PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS GRANDIOZE KIENAVOND Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, p.b. 1, telefoon 1666 (04766), Meijel Administratie: Drukkerij Mennen, p.b. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijel" Asten. Abonn. 10,50 p. j. ZATERDAGAVOND: 6.30 uur weekdienst Wilhelmina Houben- Teeuwen; 8.00 uur Pastoor Linsen en familie. ZONDAG: 8 uur weekdienst Wilhelmina Gooden-Veltmans; 10.00 uur Hoogmis gest. jrd. Willem Basten-Catharina Smolenaars; 11.30 uur Jongerenmis uit dankbaarheid 25-j. huw. Verheijen- Franssen. MAANDAG: 8.00 u. H. Mis (P.); 7.00 u. gest. jrd. Johannes Jaspers- Victoria Meulemans. DINSDAG: 8.00 u. H. Mis (Th. v. B.); 7.00 u. maanddienst Gerardus Basten. WOENSDAG, feest H. Pastoor van Ars: 8.00 u. gest. jrd. Johannes Smolenaars-Catharina Berben; 7.00 u. maanddienst Pierre van Heugten. DONDERDAG: 8.00 u. H. Sacramentsmis; 7 u. gest. jrd. Johannes van Heugten-Maria Houben. VRIJDAG, eerste vrijdag v. d. maand, feest Gedaanteverandering van de Heer: 8.00 u. Hoogmis t.e.v. Goddelijk Hart; 7.00 u. Piet Pijnenburg. ZATERDAG: 8.00 u. gest. jrd. Martin Gielen. Groots opgezette tentoonstelling 14 15 aug. J.N.R. „de Matköruf" U BENT HET MISSCHIEN AL WEER BIJNA VERGETEN ZONDAG 1 AUG. om 8 uur in zaal JASPERS - Meijel VOGELVERENIGING „MEIJELS PRACHT" Houdt 14 15 aug. vrij voor de mid-zomerfeesten van de JNR „de Matköruf" Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL Jeugdactiviteiten MBL en KPJ K.P.J. KINDERVAKANTIEWERK MIDZOMERFEESTEN J.N.R. „DE MATKÖRUF" M.B.L. J.N.R. „DE MATKÖRUF" K.M.G. 14 15 aug. grote mid-zomerfeesten J.N.R. „de Matköruf" VRIJDAG 30 JULI 1971 27e jaargang no. 30 Frankering bij abonnement Meijel I WEEKBERICHT VEER F1EUEL toch dienen wij nog even etoige aandacht te besteden aan de komst en installatie van pastoor Sluiters. Zoals de burgemeester onzer gemeen te in zijn welkomstwoord tot de dan nog niet geïnstalleerde pastoor en de vele aanwezigen in de kerk zei: „Het bisdom wist de spanning er wel in te houden; iedereen wist d'at na enkele niet geslaag de pogingen met kandidaten er 'n pries ter was die wist dat hij naar Meijel zou gaan; ons werd echter én de naam én de figuur onthouden." (Meijiel zou Meijeil niet zijn hls het dit alles maar niet rustig zou afwachten en over zich heen zou laten gaan. Toch is de belangstelling er ontegenzeggelijk wel en hecht men er aan te ervaren hoe db nieuwe pastor in onze gemeenschap zal aarden en functioneren. Men is er be nieuwd naar hoe deze zich in deze op allerlei terreinen nogal rommelige en op standige wereld zal opstellen en wat zijn programma zal zijn. Gaan de vernieu wingen die zijn aangevangen door, gaat men spreken in 'n voor ons gelovigen duidelijke taal... of...? Red.) Burgemeester Kirkels constateerde dat de nieuw gsekomeme met élan accepteer de en met liefde voor het vak zijn werk hier wil gaan aanvangen. De burgemeester wees ook op de ta ken die er zijn zowel voor de gemeente als de parochie. De gemeente heeft voor velerlei taken te zorgen, veelal in mate riële ziin maar ook daar waar het alge meen welzijn (vooral óók van het in dividu) ons plichten oplegt. Op dit ter rein hebben gemeente en parochie dui delijk raakpunten. Uiteraard voor ieders verantwoordelijkheid, maar uitmonden de in het Welzijn van onze totale ge meenschap. De burgemeester was er blij mee dat zeer recent ook de medewerking op fi nancieel terrein was tot stand gekomen, waardoor 'n dreigende stranding 'van het gemeenschapshuis is voorkomen. Tot slot haalde spr. nog eens de woor den aan die pastoor Grubben bij zijn installatie als burgemeester onzer ge meente tot hem had gesproken: „Meijel is 'n mooie plaats en u kunt er van overtuigd zijn dat de mensen u met ver trouwen tegemoet zullen treden; U vindt hier geen gespreid bed want er is nog véél te doen. Bij een installatie is alles mooi maar het is wel anders in het leven van alledag. Meijel bestaat uit goeie mensen, die echter óók hun fou ten en gebreken hebben, die kritisch