Den Doel hof in nood Helmonds Concertkoor zingt Mis van Mozart Mééls woordehuukske Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J.M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766) Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14. Asten giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 22,p.j. DONDERDAG 11 NOVEMBER 1976 32e jaargang no. 46 Port betaald Meijel I WEEKBERICHT VD OR MEUEL en niet Den Doelhof alléén, dat schrijft het bestuur van de Scholengemeenschap MAVO-LAVO aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bij brief van maandag 8 november '76. IN NOOD - het zag er allemaal zo goed en opbouwend uit. Zelfs de nieuwe sporthal - gedeelte van het scholencomplex dat tot stand zou worden gebracht - heeft inmiddels zijn hoogste punt bereikt. En nu komt er 'n kink in de kabel, breekt de binding in de keten die het nieuwe scholencomplex in de nabije toekomst tot stand had moeten brengen. En nu wordt Oktober 1976 voor bestuur, leerkrachten en óók voor de leerlingen 'n maand waarin zij met z'n allen een opdoffer hebben gekregen van het ministerie, die niet als verwacht kon worden, die onbegrijpelijk is uitgedeeld en die door ons ook nog als onwaarachtig zou mogen worden bestempeld. Bezuinigen door VERTRAGING door "UITSTEL VAN DE NIEUWBOUW". Stel je dat eens voor.... Blijdschap - na jaren van voorbereiding, overtuiging en grote inzet - omgezet in 'n verlamming! Neerslachtigheid zou hun deel kunnen zijn... ware het niet dat er krachten aan deze school werkzaam zijn die vastberadenheid in hun vaandel hebben geschreven en dienovereen komstig hun hele kunnen zullen inzetten om de minister van zijn ongelijk te gaan overtuigen. In het zicht van de haven, gaat het schip aan de grond, maar los zal het moéten daar zet men zich voor in... en daar zal medewerking aan gegeven moeten worden, 'n riem zal onder het hart gestoken moeten worden om bestuur, leerkrachten en óók leerlingen de moed te geven niet te versagen. Zijn er gronden aanwezig om de minister van z'n ongelijk te overtuigen? Wis en waarachtig! Lees daarvoor de brief aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen er maar eens op na en verdiep U maar eens in de zes bijlagen die deze brief vergezellen.... Bfjlage 1: "69 lessen te geef": In de echte leslokalen kunnen 69 lessen niet gegeven worden; deze lessen worden gegeven in te kleine, nauwelijks aanvaardbare lokalen. Bijlage 2: "407 m1 te weinig": In feite zijn er 859 m2 te weinig voor de school, maar door noodvoorzieningen worden 452 m2 opgevangen. De 407 m2 ontbrekende opper vlakte onthoud de school een lokaal, kamers voor direkteur, dokter en concierge, toneel, bibliotheek, bergruimten, voldoende ruime lerarenkamer. Bijlage 3: "overzie 't bestand": De uitbouw van het aantal lokalen en bijruimten is ver achter gebleven bij de groei van het aantal leerlingen, leraarslesuren en examenkandidaten Bovendien ontbreekt een goede opvangmogelijkheid voor het groter wordende aantal leerlingen van buiten Meijel. Bjjlage 4: "echte klachten": De dislokatie, het ontbreken van een aula, studieruimte, centrale berging en ontvangst kamer, het tekort aan fietsenbergingen, de gevaren bij het oversteken van de Kerkstraat (4966 'oversteken' per week), de te kleine buitenruimte en het gebruik van vaklokalen voor theorielessen lijken de algemene gebreken die de noodtoestand verergeren. Daarnaast zijn zes lokalen (1 t/m 6) volledig klaar voor sloop en vervanging. Bijlage 5: "bouwen??" Bestuur, direktie, leerkrachten en leerlingen zijn vaak vol hoop geweest op een spoedige nieuwbouw, maar telkens brachten de nood oplossingen nieuwe teleurstelling en