ParocIiiediensÉen §t.-üicolaa§ JEUGDACTI VIT El TEN Uitgave: DRUKKERIJ MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUIJM Giro 10 25 299 Weekbericht voor Meijel, Asten Administratie: PLUIJM's BOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, postbus 1, Meijel Abonnementsprijs: 6,50 per jaar ZATERDAGAVOND: 7 uur H. Mis (S.). ZONDAG: 4e zondag van de Vasten; de H.H. Missen zijn: te 7 uur H. Mis (offerbus); 8.30 uur H. Mis voor Peter Verbugt; 10 u. Hoog mis uit dankbaarheid; 11.30 uur H. Mis voor de parochie; te 3 uur Lof en Rozenkrans. MAANDAG: O.L. Vrouw Boodschap; 8 uur H. Mis (offerbus); 's av. 7 uur jrd. voor Johannes Basten en Petronella Thijssen. DINSDAG: 8 uur gest. jrd. voor Engelbert Lenders en Anna Maria Slaats; 's avonds te 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie. WOENSDAG: 8 uur gest. jrd. voor Gabriel van Heugten en Petro nella Vissers; 's avonds te 7 uur jrd. voor Johannes Segers. DONDERDAG: 8 uur H. Sacramentsmis; 's avonds te 7 uur H. Mis voor de overledenen der fam. Janssen-Smolenaars. VRIJDAG: 10 uur Huwelijksmis bruidspaar Mackus-Neessen; 's av. te 7 uur maanddienst voor Jacobus Boumans. ZATERDAG: 8 uur maanddienst voor Dorothea Jegers-Verboeket; van 3.30 tot 4 uur biechtgelegenheid. Pastoralia WERELDWIJD Officiële Mededelingen GEMEENTE MEIJEL HONDENBELASTING Een huisvrouw is iemand die gespaard wordt door niemand STUDENTENVERENIGING „LE PETIT ARTIST" MBL en JBTB KW J-NIEUW S VRIJDAG 22 MAART 1968 24e jaargang no. 12 Frankering bij abonnement WEEKBERICHT MEER T1EUEL Woensdag 13 maart was een groep geestelijken (waaronder een dominee) en leken uit Mön- chen-Gladbach bijeen in het mis siehuis te Panningen als gast van prof. L. Ramakers c.m. Des middags had de groep het theo logisch instituut te Eindhoven bezocht en zich daar uitvoerig laten voorlichten over de ont wikkelingen in de theologie, maar nu wilde men horen, hoe de kerkvernieuwing in de prak tijk gestalte kreeg. Met name was men geïnteresseerd in het gespreksgroepen-werk, overleg organen als parochieraden e.d. en het pastoraal concilie. Wij hebben getracht eerlijk te antwoorden op alle vragen (en dat waren er vele). We vertelden van onze ervaringen, goede en minder goede, hebben getuigd van onze verwachtingen, maar bovenal laten uitkomen dat wij vertrouwen hebben in de toe komst. Het meest leek ons het Duitse gezelschap onder de indruk van het feit, dat de kerkelijke over heid, met name het episcopaat, ruimte geeft aan de vernieu wingsdrang. „Vasten is het op zich nemen van de nood der mensen: zolang er één slaaf is, zijn wij allen slaaf." (J. F. Kennedy). Deze uitspraak, die bedoeld is als een oproep aan alle mensen om zich zeer bewust te maken van hun grote verantwoordelijke taak in het grote wereldgebeuren, is de sleutel tot op heffing van rassendiscriminatie, stop zetting van oorlog en steviger aanpak van de ontwikkelingshulp. Zolang niet alle mensen vrij zijn, d.w.z. voldoende levenskansen hebben, moeten wij we ten dat er nog veel te doen is: de na druk ligt hier vooral op het doen. Burgemeester en Wethouders van Meijel brengen ter algemene kennis: 1. dat aan de herijkplichtigen door de dienst van het ijkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen zullen worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waarop de maten, gewichten en meet werktuigen ter herkeuring aangeboden kunnen worden. Men houde zich, in zijn eigen belang, aan dit tijdstip! Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen op roeping ontvangen. Voor de gemeente Meijel zal de her keuring plaats vinden op maandag 8 april van 11-12.30 uur en van 14-17.30 uur; en op dinsdag 9 april a.s. van 9-12,30 uur en van 14-16.30 uur in de kantine van het gemeentehuis van Pan ningen. 2. