Sociaal-Culturele avonden van de LOZ0 N.M.S. (Ned. Middenstands Spaarbank) Weekbericht voor Meijel Dansen STAATSLOTERIJ Uitgave; Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 15,50 p. j. PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS 16e zondag na Pinksteren; lezingen: Numeri 11, 25-29, brief van Jacobus 5, 1-6. Evangelie van Marcus 9, 38-43, 45, 47-48. Zaterdag: 6.30 maanddienst Henricus Geuns-Gertruda Kiggen; 7.30 jrd. Martinus Beckers-Catharina Smeets. Zondag: 8.00 maanddienst Peter Meevis; 10.00 Hoogmis jrd. Hen ricus en Gerardus Weerts; 11.30 le jrd. Henricus van de Beuken. Maandag: 8.00 t.e.v. O. L. Vrouw voor onze zieken; 7.00 gest. jrd. Johannes Th. Peeters-Margaretha Vestjens. Dinsdag: 8.00 gest. jrd. Johannes v. d. Kruis-Johanna Philipsen; 7.00 jrd. Petronella Manders-Kessels en Steef Lansbergen. Woensdag: 8.00 voor de overledenen van de parochie; 7.00 maanddienst Wilhelmus Scheenen. Donderdag: 8.00 t.e.v. H. Sacrament; 7.00 gest. jrd. Johannes Verstappen-Johanna Wanders. Vrijdag: le vrijdag van de maand - ziekencommunie; 8.00 t.e.v. Goddelijk Hart; 3.00 pl. huw. bruidspaar Weitering-Basten. ATTENTIE Na de Woorddienst: plaatsengeld en collecte. Werp uw plaatsen- geld in het bakje, dat bij u in de bank hangt. Norm is: een kwartje. Collecte: Geef aan de collecte! De norm is: een bijdrage naar ver mogen. De oktobermaand is toegewijd aan O. L. Vrouw. Met uw mede werking versieren wij het Mariabeeld met kaarsen en bloemen. Wat meer saamhorig heid kan de middenstand in deze tijd best gebruiken. i.v.m. vakantie is ons kantoor Raadhuisplein 7 van maandag 24 september t/m maandag 8 oktober '73 ALLEEN OPEN op de voormiddagen van half tien tot kwart vóór twaalf. Woensdag de gehele dag gesloten. Wilt u hier wel rekening mee houden. J. M. Pluijm GEMEENTE MEIJEL PARKEREN OP ZONDAG MORGEN A.S. EN AFSLUITING WEGEN Wij verzorgen voor u ALLE MOGELIJKE persoonlijke leningen en financieringen, 's Morgens gebeld; 's Avonds geld. Ass. kant. Vissers Zaterdag 29 september VOOR GEHUWDEN met Hay Pieto Duo ZAAL HAAZEN „Dancing De Bierkar" A.S. MAANDAG Mevr. Scheres-Vissers Alle Verzekeringen Hypotheken Financieringen •JAN KARIS Voor een specialistische afwerking van uw film, zowel in zwart-wit als kleur FOTO F OKA Kerkstraat 1, Meijel MOBILOFOON BRANDWEER e.a. DONDERDAG 27 SEPTEMBER '73 29e jaargang nummer 39 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT MEER MEUEL LIMBURGSE ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE y ONDERNEMERS Op 1 en 8 oktober a.s. organiseert de LOZO voor haar leden sociaal- culturele avonden. Tijdens deze twee data zullen 13 bijeenkomsten wor den georganiseerd. Het blijkt dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf er behoefte aan hebben ook eens in eigen kring van gedachten te wisselen over onderwerpen die niet zo direct verband houden met het zakendoen. Men wil eens praten over de ontwikkelingen in onze samenleving, over het gezin in die samenleving, over de verhouding tussen ouders en kinderen, enz. Wij hebben voor deze kringen aalmoezeniers van sociale werken bereid gevonden met onze leden over dit thema van gedachten te wisselen. Deze aalmoezeniers zul len deze zgn. sociaal-culturele avonden openen met een korte inleiding over „het gezin in een zich veranderende samenleving. Spanningen, conflicten en onze kerheden". De aan de afdelingsbesturen gezonden uitnodigingen bevatten o.a. de volgende tekst: „De huidige mens wil van zijn leven meer maken dan zijn voor ouders deden. Jongeren van nog geen 25 jaar hebben al meer en verdere reizen gemaakt dan hun ouders; zij hebben meer levens ervaring, weten meer af van lief de en menselijke intimiteit, zien scherper hoe de maatschappij in elkaar steekt. Dit mag ons niet verbazen; we leven zonder het te beseffen in een wereld waarin in 10 jaar meer verandert dan vroe ger in 1000 jaar". Op deze avond van de Lim burgse Organisatie van Zelfstan dige Ondernemers welke voor de afdelingen Baarlo, Maasbree, Helden, Meijel en Kessel op maandag 8 oktober in het Ge meenschapshuis op het Raadhuis plein te Helden-Panningen wordt gehouden (aanvang 20.00 uur) zijn alle leden van de LOZO met hun echtgenoten van harte