hh es bib Mrs PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 13,50 p. j. ZATERDAG: 6.30 uur jrd. Wilhelmus Veekens^, 7.30 u. zesweken- dienst Maria Vossen-Simons. ZONDAG: 8.00 uur jrd. Arnoldus van Calis; 10.00 uur Hoogmis, levenden en overleden leden Veeverzekering Dorp; 11.30 uur Wil lem Huijerjans (buurt). MAANDAG, feest H. Franciscus van Sales: 8.00 uur gest. jrd. Theo dora v. d. Sterren; 7.00 uur maanddienst Leonardus van Bree. DINSDAG: 8.00 uur Hendrik en Maria van den Hoogenhof; 7.00 uur jrd. Piet Sanders. WOENSDAG: 8.00 uur gest. jrd. Cornelis Janssen; 7.00 uur zes- wekendienst Willem Huijerjans. DONDERDAG: 8.00 uur gest. jrd. Andreas Caris; 7.00 uur maand dienst Wilhelmina Houben-Teeuweni. VRIJDAG, feest H. Thomas van Aquino: 8.00 uur gest. jrd. Peter Philipsen; 10.30 uur pl. huw. bruidspaar van Deursen-Beckers; 12.00 uur pl. huw. bruidspaar Minten-Basten; 7.00 uur geen H. Mis. ZATERDAG: 8.00 uur gest. jrd. Wilhelmus Rooyakkers. MEDEDELINGEN Orgelfonds. Vorige stand 3027,50. Ontvangen Neduco 100, Joep Rooyakkers 25,Bejaarden in bejaardenoord 50,gif ten en kienavond 1192,50. Totaal 4220,Hartelijk dank. Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL Jeugdactiviteiten K.P.J—M.B.L. KINDERCARNAVAL JONGERENKERK MEIJEL M.B.L. TIEN JAAR KINDERVAKANTIEWERK J.N.R. DE MATKÖRUF J.N.R. „De Matköruf" zoekt leiders en leidsters voor de oud ste groep. Groep 35 personen in de leeftijd van 16, 17, 18 jaar (zowel jongens als meisjes). Leeftijd leidster - leider onge veer 22 jaar. K.P.J. K.M.G. Sociale organisaties L.V.B. H. LUCIA Erkend Piedro-dealer MODE-SCHOENHANDEL P. v. cfi. BOOM Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951-1449 AAN DE LEDEN VAN DE VROEGERE VAKBONDEN ST.-ELOY, MIJNWERKERS- BOND, KLETEX, ST.-WILLIBRORDUS N.K.V. H. MONICA Sport en spel GYMCLUB GEHUWDE VROUWEN VRIJDAG 21 JANUARI 1972 28e jaargang no. 3 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER MEUEL Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het storten van grof vuil op de gemeentelijke vuilnisstort plaats voortaan een stortingsrecht wordt geheven. Onder grofvuil wordt verstaan: puin, hout, grond, krullen, fabrieksafval, snoei sel, afval tuinderskassen, aardappelloof en soortgelijke afvalstoffen die niet zijn te rangschikken onder huisvuil. Het stortingsrecht bedraagt: a. 7,50 per vracht - ongeacht de hoe veelheid - aangevoerdper vrachtauto of container; b. voor grote partijen aangevoerd per tractor, paard en wagen, bestelauto etc. 2,50 per vracht. Betaling: contant te voldoen bij de beheerder. Voor huis- en tuin vuil gebracht per fiets, fiets met aanhangwagentje, hand wagen, personenauto etc. is GEEN stor tingsrecht verschuldigd. Burgemeester en Wethouders van Meijel De Wethouder De Burgemeester J. M. Pluijm G. Kirkels Uitwisseling: Zaterdag 15 januari j.l. vond de uitwisseling plaats met de af deling Veghel te Meijel. Na een zeer in teressant cultureel middagprogramma werden de leden van Veghel in de Meijelse gastgezinnen opgenomen. De avond werd op een gezellige wijze be sloten. We willen de culturele leider, de heer M. Basten, en de' spelers hartelijk danken voor het vele goede werk. Jaarfeestvergadering. Op dinsdag 25 januari wordt de jaarfeestvergadering om 7 uur in zaal Pluijm gehouden. Het programma kunnen jullie lezen op de reeds eerder rondgestuurde sten cil. Hopelijk zullen jullie allen deze avond bezoeken. Zeskamp. Op 28 januari vindt de zes kampwedstrijd van de kring Helden