Ruikertje met symboliek Rababank KIENEN 20 7 KORTING Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 16,50 p.j. PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Drieëntwintigste zondag door het jaar. Missaal voor zon- en feestdagen pag. 521 C. Lezingen: Wijsheid 9, 13-18; Filemon 9-17; Lucas 14, 25-33. Zaterdag: 6.30 Mat Stappers (Schutterij en Drumband St. Nico- laas). 7.30 Antonius Beijers. Maanddienst Peter Thijssen. Zondag: 8.00 uit dankbaarheid. 10.00 Hoogmis Petronella Ver- scharen-v.d. Weerden, weekdienst. 11.30 Mathieu van Herten. Maandag: 8.00 gest. jrd. Wilhelmus Smolenaars en Agnes Snijders. 7.00 Piet Simons (buren). Dinsdag: 8.00 maanddienst Hendrik van Diepen. 7.00 weekdienst Mathieu Nijssen. Woensdag: 8.00 voor de overledenen van de parochie. 7.00 week dienst Lodewijk Scheres. Donderdag: 8.00 maanddienst Andreas Lenders. 7.00 maand dienst Jan Cuijpers. Vrijdag: 8.00 gest. jrd. Lambert Janssen. Altijd het nieuwste op het gebied van meubelen vloerbedekking gordijnen vindt u bij Woninginrichting Gebr. VERSTAPPEN Schoolstraat 26 - Meijel Telefoon 04766-1704 VOOR ALLE VERZEKERINGEN Wij staan achter u, ook als het op schade aankomt. Kerkveld 2 Meijel Tel. 04766 - 1866, b.g.g. 1273 of 1599 Jeugdactiviteiten JONGERENKERK MEIJEL KPJ gcfrr. iron fxrayen'5 pejrfên BLERICK 077-23287 Kloosterstraat 66 VENRAY 04780-4112 Schoolstraat 11 Tiel - Amersfoort - Tilburg Voor een specialistische afwerking van uw film, zowel in zwart-wit als kleur FOTO FOK A Kerkstraat 1, Meijel Zondag 8 september SCHUTTERIJ ST. NICOLAAS Extra mooie prijzen. Enkele rondes met twee prijzen. Aanvang 8 uur in zaal Janssen-Jaspers DONDERDAG 5 SEPT. 1974 30e jaargang no. 36 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VOER MEUEL In de vroege morgen van kermis-dinsdag (de le dinsdag van september - belangrijk voor alle nieuw gekozen raden in ons vaderland) kwam de nieuwe raad van de gemeente Meijel in zijn eerste zitting bijeen. Voorzitter Kirkels sprak van een historisch moment. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Meijel wordt een raadszetel bezet door een vrouw. Bij deze gelegenheid wil ik mevrouw Lemmen-Keltjens een ruikertje aanbieden, nadat ik eerst enige symboliek wil schetsen tussen datgene waaruit dit ruikertje is samengesteld en de taak welke u als raad vandaag op u gaat nemen. 't Ruikertje, overwegend groen, geeft aan de functie van onze gemeen schap waar het goed wonen en toeven is. de klimop geeft weer de trouw, trouw aan het gestelde ideaal. de geranium is het symbool van de vriendschap, ook onder de leden van de raad. de iris wordt gebruikt als de bood schapper; raadsleden zijn boodschap pers in 2-richtingsverkeer; zowel naar de burger als naar het bestuur waar voor zij verantwoordelijkheid dragen. het eikenblad is een symbool van kracht; ik dacht dat we dat wel op z'n tijd als nodig zullen ervaren. de anjer geeft in zijn vorm wel enige grilligheid aan welke we, gezien de vele veranderingen in het maatschappelijk bestel, óók wel zullen ervaren. de granaatappel, teken van vrucht baarheid; mogen de besluiten die wij in de toekomst zullen gaan nemen vruchtbaar blijken te zijn voor allen binnen onze gemeenschap. de distel poogt met zijn stekeligheid aan te geven de kommer, de zorg, maar ook de weerbaarheid, deugden die bij zonder belangrijk zijn voor u als raads lid, en tenslotte de roos, torende boven het geheel, een teken van vreugde, liefde en geluk voor onze gehele gemeenschap. Hierna ging de ruiker over in de handen van mevr. Lemmen, die later tijdens de rondvraag hiervoor dankte onder de toezegging dat ze dit boeketje zou koesteren, ('t Lijkt de moeite waard om te trachten het in de vorm van een droogstukje te blijven behou den!; 'n aan mij toe gefluisterde op merking van een collega-verslaggever. Red.) Vervolgens ging de voorzitter over tot het beëdigen van de aanwezige raadsleden (niet aanwezig waren van Bree en Smolenaars, waarvan de eerste wegens ziekte). Afgelegd werden de zuiveringseed en de ambtseed; de eerste heeft betrekking op het „zui ver" houden van de functie, doordat o.a. niets van derden is of wordt aan genomen, noch dat iets beloofd of ge geven is, waardoor het raadslid zich in zijn opstelling tot het algemeen belang niet vrij zou kunnen voelen; in de ambtseed zweert men de belangen van de gemeente Meijel naar vermogen te behartigen en bevorderen. Na de beëdiging feliciteerde de voor zitter de