wel kom. Gespreksleider is de aan velen welbekende aalmoezenier M. Claessens uit Venlo. Een aanbeveling om op deze bijeenkomst geen verstek te laten gaan doen wij bij deze gaarne. Stimuleer ook elkander tot deel name. Red. De aandacht van de verenigingen wordt er op gevestigd dat vergunningen voor het organiseren van een loterij tijdig dienen te worden aangevraagd. Om te voorkomen dat meerdere ver enigingen in dezelfde periode een loterij houden zal in de toekomst slechts één vereniging voor een bepaalde periode vergunning voor het houden van een loterij worden verleend. Met de lotenverkoop mag eerst 14 dagen vóór de trekkingsdatum worden begonnen. Burgemeester en Wethouders van Meijel. A.s. zondag 30 september 1973 zullen i.v.m. de motorterreinwedstrijden de we gen Simonshoek (tot Verdeuzeldonk) en een gedeelte van de Berg (van de Ne- derweerterdijk tot aan Stultiens) van 10.00 tot 18.00 uur voor al het verkeer gesloten zijn. Tevens verzoeken wij u a.s. zondag uw auto's op het Alexander- plein te parkeren in plaats van op het Raadhuisplein. Laat u verzekeren bij de man, die ook uw schade regelen kan. v. d. Steenstraat 6 Tel. 1417 TOEGANG GRATIS Denk aan 13 oktober DONKSE KERMIS met orkest de Apollo Stars 1 oktober begint de verkoop van de Kom s.v.p. de bestelde loten de eerste week afhalen; dan elke dag tot 's avonds 7 uur geopend. Pastpaedje 51 Tel. 1993 St.-Lambertusstraat 12 Helden Telefoon 04760-2861 (Ingang naast Pannehusj Bar) Zie onze advertentie elders in dit blad. Voordat de voorzitter aan de slui ting van de raadsvergadering van maan dag 17 september toe was, uitte de heer Sanders zijn ontstemming over de pu- blikatie in het Dagblad van Noord- Limburg naar aanleiding van de niet openbare informatieve vergadering van de raad der gemeente Meijel. Ofschoon geen zwijgplicht was opge legd daar was óók geen reden toe Red. vond Sanders dit zonder meer onjuist. De voorzitter kon het geheel met Sanders eens zijn. Van Dessel die het geheel nog eens uitgebreid de revue liet passeren he lemaal niet. Naar aanleiding van een vraag van de heer Janssen deelde de voorzitter mee dat de P.T.T. plannen had om in 1976 een nieuw kantoorgebouwtje in gebruik te nemen. Het is niet onmoge lijk dat dit aan het Alexanderplein ge bouwd zal worden. T.z.t. zal de post via het kantoor Deume waar dan ook de sortering zal gaan plaatsvinden (per straat) Meijel gaan bereiken. Van Dessel wees er nog eens op dat zijn fractie het nog steeds jammer vindt dat de brandweer geen direct oproep systeem heeft gekregen. De sirene maakt de hinder bijzonder groot. Toen de voorzitter opmerkte dat het systeem „directe oproep" volgens een ontvangen offerte 35.000,zou gaan kosten, hoefde hij hierover niet veel meer te zeggen. Aan de orde kwamen nog subsidiëring Jeugdraad, Kreato, oversteekplaatsen voor kleuters die Heeskens toch wel nodig vindt waarover uit de verga dering werd opgemerkt dat dit toch wel een taak voor de oudercomités is (en waaromtrent de heer Daems na afloop van de vergadering opmerkte dat er van uit de school op de Mortel óók voor de leerlingen van de kleuterschool „gebri- gadierd" wordt. De heer Daems merkt verder op dat in tegenstelling tot hetgeen de heer Van Dessel stelde (of suggereerde) het di ploma van de Weerter muziekschool een „erkend diploma" is en dat van Kreato ofschoon dit strengere eisen kent niet erkend is. De discussie omtrent de Schoolbege leidingsdienst monde uit in een verzoek aan de onderwijzers daarbij aanwezig om hun bezwaren eens op papier te stellen en aan discussie prijs te geven. P. Heijnen had bezwaren tegen het te hard rijden. Op Heldensedijk en Roggel- sedijk moest snelheidsbeperking worden ingevoerd. Voorzitter Kirkels deelde hier mede dat de verkeerssituatie aan de Roggelse brug binnen afzienbare tijd verbeterd zal gaan worden. Ook had Heijnen nog al moeite met de niet aflatende baldadigheid die som mige lieden hier en daar meenden te moeten bedrijven. Ook wees hij er op dat er door loslopende honden nogal wat last wordt bezorgd. „In het openbaar", zegt voorzitter, „mogen honden, alléén aan de lijn en niet los lopen!"

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1973 | | pagina 1