Babsbanb 20 7„ KORTING grote kienavond VAN DE BOOM gtfJiCiron èaoren's j)ïmn Assurantiekantoor VISSERS Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14,Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 16,50 p.j. PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Vierentwintigste zondag door het jaar. Missaal voor zon- en feestdagen pag. 528 c. Lezingen: Ex. 32, 7-14; Tim. 1, 12-17, Lucas 15, 1-32. Zaterdag: 6.30 maanddienst Coen Schroën, weekdienst Jozef Vissers. 7.30 Jrd. Peter Johannes v. d. Moosdijk. Zondag: 8.00 uit dankbaarheid. 10.00 Hoogmis. Maanddienst Elisabeth Verheijen-Tëeuwen. 11.30 Johannes Vrinssen (bouw- en houtbond NKV). Maandag: 8.00 gest. jrd. Leonardus van Heugten en Maria Jans sen. 7.00 jrd. Petronella Korsten-Berben. Dinsdag: 8.00 geen H. Mis (ziekentriduum). 7.00 weekdienst Mathieu Nijssen. Woensdag: 8.00 geen H. Mis. 7.00 weekdienst Piet Simons. Donderdag: 8.00 geen H. Mis. 7.00 maandd. Lodewijk Scheres. Vrijdag: 8.00 gest. jrd. Henricus Janssen - Aldegonda v. Bussel. 2.00 pl. huw. bruidspaar Bos-Hanssen. 3.00 pl. huw. bruidspaar Peeters-Strijbos. 4.00 uit dankbaarheid 25-j. huw. Gommans-Janse. TAAKVERDELING B W Altijd het nieuwste op het gebied van meubelen vloerbedekking gordijnen vindt u bij Woninginrichting Gebr. VERSTAPPEN Schoolstraat 26 - Meijel Telefoon 04766-1704 Wij staan achter u, ook als het op schade aankomt. Kerkveld 2 Meijel v Tel. 04766 - 1866, b.g.g. 1273 of 1599 GEZONDE VOETEN NU EN LATER PIEDRO SERVICE scMeren luxe leder VENRAY 04780-4112 Schoolstraat 11 Tiel - Amersfoort - Tilburg Voor een specialistische afwerking van uw film, zowel in zwart-wit als kleur FOTO F O KM Kerkstraat 1, Meijel (Ingang naast Pannehusj Bar) A.s. zondag 15 september Meijelse missionarissen In zaal Janssen-Jaspers Aanvang 8 uur GROTE PRIJZEN DONDERDAG 12 SEPT. 1974 30e jaargang no. 37 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER MEUEL De leden van het college van burge meester en wethouders hebben onder ling de taken in hoofdzaak als volgt verdeeld BurgemeesterCoördinatieopen bare orde en veiligheid; Algemene en interne zaken; Financiën; Personeels zaken; Onderwijs; Ruimtelijke Orde ning; Jeugd- en sportzaken (samen met wethouder van Dessel). Wethouder LeendersLoco-burge meester; Sociale zaken; Grond-pacht zaken en grondverwerving (samen met wethouder van Dessel)Openbare werken (vooralsnog samen met wet houder van Dessel). Wethouder van DesselOpenbare werken (vooralsnog samen met wet houder Leenders); Volkshuisvesting; Grond-pacntzaken en grondverwer ving (samen met weth. Leenders) Jeugd- en sportzaken (samen met burgemeester). In eerste instantie staat de secre tarie der gemeente ten dienste van het publiek. In voorkomende gevallen wende men zich zonodig tot dat lid van het college tot wiens portefeuille de zaak behoort waarover men nader wenst te worden geïnformeerd of die men nader wenst toe te lichten. Beslissingen worden door en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders ge nomen. Burgemeester en Wethouders van Meijel. WIJZIGING WET OP DE KANSSPELEN Per 1 september 1974 zijn de na volgende kleine kansspelen niet meer aan vergunning gebonden: Kienspel, Vogelpiekspel, Rad van Avontuur en vergelijkbare vormen van kansspel. Voorwaarden voor het organiseren van een klein kansspel. Een klein kansspel kan worden ge organiseerd door een tenminste 3 jaar bestaande Nederlandse vereniging die in zijn statuten een duidelijk omschre ven doel beoogt. Dit doel