'n Nakomertje Rode Kruis afd. Helden-Meijel De oogst is binnen, de ratten ook? Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J.M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 102 5299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 19,— p.j. „ZIE JE NOG WEL HOE LAAT OF HET IS BIJDRAGERECHT CENTRALE ANTENNE STIJGT VUILNIS OPHALEN WORDT DUURDER Officiële mededelingen DONDERDAG 18/25 DEC. 1975 31e jaargang no. 51/52 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER tlEUEL Tijdens de raadsvergadering van 17 no vember 1.1. werd nogal wat aandacht besteed aan het „gecoördineerd bejaardenwerk" dat de westelijke Maasoever, waartoe ook onze Peel-gemeente Meijel betrokken is, omvat. Onze gemeenteraad is er toen toe overge gaan om de tot stand koming van een appa raat toegerust met een projectleider groen licht te geven. Meijel zal in de te ma ken kosten haar deel gaan bijdragen. Tijdens de rondvraag op deze vergadering bleek nog eens dat er nogal wat onduidelijkheid aan wezig is. Mevr. Lemmen vroeg nog eens bijzondere aandacht voor de verschillende „zorgen" die in de welzijnssector werkzaam zijn, ook voor de bejaarden. Zij is de mening toegedaan dat er tussen de verschillende disciplines (werk vormen) méér samenwerking tot stand moet worden gebracht. Voorzitter Kirkels onder schrijft dit ten vollehij ziet op dit terrein via en met medewerking van onze samenlevings opbouw MIMASO wel een en ander tot stand komen. Mevr. Lemmen wijst op de functio narissen-bijeenkomsten die er vanuit MIMA SO zijn geweest. Zij merkt op meer te zien in de onderlinge contacten. Wethouder Leenders ondersteund de ziens wijze van mevr. Lemmen. Gezien de con tacten die er toen geweest zijn, ziet ook hij het bij MIMASO niet zitten. Uit zijn woor den is op te maken dat hij daarin niet zo'n best vertrouwen heeft. Voorzitter Kirkels spreekt hierover zijn verwondering uit. Hij meent dat juist MIMASO met zijn ervaring op het terrein van de Samenlevingsopbouw een opdracht tot een goed einde moet kunnen brengen. (Hieraan zal toch nog wel wat ge daan moeten worden, wil men het geheel in de juiste vormen gaan zien, lijkt uw redac teur!). Willems richtte zijn blik nog eens naar de gemeentelijke vuilnisstortplaats. Daar hapert toch ook nog wel het een en ander. De rom mel (vaak rotzooi) wordt zo maar hier en daar neergekwakt; de afrasteringen worden stukgesneden; er wordt gejaagd als de belt voor het gebruik van de burger is openge steld en de paden door de bossen zijn vaak niet meer begaanbaar voor de wandelaar of berijdbaar voor de fietser. (Dit allemaal ligt natuurlijk niet aan de mensen die op en om de vuilnisstort namens de gemeente werkzaam zijn; heel duidelijk wordt het hier weer dat wij als burgers vaak toch wel erg onfatsoenlijk kunnen (willen) zijn. Gemakzucht en weinig menslievendheid zijn hier vaak de menselijke onhebbelijk heden. Red.) Ja, ja zegt voorzitter Kirkels, het is bijzon der triest steeds maar weer te moeten ervaren dat 'n aantal van onze medeburgers wat dit onderdeel van onze samenleving betreft, bij zonder hardleers zijn. Maar wat doe je er tegen, als buiten de openingstijden het vuil toch wordt gestort en dan vaak via kapot- geknipte afrastering En de paarden op de bospaden, ja dat ligt natuurlijk niet aan deze edele dieren, maar wel aan de berijders. Maar dan ook weer niet aan de leden van de ruitervereniging, want die zouden hier duidelijk voor geïnstrueerd zijn. Het zijn dus „ongeorganiseerden" die zich daaraan schuldig maken! (Als die zich nou ook gauw gsfan aanslui ten bij de rijvereniging, dan is dit euvel „mogelijk ook weer opgelost. Red.) Smolenaars wijst er nog eens op wat voor 'n prachtige inspraak- en discussieavond onze gemeenschap heeft gehad rondom het plan „hart van Meijel". Zijn vraag is nu: „heeft de stedebouwkundige planoloog dhr. Ruiters nu ook de opdracht meegekregen om een en ander binnen een bepaalde tijd in kaart te brengen en/of in maquettevorm. Voorzitter Kirkels zegt dat alles wat inge bracht is op deze avond, gegroepeerd dient te worden en dat de gemeenteraad zich daar dan eerst nog mee bezig zal moeten houden. Joosten heeft er wat moeite mee dat tijdens zijn afwezigheid (wegens vakantie) het bouw terrein langs de Jan Truijenstraat aan de P.T.T. is verkocht om op die plek het nieuwe postkantoor te gaan bouwen; hij zegt hier over duidelijk onbehagen te hebben; wat zou zo'n nieuw kantoor fijn hebben kunnen lig gen in het „hart van Meijel". Kirkels zegt dat hij het „onbehagen" moeilijk zal kunnen wegnemen. Erg spijtig, zegt Joosten, want we praten toch al ongeveer twee jaar over de vormgeving rond het Alexanderplein. (De grondverkoop aan de