KIENEN Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, p.b. 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, p.b. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 10,50 p. j. PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Jeugdactiviteiten ZATERDAG: 6.30 uur maanddienst Wilhelmina Gooden-Veltmans; 8 uur weekdienst Wilhelmina Houben-Teeuwen, ZONDAG (10e zondag na Pinksteren): 8 uur ov. fam. Verstappen- Lemmen; 10 uur Hoogmis jrd. Jacobus van der Eisen; 11.30 uur maanddienst Petronella Korsten-Berben. MAANDAG: 8 uur jrd. Willem Jochems, Maria Catharina Meeu- wissen; 7 uur H. Dienst Wilhelmina Houben-Teeuwen. DINSDAG (feest H. Laurentius); 8 uur weekdienst Wilhelmina Gooden-Veltmans; 7 uur gest. jrd. Henricus Hub. Rooijakkers, Martinus v. d. Vondervoort en: Anna Gubbels. WOENSDAG: 8 uur Christiaan Verstappen; 7 uur maanddienst Piet Sanders. DONDERDAG: 8 uur H. Sacramentsmis; 7 uur gest. jrd. Henricus Aan de Heij, Wilhelmina Bollen en kinderen. VRIJDAG: 8 uur gest. jrd. Johanna Weekers en fam.; 2 uur pl. Hu welijksmis bruidspaar Reinders-Verstappen; 7 uur maanddienst Johannes van Rijt. ZATERDAG: 8 uur H. Mis (P.). KINDERVAKANTIEWERK WERELDWIJD Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL ZAAL JASPERS DE HANDBOOG RAADSVERGADERING J.N.R. „DE MATKÖRUF" K.P.J. K.P.J.-M.B.L. RAAD VOOR JEUGD EN JONGERENWERK MEIJEL Sport en spel SCHUTTERIJ ST.-NICOLAAS POLITIEHONDENVERENIGING „WILLEN IS KUNNEN" GEVLEUGELDE VRIENDEN BOND VAN BIJENHOUDERS I VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1971 27e jaargang no. 31 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER MEUEL Zaterdag 7 aug.: pl.m. 16 uur terug komst op het Alexanderplein van de deelneemsters aan het bivak te Arcen. Woensdagavond 11 aug.; om 20 uur begint in zaal Jaspers de instructieavond voor de assistent-leiding op de afsluiten de activiteit. Iedereen wordt dringend verzocht aanwezig te zijn; indien ver hinderd graag bericht aan Fr. Jaspers, Raadhuisplein 11, tel. 1839. Omdat het een zware vergadering wordt, gelieve eenieder op tijd aanwezig te zijn. Zaterdag 14 aug.: afsluitende activi teit (twee grote zeskampen). Om 9.30 u. komen de kinderen die zich hebben op gegeven, op het Alexanderplein bijeen. Kinderen die zich nog niet hebben op gegeven en toch mee willen doen, kun nen zich alsnog opgeven bij P. Bouten, Steegstraat 2. Inschrijfgeld 0,50. De leiding gelieve om 9.30 uur in het sport park aanwezig te zijn. 's Avonds is er om 17.30 uur een jongerenmis in het sportpark. Hiervoor komt de mis van 18.30 uur in de kerk te vervallen. De collecte onder de mis is voor het KVW en mogen wij u zeer warm aanbevelen. De kinderen moeten voor deze dag zelf boterhammen en een beker meebrengen; voor limonade en een warme verrassing zorgt het KVW. Voor 14 augustus hebben we nog 'n kleine 40 personen voor leiding nodig; een laatste oproep aan jongelui (wer kende of studerende) boven de zestien, aan gehuwde/ongehuwde mannen en vrouwen op zich alsnog op te geven. Dit kan bij P. Bouten (Steegstraat 2, tel. 1349) en bij Fr, Jaspers (Raadhuis plein 11, tel. 1839). Altijd klaar staan voor anderen is een moeilijke opgave, welke als een levens opdracht voor allen geldt. De toekomst van het bestuur in Noord-Limburg. „De toekomst van het bestuur in Noord-Limburg" is de titel van een boekje dat in verkorte uitgave de studie weergeeft die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in opdracht van de stichting Ontwikkelingsorgaan Noord-Limburg heeft gemaakt over de bestuurlijke vormgeving van Noord- Limburg. Dit boekje is bedoeld om de burgers van Noord-Limburg in. de gelegenheid te stellen zich op eenvoudige wijze een oordeel te vormen over de belangrijke vraag: WAT MOETEN WIJ DOEN OM ER VOOR TE ZORGEN, DAT NOORD-LIMBURG IN DE TOE KOMST OP VOORTREFFELIJKE WIJZE WORDT BESTUURD? ZATERDAG 7 AUGUSTUS om 8 uur NOOIT GEDACHTE PRIJZEN Het gaat om voortreffelijk en niiet om goed bestuur. Het goede alleen is niet goed genoeg. Wij mogen nl. niet achter