De onroerend-goedbelasting: een aanslag....? „Museum Asten" door Prins Bernhard geopend 185e Bondsschuttersfeest Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 19,p.j. Wanneer moet deze belasting in werking treden Een onroerend-goedbelasting: waarom Wie is belastingplichtig Grondslagen Officiële mededelingen AFSLUITING WEGEN SPEELTERREIN AAN DE TRAMBAAN VEILIG VERKEER NEDERLAND Afd. Meijel BANNEUX OUD-PAPIERACTIE Een schoolhart voor de H. Hartschool 25ste oud-papieractie DONDERDAG 19 JUNI 1975 31e jaargang no. 25 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT WEE MEUEL Uiterlijk 1 januari 1979 mogen de belastingen die gaan vervallen nog ge heven worden. Wil de gemeente niet een belangrijke inkomstenbron verlie zen, dan zal ze ervoor moeten zorgen, dat de onroerend-goedbelasting dan in gevoerd kan worden. Hierbij moet men als gemeente wel bedenken, dat men pas tot heffing kan overgaan, als men ervoor gezorgd heeft, dat de vastge stelde verordening "Onroerend-goed belasting" minstens een jaar daarvoor bij de Minister van Financiën moet zijn. Bijvoorbeeld: als Meijel de verordening dit jaar nog vaststelt, kan men pas op 1 januari 1977 belasting op onroerend goed gaan heffen. De vaststelling van de verordening gebeurt in een openbare raadsvergadering. Het is natuurlijk wel zo, dat de gemeenten er belang bij hebben om zo snel mogelijk de onroe rend-goedbelasting in te voeren. Want, zonder de inwoners meer te belasten, leidt dit toch tot meerinkomsten voor de gemeenten. De rijksopcenten van de grond- en personele belasting komen dan immers terecht in de gemeentelijke belastingpot. Dit alleen al kan een meer- opDrengst aan gemeentelijke belastin gen betekenen van 15%. Het hoofddoel isde heffing van deze belasting betekent een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied m.a.w. de gemeente zal door middel van deze belasting meer geld in het laatje krijgen. Ambtenaren, werkzaam op het gebied van de gemeente-administratie, bewe ren dat van dit hoofddoel in de praktijk niet veel terecht zal komen. Ze zeggen, dat de grenzen die bij de wet aan deze belasting gesteld zijn, te laag liggen. Daardoor blijft voor een verzwaring van de belastingdruk in de meeste ge meenten weinig of geen ruimte. Men fluistert nu al dat men er niet aan zal ontkomen de grenzen binnen niet al te lange tijd op te trekken. Invoering van deze soort belasting betekent een vereenvoudiging van het gemeentelijk belastinggebied. In het 1 eerste artikeltje hebt u al kunnen lezen, dat er een aantal rijks- en gemeente belastingen gaan vervallen. Ook wil men door invoering van de onroerend-goedbelasting het gemeen telijk uitgavenbeleid meer in overeen stemming brengen met de eigen finan ciële verantwoordelijkheid. De inwoners van een gemeente zullen zich meer en meer betrokken moeten gaan voelen bij en belang moeten krijgen bij het ge meentelijke financiële beleid. Groeit deze betrokkenheid bij de burger, dan zal het gemeentebestuur daarin een aansporing vinden om te zoeken naar een juist evenwicht tussen de nuttig heid en de zwaarte van de gemeentelijke belastingdruk bij beslissingen omtrent het doen van uitgaven. De onroerend-goedbelasting zorgt ook voor enige verschuivingen in de belas tingdruk. Bij gebruikers van bedrijfs ruimten, bedrijfsterreinen, ziekenhui zen, scholen enz. treedt zonder meer een belastingverzwaring op. Deze gebrui kers ontsprongen tot nu toe de dans. De onroerend-goedbelasting gaat ook deze mensen belasten. De eigenaren van onroerend goed zullen er misschien iets op achteruit, in sommige gevallen iets op vooruit kunnen gaan. Voor de gebruikers van woonruimte (bijv. een huurder) hoeft in het algemeen geen verzwaring van de belastingdruk op te treden. Men kan deze belasting heffen van: - de eigenaar, de erfpachter, de