MiesciMen PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Praktijk centrum voor dieren artsen Molenstraat nr. 9 Helden-Dorp Telefoon 04760-2349 KIENEN Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, p.b. 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, p.b. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 10,50 p. j. ZATERDAG, feest van Christus, koning van het heelal: 6.30 u. jongerenmis - jrd. Henrica van Dijk; 7.30 u. dameskoor - jrd. Jacobus Boumans. ZONDAG: 8.00 u. Henricus Arts; 10.00 u. Hoogmis - herenkoor - maanddienst Harrie Meissen; 11.30 u. jrd. Peter van de Beuken en Maria Gielen. MAANDAG: 8.00 u. gest. jrd. Gerardus Nijssen en Johanna v. d. Eisen; 7.00 u. Antonius Beijers (invalidenbond). DINSDAG: 8.00 u. gest. jrd. Pieter Dietsenbacher en Hendrica Gens; 7.00 weekdienst Johannes Strijbos. WOENSDAG: 8.00 u. gest. jrd. Johanna Ronckers en Josephina Beckers; 2.30 u. pl. huw. Van Zuylen-Thijssen; 7.00 u. maand dienst Johannes Strijbos. DONDERDAG: 8.00 u. Maria Faessen-Houben; 5.00 u. H. Mis uit dankbaarheid; 7.00 u. gest. jrd. Wilhelmus Nijssen-Henrica Joosten. VRIJDAG: 8.00 u. ov. ouders Verschaeren-v. d. Weerden; 10.30 u. pl. huw. Waals-Strijbos; 1.30 u. pl. huw. Frenken-Haazen; 3.00 u. uit dankbaarheid 25 j. huw. en dienstjub. Van Lieshout-Gielens; 7.00 u. geen H. Mis. ZATERDAG: 8.00 u. Mathieu Theunissen (v. zijn vrienden). ATTENTIE Kerkboekjes. Altijd verkrijgbaar vóór en na de Missen in de kerk. Ze liggen voor u klaar op de Communiebank voor een bedrag van 2,Ook altijd verkrijgbaar bij de pastoor en kapelaan 's avonds van 6-7 uur. Kerkhof. U wordt verzocht de bloempotten en vazen op te halen. WERELDWIJD GEMEENTE MEIJEL BESCHERMING BEVOLKING N.K.V.-VOORLICHTING GEVESTIGD VANAF 15 NOVEMBER H. BOONEN H. MEENS G. WIELAND J. VAN BERS Spreekuur: maandag tot en met zaterdag 8.30 - 9.30 uur. Spreekuur voor kleine huisdieren: maandag tot en met vrij dag 13.30-14.00 uur, tevens woensdag- en donderdagavond 18.30-19.00 uur. Apotheek en administratie geopend: maandag tot en met vrijdag 8.30 - 18.00 uur. SCHOOLKRANT Jeugdactiviteiten K.P.J. - M.B.L. K.M.G. JONGERENKERK MEIJEL Erkend Piedro-dealer MODE-SCHOEN HANDEL R. v. d. BOOM Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951-1449 K.P.J. J.N.R. „DE MATKÖRUF" KOOPT U MEE, SPECULAAS VAN HET K.M.G. A.s. zaterdag 20 november VRIJDAG 19 NOVEMBER 1971 27e jaargang no. 46 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER MEUEL Het komt er niet zozeer op aan of men naar vermogen weinig of meer kan geven voor missie en ontwikkelings werk. Veel belangrijker is er van over tuigd te zijn dat men medeverantwoor delijkheid heeft ten opzichte van dat werk. De organisatie Bescherming Bevol king heeft tot taak de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen de onmid dellijke gevolgen van rampen, waaron der de grootste ramp die ons onver hoopt zou kunnen treffen: de oorlog. Hiertoe is een hulpverleningsapparaat opgebouwd, dat bij rampen zal kunnen worden ingezet. Zowel in oorlogs- als in vredestijd is deze organisatie die eerlijk gezegd bij velen weinig sympathie geniet aanr gewezen om dan hulp te verlenen. Naast de BB-kringen waarin de nood- wachtplichtigen zijn ingedeeld heeft iedere gemeente een eigen gemeentelijke zelfbescherming, die geformeerd wordt door mensen uit de eigen plaats en die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Som migen van hen zijn reeds meer dan 15 jaar lid., De plaatselijke BB kan alleen worden ingezet in de eigen gemeente en werkt dus met eigen mensen voor eigen men sen. In verband met vertrek, ziekte etc. hebben enkele leden ontslag genomen waardoor de groep aanvulling behoeft. De bijeenkomsten, eenmaal per drie weken, behalve in de zomermaanden, worden gehouden op maandagavond. De oefeningen omvatten: rampenbestrij ding, brandbestrijding, beknopte EHBO, berichtgeving met portofoons etc. Heeft u belangstelling voor dit werk dan kunt u zich voor nadere inlichtin gen wenden tot L. Janssen, gemeente huis. Dinsdag 9 november 1.1. werd in hotel Ketels 'n voorlichtingsavond gehouden waarop de „Gezinszorg" centraal stond. De heer Gommans, directeur van de Stichting te Venlo en de dames Van de Ven en Lemmers gaven na 'n korte in- leiding alle gelegenheid tot het