Geven voor Leven 20 °/o KORTING /IjH) Rabobank Q PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS VAN DE BOOM gebr.irnn bwretiè pejrkèn praat met de vakman van de rabobank als het omverzekeringen gaat. Assurantiekantoor VISSERS Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen,postb. 14,Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 16,50 p.j. Liturgie tweede zondag van de Advent. Missaal voor zon- en feestdagen pag. 21 jaar A. Lezingen Jes. 11, 1-10, Rom. 15, 4-9, Matteüs3, 1-12. Zaterdag: 6.30 Weekdienst Nel Verstappen, weekdienst Pol Pij nenburg, jrd. Hendrik van Diepen. 7.30 Maanddienst Michiel Meusen - Maria van Roy. Zondag: 8.00 Voor de parochie. 10.00 t.i.v. Schut. St. Nicolaas. 11.30 Maanddienst Jan Cuijpers. Maandag: 8.00 Voor de overledenen van de parochie. 7.00 ov. ouders van Heugten-Sonnemans. Dinsdag: 8.00 Voor onze Meijelse Missionarissen. 7.00 Week dienst Jacobus Peeters. Woensdag: 8.00 Gest. jrd. Petrus Vissers. 7.00 Nel Verstappen (buurtvereniging) Donderdag: 8.00 t.e.v. H. Sacrament. 7.00 Jan Cuijpers (Apollo- stars). Vrijdag: 8.00 Voor onze zieken. ATTENTIE: In deze laatste maand van het jaar 1974 vragen wij uw bijzondere aandacht voor de geldelijke steun, die u dit jaar aan de kerk wilt geven. Denk aan de inflatie. Alles wordt duurder. Uit gaven stijgen. Ga spoedig over tot daden. Stort uw gezinsbijdrage 1974 via de Rabobank (met vermelding van gezinsbijdrage) of via de Giro, nr. 121 41 67 t.n.v. Gezinsbijdrage Meijel, of doet uw bij drage in een envelop en werp deze in de offerbus van de gezinsbij drage, die achter in de kerk staat. Bij voorbaat hartelijk dank. Houdt uw kerk in ere en laat uw kerk leven. In verband met het feest van St. Nicolaas en Kerstmis kunt u onze Meijelse Missionarissen bereiken via de bank. Zij zullen dat zeer op prijs stellen. Officiële mededelingen Openingstijden Gemeentesecretarie BASISSCHOLEN MEER UITKERING PER LEERLING BRANDWEER IN GELEGENHEIDSUINIFORM Altijd het nieuwste op het gebied van vindt u bij meubelen vloerbedekking gordijnen Woninginrichting Gebr. VERSTAPPEN Schoolstraat 26 - Meijel - Telefoon 04766-1704 VUILNISOPHAALDIENST WERKT MET VERLIES De haan zijn dood is Peelpush zijn brood 18 december GEZONDE VOETEN NU EN LATER PIEDRO SERVICE sclpenen luxe leder BLERICK 077-23287 Kloosterstraat 66 VENRAY 04780-4112 Schoolstraat 11 Tiel - Amersfoort - Tilburg H.H. Automobilisten DONDERDAG 5 DEC. 1974 30e jaargang no. 49 Frankering bij abonnement Meijel WEEKBERICHT VEER MEUEL De afgelopen week werd de grote nationale inzameling Geven voor Leven ter bestrijding van kanker bij jeugdigen gehouden. In Meijel bracht deze actie 10.696,89 op; achteraf werd nog/ 17.ontvangen, zodat de uiteindelijke opbrengst bedraagt 10.713,89. Alle collectan ten, die enthousiast meehielpen dit succes te behalen (nl. ongeveer 10 gulden per gezin), en alle andere mensen die bij de voorbereiding hielpen, danken wij vanaf deze plaats van harte. Een speciaal woord van dank aan het Weekbericht voor Meijel, dat veel ruimte beschik baar stelde voor de voorlichting en propaganda. Tesamen met deze actie werd in Meijel in 1974 ten bate van de kan kerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds) 17.976,91 opgehaald. Doordat het veelal dezelfde mensen waren, die hetzij als collectant, hetzij als medewerker hielpen bij de collecten, ledenwerfacties, wan deltochten, kienhvond en de winkelbusjesactie, is het afdelingsbestuur vooral aan hen veel dankbaarheid verschuldigd voor de enorme inzet. Dank uiteraard ook aan alle Meijelse inwoners, die diep in hun buidels tastten om dit enorme bedrag te halen. Het afdelingsbestuur. De gemeentesecretarie is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur v.m. geopend. In de vergadering van de raad van 26 nov. 1973 is het bedrag per leer ling aan de Basisscholen conform art. 101 van de L.O. wet vastgesteld op 214.—. Besloten werd toen tevens dat in dien tengevolge van onkostenstij gin gen (o.a. oliecrisis) aanpassing nodig zou zijn dit zbu geschieden. De Staatssecretaris van Binnen landse Zaken heeft tengevolge van deze stijgingen toegestaan dat er 6% meer uitkering uit het gemeentefonds hiervoor zal plaats vinden Na goedkeuring van de raad zal het bedrag voor 1974 dan 227.per leerling bedragen. Extra krijgt het Schoolbestuur dan voor 1974 ƒ9.490. Het college van Burgemeester en Wethouders stellen a.s. maandag aan de raad onzer gemeente voor om tot aanschaffing over te' gaan van uni formen, welke de brandweermannen kunnen dragen bij bepaalde gelegen heden, oefeningen in regionaal ver band, cursusbezoek e.d. Met uitzon dering van de beide commandanten beschikken de overige leden over een uniform dat bestaat uit een eenvou dige zwarte brandweeroverall. In het voorstel is verder opgenomen tot aanschaffing over te gaan van waterdichte jekkers en handschoenen, een portopower een soort domme kracht) en een draagbaar, lichtaggre- gaat van 1500 W. De kosten van dit alles zullen ongeveer 10.000.be dragen. Indien de dienstverlening van de vuilnisophaaldienst kostend ekken d dient te zijn dan zal voor het dienst jaar 1975 de prijs per zak met 10 ets. p. stuk gaan stijgen. Dit zeggen B. W. in hun voorstel aan de raad - welke a.s. maandag in openbare ver gadering bijeen komt. Het jaar 1974 zal wel met een ver liespost van ruim 3.000.blijven zitten. In de kosten opzet voor 1975 is re kening gehouden met een kostenstij ging van 10%, zowel voorwat de uur lonen betreft als de materiaalkosten. De aanslag per aangeslotene zal dan bedragen 39,waarvoor men 60 plasticzakken krijgt aangeboden. Elke zak welke men meer nodig heeft komt dan op 65 ets. PIEDRO voor verantwoord pas sende kinderschoenen brengen wij u een com plete collectie jeugd- schoenen in vier wijdten maten. alle controles en na- correctie worden uitge voerd door gediplo meerd personeel. ospel telefoon 04951-1449 Perzen Import Perzen Groot handel Ie bi# ik voor leden;ei t KERKVELD 2 MEIJEL Tel. 04766-1866 bflfl. 1599 of 1273 Laat thans uw autopolis herzien. Wij zijn volledig bevoegd om uw no claim voor schade vrij rijden tot het maximale aan te 1 passen, ook na schade. Vraagt gratis inlichtingen bij de man, die ook uw schade regelen kan.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1974 | | pagina 1