u KIENEN 108 jGS 8 0 Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus i, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 15,50 p. j. PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Zaterdag: 6.30 Dries Nijssen; 7.30 Harrie Sanders (Kerkveld). Zondag: 8.00 maanddienst Godefridus van Calis; 10.00 Hoogmis Piet Kuijpers; 11.30 voor de parochie; „The Rytmic Group" zingt. Thema is „De Stilte". Maandag: 8.00 voor overledenen van de parochie; 7.00 gest. jrd. Franciscus Lintjens en Clara Seems. Dinsdag: 8.00 voor de vrede in de wereld; 7.30 Toediening van het H. Vormsel door Mgr. Janssen, oud-bisschop van Ethiopië. In het middenschip van de kerk nemen de kinderen plaats tussen hun ouders. Woensdag: 8.00 gest. jrd. Christiaan Venner en Louisa Manders; 7.00 weekdienst Harrie Sanders. Donderdag: 8.00 t.e.v. H. Sacrament; 7.00 jrd. Gerard Scheres. Vrijdag: 8.00 gest. jrd. Dorothea Brummans; 3.00 uit dankbaar heid 25-j. huw. v. d. Asdonk-Trienekens. H. NICOLAASKERK TE MEIJEL GROENE KRUIS WIJ KUNNEN REEDS WAT VOOR U DOEN! FOTO-REPORTAGES en BRUIDSFOTO'S in kleur of zwart-wit. PASFOTO'S in één dag klaar. «I. «I. Kanters Gedipl. Beroepsfotograaf Kerkstraat 1 Jeugdactiviteiten JONGERENKERK MEIJEL PEUTERSPEELZAAL CALIMERO Sociale organisaties E.H.B.O. MEIJEL P. v. ca. BOOM Handboogvereniging „Nooit Gedacht" ZEER MOOIE PRIJZEN Denk aan uw REISVERZEKERING. ASSURANTIEKANTOOR VISSERS MEIJELTJE (II) DONDERDAG 31 MEI 1973 29e jaargang no. 22 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VB ER MEUEL „The Rytmic Group" uit Schinveld zingt op zondag 3 juni om 11.30 uur in onze kerk. Verleden jaar was dit koor bij ons te gast op 11 november en oogst te zeer veel bijval van jong en oud. Op verzoek van velen hebben we dit koor weer opnieuw gevraagd. Hun eigen ka pelaan verzorgt de H. Mis in volledige samenzang met deze 80 jongens en meis-' jes. Hun muziek en zang wordt alom gewaardeerd. Zij treden in vele kerken op. Een bezoek aan de H. Mis van half twaalf kunnen wij u ten zeerste aan bevelen. Wij verzoeken u tevens om een bijdrage te willen geven om de onkosten van dit koor te dekken. Bij de ingangen van de kerk vindt u onze offerbussen, waarin u uw gave kunt geven. Indien u dat doet werkt u mee om de liturgie in onze kerk zo luisterijk mogelijk te vie ren. Bij voorbaat dank. Op de jaarvergadering van het Groe ne Kruis 1.1. vrijdag in zaal Jaspers heeft de heer Wim van Oostaijen de voor zittershamer zij het in een tijdelijke functie overgedragen aan de heer J. Verheijen. In zijn openingswoord herdacht Van Oostaijen de heer Jan Boumans, admini strateur der vereniging, die al op zo jon ge leeftijd van ons is moeten heengaan. Voor zijn bijzondere inzet heeft steeds grote waardering bestaan. Ook besteedde de voorzitter aandacht aan de in den lande op gang gebrachte schaalvergroting, waardoor de regio vorming midden in de belangstelling staat. Hij vraagt op welke wijze hieraan vorm gegeven kan worden en waar dat nog op grote moeilijkheden zal stuiten. Als voorbeeld ziet hij de team-vor ming van een aantal wijkverpleegsters met aan de leiding een hoofdwijkver pleegster. Verder het aantrekken van ziekenverzorgsters en de grotere moge lijkheid tot het geven van diverse cur sussen. Nadelen: de administratie zal duurder worden (mogelijk over het alge- (woonhuisdeur Pannehusj) (Binnen afzienbare tijd ook foto- handel). Geopend van 2 tot 6 uur n.m. meen wel beter); contributiestijging door de verhoging van de kosten (denk ook aan de verscheidenheid in de exploitatie lasten der wijkgebouwen); de inbreng die nu uit de plaatselijke besturen komt, de betrokkenheid van deze mensen bij het werk, hieruit zou wel eens ledenverlies kunnen ontstaan. In het district Horst is het nu zo dat er een regio Horst is gevormd; dat in de regio Helden (Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree en Meijel) oriënterende ge sprekken zijn gevoerd en dat er op het terrein van vervanging in de wijk, van samenwerking kan worden gesproken. Rondom Venray zal men ook aan en om de tafel gaan zitten om de samenwer king daar waar mogelijk is op gang te brengen. Zaak is wel, dat men vanuit het ver antwoordelijk ministerie de samenwer king in regio-verband persé wil. Men spreekt zelfs dat er een stok achter de deur staat!! Het aftreden van de heer Van Oos taijen is mede gevolg door de zich steeds ophopende werkzaamheden in de onderwijssector. Als adj.