kienavond RABOBANK MEIJEL Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 15,50 p. j. PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Laatste zondag na Pinksteren - feest van Christus Koning. Le zingen: Daniël 7, 13 - 14; Apoc. 1, 5-8; Joh. 18, 36 - 37. Zaterdag: 6.30 Willem Kessels; Petrus van de Beuken en Maria Geelen; uit dankbaarheid b.g.v. 25 jaar bestaan Industriebond NKV; 7.30 maanddienst Anna Huijerjans-Schroyen. Zondag: 8.00 gest. jrd. Maria Agnes Houben-Faassen; 10.00 maanddienst Peter Meevis; weekdienst Hendrika Basten-Thijssen; 11.30 ov. fam. Beeks-Pijnenburg. Maandag: 8.00 weekdienst Mathijs Kuepers; 7.00 jrd. Jacobus Boumans. Dinsdag: 8.00 gest. jrd. Wilhelmus Nijssen-Hendrika Joosten; 7.00 weekdienst Célina Sanders-v. Ooteghem. Woensdag: 8.00 tot bijzondere intentie (V.); 7.00 weekdienst Ca- tharina Lenders-Versleeuwen. Donderdag: 8.00 t.e.v. H. Sacrament; 7.00 jrd. Henrica van Dijk. Vrijdag: 8.00 voor overledenen van de parochie; 12.00 pl. huw. bruidspaar Rijks-Basten; 3.00 pl. huw. bruidspaar Heijnen-Van Tienen. ATTENTIE De harmonie „Eendracht" zal op zaterdagavond de H. Mis van 6.30 uur opluisteren met muziek. Officiële mededelingen Wij verzorgen voor u ALLE MOGELIJKE persoonlijke leningen en financieringen. 's Morgens gebeld; 's Avonds geld. Ass. kant. Vissers VOOR ALLE VERZEKERINGEN Wij staan achter u, ook als het op schade aankomt. Tel. 04766-1866, b.g.g. 1273 of 1599 of 04933 - 373. KIEN A VOND Zaal Janssen-Jaspers KIENAVOND SCHOLENGEMEENSCHAP „DEN DOELHOF" RAADSVERGADERING INDUSTRIEBOND N.K.V. AFD. MEIJEL 1948 25 JAAR 1973 Voor een specialistische afwerking van uw film, zowel in zwart-wit als kleur FOTO FOK A Kerkstraat 1, Meijel (Ingang naast Pannehusj Bar) Harmonie Eendracht ver wacht u en heet u gaarne welkom, met zoals bekend ongelooflijke prijzen. Alle Verzekeringen Hypotheken Financieringen JAN KARIS Jeugdactiviteiten JONGERENKERK MEIJEL COLLECTE NATIONAAL JEUGDFONDS WERD SUCCES JONGERENSOOS „OASE" DONDERDAG 22 NOVEMBER '73 29e jaargang no. 47 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER MEUEL ouders eerste kennismaking met de scholengemeenschap was gegoten op een bijzonder prettige wijze overkwam. Het was een geslaagd experiment waarvoor ook van de zijde van de ouders grote belangstelling bestond. GEMEENTE MEIJEL Burgemeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepas sing van artikel 50, lid 8 der Woningwet bouwvergunning te verlenen aan: 1. L. Kessels, Steegstraat 29 te Meijel, voor het bouwen van een bedrijfs ruimte op het perceel kadastraal be kend gemeente Meijel sectie F nr. 868, plaatselijk gemerkt Steegstraat; 2. B. Timmermans, Roggelsedijk 5 te Meijel, voor het bouwen van een varkensstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie F nr. 1045, plaatselijk gemerkt Roggelse dijk; 3. Th. W. Buskens, Grote Laak 19 te Roggel, voor het bouwen van een paardenstal en een opslagruimte op het perceel kadastraal bekend ge meente Meijel, sectie F nr. 700, plaatselijk gemerkt Katsberg; 4. M. Rongen, Astenseweg 5 te Meijel, voor het bouwen van varkensstallen op het perceel kadastraal bekend ge meente Meijel, sectie D nr. 211, plaatselijk gemerkt Astenseweg. De bouwplannen liggen met ingang van 23 november 1973 gedurende 14 da gen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende bovenge noemde termijn kan een ieder schrifte lijk bezwaren indienen tegen de bouw plannen bij burgemeester en wethouders van Meijel. Meijel, 22 november 1973 Burgemeester en Wethouders van Meijel De Burgemeester, w.g. G. M. H. J. Kirkels De Wethouder, w.g. J. M. Pluijm Laat u verzekeren bij de man, die ook uw schade regelen kan. v. d. Steenstraat 6 Tel. 1417 A.s. zondag 25 november GROTE ST.