Rababank 20°/a KORTING meubelen vloerbedekking gordijnen Woninginrichting VAN DE BOOM gelijr. tinïi ixroyen's pëjêm Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen,postb. 14,Asten, girol025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 16,50 p.j. PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Missaal voor zon- en feestdagen pag. 514 C. Lezingen: Eccl. 3, 17-29; Hebr. 12, 18-24; Lucas 14, 7-14. Zaterdag: 6.30 ov. ouders Verstappen-Lemmen en familie. 7.30 Maanddienst Maria Janssen-Nijssen. Zondag: 8.00 voor de parochie. 10.00 Hoogmis. Maanddienst Hendrika Basten-Thijssen. Weekdienst Petronella Verscharen-v.d. Weerden. 11.30 Lodewijk Scheres (buren). Maandag: 9.00 Petrus Rooijakkers - Maria van Calis, Petronella Janssen, Gertruda en Wilhelmina Rooijakkers. 7.00 geen H. Mis. Dinsdag: 9.00 gest. jrd. Henricus Engels - Maria M. Maassen. 7.00 geen H. Mis. Woensdag: 8.00 weekdienst Heinrich Op den Drink. 7.00 week dienst Mathieu Nijssen. Donderdag: 8.00 gest. jrd. Thomas Sanders en Catharina Linssen. 7.00 Piet Geelen. Vrijdag: 8.00 Eerste vrijdag. H. Mis t.e.v. Goddelijk Hart - Ziekencommunie. 3.00 pl. huwelijk bruidspaar Theeuwen-van Heugten en uit dankbaarheid 25 j. huw. van Heugten-Jacobs. 4.00 pl. huw. bruidspaar van Montfort-Gielens. ATTENTIE: Zaterdagavond en zondagmorgen (31-8 en 1-9) bij zondere collecte voor de Miva. De grote offerblokken staan gereed. Bij het einde van deze maand herinneren wij u aan de gezinsbij drage Officiële mededelingen ALGEMEEN BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MEIJEL OPENBARE KENNISGEVING Alle Verzekeringen Hypotheken Financieringen JAN KARIS GEMEENTERAAD OP EXCURSIE Altijd het nieuwste op het gebied van vindt u bij RehP. VERSTAPPEN Schoolstraat 26 - Meijel Telefoon 04766-1704 VOOR ALLE VERZEKERINGEN Wij staan achter u, ook als het op schade aankomt. Kerkveld 2 Meijel Tel. 04766 - 1866, b.g.g. 1273 of 1599 GEZONDE VOETEN NU EN LATER PIEDRO SERVICE sclpenen luxe leder BLERICK 077-23287 Kloosterstraat 66 VENRAY 04780-4112 Schoolstraat 11 Tiel - Amersfoort - Tilburg Voor een specialistische afwerking van uw film, zowel in zwart-wit als kleur FOTO FOKA Kerkstraat 1, Meijel DONDERDAG 29 AUG. 1974 30e jaargang no. 35 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT MOER MEUEL Do Durgomoocter der gemeente Meijel maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 der Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat van af 4 september 1974 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp van een partiële herziening van het „Algemeen Bestemmingsplan", be trekking hebbende op enkele terreinen gelegen aan de Busserstraat. Gedurende de termijn van ter visie ligging kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen voormeld ontwerp. Meijel, 29 augustus 1974 De burgemeester van Meijel, w.g. G.M.H.J. Kirkels. Burgemeester en Wethouders van Meijel delen mede dat de gemeente secretarie op 2 en 3 september 1974 voor het publiek geopend is van 10.00 tot 12.00 uur v.m. Burgemeester en Wethouders van Meijel maken bekend dat op zondag 1 september 1974 vanaf 12.00 uur de Schoolstraat vanaf het Raadhuisplein tot de Lagere Jongensschool in beide richtingen voor alle verkeer is afgeslo ten en dat in de Prins Bernhardstraat (vanaf de van der Steenstraat tot aan de Schoolstraat) in de van der Steen straat (vanaf de Prins Bernhardstraat tot aan de Jan Truijenstraat) en de Pastoor Frischestraat (vanaf de Jan Truijenstraat tot aan het Pater Wil lemsplantsoen) aan een zijde van de weg een parkeerverbod zal gelden. St.