DONKSE KERMIS kvrtmtn KIENAV0ND Speciaal voor de jeugd diverse attracties PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, p.b. 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, p.b. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 10,50 p. j. ZATERDAG: 6.30 u. jongerenkoor - gedachtenis ov. ouders Oomen- Lenders; 8.00 u. dameskoor - weekdienst Henricus Hurkmans. ZONDAG: 8.00 u. De Wielewalen - jrd. Peter Verstappen-Wilhel- mina Otten; 10.00 u. hoogmis - herenkoor - H. Mis voor de pa rochie; 11.30 u. leesmis - maanddienst Herman Verstraeten. MAANDAG, feest H. Lucas, evangelist: 8.00 u. H. Mis voor hen die offeren; 7.00 u. maanddienst Piet Pijnenburg. DINSDAG: 8.00 u. gest. jrd. Frans Basten; 7.00 u. maanddienst Maria Hub. Verhaegen en Lenie van Dijk. WOENSDAG: 8.00 u. gest. jrd. Johanna Maria Joosten; 7.00 u. Antonius Beijers (buurt). DONDERDAG: 8.00 u. H. Sacramentsmis; 7.00 u. weekdienst Mar- garetha Berben-Fabus. VRIJDAG: 8.00 u. gest. jrd. Johannes Beuskens-Gertruda Segers; з.00 u. pl. huw. bruidspaar Van den Eijnden-Van Heugten; 7.00 weekdienst Antonius Beijers. ZATERDAG: 8.00 u. gest. jrd. Petrus Johannes Goeden. ATTENTIE, Heden, op zaterdagavond en zondagmorgen, 16-17 oktober, zal pastoor H. de Wit, hoofdaalmoezenier van de nationale bedevaart naar Lourdes, preken over de verering van de H. Maagd Maria. Zondag 24 oktober: Missiezondag. WERELDWIJD UIT DE GEMEENTELIJKE RAADSZAAL »c>oooooooo<><xxxxx><x><><>ooo<x>o<>ooooo<x>o<x>ooooooooooo<>o op 15, 16 en 17 oktober, georganiseerd door schutterij „St.-Nicolaas". HEDEN VRIJDAG 15 OKTOBER GROTE ZATERDAG 16 OKTOBER ZONDAG 17 OKTOBER. DE GROTE DAG Jeuqdactiviteiten M.B.L. Erkend Piedro-dealer MODE-SCHOEN HANDEL P. v. d. BOOM Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951-1449 HENGELSPORTVERENIGING DE NOORDERVAART W.S.V. „DE WIDDONCK" Rijvereniging DE RUIF donateursactie VRIJDAG 15 OKTOBER 1971 27e jaargang no. 41 WEEKBERICHT VEER MEUEL Frankering bij abonnement Meijel „Wij zijn samen onderweg". Zo zingen wij althans. Maar Wil die tekst werkelijk inhoud hébben en voor aillen samen van betekenis zijn, dan moeten wij er ook samen aan meewer ken dat de mensen in de „derde Wereld" óók meekunnen. Wordt verkoop woningen aan banden gelegd??!! Bij d© diverse mededelingen die het college van B W aan de raad der gemeente Meijel had te doen, was o.a. ook 'n tweetal verkopen van wo- Wij nodigen u gaarne uit. met voor deze gelegenheid en viering 1ste lustrum speciaal prachtige prijzen. Aanvang 8 uur Zaal Haazen, Donk. Van 7 tot 8 uur n.m. zullen instructeur, bestuur en leden van het drum-klaroenkorps receptie houden, wegens het behalen van de 1ste prijs op het concours te Heer. Daarna muziek te verzorgen door „The New Boys". Verder verschillende attracties in de zaal. Van 1 tot 6 uur n.m. Daarna vartaf 7 uur speelt voor dte volwassenen het orkest „De Vrolijke Pietjes". De trekking der loterij vindt plaats om half 9. Het bestuur OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ningwetwoningen aan de bewoners hier van. Niet gericht tegen, maar wel naar aan leiding ervan stelde raadslid Van Dessel dat het werkelijk wel de moeite van het bestuderen waard zou zijn om eens te bezien of de verkoop van woningwet woningen wel in de juiste sfeer plaats vindt? Het raadslid stelde hierbij wel enige vraagtekens. Hoe kan het waar gemaakt wordten dat 'n bewoner van 'n woningwetwoning, welke hierin niet behoort te wonen, door 'n toevallige situatie (van zijn be lastingbiljet, red.) tot aankoop wel rech ten zou kunnen ontlenen? Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dat dit hier 'n onjuiste situatie betreft. Immers, iemand, die door de hoogte van zijn inkomen, eigenlijk niet in 'n woningwetwoning thuis hoort, moet déze ook niet kunnen kopen. De eigenaar vain de woningwetwonin gen in het geval Meijel is dit de ge meente - is door de minister niet ver plicht om tot verkoop van woningen over te gaan. Doet de gemeente dit wel. dan zijn daarvqor door de minister be paalde spelregels (richtlijnen) opgesteld. Binnen dit kader is het mogelijk dat per sonen welke best in staat zijn zelf 'n woning te doen bouwen zo'n woning wetwoning kunnen kopen. Hiertegen richt zich het bezwaar van Van Dessel. Woningwetwoningen welke met be langrijke subsidies mogelijk door de inning van belastinggelden, van de Ne derlandse staatsburgers tot stand ko men. moeten ter beschikking blijven van degenen waarvoor ze bestemd zijn. Uit het commentaar van achter de B W-tafel bleek duidelijk dat ook bin nen het college hiertegen wél bezwaren zijn gerezen. Natuurlijk heeft het ver werven van 'n eigen woning (al is dit 'n woningwetwoning) ook zijn goede kan ten. De overheid dient het eigen woning- bezit te bevorderen. Hierdoor ontstaat voor de gezinnen die dit kunnen op brengen (of persé willen opbrengen c.q. sparen) 'n zeer gezonde situatie. Voor de oveiheid zit óók hierin 'n zeer gun stige factor; er komen weer gelden vrij voor de financiering van andere (zo mogelijk woningbouw) investeringen. Het college zal omtrent dezfe aange legenheid zich nader gaan beraden en eventueel mieit voorstellen in de volgende raadsvergadering komen. Sportclub. Op vrijdag 8 oktober j.l. legde mej. Corry Derikx haar taak als sportleidster neer. Drie jaar lang heeft zij zich volledig ingezet voor onze sport club. hetgeen ook wel blijkt Uit de prima resultaten die behaald werden op kring en inlerkringsportdagén. Op 8 maart 1968 fungeerde Corry nog als hulpsportleidster, doch op Tl oktober van hetzelfde jaar werd zij sportleidster van groep 3. Op 25 mei '69 behaalde onze sportclub onder haar leiding op de kringsportdlaig te Beringe een 4e prijs in het A-klassémertt. In de categorie disci pline kwam onze M.B.L.-sportclub op de eerste plaats. De interkrirtgsportdag werd gehouden te Hegelsom. Met de muziek- en bonds- öefening werd een vijfde cn met de dis- dpliirte een eerste prijs behaald. De kringsportdag 1970 werd gehouden te Grashuek. Door de individuele sport prestaties kwam onze afdeling op de derde plaats met de atletiek. In het A- klassement wetd een tweede en met de discipline een derde prijs in de wacht ge sleept. De veertiende jüni was de interkring- sportdag te Venray. In het A-klassement werd een vierde prijs behaald. Ook dlit jaar kwamen er weer goede uitslagen uit de bus. Met de knots- en muziekoefening eindigde onze afdeling op de kringsportdag te Neer als derde Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. en op de iinterkringsportdag te Heyt- huysen als tweede. Uit deze omschrijving blijkt wel dat Corry de sportclub ver omhoog heeft gebracht. Als dank hiervoor mocht zij dan ook uit handen van de voorzitster een prachtige beker in ontvangst nemen. Tevens willen wij Nelly Janssen en Anny Derikx veel succes toewensen als sportleidster en hulpsportleidster. Excursie. De excursie naar het póliitie- bureau te Weert wordt gehouden op donderdag 4 november a.s. Diegenen, die hieraan willen deelne men en zidh nog niet hebben opgegeven, worden verzocht dit uiterlijk vóór 24 oktober te doen bij M. Hanssen, tele foon 1378. Morgen, zaterdag 16 oktober jaarlijk se feestavond voor alle leden met echt genote of verloofden. Dus weest present bij „Joppe" om 8 uur. Het bestuur Het programma voor de Wandel- sportvereniging „De Widdonck" ziet er voor het komend weekend als volgt uit: Zaterdag 16 oktober Herfsttocht te Nij megen over 60 km. De prachtige kleur rijke tocht zal gaan door Berg en Dal en de zeven heuvölenwag te Groes'beek. Zondag 17 oktober zal in Duitsland deelgenomen worden aan „De Eifel- tocht" over een afstand van 15 km. On der het lopen zijn tal van toeristische gebouwen enz. te bezichtigen. Deze tocht wordt georganiseerd door het N.WjC. start weer met de op 18 oktober. Wij hopen dat u onze léden gunstig wilt ontvangen. Rijver, de Ruif en Ponyclub Het bestuur van

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1971 | | pagina 1