-NICOLAAS- KIENAVOND voor onze Meijelse missionarissen Aanvang 8 uur Goede prijzen Goede busverbindingen Prijs per kaart 2,50 Lidmaatschapskaart meebrengen. U kunt aan de zaal lid worden. Dat de onderwijsvernieuwing geen ex clusieve zaak is voor leraren en leerlin gen bleek donderdag 8 november j.l. overduidelijk uit de klassikale opvang van de ouders van de brugklassers bij de jaarlijkse introduktie-avond. Na een korte inleiding, waarbij enkele praktische punten aan de orde kwamen, werden de ouders in de gelegenheid ge steld met hun pupillen een viertal „les sen" bij te wonen. Uit de vaak zeer le vendige discussies na de les bleek dat de vorm waarin deze voor de meeste A.s. maandag 26 november komt de raad van de gemeente Meijel in open bare zitting bijeen en wel om half acht. De agenda vermeldt o.a. aanbieding begroting 1974; vaststellen van de sub sidies die in dat jaar zullen worden ver strekt; een voorstel tot subsidie aan de Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk; eveneens voor het gemeenschapshuis. Ook de vaststelling van het bedrag per leerling ex artikel 101 van de Lagere Onderwijswet 1920 komt aan de orde. Zoals u bovenstaand ziet, be staat onze afd. 25 jaar. Dit is een gevolg van de fusie met de vol gende vakbonden: Metaal St.- Eloy, St.-Willibrordus, Kletex, St.- Lambertus en de Mijnwerkers. Hierdoor gaan wij gezamenlijk dit feest vieren op zaterdag 24 november 1973 in lokaal Ketels, Raadhuisplein. Wij nodigen al onze leden hier bij uit om deze avond bij te wil len wonen. Ook de oud-bestuurs leden, de oprichters van deze vier vakbonden zagen wij graag op deze avond. Wij hebben niet alle adressen van ze kunnen achter halen, maar wij hopen als u dit leest, dat u toch bereid bent om te komen. Wij hopen op de eerste plaats dat onze leden zeker komen. Zij zijn allen met echtgenote of ver loofde persoonlijk uitgenodigd voor deze avond. Het programma is als volgt: 18.30 uur H. Mis tot intentie van levende en overleden leden van onze afdeling. U wordt aange spoord deze H. Mis bij te wonen. 19.30 tot 20.30 uur receptie in hotel Ketels, Raadhuisplein. Na deze receptie houden we een kor te vergadering waarbij onze dis trictsbestuurder aanwezig zal zijn. Verder zal er nog een gratis lo terij gehouden worden, die ge volgd zal worden door gezellig kienen voor alle aanwezigen. De rest van de avond zal verder ge zellig worden doorgebracht. Wij hopen op uw aller mede werking en wensen u alvast een genoeglijke avond toe. Kom vooral op tijd! Het bestuur van de plaatselijke afdeling De secretaris. GRANDIOZE DINSDAG 27 NOVEMBER A.S. AANVANG 20.00 UUR ZAAL PLUIJM S.v.p. lidmaatschapskaarten mee brengen. St.-Lambertusstraat 12 Helden Telefoon 04760-2861 A.S. ZATERDAG tijdens de H. Mis van half zeven zal HARMONIE EENDRACHT concerteren met moderne-popu- laire muziek, speciaal voor onze onmisbare donateurs. U komt toch ook luisteren? Komt vooral tijdig. HARMONIE EENDRACHT Koor. Morgenavond is er GEEN re petitie, dit vanwege het feit dat er om zeven uur een H. Mis is. Tekstgroep. Morgenavond vergadering om half negen in het gemeenschapshuis. JONG NEDERLAND Aart alle leden. Vrijdagavond 23 no vember starten we met onze speculaas actie. Zorgen jullie s.v.p. voor een fiets en boodschappentas. We beginnen om half 7. Willen jullie allemaal om half 7 bij Wies Verstappen zijn. De leidsters De Flippers. A.s. vrijdag 23 november gaan we met z'n allen speculaas verko pen. Hopelijk zijn jullie er allemaal, dan kunnen we ook briefjes trekken voor Sinterklaas. We komen om half 7 bij het gemeenschapshuis. Tot vrijdag. Nel en Leen De in Meijel gehouden collecte van het Nationaal Jeugd Fonds heeft in to taal 667,44 opgebracht. Hierdoor kun nen een aantal plaatselijke jeugdgroepe- ringen enkele soms lang bestaande financiële wensen in vervulling doen gaan. Op landelijk niveau kan het Nationaal Jeugd Fonds hierdoor bovendien haar stimulerend en activerend werk op het terrein van de leef- en speelruimten voor de jeugd voortzetten, door vele vormen van jeugd- en jongerenwerk fi nancieel te steunen. Peuterspeelzaal Calimero dankt ieder een voor zijn bijdrage. Zoals jullie al eerder in het „Week bericht voor Meijel" hebben kunnen le zen organiseert Jongerensoos „Oase" op vrijdag 14 december a.s. (was eerst ge pland op 30 november) een DROPPING voor de jongeren van Meijel e.o. van 16 jaar en ouder. WIE DOET ER MEE? De kosten voor deze dropping zijn 5,met na afloop een heerlijk bord erwtensoep. We starten vanaf 't Alexan- derplein (gemeenschapshuis) om half acht en zijn ongeveer om half een in Meijel terug. Geïnteresseerden kunnen zich in het gemeenschapshuis opgeven en een deel nemersformulier invullen of telefonisch 1868 of 1558, wel vóór 7 december a.s.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1973 | | pagina 1