knttvoetles- ta Pedro UW HART, UW LEVEN.... WEES ROYAAL MET GEVEN! Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 15,50 p. j. PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Zaterdag: 6.30 weekdienst Piet Geelen; 7.30 Johannes Strijbos en Anna Maria Houben. Zondag: 8.00 voor de parochie; 10.00 Hoogmis ov. fam. Linders- Verstappen; 11.30 Jan Boumans. Maandag: 8.00 gest. jrd. Engelbert Lenders en Anna Maria Slaats; 7.00 weekdienst Mathijs Janssen. Dinsdag: 8.00 gest. jrd. Gabriel van Heugten en Petronella Vis sers; 7.00 Bert Leeuwerik. Woensdag: 8.00 t.e.v. H. Sacrament; 7.00 jrd. Jan Lenders. Donderdag: 8.00 Mia Crompvoets-v. d. Heuvel; 7.00 maanddienst Hendrik Manders. Vrijdag: 8.00 voor overledenen van de parochie; 2.00 pl. huw. bruidspaar Tillemans-Janse; 7.00 geen H. Mis. Zaterdag: 8.00 voor overledenen van de parochie. ATTENTIE Wij herinneren de maandbetalers van de gezinsbijdrage aan het einde van deze maand. Op zondag 1 april zingt een gastkoor in onze kerk tijdens de hoog mis van 10.00 uur: het kerkelijk zangkoor van de H. Hartparochie uit Venlo. Missie-fancy-fair voor onze eigen missionarissen: zaterdag - zon dag - maandag in het gemeenschapshuis. Vastenaktie '73: uw gave in de offerblokken bij de uitgangen van de kerk. ZIJ WAREN PASTOOR VAN DE H. NICOLAASPAROCHIE BOUWSTENEN VOOR CHILI SLUITING STORTPLAATS ASTEN NABIJ MEIJELSE GRENS DERDE WERELDWINKEL Jeugdactivitsiten J.N.R. DE MATKÖRUF Erkend Piedro-dealer P. v. d. BOOM COLLECTE 2 T/M 8 APRIL 1973 MISSIE FANCY FAIR voor onze eigen Meijelse missionarissen in het gemeenschapshuis 'T KLÖSTER. OPEN VANAF HALF TWEE U vindt op al deze dagen veel gezelligheid en maakt daarbij een behoorlijke kans op een deri vele mooie prijzen. Ga dus met uw gezin enkele malen naar het Alexanderplein en breng een bezoek aan de missie-fancy-fair in het ge meenschapshuis. HET MISSIECOMITÉ DONDERDAG 22 MAART 1973 28e jaargang no. 12 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEDE MEUEL Mathias Frische 17651808 Johannes van Buel 18081826 Petrus Beltjens 18271835 Antonius van Kessel 18351877 Peter Cleevers 18771896 Johannes Wouters 18961906 Johannes Op Heij 19061919 Gerardus Munnecom 19191921 Antonius Verstappen 19211937 Alphons Grijmans 19371950 Jozef Schreurs 19501954 Jozef Grubben 1955—1971 Piet Sluiters (is pastoor) 1971 Los Nogales (18.000 inwoners) ligt 180 kilometer boven Santiago. Er wonen mijnwerkers en boeren, plus nog enkele middenstanders. Hier werkt ook pater Guillermo Zoontjes SCJ uit Tilburg. Hij heeft al heel wat meegemaakt: in 1965 werd driekwart van Los Nogales ver woest door een aardbeving, in 1971 op nieuw grote schade: alleen nieuwge bouwde huizen bleven gespaard. Nu wil pater Zoontjes een sociaal centrum bouwen voor het geven van huishoud- cursussen voor moeders en jonge meis jes. Het is interessant te zien hoe pater Zoontjes werkt temidden van de veran deringen die zich in Chili voltrekken. Je kunt niet aan de indruk ontkomen, dat wij hier in onze regio daar veel van zou den kunnen leren. Hij schrijft: „In Chili groeit men van een traditio nele Kerk naar een vernieuwde Kerk. Ook in Los Nogales vindt dat proces plaats. In onze parochieraad zitten af gevaardigden van de moeders, twee ka- techeten, de apotheker, de dokter. Ons doel is „gemeenschappen" te vormen, waarin de mensen hun eigen verant woordelijkheid gaan dragen. De werke lijkheid van het leven wordt bestudeerd om de goede en kwade kanten er van te ontdekken. De mensen komen tot een kritisch oordeel en tot een verantwoor de deelname aan het proces van zelf bewustwording. Uiteindelijk voert dit tot een echte bevrijding uit de huidige el lende en dus tot een voortzetting van de verlossing van Christus, die de gehele mens op het oog heeft." Daar moeten de mensen bevrijd wor den uit de onderontwikkeling. Moeten wij ons niet losmaken uit dwingende structuren van over-consumptie om weer echte vrije mensen te zijn? In dat bevrijdingsproces kan Chili ons veel leren. SAMEN BOUWEN HOOG TIJD Al 20 eeuwen geleden heeft iemand die zich Jezus noemde gezegd, dat een nieuwe wereld van gerechtigheid en vre de op handen was. Vlak voor hij stierf zei hij nog: het is zover, de tijd is ver vuld. We hebben hem gevolgd. Van die nieuwe wereld vol gerechtigheid en vre de hebben we overigens nog niet veel gezien. Was het maar een goede re clame-stunt