zijn, die een eigen Weekbericht hebben, op gezonde wijze chauvinistisch zijn, en daarom zeggen dat zij het fijnste dialect van heel Limburg hebben. Zij zijn be reid om met u mee te werken". Kapelaan Paquay namens de pa rochie sprekende zegde de nieuwe pastoor alle medewerking toe; hij hoop te dat partoor Sluiters 'n goedb schip per Gods zou blijken te zijn. Na het voorlezen van de benoemings brief installeerde deken Marcus de nieuw benoemde pastoor, die nu zijn taak hem van' Gode opgedragen zal kunnen aanvangen. In zijn dankwoord sprak de „nieuwe herder" de hoop en de verwachting uit met allen goed samen te kunnen wer ken, zodat welzijn in parochie en ge^ meenschap bevorderd zal kunnen wor den. Intussen heeft onze pastoor er al drie Weken opzitten. Hij zal Meijel wel al wat verkend hébben en met heel wat mensen kennis hebben gemaakt. Inten siever zal dat nog gaan worden als de véle verenigingen wederom aan hun ver gaderingen of werkseizoen zijn begon nen. Dan zullen wij elkaar op het werk- midden ontmoeten en dan zal het moe ten gebeuren. Dan krijgt de pastoor een goede gelegenheid om zijn programma te ontvouwen, ons kenbaar te maken hoe „hij het ziet"; in de hopelijk daar uit voortkomende dialoog zal dan wél blijken of we op de juiste weg zijn. Moge 'n goede samenwerking Meijel's gemeenschap ten goede komen. Red. Het gemeentebestuur heeft een schrij ven ontvangen van de Stichting voor de Revalidatie in de Provincie Limburg en de Stichting tot hulp aan lichamelijk ge handicapten van de navolgende inhoud: „Geconfronteerd met de complexe problematiek van de huisvesting van lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten in de prov. Limburg hebben de Stich ting voor de Revalidatie in Limburg en de Stichting tot hulp aan lichamelijk gehandicapten „louis-marie jamin" re cent enkele activiteiten ontwikkeld, die beogen, een wezenlijke bijdrage te le veren tot het oplossen van het gestelde probleem. Teneinde te komen tot een verant woorde planning van de te treffen voor zieningen, is een inventarisatie onont beerlijk. Voor deze inventarisatie willen de beide Stichtingen zich gaarne tot u richten. Ten 'behoeve van een groep van 40 'lichamelijk en zintuiglijk gehandicap ten, in de leeftijd van 18 tot 55 jaar, be staan in samenwerking tussen de bei de voornoemde Stichtingen verg'e^ vorderde plannen om in de regio Maas tricht een eerste aangepast wooncentrum te bouwen: het project „Geuloord" te Bunde. De aanstaande bewoners van dit wooncentrum zullen diegenen zijn, die momenteel in verband met hun handi cap ernstige huisvestings- en aanpas singsmoeilijkheden ondervinden. De li chamelijk en zintuiglijk gehandicapten die aldaar zuilen worden opgenomen dienen in staat te zijn om overdag in het vrije bedrijfsleven of op de werkplaatsen voor aangepaste arbeid werkzaam te zijn, dan wel overdag een daarvoor in te richten dagverblijf, buiten het woon centrum, te bezoeken. In samenwerking met het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk wordt door beide Stichtin gen gewerkt aan de voorbereidingen tot het verwezenlijken van een dagverblijf in de regio Maastricht. Het is voorts de bedoeling van beide Stichtingen om in de toekomst ook el ders in de provincie Limburg woon- centra en dagverblijven te realiseren." Wanneer u personen bekend zijn, die behoren tot d'e hierboven aangegeven categorie van lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten in de leeftijd van 18 - 55 jaar, mogen wij u verzoeken deze op te geven ter gemeente-secretarie vóór 15 augustus 1971. Burgemeester en Wethouders van Meijel De Wethouder De Burgemeester I. M. Pluijm G. M. H. I. Kirkels Uitwisseling. Op vrijdag 6 augustus vindt onze return-wedstrijd plaats met de afd. Beringe. Deze sportuitwisseling wordt gehouden op 't sportpark „De Starte" alhier. Aanvang kwart voor ze^ ven. Er kan op deze avond aan diverse activiteiten worden deelgenomen o.a. blikkenspel. touwtrekken, fietsbehendig- heidswedstrijd, zaklopen, e.d. Diegenen die aan deze uitwisseling