P.T.T. is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 7 april. Tijdens de uitvoerige discussie die er toen heeft plaatsgevonden is aan de plaatse lijke situatie nogal wat aandacht besteed; voor de verkeersveiligheid dienen speciale maatregelen te worden genomen; omtrent de situering aldaar (wat inhield verkoop van het perceel aan de P.T.T.) bleef alleen de agrarische fractie tegen. Dit is ook gebleken bij de gehouden mondelinge stemming waar bij Sanders, Janssen en van Bree tegen het voorstel van B en W stemden. Joosten was toen een van de acht voorstemmers. Red.) Van Bree heeft wel enige moeite met een mogelijke beperking bij het jagen op scha delijk wild. Hij wijst er op dat door de lig ging van de stortplaats door de konijnen nogal wat schade wordt veroorzaakt aan gewassen. Ook wijst hij er op dat binnen de jagersvereniging van Meijel de afspraak ge maakt is dat alleen op zaterdag wordt ge jaagd. Nou dat is beslist niet meer zo best, als je de tijd tenminste moet aflezen van onze „openbare klok" op de „kerkelijke toren" van onze parochie. Onze gemeenteraad gaat daar wat aan doen, dat is tenminste de bedoeling. Op de agenda van de raadsvergadering van a.s. maandag staat nl. een voorstel van B en W om de parochie tegemoet te komen in de bestrijding van de kosten die gemaakt moeten worden om cijfers en wijzers in de avonduren weer voor iedereen beter zicht baar te maken. De fa. Eijsbouts te Asten, die het onder houd verzorgt van het torenuurwerk en de luidinstallatie, heeft nl. geconstateerd dat de verlichting in zeer slechte staat verkeert. Velen onder ons zullen dit ook wel eens ge merkt hebben! De kosten die hieraan gemaakt zullen worden, bedragen naar berekening van Eijs bouts f 2.429,04. B en W hebben er f 1.250, dat is zowat „sam-sam" voor over; de rest zal waarschijnlijk wel uit 'n betere op brengst van de gezinsbijdrage moeten komen. Mogelijk zien sommigen hierdoor in, dat de kerk (lees „de parochie") het ook niet zonder centen kan! Laten zij dan ook eens 'n duit in het zakje doen Op het centrale antennesysteem in Hagel- kruisveld II zijn thans 200 woningen aange sloten. Dit aantal zal nog met 23 stijgen. De bijdrage die de bewoners tot nu toe hebben te betalen, bedroeg f 3,50 per maand ver hoogd met 16% BTW. Totaal bedrag per jaar en per woning f 48,72. Deze bijdrage regeling is berekend op de kostprijzen van 1972. Omdat het antennesysteem kosten dekkend dient te zijn, moeten thans de juiste kosten in rekening worden gebracht. Volgens voorstel van B en W zal dit per 1 januari 1976 f 4,per maand bedragen, en per aansluiting verhoogd met de 16% BTW. Totaalbedrag per jaar (per aansluiting) f 55,68. Een kostenstijging van f 6,96 per jaar 14%). In de vergadering van de raad van onze gemeente, a.s. maandag 22 december, zal door B en W toestemming gevraagd worden om de reinigingsrechten met 9% te ver hogen. Dit in verband met de uit perspubli caties verwachte loonontwikkeling in 1976. B en W schrijven dat de loonstijging niet boven de 10% zal uitgaan, waardoor zij in hun berekening niet verder gaan dan 9%. Als uw redacteur de berichten goed ge lezen heeft dan gaat het er bij de regering om dat de „totale loonsom duidelijk beneden de 10% moet blijven". Bedroegen de kosten voor de reinigings dienst in 1973 voor dfe deelnemer daaraan nog maar 40 cent, in 1976 zal dit 71 cent per zak gaan bedragen. Een pakje van 20 vuilnis zakken zal in 1976 derhalve f 14,gaan kosten. B en W stellen wel aan de raad voor om de verplichting van een minimale afname van 60 zakken per jaar te laten vervallen. BEKENDMAKING In verband met Kerstmis en Nieuwjaar wordt het huisvuil opgehaald op maandag morgen 22 december en woensdagmorgen 31 december 1975. Gemeentebestuur van Meijel. BOUWVERGUNNING Burgemeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepassing van arti kel 50, lid 8 van de Woningwet en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan het ge meentebestuur van Meijel voor het bouwen van 14 woningwetwoningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie E nrs. 76 en 772, gelegen in het Molenhaag- veld. Het bouwplan ligt met ingang van 22 de cember 1975 gedurende 14 dagen ter gemeen tesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen het bouwplan bij burgemeester en wethou ders van Meijel. Meijel, 18 december 1975. Burgemeester en Wethouders van Meijel, De Burgemeester, w.g. G. M. H. J. Kirkels. De Wethouder, w.g. J. Leenders. Geef bloed - geef leven Op 13 januari 1976 zal het Rode Kruis in onze gemeente Meijel een bloedafname- avond organiseren, waarbij het een dringend beroep doet op iedereen om zich hiervoor op te