-directeur van de Mavo in Helden is hij ook nauw be trokken bij de totstandkoming van de HAVO voor Helden en omgeving. Door het heengaan van de heren A. Crompvoets en W. J. van Oostaijen en het volgens rooster aan de beurt van af treden zijnde mevr. Ria Brummans-Par- ren waren er drie vacatures te vervul len; tevens wenste het bestuur uitbrei ding met één persoon, omdat het wen selijk is, dat de heer M. Pluijm welke niet meer actief aan het bestuur deel neemt als voorzitter van het district Horst (dat nog maar een kort leven be schoren is) wel aan het bestuur van de plaatselijke vereniging verbonden blijft. Mevr. Brummans werd met meerder heid van stemmen herkozen; de drie overige zetels in het bestuur werden na verkiezing bezet door mevr. Lemmen- Keltjens, Kalisstraat 24a, de heer L. Janssen, Pater Willemsplantsoen 13 en de heer Chr. Verstappen, Kennedylaan 18. De heer Van Oostaijen sprak dank woorden aan het adres van de heer Crompvoets welke zeer vele jaren een gewaardeerde gesprekspartner in het be stuur is geweest, waarbij ook nogal wat jaartjes als secretaris. De waarnemen de voorzitter I. Verheijen sprak op de hem bekende wijze de scheidende voor zitter toe. Onder diens bezielende leiding heeft het bestuur en vooral het dagelijks be stuur zeer goed gefunctioneerd. Door dacht, goed geprepareerd leidde Wim van Oostaijen alle vergaderingen. Ook in de gesprekken met andere verenigingen was zijn inbreng niet gering. Als (neu trale) gespreksleider zou Van Oostaijen nog heel wat kunnen bijdragen tot de totstandkoming van de regio Helden e.o. De notulen, het jaaroverzicht, het fi nanciële verslag 1972 en de begroting 1973 kregen de goedkeuring van de ver gadering. Een 45-tal leden (merendeels dames) woonden de vergadering bij. Op enkele behandelde aspecten komen we mogelijk nog terug. Red. Vanwege de voetbalwedstrijd tegen de J. K. van Helden is er vanavond geen repetitie en geen tekstgroepvergadering. Zorg wel dat iedereen om half zes pre sent is bij de „Nieuwe Hof". Voor de andere gegevens zie de stencil die je ge kregen hebt. Degenen die niet meespelen worden vriendelijk verzocht onze ploeg te ko men aanmoedigen. Het bestuur K.M.G. MEIJEL Bivak Zwabbertjes en Rakkertjes. Van vrijdag 1 juni tot en met 3 juni gaan we op bivak naar Someren-Heide. Vertrek half 2. Wees op tijd en zorg dat de fiets in orde is. Veel plezier en mooi weer. Hoofdleidster en leidsters Keisjeutte. Dinsdag 5 juni club. We beginnen om 8 uur. Zorg ervoor op tijd te zijn en denk aan de contributie. Wies K.P.J. Kringhandbaltoernooi te Neer. Leden, die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen nader bericht hierover op de sportavonden. Sporten. Vrijdagavond 1 juni sporten voor junioren om half 8 en voor de senioren om 8 uur. A.s. zaterdagavond sporten voor junioren en senioren, ook om half 8 en 8 uur. Iedereen moet hier aanwezig zijn want kringsportleider Jos Schlangen is op deze avond aanwezig. Mogen wij de ouders van de peuters die onze speelzaal bezoeken er even aan herinneren dat het de bedoeling is dat de contributie betaald wordt op de eerste speelochtend van de nieuwe maand. U kunt ook betalen via de bank of giro. Ons nummer van de Rabobank is 13 34 99 200. Verder maken we u er nog even op attent dat we een opzegtermijn van vier weken in acht nemen. Ook als uw kind naar de kleuterschool mag, laat het ons dan tijdig even weten. Bestuur Peuterspeelzaal Maandag 4 juni a.s. houden wij een buitenoefening, waarvan de waarde nog al hoog wordt aangeslagen. Er wordt daarom gerekend op de aanwezigheid en deelname van AL onze leden. Om klok slag half acht vertrekken we vanaf het Groene Kruis naar de camping „Starte- bos". Naast onze docent-arts dokter Smeets, onze instructrice en instructeur zullen een zestal Lotus-mensen aanwezig zijn om de te behandelen ongevallen zo na tuurlijk mogelijk uit te beelden. Zorg vooral voor praktische kleding (dames pantalons). Als het weer niet meewerkt gaat de oefening toch door en wel in de kantine. Uiteraard ver wachten wij een bijzondere leerzame avond te hebben. De verbandtas. Wie van onze leden nog een verbandtas (kosten met inhoud 40,wil hebben gelieve dit even te melden op 4 juni bij de oefening. De tas, die dan uw eigendom is, kan gratis worden aangevuld bij de heren L. Gielen en G. Daems. Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. Erkend Piedro-dealer MODE-SCHOENHANDEL Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951 - 1449 U dient voor de aanvulling over te leggen een briefje waarop vermeld staat de naam van de helper, de aard van het ongeval, waar het heeft plaatsgevonden en een opgave van het verbruikte mate riaal. Wilt u na verloop van tijd om een of andere reden de tas weer inleveren, deze is in goede staat en gevuld met het ontvangen materiaal, dan ontvangt u de betaalde 40,weer terug. Tot 4 juni a.s. om half acht precies. Namens het bestuur, P. A. Wijns-Muijsenberg, secr. GROTE KIENAVOND te Meijel op zondag 3 juni in zaal JANSSEN-JASPERS Aanvang 8 uur t.b.v. Lidmaatschapskaarten meebrengen of aan de zaal verkrijgbaar. Laat u verzekeren bij de man, die ook uw schade regelen kan! Misschien wordt er een dans- cursus georganiseerd voor gevor- den. Er zijn een aantal Mèhlsen, die goed dansen (leren).

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1973 | | pagina 1