opstal en de vruchtgebruiker (men spreekt dan van de genothebbenden krachtens een zakelijk recht). Zakelijk gerechtigde geldt hij, die per 1 januari als zodanig bij het kadaster bekend is. - de feitelijke gebruikers van onroeren de goederen binnen de gemeente, bijv. de eigenaar/bewoner, de huurder, de pachter enz. Het gebrüik door leden van een huishouden valt aan te merken als gebruik door het hoofd van het huis houden. Het gebruik door iemand aan wie een gedeelte van het gebruik van een onroerend goed is afgestaan, als gebruik door wie dat heeft afgestaan. Op deze manier voorkomt men bijv. dat bij verhuur van al dan niet gemeubi leerde kamers een afzonderlijke belas tingplicht voor de huurder ontstaat. Eigenlijk betreft het dus twee belas tingen op onroerend goed. Namelijk één, die wordt geheven van de eigena ren, de erfpachter enz. en één die wordt geheven van de gebruiker. De gemeenten zijn niet verplicht zo wel de gebruiker als de eigenaar te be lasten. In de meeste gevallen zal men ze wel beiden belasten. Dit om te voor komen dat de gemeentelijke belasting opbrengst daalt. Bij het heffen van deze belasting heeft de gemeente de keuze uit twee grond slagen 1de waarde in het economisch verkeer van het onroerend goed op basis van vrij te aanvaarden gebruik 2. de oppervlakte van het goed, zowel gebouwd als ongebouwd. In ons derde artikel zullen we u uit voeriger over deze grondslagen inlichten. Namens de Middengroepering, H. Smolenaars. Vrijdag j.l. heeft Z.K.H. Prins Bern hard 'Museum Asten' te Asten officieel geopend. Hij deed dit, door drie slagen te geven op een bij Eijsbouts in Asten gegoten tafelklok met een opschrift, dat aan deze dag en handeling blijft herinne ren. In het gebouwencomplex zijn on dergebracht het 'Nationaal Beiaard museum' en het 'Natuurstudiecentrum en museum Jan Vriends'. Vanaf zater dag j.l. is het museum voor het publiek opengesteld. Men kan met één entree kaartje beide musea en het bijencentrum bezoeken. In zijn onverwachte toespraak prees de prins de velen, die hun kunde en arbeid voor de totstandkoming van het tweelingmuseum beschikbaar stelden. Hij noemde het 'een uniek museum' en zag de juistheid van de verbinding van het beiaardmuseum met Asten. Hij zei er trots op te zijn, dat de in Asten ver vaardigde klokken de naam van de ge meente en Nederland over de hele we reld bekend gemaakt hebben. De prins verklaarde ook, dat hetgeen in museum Jan Vriends getoond en gedaan wordt, hem bijzonder aansprak. Wie in klokken geïnteresseerd is, kan nu zonder moeite. van de dingen rond natuur en milieu op de hoogte komen en ook het omgekeerde is het geval. Aldus de prins, die, evenals de burgemeester, herinnerde aan het bezoek van koningin Juliana met de kroonprinses Beatrix in 1951 aan Asten gebracht. Toen gold het kennismaking met een voor Curasao bestemde bei aard 'De Vier Koningskinderen' ge naamd - en de klokkengieterij Eijs bouts, die twee jaar geleden zelf 'ko ninklijke' voor haar naam kreeg. De prins arriveerde met de heer F. Philips per auto uit Eindhoven en bleef een half uur langer in Asten, dan het schema van zijn bezoek aangaf. Daaruit blijkt zijn belangstelling voor hetgeen in beide musea getoond wordt. Hij liet zich daarover door de conservatoren André Lehr (Beiaardmuseum) en Jan Vriends (Natuurmuseum) inlichten. De prins uitte dan ook grote waardering voor hetgeen hij zag en hoorde en voor de plannen voor de toekomst, die beide musea in fasen gaan uitvoeren. Bij zijn komst werd de prins aan de leden van het ontvangstcomité en een aantal bestuursleden en de conserva toren van beide musea voorgesteld. Op het zonovergoten binnenplein van het museum aanhoorden rond 300 ge nodigden de diverse toespraken. Drs. N. Meijer, die de plechtigheid leidde, sprak als voorzitter van de Coördinatiecom