-Lambertusstraat 12 - Helden Telefoon 04760-2861 Bij gelegenheid van de laatste raads vergadering - welke het thans nog zit tende college 1.1. donderdag 22 augus tus heeft gehouden werd een excursie gehouden waaraan naast de raadsleden ook hun dames deelnamen. De route was op een zeer interes sante wijze uitgezet door dhr. Hoeij- makers. Onderdelen hiervan waren: kennisnemen van de aankleding en wijze van uitvoering van bestemmings plannen in o.a. de gemeenten Neder- weert, Stramproy (waarin bijzondere aandacht is besteed aan het motorisch vrijhouden van woongebieden, door o.a. het aanbrengen van verkeers drempels), verder hoe mooi sommige gemeenten in hun voordeel veranderd zijn, óók hoe sommige woonsituaties zijn geschapen die doen denken aan de „jcoloniën" in de vroeger zo dicht be volkte mijnstreek in Zuid-Limburg. Meer of minder goed geslaagde land schappelijke „stoffering" werd beke ken en bediscussieerd en ook werd bij zondere aandacht besteed aan sport accommodaties Gesteld mag worden dat dit experi ment erg goed geslaagd is en voor vakev doen vatbaar is. Tijdens de raadsvergadering - die in tegenstelling tot anders om 19.00 uur aanving, hadden de dames van de raadsleden plaatsgenomen op de tri bune. Als dit óók een experiment ge noemd mag worden, dan is ook dit voor herhaling vatbaar. Waar nog nooit iemand een opmer king over heeft gemaakt: de aankle ding van het gemeentehuis met bloe men en planten - en óók de verzorging daarvan - is duidelijk voor verbetering vatbaar, merkte mevr. Joosten-Ewalts op; hierbij werd zij duidelijk gesteund door de overige dames. Deze vergadering stond heel duide lijk in het teken van afscheid. Drie raadsleden, te weten Bouten, Hees- kens en Pluijm komen in het volgende college - dat zijn werkzaamheden op de eerste dinsdag van september gaat aanvangen met het verkiezen van de wethouders - niet meer terug. De voor zitter, burgemeester Kirkels, besteedde hieraan na een resumé gegeven te heb ben over de afgelopen vier jaren, uit voerig aandacht en dankte op toepas selijke wijze voor de gedane inbreng en getoonde motivatie. Dhr. Heeskens - die bij het scheiden PIEDRO voor verantwoord pas sende kinderschoenen brengen wij u een com plete collectie jeugd- schoenen in vier wijdten maten. alle controles en na- correctie worden uitge voerd door gediplo meerd personeel. ospel telefoon 04951-1449 Perzen Import Perzen Groot handel (Ingang naast Pannehusj Bar) van de markt zijn lang gekoesterde wens, ook het verdere gedeelte van de Molenstraat te verbeteren, in vervul ling zag gaan - dankte allen voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de prettige wijze van samenwerking. Voor de realisering van het toekom stige bestemmingsplan „Molenhaag- veld" werden enkele perceeltjes grond aangekocht. De voorzitter deelde de raad mede juist deze dag bericht te hebben ont vangen dat de realisatie van de nieuwe zuiveringsinstallatie niet zal plaats vinden op het terrein achter het kruis in de Eerenbeemd, maar enkele hon derden meters verder achter de boer derij van Mart Philipsen. Naar alle waarschijnlijkheid zal begin 1975 met de bouw worden aangevangen. Tijdens de rondvraag merkte dhr. Sanders op dat de riolering in de Steeg- straat nou niet het aangenaamste ge deelte is dat je in het buitengebied kunt aantreffen. Dhr. Joosten sprak er zijn verwon dering over uit dat de aankoop van het perceel groud van H. Ghielen - ge legen aan de Trambaan en de grote verkeersweg - niet in het verslag in het Weekbericht is opgenomen. Na een besloten zitting van de raad op 5 augustus 1.1. werd hiertoe in een weer „openbaar gemaakte zitting" besloten. Dit toch wel prachtig gelegen en uiter mate geschikte terrein zal de bestem ming „speelterrein" voor de jeugd gaan krijgen. Als Gedeputeerde Staten van Limburg hieraan hun goedkeuring hechten, zal spoedig hieraan worden begonnen. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1974 | | pagina 1