zijnerzijds, of hebben wij hem misschien verkeerd begrepen? Zeg 't maar. Het is hoog tijd. Al zo lang we bestaan denken we met militair evenwicht de vrede in de wereld te moeten bewaren. We steken er mil jarden in. We kunnen nu niet bepaald zeggen, dat er dank zij dat vrede is. Of wel misschien? Zeg 't maar. Het is hoog tijd. Dat er nu eens nooit iemand op het idee gekomen is om het op een andere manier te proberen. Bijvoorbeeld met liefde, vriendschap, eerbied, solidariteit en strikte rechtvaardigheid. Of toch? Zeg 't voort. Samen bouwen. Hoog tijd. GEMEENTE MEIJEL OFFICIEEL A.s. vrijdag 23 maart is de gemeente secretarie de hele middag voor het pu bliek gesloten. Nu voor de agrariërs weer de tijd is aangebroken voor het bemesten van de gronden, willen wij op hen een beroep doen om de lege kunstmestzakken na lediging bij elkaar te houden en mee naar huis te nemen of eventueel in de grond te stoppen, doch niet op de akkers of weilanden te laten liggen. De weg waaiende zakken veroorzaken elders dan ongerief. Voorts wordt verzocht om bij vervoer van stalmest de wagen of kar zodanig te laden dat niet her en der klodders mest de wegen bevuilen. Het gemeentebestuur Burgemeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepas sing van artikel 50, lid 8 der Woning wet jc. art. 19 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bouwvergunning te ver lenen aan: 1. J. W. van Bree, Molenstraat 18 te Meijel voor het bouwen van een woning op het perceel kadastraal be kend gemeente Meijel, sectie F nr. 26, plaatselijk gemerkt Molenbaan; 2. Fa. Gebr. Stultiens, Berg 2 te Meijel voor het bouwen van een varkens stal op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie D nr. 87, plaatselijk gemerkt Berg. De bouwplannen liggen met ingang van 26 maart 1973 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijke be zwaren indienen bij burgemeester en wethouders. Meijel, 22 maart 1973 Burgemeester en Wethouders van Meijel De Burgemeester, w.g. G. M. H. J. Kirkels De Wethouder w.g. J. M. Pluijm Eventuele belanghebbenden wordt er op gewezen dat m.i.v, 15 maart 1973 de stortplaats van de gemeente Asten is ge sloten. Openingstijden stortplaats voor de gemeente Meijel aan de Busserstraat: woensdagmiddag van 2 tot 6 uur; vrij dagmiddag van 3 tot 6 uur; zaterdag van 9 tot 12 uur en van 1 tot 5 uur. Vanavond staan we weer op de markt met onze wereldwinkel. We hebben ge zorgd voor meer produkten. We willen er nog eens op wijzen dat alle produkten die wij verkopen echte handenarbeid- produkten zijn. Ook zijn de produkten werkelijk uit de ontwikkelingslanden af komstig. Degenen die hier meer van wil len weten kunnen vanavond met ons komen praten. Ook a.s. zondag zijn wij weer ge opend. Wij staan dan in het gemeen schapshuis bij de missie-fancy-fair. Hier is een uitstekende gelegenheid om met ons en eventueel aanwezige paters te praten over alle problemen van de ont wikkelingslanden. Bijeenkomsten: Wielewalen, vrijdag geen ontspanning wegens vergadering EHBO; Woudaapjes, zondag lezing over vogels en dieren; Lieve Lammetjes, zon dag fietstocht, fiets meebrengen; Rood borstjes, dinsdag ontspanning; Goud haantjes, woensdag spellencompetitie; Putters, woensdag bij mooi weer bos- spel. Belangrijk. Werkgroepen die een ver gadering willen houden moeten dit aan Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. MODE-SCHOENHANDEL Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951 - 1449 Bert van Rijt doorgeven (Tel. 1613, na 5 uur), zodat Bert die dan uit kan schrijven. A.s. vrijdag, aanvang 8 uur, vergade ring Jeugd-EHBO. Komt allemaal. A.s. zondag bestuursvergadering, aan vang 10.00 uur. Het bestuur JONGERENKERK MEIJEL Koor. Morgenavond om zeven uur re petitie in de dagkapel. We gaan repe teren voor de mis op de Heibloem. Ook gaan we nieuwe liederen instuderen voor de paasdienst. Tekstgroep. Morgenavond om half ne gen vergadering in het gemeenschaps huis. We gaan vanavond beginnen met de teksten voor de paasdienst. Wil ieder een materiaal over het nieuwe thema verzamelen. Willen degenen van koor en tekst groep die vanavond willen helpen in de wereldwinkel op de markt even met mij contact opnemen (1567). Zaterdag 24 maart OPENING 20.00 uur Zondag 25 maart Maandag 26 maart GROTE KIENAVOND 20.00 uur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1973 | | pagina 1