te Baarlo plaats. Vorig jaar eindigde de afd. Meijel hier op een zeer goede plaats. Opgave voor deze zeskamp moet zo spoedig mogelijk gebeuren bij een der bestuursleden. De besturen De Raad voor Jeugd- en Jongeren werk wil ook dit jaar weer enkele car navalsmiddagen organiseren voor de Meijelse kinderen tot 12 jaar op carna valsmaandag- en dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur in het gemeenschapshuis. Wij vragen hierbij echter wel de mede werking van een aantal ouders van deze kinderen, welke ons hierbij behulpzaam willen zijn. Moeders, welke 1 of 2 middagen van 2 tot 4 uur in het gemeenschapshuis willen helpen, en vaders die iets voor de kinderoptocht willen organiseren kunnen zich opgeven bij Mevr. Verkoelen, Kerk straat 25. Koor. yanavond repetitie om zeven uur in de dagkapel. Willen jullie je af melden als je verhinderd bent, dan we ten we tenminste waar we aan toe zijn. Denk ook aan de contributie!! Vanavond krijgen jullie ook een sten cil met daarop alles over de voettocht wat jullie betreft. Werkgroep. Vanavond vergadering bij Thijssen, Jan Thijssensteeg 5. Bij ver hindering graag afmelden. Zorg dat je er vanavond bent, want het wordt een belangrijke vergadering. Op maandag 21 februari gaat deze cursus van start. Deze cursus omvat 6 lessen en wordt 's maandags gehouden. Kosten per persoon 15,Mogelijk heden om te maken zijn: tassen, thee mutsen, baby- en poppekleren, poppen en beesten, kussens, wandversiering en sieraden. Heb je nog interesse om mee te doen, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij voorzitster of secretaresse. Contributie. Diegene, die nog geen contributie betaald hebben worden ver zocht deze af te dragen vóór dinsdag 25 januari bij een der bestuursleden, dit i.v.m. opgave ledenaantal aan het se cretariaat te Roermond. Poetsen gemeenschapshuis. Op maan dag 24 januari verzoeken we alle leden mede te werken aan het poetsen van het gemeenschapshuis. We beginnen om half acht. Hopelijk zijn vele leden op deze avond aanwezig, want vele handen ma ken licht werk. Dit jaar bestaat het Kindervakantie werk Meijel tien jaar. Tien jaar lang hebben vele honderden Meijelse vrijwil ligers het KVW als leider of leidster ge holpen, om de kinderen van de Lagere Scholen in de vakantie enige mooie da gen en later weken te bezorgen. In de komende zomervakantie (van 7 juli tot en met 11 augustus) wil het KVW zijn tienjarig bestaan vieren. Het accent zal natuurlijk komen te liggen op de activiteiten voor de kinderen. Voor lopig heeft het bestuur het volgende pro gramma opgezet: op 5 of 12 juli de eerste bustocht, de tweede bustocht op 26 juli of op 2 augustus; van 16 tot en met 22 juli gaan de derde en vierde klassen in Heeze op kamp. De jongens drie dagen en de meisjes drie dagen. Wij hebben deze activiteit inge last, omdat uit de vorig jaar gehouden enquête is gebleken dat hieraan behoefte is; van 23 tot en met 29 juli gaan de vijfde en zesde klas naar Bakel op kamp. Dit jaar zullen we een sterkamp houden, d.w.z. de jongens en meisjes gaan tege lijkertijd op kamp maar slapen in ver schillende boerderijen. Hierover tezijner- tijd meer; van 5 tot en met 13 augustus houden we in Meijel zelf een hele week verschillen de activiteiten. Op de zaterdagen 5 en 12 augustus houden we grote activiteiten als spelcircus en zeskamp. Het hele programma beslaat dus zo wat vier weken. Voor deze weken heb ben we honderden mensen als leiding nodig. Daarom verzoeken wij u