op raken op de rest van ons land. Hoe kunnen wij dit realiseren. Welke voorzieningen moeten worden getroffen. Kan dit door een gemeente alleen of moeten meerdere gemeenten samen deze voorzieningen verzorgen. Moeten klei nere gemeenten worden samengevoegd tot grotere, sterkere gemeenten? Alle maal vragen waarbij het belang van de burger wezenlijk is betrokken. Samen zullen wij over deze zaken moeten na denken, samen zullen wij naar een op lossing moeten streven, naar de beste oplossing, in het belang van de gehele streek. Eenieder die over deze zaken wil mee denken, meespreken, kan dit boekje kos teloos ontvangen. Hiertoe kan men zich vervoegen ter gemeente-secretarie. Opzeggen pacht. De pachters, die gronden van de gemeente hebben ge- paoht en deze pacht per 1 november a.s, wensen te beëindigen, wo-fden verzocht dit zo spoedig mogelijk doch in ieder geval indien het perceel stoppelbloot is, ter gemeente-secretarie kenbaar te ma ken. Hierdoor wordt het mogelijk dat de vrijgekomen percelen door de nieuwe pachters tijdig in gebruik kunnen wor den genomen. De raad van de gemeente Meijel is in 'n vergadering bijeen geroepen op a.s. maandag 9 augustus. Op de agenda staan o.a. de volgende punten: Invoering plastic zakken bij vuilnisop haaldienst; wijziging bouwverordening; intrekking reiskostenvergoedings-veror dening onderwijs; wijziging salarisrege lingen gemeentepersoneel; afrastering vuilnisstortplaats; vaststelling vergoedin gen voor het geven vakonderwijs 1970; voorstellen tot het verlenen van mede werking ingevolge art. 72 der Lager On derwijswet: dit betreft o.a. de aankoop van vier televisie-toestellen, het aan schaffen van schoolmeubi'lair voor nieu we schoollokalen, het beschikbaar stel len van de benodigde gelden voor de bouW van drie lokalen bij de St.-Joseph- school. Bijeenkomsten groepen. I.v.m. de or ganisatie van de Mid-Zomerfeesten zijn er van 9 augustus t,/m, 22 augustus geen bijeenkomsten voor de groepen. KEMPHANEN en WIELEWALEN worden verzocht om zaterdag, dus mor gen 7 augustus allemaal mee te helpen met de verkoop van de loten. Wij re kenen op jullie allemaal, zodat wij deze verkoop vlot kunnen laten verlopen. Zorg dat jullie om 12.30 uur bij de blokhut zijn,, zodat wij om 1 uur kunnén beginnen. Bestuur en leiding J.N.R. Voetbal. Zaterdag 31 juli j.l. vond de voetbalwedstrijd tussen de K.P.J. en de K.P.J.-veteranen plaats. Deze wedstrijd werd door de K.P.J. met 82 gewon nen. Zélfs de veteranen lieten een goede wedstrijd zien wat bij iedereen goed in de smaak viel. Trekkeroriëntatietocht. Zondag 1 aug. j.l. vond de tractororiëntatietocht te Pan- ningen plaats. Hieraan hebben uit Meijel Giel Janssen, Sjaak v. Duinen, Ves Jans sen en Gielke Janssen deelgenomen. Ves Janssen en Gielke Janssen behaal den hierbij de 3e prijs. Proficiat. Sportuitwisseling. Hedenavond vrij dag 6 aug. vindt de spoirtuitwisseling met Beringe in Meijel plaats. Aanvang 18.45 uur. We verwachten dat allen die zich opgegeven hebben voor de spellen zeker op tijd aanwezig zullen zijn. Ook is er een voetbalwedstrijd. Tevens verwachten we alle leden op deze gezellige avond. Atletiekmiddag. Op zondag 8 aug. is de atletiekmiddag in Maasbree. Aanvang 1 uur. De deëlnemers worden om 12.30 uur aan de kerk verwacht. Handbaltoernooi. Op zondag 15 aug. vindt het handbhltoernooi in Helden dorp plaats. Opgave hiervoor is mogelijk bij W. Kessels en Cor Derixks. KMG Aan alle meisjes die mee op kamp gaani. Willen jullie a.u.b. de spullen vóór za terdagmiddag kwart over 3 bij Wies Verstappen, Kerkstraat 18, inleveren'. Zondagmorgen vertrekken wij om 7 uur vanaf het Alexanderplein. Denken jullie aan brood voor onder weg. Zorgen jullie ervoor dat de fiets goed in orde is. Tot ziens op 't kamp in Maashees. De leidsters Werkgroep jeugdhuis. Op de plenaire vergadering van afgelopen vrijdag werd besloten om een werkgroep jeugdhuis in te stellen, die als taak zal hebben de openingsactiviteiten voor de jeugd te or ganiseren. Wanneer deze activiteiten achter