grotere problemen, zo blijkt uit de bouwgeschiedenis van de school. Bijlage 6: "meijelse nood" Niet alleen de school ondervindt een geweldige terugslag van de bouwstagnering, ook de gemeente Meijel treft het uitstel. Rond gemeenschapshuis, lagere school en kleuter school is een plan opgezet om te komen tot betere voorzieningen in de culturele sector. Een plan, waarvan de uitwerking nu ook voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld. De uitwerking van de zes bijlagen is zeer positief en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De motivering is eerlijk en oprecht en als je het geheel overziet dan komt de gedachte bij je op dat het ministerie onrecht doet aan al degenen die zich hier hebben ingezet om voor de jeugd van Meijel en omstreken mogelijkheden te scheppen waarop deze zonder meer recht kan doen gelden. Daarnaast - of zou je moeten zeggen "DAARBOVEN" - heeft men in blijde ver wachting gericht op de toekomst - er zorg voor gedragen geen "onnodig geld" uit te geven voor verbeteringen, aanpassingen, uitbreidin gen e.d. die er eigenlijk toch wel hadden moete komen... ...men zou toch binnen betrekkelijke korte tijd in 'n geheel nieuw onderkomen onder dak zijn.... ....en waarom zou je dan nog extra geld gaan uitgeven, dat toch al zo duur is en zo broodnodig voor vele andere - ook belangrijke - zaken. Als 'n zorgzame huisvader heeft men gewaakt over gelden - die gemeenschapsbezit zijn - die bijeen gebracht zijn door arbeid en inzet van zovelenü! En nu krijgt "den Doelhof" de kous op de kop... Dat kan toch niet zul je dan vanuit je hart moeten zeggen... Natuurlijk kan dat niet, het mag ook niet.En daarom moeten wij met z'n allen achter bestuur, leerkrachten en de vele jongens en meisjes gaan staan die reikhalzend hebben uitgezien naar 'n onder komen waarin het niet alleen goed leven is en zich goed ontspannen, maar waarin zij in goed en onderling samenleven bouwen kunnen aan 'n goede toekomst voor zovelen. Onze kinderen, onze jongens en meisjes hebben daar recht op zonder meer! Zij die het moeten waar maken: "STERKTE" De morele steun van de gemeenschap hebben jullie zonder meer! red. In het kader van de najaarstournee welke van half september tot kerstmis gehouden wordt en waarbij vele plaatsen in ons land bezocht worden zal het befaamde Stedelijk Helmonds Concertkoor de plechtige eucharistieviering op zaterdag 13 november a.s. van 19.00 uur in de Nicolaaskerk te Meijel, muzikaal verzorgen. Onder leiding van Roland de Kroon zal naast de Missa C Dur K.V. 258, de zogenaamde Piccolomini-Messe van W.A. Mozart voor solisten koor en orgel, werken van J.M. Haydn, F. Mendelssohn Barhtoldy, G.F. Telemann en G.F. Handel. De dienst zal besloten worden met het Chor der Jugend van G.G. Handel. geselecteerde speciaal opgeleide krachten, waarmee hij het hoge peil kan handhaven. Op het nederlands nationaal koorfestival 1970 behaalde het de totaalprijs van alle categorieën met een ongekend hoog aantal punten. Hierna volgde een steeds groeiende concertpraktijk tot ver buiten onze grenzen. Tengevolge hiervan treedt het concertkoor, dat uit zo'n 90 leden bestaat, momenteel met ongeveer 60 personen per concert op, daar een roulatiesysteem waakt voor overbelasting van de leden, die met een enorm groot enthou siasme hun vrije tijd aan de muziek wijden en niets liever willen dan alle concerten mee verzorgen; en dat zijn er zo'n 45 per seizoen. De afgelopen jaren trad het koor op in vele kerken, kathedralen, basilieken, schouwbur gen en concertzalen, (waaronder het Amster dams Concertgebouw, de Doelen en het Turf schip) en maakte het concertreizen o.a. naar Joegoslavië, België, Duitsland en Zwitserland, waar tevens diverse radio- en T.V.