missie der beide musea. Burgemeester Rutten herinnerde aan het koninklijk bezoek in 1951 en schetste het ontstaan van 'Museum Asten'. De heer Ver dwaald, voorzitter van het beiaardmu seum, bepaalde zich tot de toekomst plannen van zijn museum en de heer P. Schriks sprak als voorzitter van het na tuurmuseum Jan Vriends. Ook hij zette kort de plannen voor de toekomst uit een. Beide voorzitters lieten duidelijk doorschemeren, dat de overheid met subsidies de onderneming zou moeten steunen, wilde ze haar volle vruchten afwerpen. Aan veel personen en instan ties werd dank betuigd voor de in het verleden ontvangen medewerking in allerlei vorm. Met de prins bezichtigden drs. Van der Werfï, waarnemend commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, oud-kamervoorzitter mr. F. J. van Thiel, ir. F. Philips, ir. W. C. Reij, directeur-generaal van de Milieuhygiëne en andere prominente personen de beide musea. Nadat de prins nog een verfrissing had gebruikt, vertrok hij per helikopter vanaf het nabijgelegen sportpark 't Root. De harmonie St. Cecilia, een koperensémble uit Maastricht, Arie Abbenes op de Reizende Beiaard, ver zorgden de muzikale omlijsting van de feestelijke gebeurtenis. Er werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om de besturen der beide stichtingen geluk te wensen met het nieuwe onder dak van hun museum en de inrichting van beide. Afgelopen zondag had het museum reeds meer dan 1000 bezoekers, waar onder veel Limburgers. 'Museum Asten' is elke weekdag, behalve 's maandags, geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Zondags van 13.00 tot 17.00 uur. In verband met het op zondag a.s. te houden schuttersfeest van Schutterij St. Willibrordus zijn de wegen in de Simonshoekse bossen na de middag afgesloten. Gemeentebestuur van Meijel. Door het gemeentebestuur wordt op maandag 23 juni om 20.30 uur in café Geris een bijeenkomst belegd betref fende de aanleg en inrichting van het speelterrein aan de Trambaan. Bewoners van omliggende straten en buurten alsmede andere belangstellen den zijn op deze informatieavond wel kom. Burgemeester en wethouders van Meijel, De burgemeester, G. Kirkels. De wethouder, J. Leenders. Laat u als bestuurder van uw voer tuig, ook fietsers en bromfietsers, vooral in de vakantie niet afleiden door wie of wat ook. U bent dan in een andere stemming als wanneer u uw gewone dagelijkse bezigheden verricht. Oplet tendheid in het verkeer is steeds ge wenst, ja zelfs geboden, voor uw eigen en andermans veiligheid. In het kader van de viering van het H. Jaar is het zondag 6 juli in de bede vaartsplaats Banneux een plechtige dag. Wilt u daar bij zijn, dan kunt u zich aanmelden bij mevr. Jupijn-Gielens, van der Steenstraat 63, tel. 1857. Als u de open dag hebt bezocht, dan hebt u ongetwijfeld de huidige stand van de oud papieraktie opgemerkt. Ergens op een prikbord stond te lezen: f 8115,03. (Hierin is de opbrengst van de maand mei nog niet verwerkt.) Op woensdag 25 juni wordt er voor de laatste keer in het schooljaar 74/75 oud pappier opgehaald, tenminste als het weer dit voornemen niet door kruist. In de maand juli zal er geen oud papier opgehaald worden. Dus tot woensdag 25 juni. H. Smolenaars. 25 juni Georganiseerd door ST. WILLIBRORDUS Feestweide Kind. Verstappen, Astenseweg Aanvang van de grootse optocht 2 uur. Route: Kalisstraat, Dorpsstraat, Pater Willemsplantsoen, Past. Frischestraat, Past. Woutersstraat, Past. Schreursstraat, Pater Willemsplantsoen, Trambaan en Kalisstraat. Opening van het feest door burgemeester Kirkels om 3 uur. De wedstrijden beginnen om ongeveer 3.30 uur. Mogen wij verzoeken aan de huizen te vlaggen en geen auto's te parkeren langs de route waar de optocht trekt. HET BESTUUR

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1975 | | pagina 1