de rug zijn zal bekeken worden hoe verder de activiteiten voor zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde jeugd van Meijel georganiseerd moeten worden. Mensen die kandidaten weten of zich zelf geschikt achten voor een functie binnen deze werkgroep gelieven contact op te nemen met de voorzitter van de raad, Fr. Brüggenwirth, Helden- sedijk 30. Enquête 1969. In augustus 1969 stel de de Commissie-Wijns een onderzoek in onder de ongeorganiseerde jeugd van Meijel. Het rapport van dit onderzoek is ook afgelopen vrijdag binnen de Raad besproken. Over de resultaten van het onderzoek zal binnenkort in dit blad een publikatie worden gedaan. Commissie-Parren. Op 8 februari j.l. werd door de Raad de Commissie-Par ren ingesteld, die als opdracht kreeg een onderzoek onder de jeugdverenigingen in te stellen; de resultaten van dit onder zoek zullen als basisgegeven gelden voor het opstellen van een nieuwe gemeente lijke subsidie-verordening, de procedure bij het aanvragen van subsidies, een nieuw huishoudelijk reglement, een con tributieregeling van de verenigingen van de raad, etc. De enquêteformulieren (10 in totaal) werden afgelopen vrijdag be sproken. Het dagelijks bestuur doet het dringend verzoek aan de jeugdverenigin gen deze formulieren over uiterlijk drie weken bij de secretaresse van de com missie (mej. R. Broens, Hoek 7, telefoon 1817) tin te leveren. De commissie hoopt omstreeks 1, november a.s. met de re sultaten en de diverse voorstellen op tafel te kunnen komen. Daarom: vul die formulieren zo snel mogelijk in. Het dagelijks bestuur. Prijsschieten. Zaterdag 7 agustus houden wij een onderlinge schietwed strijd voor alle leden. De deelnemers wordt, verzocht om uiterlijk 6 uur n.m. bij de schiethoorn aanwezig te zijn. Om 7 uur begint de kaveling en kan na het eerste schot niet meer Ingeschoten wor den. Inneming federatiebewijzen. Die leden welke hun federatiebewijs nog in hun bezit hebben, wordt beleefd verzocht dit op zaterdag tijdens de schietwedstrijd in te leveren. Deelname bondsschuttersfeest. Zondag 8 augustus a.s. nemen wij deel aan het laatste bondsschuttersfeest van het sei zoen en wél bij onze buren St.-Paulus te Roggel. De reis wordt gemaakt met auto's; diegenen welke op eigen gelegen heid reizen zorgen vooral tijdig op het feestterrein „Op de Mortel" aanwezig te zijn voor de optocht. Allen veel suc ces. Het bestuur. Op de grote keuring certificaat politie hond, gehouden 28 juli 1.1. te Swalmen, slaagde ons lid de heer L. van Roy. Met zijn kruising Mechelaar behaalde hij in afdeling één 54 punten. In afdeling twee 14 punten. In afdeling drie 171 punten. Voor d'e wijze van voorbrengen 9 pun ten en voor algemeen appèl het hoogste cijfer: 10. Hetgeen een totaal van 258 punten opleverde, 'n mooi certificaat A. Door onze leden werden dit seizoen drie honden voorgebracht. Allen be haalden een mooi certificaat, hetgeen een zeer mooi resultaat betekent voor onze kleine en nog zeer jonge vereni ging. De secr. P. Joosten. Uitslag van de eerste jonge duiven vlucht vanaf Hanut op 25 juli 1971. In gezet 620 duiven, los 8.30 uur, aan komst eerste duif 9.40.29 uur. Prijswin naars: J. Derckx 1, 8, 82, 83, 84; P. Smits 2, 4, 16, 40, 70, 78, 95; H. van Bree 3; J. Sonnemans 5 57 67 81; G. Sonnemans 6 25 49 54 55 94; P. Weerts 7; B. v. Bree 9 10 18; G. Pijnenburg 11; A. Kuipers 12 15 22 24 32 36 39 62 63 72; H. Kömhoff 13 20 23 47 73 75 80 89 92; H. v. d. Weerden 14; H. v. d. Burgt 17 21 44 48 68; J. Nijsen 19 5,8 74; W. Sonnemans 26; Har v. Bree 27 35; A. v. Bree 28 29 31 53 56; N. v. Rijt 30 87; J. v. Rijt 33 34; M. Gorts 37 79 86; P. Weerts 38; W. Sillekens 41 60 61 69; W. Janssen 42 45; J. Boumans 43 46 71; H. Doensen 50 64 66 77 90 93; H. Verstappen 51 85; Chr. Verstappen 52; Gebr. Janssen 59; J. Sillekens 65; P. Peeters 76; G. Venner en Zn. 88; J. v. Bree 91. Zondag 8 augustus om 10 uur bijen praatje bij Smets, Vlaanderenhof. Het bestuur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1971 | | pagina 1