-opnamen gemaakt werden. Ook voor de diverse neder- landse omroepvereniging verzorgde het ver- HET STEDELIJK HELMONDS CONCERTKOOR opgericht in 1959 en bestaande uit jongens en meisjes in ieeftijd variërend van 10 tot 17 jaar, is dankzij de vakkundige en bezielende leiding van Roland de Kroon, vaste dirigent en artistiek leider van het S.H.C., uitgegroeid tot een voortreffelijk jeugdkoor dat zich snel een grote nationale- en internationale naam ver wierf. Aan dit concertkoor is een solisten- en een instrumentale begeleidingsopleiding ver bonden alsmede een voorbereidende klas, zodat de dirigent kan blijven putten uit streng schillende programma's. Naast dit alles werkt Het Stedelijks Helmonds Concertkoor, waar van ook diverse langspeelplaten verschenen zijn, mee aan abonnementsconcerten van Het Brabants Orkest en is het een graag geziene gast op belangrijke nationale en internationale muziekfestivals waaronder de Basilica Concer ten en Het Festival van Vlaanderen. Zo ook aan de L.P. opname rondom de beroemde sopraan Elly Ameling en aan de opname van de opera Der Rosenkavalier van Richard Strauss met in de hoofdrol de sopraan Evelin Lear en de Bas Jules Bastin. De begeleiding was in handen van Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, waarmee Het Stede lijk Helmonds Concertkoor het komende seizoen diverse uitvoeringen van de 3e sym- phonie van G. Mahler zal verzorgen. Onlangs werd het koor begiftigd met de ere penning van de stad Helmond voor het vele en cultureel hoogstaand werk wat het verricht. Ook werd het koor in Joegoslavië met een zeer hoge medaille onderscheiden; als enig westers koort heeft het S.H.C. tot nu toe in een van de Oostbloklanden zo'n hoge onderscheiding mo gen ontvangen. Onze parochie zal a.s. zaterdag-avond weer een bijzonder mooie omlijsting mogen ervaren rondom de plechtige Eucharistieviering. Het vele dat ons steeds maar weer geboden wordt door onze parochie-geestelijkheid en kerkbestuur wordt wel op prijs gesteld. Daarvan geeft getuigenis de volle kerk, zoals j.l. zaterdag bij de Willibrord-viering en vele andere kernen in eerste stadia. Mede,gezien de enorme belangstelling voor dit koor in de tot nu toe opgetreden plaatsen o.a. Brussel, Hilversum, Vught, Nijmegen, Zwijn- drecht, Den Bosch, Weert, Hardinxveld, e.v.a. wordt men aangeraden tijdig aanwezig te zijn om teleurstelling te voorkomen. DOORRIJDEN OF STOPPEN De begrafenisstoet komt uit de kerk. Pastoor, kapelaan en familieleden begeleiden een van onze medeparochianen naar het kerkhof. Het is de laatste tocht. Wat doe je, doorrijden, verder fietsen, door lopen? Sommige chauffeurs twijfelen eerst en rijden dan door, de ene schakelt terug, de ander geeft extra gas. Het leven gaat letterlijk door en de snelheid waarmee wij leven ook. Je hebt geen tijd om te wachten, want de volgende afspraak is ontzaglijk belangrijk, je zou eens te laat kunnen komen Maar respekt vraagt: stoppen, even medelijden, even rust, en een laatste groet aan iemand die begraven wordt. Kapelaan Paquay Het spel (vervolg) foekespot hoepere hoeperplank pannesjèèref sjuffelkedrèèje tuke trekke hilte of hilterkes St. Marte lonke suukkerspéék rommelpot wippen wip pannescherp, gebruikt bij het pothinken met 2 personen de armen kruisen, elkaar vasthouden en dan maar ronddraaien stokje of touwtje door snijden, wie het langste trekt heeft gewonnen 1880-1890 halterspel met schapenwervels (later metalen) op het feest van Sint Maarten zwaaien met gloeiende vale turf stelendrop B.P. Schoolstraat 1

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1976 | | pagina 1