lüvoetieL dinro Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 15,50 p. j. PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Zaterdag: 6.30 le jrd. Leonardus Trines; Uit dankbaarheid 25-j. huw. Jenkins-Noordhoorn; 7.30 echtelieden Minkenberg-Bekkers en Mia Mestrom-Bekkers; Piet Geelen (buren). Zondag: 8.00 maanddienst Catharina Kessels-Meeuwis; 10.00 Hoogmis maanddienst Gertrudis Mestrom-Beckers; 11.30 le jrd. Dries Nijssen. Maandag: 8.00 geen H. Mis; 9.00 voor overledenen van de pa rochie; 7.00 geen H. Mis. Dinsdag: 8.00 geen H. Mis; 9.00 voor overledenen van de pa rochie; 7.00 geen H. Mis. Aswoensdag: 8.00 gest. jrd. Hendrik Franssen en Hendrina Smeets; 7.00 Mia Crompvoets-v. d. Heuvel. Donderdag: 8.00 t.e.v. H. Sacrament voor overledenen van de parochie; 7.00 weekdienst Henricus Geuns. Vrijdag: 8.00 gest. jrd. Willem Vestjens en Petronella Wagemans; 3.00 pl. huw. bruidspaar Van Gemert-Basten; 7.00 geen H. Mis. Zaterdag: 8.00 gest. jrd. Thomas v. d. Weerden en Hendrika Thijssen. ATTENTIE Zaterdagavond 6.30 u. De H. Mis wordt opgeluisterd met mooie muziek van de Heimatkapelle in aanwezigheid van Prins, Raad van Elf en het comité. Aswoensdag: de askruisjes worden na de H. Mis uitgedeeld. De Stille Omgang naar Amsterdam wordt dit jaar gehouden in de nacht van 17-18 maart. Zie het schrijven in dit blad. In de nacht van 23 - 24 februari is een gat in een raam van onze kerk gegooid. Met een sneeuwbal? Dure sneeuwbal! Wie stukgooit, betaalt. JONGERENKOOR P. v. d. BOOM Officiële mededelingen ORIËNT ATIERITTEN Alle Verzekeringen Hypotheken Financieringen •JAN KARIS PRINS HARRY II WIE OF WAH GE ÖK BÉNT, ZÜRIG DÉH GE DÈR BIJ BÉNT ALAAF PRINSES TONNY I GÉN GEZANNIK, GÉN GEMOPPER, DAN WÉRD CARNAVAL NUN TOPPER DONDERDAG 1 MAART 1973 28e jaargang no. 9 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER MEUEL Zo „oud" als het dameskoor, is óók de Jongerenkerk, die samen hun ge boorte zouden kunnen vieren. Na enkele bijeenkomsten van de tekstgroep werd 'n jongerenkoor opgericht. Het zingt nu onder leiding van Jan Graat en orga nist Wim Althuizen. Het is goed, dat er in de liturgie een veelvoud van mogelijkheden is om zich te kunnen uiten. De zang van het jon gerenkoor is voor vele oren een graag gehoorde muziek. Omdat de meeste lie deren zeer geschikt zijn voor een ritmi sche begeleiding bespeelt Henk Boumans het drumstel. Binnenkort zullen meer- Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. Erkend Piedro-dealer MODE-SCHOENHANDEL Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951-1449 dere instrumenten in gebruik genomen worden, zoals slagtrom, cymbaal en samba-ballen. Vooral de laatste tijd zijn de repetities prima en er wordt hard gewerkt. Een groep van de jongerenkerk houdt zich speciaal met muziek bezig, doet voor stellen voor nieuwe liederen en probeert een orkest samen te stellen. We hopen dat het aantal koorleden zal toenemen, dan zal de muziek nog mooier klinken. Natuurlijk kan iedereen lid worden. De repetities zijn op vrijdagavond van zeven tot acht. Je bent van harte wel kom! Pastoor P. Sluiters Kapelaan B. Paquay Ter voorkoming van misverstanden geven wij onderstaand enkele richtlijnen, welke worden gehanteerd bij het verle nen van vergunningen voor oriëntatie- ritten. Indien de wegen, waarvan gebruik wordt gemaakt voor het houden van oriëntatieritten zijn gelegen binnen één gemeente en daaronder geen wegen zijn, welke onder het beheer zijn van het Rijk of de Provincie, kunnen Burgemeester en Wethouders de ontheffing verlenen. Indien gebruik wordt gemaakt van wegen, die in meerdere gemeenten zijn gelegen, of van wegen welke in beheer zijn bij de Provincie kan de vergunning worden verleend door het College van Gedeputeerde Staten der Provincie. Voor rijkswegen dient de Minister van Verkeer en Waterstaat de ontheffing te verlenen. De vergunning voor een oriëntatierit kan alleen worden verleend aan auto mobiel-, motor-, scooter-, bromfiets, wie lersport- en andere verenigingen, die in St.-Lambertusstraat 12 Helden Telefoon 04760-2861

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1973 | | pagina 1