willen deelnemen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de voorzitter(ster) of secretaris(esse). Bietenveld. Op maandag 26 juli werd er weer hard gewerkt aan het bietenveld, lammer was dat slechts de helft van 't aantal lteden aanwezig was. We hopen dat, wanneer er weer een beroep op jullie gedaan wordt, allen present zijn. Alle l'eden, die maandagavond mee geschoffeld hebben, willen we danken voor hun medewerking. De besturen Atletiekmiddag. Zondag 8 aug. vindt de atletiekmiddag te Maasbree plaats om 1 uur n.m. Opgave hiervoor is mo gelijk tot en met zondag 1 aug. bij een der sportleiders. Trekkeroriëntatietocht. Op zondag 1 aug. 'is de trekkeroriëntatietocht te Pan- ningen. Aanvang 1.30 uur bij het Markt plein. Inschrijfgeld 3,per tractor. Men mag met 2 man op de tractor zit ten. Opgave hiervoor bij de voorzit ter of secretaris. Voetballen. Zaterdag 31 juli is er bij het jeugdhof op de Vieruitersten voet ballen tussen de K.P.I. en K.PJ.-vete- ranen. Aanvang 18.30 uur. Hopeinlijk zullen vele leden de K.P.J. hier komen aanmoedigen. Het bestuur. Zondag 1 augustus van 10.30-12.00 uur in de kelder van het gemeentehuis inschrijving voor de ZESKAMPEN op 14 augustus. Inschrijfgeld 0,50 per kinld. Zondag 1 augustus pbn. 14 uur ver trek voor deelneemsters aan het meisjes bivak te Arcen. Zorg dat de fiets in orde is en breng lunchpakket mee. Woensdag 4 augustus 's morgens crea tieve morgen an 's middags zwemmen. Bijeenkomst op het Alexanderplein om 9.00 uur. Boterham en zwemspulletjes meebrengen. Zaterdag 7 augustus plm. 17.00 uur terugkomst op het Alexanderplein van de deelneemsters aan het meisjesbivak. Woensdag 11 augustus om 20.00 uur instructie-avond voor de leiding op de aMuitenide activiteit, in zaal laspers. Voor de laatste dag (14 augustus twee zeskampen) hebben we nog veel leiding nodig. Dringend verzoek aan jongelui boven de zestien en gehuwde mannen en vrouwen op zich alsnog bij P. Bouten, Steegstraat 2 (tel. 1349) op te geven. 'Op 14 en 15 augustus organiseert „de Matköruf" midzomerfeesten. Deze fees ten zijn noodzakelijk willen wij de na tuurstudie en natuurbescherming in onze omgeving een krachtige stimulans geven. Ook zijn noodzakelijk de nevenactivi teiten om de onderlinge clubgeest te versterken. Wij bedanken de leiding van de I.N.R. voor wat zij ons bijgebracht heeft wat de natuur betreft, zowel het zien en begrij pen. Zij hebben, en doen dit nog steeds, veel vrije tijd opgeofferd voor ons. Veel van onze Meijelse jongens bren gen in de blokhut vele uren door. Ze voelen er zich thuis en ze vinden het prachtig om zelf iets te mogen doen, b.v. het maken van nestkastjes, het zich bezig houden met bijen en het verder bestuderen van wat er zoal in de natuur te beleven is. De I.N.R. is een vereni ging mogen we wel zeggen, waar echt iets degelijks vanuit gaat. Wij hopen dat u bij een bezoek aan onze groots opgezette midzomerfeesten, waar o.a. een dierentuin, tentoonstelling, fancy-fair, loterij, disco-bar en een bier- tent is, een aangename verpozing zult hebben en met prettige herinneringen aan deze dagen, naar huis zult gaan. Namens de oudste groep de Kemphanen. Uitwisseling. Op maandag 2 augustus worden alle leden die mee willen doen aan de sportactiviteiten op vrijdag 6 augustus aan d'e gymzaal verwacht. Aam vang 8 uur. We verwachten ook onze niet-sport- ledien op deze avond. Bijeenkomsten: Roodborstjes dinsdag 3 aug. 6.30 uur; Putters woensdag 4 aug. 7 uur; Wielewalen donderdag 5 aug. 7 uur. De Kemphanen worden vriendelijk verzocht om met zoveel mogelijk man 's avonds in de blokhut te zijn om mee te helpen aan de midzomerfeesten. Bestuur en leiding I.N.R. Vrolijke Snuiters en Rakkertjes. Maandag 2 aug. club. Bij mooi weer zwemspullen meebrengen. Wegens de weinige opkomst van de Vrolijke Snui ters bij de vorige zwempartij, doen we het nog eens over en houden de Rak kertjes daarbij gezelschap. Bijeenkomst half acht in de blokhut. De leidsters

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1971 | | pagina 1