leden van de raad. Spreker constateerde dat in de vorige raden steeds een sfeer van openhartige ver standhouding en goede samenwerking aanwezig was tussen de raad en de voorzitter. Hij hoopte dat dit ook nu het geval zal zijn, zodat een vrucht baar en heilzaam bestuur kan worden voortgezet. Betekenis van raadslid maatschap en de vervulling van deze taak komen steeds meer in het middel punt van de belangstelling te staan. Duidelijk is merkbaar dat de burger zich meer gaat interesseren hoe er met zijn belangen wordt gehandeld; steeds meer ook schaktelt hij of zij de raads leden die zijn vertrouwen hebben in. Goede informatie naar achtergronden is dan ook van het allergrootste be lang. Voorzitter Kirkels gaat verder: Vanaf nu zult u voor een periode van 4 jaren als hoogste orgaan onze gemeente besturen. U bepaalt het be leid en geeft in grote lijnen aan hoe de huishouding van de gemeente door het college van Burgemeester en Wethou ders geregeld zal worden. Als raad toetst u de v oors tellen v an Burgemees ter en Wethouders aan de Hoofdlijnen van Beleid, waarvoor op hun beurt Burgemeester en Wethouders dikwijls weer de bouwstenen zullen aandragen. In deze wisselwerking hoeft de raad zich niet te verdiepen in details want dan is het gevaar groot dat de raad een controlerend orgaan wordt terwijl het accent toch duidelijk moet liggen op het „besturen". Verliest men de hoofd lijn uit het oog en gaat het detailwerk de boventoon voeren dan is het gevaar groot dat men gaat polariseren in een lokaal parlementje. Dan zijn wethou ders ook niet meer de democratisch ge kozen vertrouwensmannen door en uit de raad, maar worden zij mensen die met een vergrootglas in hun doen en laten worden gevolgd. Het raadslidmaatschap vergt offers, U bent bestuurder geworden en daar voor brengt u offers in tijd, geld, in carrière soms, in ontspanning en in gezinsleven. Waarom doet u het dan zal men zich afvragen. Ik geloof dat het een merkwaardig samengaan is van burgerzin, van hobby en bewo genheid en liefde voor de gemeenschap waarin men leeft. Als raadslid zult u handelen als zelf standig vertrouwenspersoon en nooit als lasthebber. Uw opdracht is het al gemeen welzijn en dit alleen te dienen. Ook het College van Burgemeester en Wethouders zal dit steeds voor ogen moeten houden en dat brengt voor u als raad en ook voor het College van Burgemeester en Wethouders met zich dat wel eens, in zich misschien recht matige, wensen van bepaalde groepen of zelfs individuele personen, zullen moeten wijken omdat anders het alge meen belang zal worden geschaad. Aan het begin van deze periode wil ik u vragenblijft respecteren en hand haven uw eigen spelregels voor de orde tijdens de vergaderingen. Weest duidelijk bij het naar voren brengen van uw mening en onttrekt u niet aan uw verantwoordelijkheid. Spreek op tijd maar weet ook op tijd te zwijgen want ook met het laatste kan men maar al te dikwijls een goede zaak dienen. Hebt respect voor elkaar en voor eikaars meningen en neemt u vast voor uw mede-raadsleden niet te kwet sen of te beledigen, ook al bent u niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen u in de vergaderingen zegt. Weet ook te berusten in het verwerpen van een voorstel. Wanneer de meerderheid heeft beslist, moet men zich daarbij neerleggen en het uitvoerend college de steun geven die het nodig heeft-om de zaak te regelen of af te doen zoals de meerderheid besloot. Tracht de kracht en de moed op te brengen om datgene te aanvaarden wat niet ver anderd kan worden, datgene te ver anderen wat niet aanvaard kan worden en span u daarbij in het inzicht te ver werven om het verschil te onderken nen. Wanneer u aldus kunt handelen zult u zeker voldoening vinden in dit mooie werk voor de gemeenschap. Koormorgenavond om zeven uur repetitie Tekstgroepmorgenavond om half negen vergadering. J-K-krantje alle leden kunnen nog steeds kopij inleveren bij Marlou van Rens of Loek Joosten. Tot morgen avond. Het bestuur. De kennis is voorbij, maar ons bietenveld wacht. Om goede resulta ten te behalen op het land moet de boer toch altijd nog zorgen dat zijn - in de groei zijnde - producten goed Perzen Import Perzen Groot handel (Ingang naast Pannehusj Bar) Uw lidmaatschapskaart meebrengen s.v.p. worden onderhouden en verzorgd. Daarom vrijdag, zoals altijd, weer pre sent op ons bietenveld. Een verfris-

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1974 | | pagina 1