra te Milheeze. Eertijds in gebruik genomen door 'n asfaltmolen, welke van het terrein ver- wijders is wegens last voor omwonen den. Nu al enige jaren als emplacement voor het kermisbedrijf van dhr. Rouleaux. Het is gelegen langs de Steenkampse- weg, welke via de Weetweg aansluiting heeft met de Roggelsedijk. De raad gaf het college van B W toestemming het terrein dat groot is 1.51.60 HA en voor meer dan de helft verhard, te kopen voor 'n prijs van 4,- per mJ. Dhr. Gielen merkte tijdens de bespre king op dat de verharding nou niet zo geweldig is. Daar zal nog wel een en ander aan moeten gebeuren. En dan de kermiswagens. Deze gaan verdwijnen. De huur is opgezegd. Op het terrein zal in het bestemmingsplan nog een andere aanduiding moeten wor den gegeven. Aldus de voorzitter. En dhr. Janssen: "de heren vari het college denken er toch zeker wel aan, dat op de bijeenkomst met de chauf feurs is afgesproken dat men nog eens samen aan tafel zou gaan zitten om een en ander te regelen. "Natuurlijk, natuurlijk", zegt weer de voorzitter. "B W kent best zijn verplichtingen". ...en als de chauffeurs tussen tijdes eens 'n kopje koffie bij moeder de vrouw willen gaan drinken? Niet te zwaar aan tillen, Janssen! Hallo jongens en meisjes, Vorige week schreven we, dat we volop bezig waren om de inschrijfformulieren te tellen. Nou... we hebben kunnen tellen hoor!!! ENORM.... hoevelen van jullie samen met ons feest gaan vieren op 18 oktober a.s. Niet minder dan 340 kinderen doen mee. Geweldig... Wij, 't bestuur van het kindervakantiewerk, zijn ontzettend blij jullie in zo'n grote getale te mogen begroeten op deze feestdag, en we zullen dan ook alles in 't werk stellen om deze 18e oktober tot een onverge telijke dag te maken voor jullie, 't Spellen circus is klaar. 6 Geweldige spellen die jullie in zeskampvorm gaan spelen, met o.a. skiloop-estafette, do- zenstapelspel, zaklopen, en nog veel en veel meer. Ook de dobbelknobbeltocht is bijna klaar. De speurneuzen onder jullie zul len hun hart op kunnen halen. En dan als klapstuk natuurlijk 't disco-bal. Kortom... een dag die zal gaan klinken als een klok!!! Iets wat ook zal gaan klinken als een klok is de VERRASSING die wij nog voor jullie in petto hadden t.g.v. het 15-jarig bestaan van 't K.V.W. en waarover we vorige week reeds schreven dat die zou plaatsvinden op woensdag middag 12 oktober. Wel deze verrassing is: een TONEEL VOORSTELLING door HET LIM BURGS JEUGDTONEEL. Voor de 4e maal op rij komen ze op uitnodiging van 't K.V.W. weer naar Meijel. Dit jaar zullen ze opvoeren 't sprookje HANS EN GRIETJE, wat voor enkele weken terug in Heerlen in premiere is gegaan, 't Geheel is omlijst met muziek, prachtige kostuums en decors. Woensdagmiddag 12 oktober a.s. in 't Gemeenschapshuis 't Kloster. Aanvang 2 uur 's middags. Verdere gegevens kunnen jullie lezen op een speciale folder die nog op school zal worden uitgedeeld. Tot ziens en tot volgende week... Bestuur K.V.W. KATECHESE VAN DE BASISSCHOOL De derde, vierde en vijfde klas van de H. Hart- en St. Jozefschool werken in de Katecheselessen aan het projekt: MENSEN ZONDER GRENZEN. Ver schillende kinderen viel het op dat de titel lijkt op "Spel Zonder Grenzen". Weet je, dat is nu het mooie van de tegenwoordige godsdienstlessen nl. dat de kinderen zelf mogen mee ontdekken hoe de mensen leven op aarde, hoe ze elkaar haten en hoe ze elkaar beminnen, hoe ze elkaar verdoemen en hoe ze voor elkaar bidden. In dit projekt onderzoeken ze in de eigen omgeving wat ze aan eenheid en onenigheid, aan goed en kwaad tegen komen. We stellen de vraag: wat de oorzaak is van de ruzie in het verhaal van Jacob en Ezau of van Jan en Edu- ard of buurvrouw en buurvrouw... In de Klapper van de school wordt dat allemaal beschreven en getekend, (wordt vervolgd.) kapelaan Paquay JONG NEDERLAND Agenda Elfjes. Donderdag 29 sept, club van 6 uur tot half 8 en woensdag 5 oktober hebben jullie weer club, maar dan in de gymzaal aan de Prins Bernhardstraat van 6 uur tot half 8. Breng je gymspullen mee. Herrieschoppers Woensdag 5 okt. club van half acht tot negen uur. Let op! Yogi's en Zware jongens. Woensdag 5 okt. club van half 7 tot 8 uur. Jongens en meisjes. Op vrijdag 28 oktober hebben we voor alle leden van Jong Nederland een voetoriëntatietocht georganiseerd voor 's avonds. Houden jullie die datum vrij en zorg dat jullie je zaklampen in orde hebben. Het bestuur K.P.J. Kring 6-kamp: ook dit jaar organiseert de K.P.J. weer een kring 6-kamp en wel op vrijdag 30 sept. (morgen) in de manege te Panningen. Iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven wordt morgen om kwart over zeven bij Janssen-Jas pers verwacht. De entree is 1,-. We gaan met auto's. Vormingsweek: zoals jullie 2 weken geleden al in 't krantje hebben gelezen is er weer een vormingsweek op touw gezet, en wel in de herfstvakantie (17 t/m 21 oktober). Als er nog iemand is die deze vormingsweek mee wil maken kan hij zich opgeven bij Mien Snijders, Hoek 17, Meijel, maar wel vóór woens dag 12 oktober a.s. Sporten: ook de jongens zullen weer met frisse moed beginnen met sporten. De eerste sportavond is vanavond om 7 uur in de nieuwe gymzaal (bij de H. Hartschool). Het wordt zeer op prijs gesteld als alle jun-sen op deze avond aanwezig waren i.v.m. sportleidersver- kiezing. De dames jun-sen sporten a.s. dinsdag om half 9 in de gymzaal. Aspiranten: ook de aspiranten zullen op cultureel gebied weer beginnen en wel op donderdag 6 oktober. Hier is dan een spellenavond gepland en tevens kun je je opgeven voor toneel. Jullie worden alle om 7 uur bij Janssen-Jaspers ver wacht. Sporten: De aspiranten jongens sporten a.s. zaterdag om kwart vóór acht in de gymzaal (liggende aan de H. Hart school). De meisjes a.s. dinsdag 4 okt. om 7 uur in de gymzaal. Groetjes. Het bestuur JONGERENKERK MEIJEL Koor: Morgenavond weer repetitie in de kerk en wel om zeven uur! Nieuwe leden zijn van harte welkom! Sinds kort is er weer een ontspannings kommissie die aktief is. Deze bestaat uit de volgende mensen: Harry Ghielen (kontaktpersoon), Monique Lucassen, Doortje Luijten, Liesbeth Janssen en Marian Timmermans. Deze mensen wil len weer van alles gaan organiseren. Wanneer je ideeën hebt, zet ze op een papiertje en geef ze even door aan de ontspanningskommissie Tekstgroep: Morgenavond om half ne gen bijeenkomst in het Gemeenschaps huis. Probeer eens om allemaal aanwe zig te zijn!! Het bestuur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1977 | | pagina 1