nu reeds, wanneer u ons wilt bijstaan, met deze data rekening te houden bij het vaststellen van uw vakantiedata. A.s. zondag bestuursvergadering, aan vang 10.00 uur. Bijeenkomsten: Hedenavond Kemp hanen, aanvang 19.30 uur. We zullen vanavond onze wielrenners aan gaan moedigen in 't Sportpaleis Pluijm. J.l. maandag stonden ze tweede,v laten we hopen dat er nog een kans bestaat om eerste te worden. Dus Kemphanen en leiding allen naar Sportpaleis Pluijm. A.s. zaterdag: Braamsluipers, aanvang 14.00 uur; a.s. zondag: Lieve Lamme tjes, aanvang 9.30 uur; Woudaapjes, aanvang 9.30 uur; a.s. dinsdag: Rood borstjes, aanvang half 7; a.s. woensdag Putters, aanvang 7 uur; a.s. donderdag: Wielewalen, aanvang 7 uur. Kampspaarsysteem. Ouders vergeet niet uw kinderen de spaarkaart mee te geven. Sporten. Donderdag 27 januari om 8 uur voor de senioren. Zaterdag 22 januari om 8 uur voor de junioren. Wielerzesdaagse. De K.P.J. afd. Meijel doet ook mee met de wielerzesdaagse, die in zaal Pluijm gehouden wordt. A.s. zaterdag vindt de laatste rit plaats. Ho pelijk zullen jullie de spelers van de K.P.J. komen aanmoedigen. Het bestuur Keisjeüten. Dinsdag 25 januari heb ben we weer club. We beginnen om 8 uur. Denken jullie nog aan de contri butie? Veel piezierü De leidsters De Flippers. Maandag 24 januari club om half 8 in de blokhut. Willen jullie viltstiften, schaar en resten stof mee brengen. Angéle, Ell en Nel De afbouw van het gemeenschapshuis vordert thans in die mate dat de ope ning in het zicht begint te komen. Wij menen er goed aan te doen bij het schoonmakten van het gebouw een hand je te gaan helpen o.a. bij het wassen van de ramen, het poetsen van de vloe ren enz. Wij allen zijn gebaat bij de ingebruik name, vooral onze jeugd uiteraard. Daarom zouden wij het bijzonder op prijs stellen als 'n aantal onzer leden Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. ook zou komen helpen. Wij zullen bij het werk zeker ook wel het nodige plezier beleven. Kom dus a.s. maandag 24 januari naar het gemeenschapshuis. We gaan van start om half tien v.m. Zij die al leen maar later kunnen, of maar enkele uurtjes zich vrij kunnen maken, zijn uiteraard óók van harte welkom. Wilt u wat gereedschap om te poetsen meebrengen? Het bestuur Namens het voorlopige bestuur van de nieuwe Industriebond N.K.V. hebben wij de eer u uit te nodigen voor een ver gadering op zondag 23 januari 1972 in Hotel Ketels, aanvang 10.30 uur. Deze vergadering, is bedoeld om u allen enigszins op de hoogte te bren gen met de werking van de nieuwe bond. Er zal waarschijnlijk een districtsbe stuurder van de Metaal ons op de hoog te komen brengen van een en ander; dit staat niet op de uitnodiging vermeld om dat het bestuur, toen deze gemaakt werden, nog niet hiervan op de hoogte was. Hopende ook u allen op deze vergade ring te mogen begroeten. H. Lansbergen, 2e secretaris (voorlopig) Denk er om dames van het N.K.V., op dinsdag 25 januari om 8 uur in hotel Ketels is er een zeer belangrijke leden vergadering. Wij gaan stemmen, 3 leden zijn aftredend en een is niet meer her kiesbaar voor ons bestuur. Denk er om dames, allen present. Uw komst wordt op prijs gesteld. Het bestuur Er kunnen zich nog enkele jong ge huwde vrouwen opgeven voor bij de gymnastiekclub gehuwde vrouwen. De gymlessen worden 's maandags 's avonds gegeven. Schriftelijke opgave bij Mevr. Sanders, Churchill-laan 41, Meijel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1972 | | pagina 1