verkrij gen van meer informatie en het weg werken van misverstanden, c.q. het aan horen van klachten en onvolkomenhe den binnen de dienst. Over de werkingsfeer van de Algemet ne Bijstandswet gaf de heer Van1 Rens informatie. Gesuggereerd werd te komen tot 'n plaatselijke begeleidingscommissie waar in alle diensten en organisaties hun in breng kunnen hebben, en van waaruit men informaties hieromtrent kan beko men. Red. Van de heer A. J. Pauli, hoofd van de H. Hartschool op De Mortel ontvin gen wij het eerste exemplaar van een schoolkrant, dat 'n contactblad wil zijn met de ouders van de leerlingen welke deze basisschool bezoeken. Door het geven van allerlei inlichtingen en ook gebeurtenissen aan de en over de school, als ook door inbreng van leerlingen zelf hoopt men 'n goede binding tussen schoolleiding en ouders te kunnen be werkstelligen. Wij zijn benieuwd hoe dit goede initiatief bij de ouders zal gaan aanslaan. Red. Pakjesavond. Op donderdag 2 decem ber vindt onze jaarlijks te houden pak jesavond plaats. Opgave hiervoor is nog mogelijk tot heden vrijdag 19 november. De kosten bedragen 5,en moeten bij opgave betaald worden. Uitwisseling. Op zaterdag 11 decem ber is de afd. Meijel te gast in Veghei. Opgave voor deze uitwisseling is mo gelijk bij de voorzitter(ster) of secreta- ris(esse) tot donderdag 2 december. Degenen die een toneelschetsje, zang of iets dergelijks willen tonen op de uit wisseling in Veghei worden verzacht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij een der bestuursleden of culturele com missie. Dropping. Dinsdag 9 november j.l. werd er een dropping gehouden met als eindplaats Leende. Deze is weer goed geslaagd en daarom willen we de cultu rele commissie en jullie hartelijk dan ken. „Keisjutte". (of moet het „Keisjeute" zijn? red.). Dinsdag 23 november hou den we onze verjaardagsfuif. Zorgen jullie ervoor op tijd aanwezig te zijn, om 8 uur aan de blokhut. We wensen jullie veel plezier. De leidsters De Zwabbertjes. A.s. maandag 22 no vember is er weer club voor jullie. We hopen dat jullie allemaal komen om half acht in de blokhut. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De leidsters Koor. Vanavond om half acht is er repetitie en wel de generale repetitie. Iedereen op tijd aanwezig, zodat we op tijd kunnen beginnen. Bij verhindering afmelden! Tekstgroep. Vanavond vergadering bij v. Rens. Iedereen dient zich geïnfor meerd te hebben over het volgende thema. We beginnen om 9 uur. Bij ver hindering afmelden! Morgen, zaterdag 20 november is er om 6.30 uur weer een jongerendienst. De dienst heeft als thema: „Leven met de dood". Wij proberen in deze mis de mensen aan het denken te zetten over dat probleem. Dat het geen gemakkelijk probleempje is bleek wel uit het feit dat de tekstgroep zich herhaalde malen op het onderwerp heeft vastgebeten. We hopen weer vele belangstellenden te kunnen begroeten! Tot ziens Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. Ledenvergadering. Op vrijdag 19 no vember (hedenavond) vindt er een le denvergadering om 8 uur in zaal Jas pers plaats. Na enkele agendapunten zal de avond verder verzorgd worden door J. Bergh uit Susteren met als onderwerp „Jeugd en Sex". Op deze avond kun je je opgeven voor pakjesavond en de uit wisseling met Veghei. Tevens worden jullie verzocht om de contributie voor het komende jaar op dieze avond te betalen. Deze bedraagt voor het eerste lid 12,het 2e lid van één gezin 10,het 3e 8,De jeugdleden die op 1 jan. 1972 nog geen 16 jaar zijn betalen 5,contributie. Hopenlijk zullen vele leden deze ver gadering bezoeken. Sporten. Zaterdag 20 november om 8 uur voor de junioren en donderdag 25 november om 8 uur voor de senioren in de gymzaal. Weekend Woudaapjes. Op 29, 30 en 31 oktober was er een weekend voor de Woudaapjes in de blokhut van de J.N.R. Om 7 uur waren de jongens aanwe zig, waarna de slaapplaatsen gereedge maakt werden. Toen dit gebeurd was werd iedereen bijeengeroepen voor het bosspel. Om ongeveer half tien was het bosspel afgelopen, waarna een knutsel- wedstrijd werd gehouden met een lek- in zaal Haazen, Donk, aanvang 8 uur Ook nu weer de betere prijzen. SCHUTTERIJ ST.-NICOLAAS heet u van harte welkom

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1971 | | pagina 1