geven. Iedere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar, die niet als „vaste" donor bij een bloedtransfusiedienst of bloedbank is in geschreven en die in het afgelopen jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en niet onder regelmatige behandeling van een arts is, kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoeveelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid wordt binnen enkele weken weer in het lichaam aangemaakt. Menselijk bloed bestaat uit rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma, elk met een eigen functie en van groot belang voor de moderne geneeskunde. Het toedienen van bloed aan patiënten kwam na de ontdekking van de bloedgroepen in 1900 door Karl Landsteiner meer en meer in gebruik. Na de tweede wereldoorlog heeft de bloedtrans fusie, mede dankzij ingrijpende verbeteringen van de techniek van het afnemen, bewaren en toedienen van bloed een ware vlucht geno men in ons land worden jaarlijks meer dan 350.000 transfusies verricht. Behalve deze transfusies met vol bloed, is het door de nog steeds toenemende kennis over de eigenschappen van bloed tegen woordig mogelijk de verschillende eiwitten en cellen uit het bloed te isoleren en elke sub stantie afzonderlijk toe te dienen aan de patiënt, die juist die speciale substantie nodig heeft. De bloedafname-avond in Meijel die op 13 januari 1976 in het gemeenschapshuis ,,'t Kloster" te Meijel wordt gehouden, start om 19.00 uur. Door de leden van het Rode Kruis te Meijel zullen de opgavekaarten worden opgehaald. Wij roepen u op zoveel mogelijk uw medewerking te verlenen en uw Rode Kruis aan het benodigde bloed te helpen. Zodra de oogst is binnengehaald, de voor raden in de schuren zijn opgeslagen en het land bar en kaal is, wordt armoe troef voor de bruine rat. De trek naar behuizingen en woonkernen begint en wee de boer, burger of buitenman, die zijn huis of hof niet „rat- proof "heeft gemaakt. De bruine, riool- of waterrat is een slim dier. Het meest succesvolle zoogdier op de mens na, want hij past zich enorm goed aan: zwemt goed, klimt goed, kan overal wonen en eet alles! Zijn voedselkeuze is onbeperkt, hij lust zowel vlees als vis, groente en fruit, afval en kadavers. Met zijn „handen" aan voor- en achterpoten maakt of vindt hij overal een plaats voor een nest, hetzij in de grond, of in de kelder, in de spouw en soms zelfs onder dakbeschietingen. En vooral zijn enorm voortplantingsvermogen zorgt er voor dat er altijd genoeg ratten zijn. Volksgezondheid Zijn bovengenoemde feiten misschien nog niet onrustbarend, de schade en ziekten die de dieren veroorzaken wél. Nog steeds wordt jaarlijks aanzienlijke schade veroorzaakt door het knagen en vreten van de bruine ratten, zowel aan voedselvoorraden als aan goederen, electriciteitskabels, enz. Maar ook, en niet in de laatste plaats, vormen zij een gevaar voor de gezondheid van mens, huisdier en vee door de vele mo gelijkheden van besmetting die deze dieren kunnen veroorzaken zoals de ziekte van Weil, paratyfus, rattenbeetziekte, varkens pest, mond- en klauwzeer, etc. en Milieuhygiëne Dat een omgeving waar gedurende lange tijd afvalprodukten opgeslagen liggen, vanuit milieuhygiënisch oogpunt ongewenst is, weet natuurlijk iedereen. Het voorkomen dat zulke plaatsen ontstaan, moet onze tweede natuur worden! Want de bruine rat, slim als hij is, verplaatst zich daarheen en bouwt zijn nest daar, waar hij dekking vindt. Zijn voedsel vindt hij dank zij de mens. Overbodig eten dat achteloos wordt weggeworpen en over dadig gestrooid voer voor de vogels dat 's nachts blijft liggen, is voor de ratten. Jaarlijkse winteractie Het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, met name de Afdeling Bestrij ding van Ongedierte, te Wageningen, organi seert om bovengeschetste redenen telkenjare in de wintermaanden in samenwerking met de gemeenten een actie die een verscherpte bestrijding van de bruine ratten tot doel heeft. Tot nog toe is dankzij de voortdurende activiteit en waakzaamheid van de bestrijders van ongedierte, de bruine rat nog geen plaag, doch waar hij niet wordt bestreden, dreigt een dergelijke plaag te ontstaan. Melding Een ieder wordt verzocht zijn medewer king te verlenen aan deze winteractie. In zijn algemeenheid moet natuurlijk ge steld worden, dat men er het hele jaar op bedacht moet zijn, dat ratten in en om huis kunnen komen en dat altijd geldt: ratten niet lokken! Doch juist nu, in de winter, is een verscherpte waakzaamheid vereist, dus doe mee. In onze gemeente kunt u ratten melden bij de heer M. Verheijen, Jan Truijenstraat 14a, zodat deze deskundige rattenbestrijaer

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1975 | | pagina 1