mag niet zijn de beoefening van enigerlei vorm van kansspel. De prijzen of premies in geld of goederen welke door de deelnemers aan het kansspel kunnen worden ver kregen, mogen niet meer bedragen dan f 250,per serie of set en de gezamen lijke waarde mag niet meer dan f, 1000,per bijeenkomst bedragen. Tenminste 14 dagen van tevoren, of bij gebreke hiervan per aangetekend schrijven, dient bij burgemeester en wethouders te worden opgegeven waar en wanneer de bijeenkomst zal worden georganiseerd. Burgemeester en wethouders kun nen zodanige bijeenkomsten verbie den, resp. nadere voorschriften stellen m.b.t. het kleine kansspel. RAADSVERGADERING Maandag 16 september a.s. om half acht komt de raad van onze ge meente in openbare vergadering bij een. O.a. zullen hier diverse commis sies worden ingesteld c.q. bemand, en afgevaardigden in besturen e.d. wor den benoemd. Aan de orde komt ook de afrekening vakonderwijs Basis onderwijs 1973 en een aanvraag om subsidie voor de Zwemclub „Leudal". BIJEENKOMST MET GEMEENTERAADSLEDEN AGRARISCHE FRACTIE Deze gespreksavond waarop onder meer ook de agendapunten van de raadsvergadering van 16 september a.s. besproken worden, wordt gehou den vrijdag 13 september op het kan toor van de Boerenbond om 8.30 uur. Mensen die belangstellen in het ge- meénteraadswerk en die tot de kern van de agrarische fractie willen be horen, zijn van harte welkom. Voorl. secretaris. ONZE KAPELKES EN WEGKRUIZEN In het herstel van onze kapelkes en wegkruizen begint gelukkig wat schot te komen. De spits hiertoe is afgebeten door de buurt van de H. Familiekapel aan de Kalisstraat. Zij heeft onder lei ding van Wiel Strijbosch een stel vak lui aan het werk gezet, die het bouw werk een fikse opknapbeurt hebben gegeven. Op het topkruis na ziet het er van binnen en van buiten weer als nieuw uit. Hoed af voor de mannen die dit geheel belangeloos in hun vrije tijd tot stand gebracht hebben. Het oude gipsen beeld is vervangen door een H. Familiegroep, die door mej. Gerda Gielen vervaardigd en ge schonken is. Het hagelkruis, het oudste kruis dat er in Meijel staat - het komt al vóór 1600 in de Meijelse schepenboe- ken voor - is in verband met wegver- legging van enkele jaren geleden, door de gemeente iets naar de weg toe ver plaatst. Het kruis in de Eerenbeemd is door de familie v. d. Elzen grondig gereinigd en veorzien van een nieuw houten kruis. Prima werk! Het St. Annakapelke aan de Kerk- strat is door enkele buurtbewoners van zijn groene aanslag ontdaan en door schilder P. Verstappen is het traliewerk grondig opgeverfd en van een nieuw slot voorzien. Tot het verder restaureren van de buitenkant en van het oude St. Annabeeldje, dat op f 200,wordt begroot, zal binnenkort een rondgang door de buurt worden gehouden. VOOR ALLE VERZEKERINGEN PIEDRO voor verantwoord pas sende kinderschoenen brengen wij u een com plete collectie jeugd- schoenen in vier wijdten maten. alle controles en na- correctie worden uitge voerd door gediplo meerd personeel. ospel telefoon 04951-1449 Perzen Import Perzen Groot handel BLERICK 077-23287 Kloosterstraat 66 Mogen de buurten van de overige kapelkes hieraan een voorbeeld ne men. Niet-buurtbewoners kunnen hun bijdrage kwijt op de rekening van de „Stichting tot behoud van de weg- kapellen en wegkruizen in Meijel" bij de Rabobank. Laat u verzekeren bij de man die óók UW schade regelen kan. RAADHUISPLEIN 6 Telefoon 1417

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1974 | | pagina 1