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aan geboden om onderzocht te worden; dat ijzeren maten van binnen en van buiten geverfd dienen te zijn, koperen gewichten afgewassen en ook de gaten gereinigd; dat ijzeren gewichten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daarna ingewreven met ge kookte lijnolie; 3. dat de maten en gewichten vóór 1 oktober 1968 gestempeld moeten zijn met de letter D en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting ge bruik te maken, nog gelegenheid be staat maten en gewichten te laten her keuren aan het ijkkantoor te Maas tricht, des vrijdag van 9-12.30 en 14.30- 17 uur; 4. dat de maten en gewichten, die gestempeld zijn met het afkeurings- merk, niet in winkels, enz. mogen wor den teruggebracht; 5. dat ten bate van 's rijks schatkist voor het onderzoek der maten en ge wichten keurloon en voor het justeren der gewichten justeerloon moet wor den betaald; 6. dat de milligramgewichten niet op de herijkzitting doch uitsluitend aan het ijkkantoor ter herkeuring kunnen worden aangeboden. De gezegelde en veloppe, afgegeven bij de vorige veri ficatie, moet met de gewichten franco per post worden opgezonden daar deze anders moeten voldoen aan de eisen, welke aan nieuwe gewichten worden gesteld. Voor elk gewicht moet tenminste drie dagen vóór de verzending van de gewichten op postrekening nr. 1055661 van ijkkantoor Maastricht een bedrag van 60 cent worden gestort. Burgemeester en wethouders van Meijel: De wethouder: De burgemeester: J. M. Pluijm. G. M. H. J. Kirkels. Meijel, 19 maart 1968 Enkele weken geleden werden aan alle inwoners van Meijel, in verband met een bevolkingscontrole, gegevens toegezonden en een kaart voor aan gifte van hondenbelasting. Tot op heden werden deze nog niet alle terugontvangen. Wij verzoeken hun, die bovenstaan de gegevens nog in hun bezit hebben, deze zo spoedig mogelijk ter gemeen tesecretarie in te leveren. Het gemeentebestuur van Meijel. Dinsdag 26 maart a.s. wordt het fo rum voor de seniorenafdeling van de vereniging en de ouders van alle leden in hotel „Oranje" gehouden. De avond begint om 20 uur. Wij nodigen de ouders van alle leden hierbij uit deze waardevolle avond bij te wonen. Er zullen geen speciale uitnodigingen ver zonden worden. Het onderwerp van de avond is: „De seksuele verhoudingen". Het forum bestaat uit de heer Jac. Joosten als voorzitter en als leden dr. M. J. Botman (arts), de heren P. Berg mans (geestelijke) en P. Janssen, mevr. Meens-Bindels, mevr. Joosten-Ewaits, mevr. Thijssen-Vissers. De vragen, die aan de orde komen zijn de volgende: 1. Welke bezwaren ziet u in volledige voorlichting op de lagere school? 2. In dien uw bezwaren groot zijn, wanneer zou de voorlichting volgens u dan moe ten beginnen of zou er helemaal niet voorlichting op de lagere school gege ven moeten worden? 3. Wie kan het beste voorlichting geven? 4. In hoe verre mag de kerk haar invloed doen gelden op de seksuele voorlichting èn op het seksuele leven? 5. Zou het niet beter zijn, wanneer de kerk de moge lijkheid tot echtscheiding open zou la ten? 6. De Heilige Schrift laat zich streng uit over het genitaal homosek sueel contact. Het betreft hier het toe geven aan een tot „mode" geworden homoseksuele besmetting. Hoe ver klaart u die „mode"? 7. Wat denkt u van z.g. „vrije homoseksualiteit"? 8. Hoe verklaart u de nu sterker voor het voetlicht tredende homoseksualiteit? 9. Wat is volgens u de invloed van de hedendaagse mode op de seksualiteit? 10. Wat kunt u zeggen van de ethische kant van de voorbehoedsmiddelen? Voor het beter kunnen volgen van de gesprekken doet men er goed aan om bovenstaande vragen uit te knippen, daar er geen stencils op deze avond uitgereikt worden. Het bestuur ver wacht een grote opkomst. Van het Centrum voor Jeugd en Jon gerenwerk te Sittard werd een uitno diging ontvangen voor een driedaagse culturele manifestatie in Maastricht. De totale kosten hiervan bedragen per persoon 10. Voor nadere inlichtingen over dit weekend, dat op 4, 5 en 6 april gehouden wordt, raadplege men de pu- blikaties op het mededelingenbord in het clublokaal. Zij, die hieraan willen deelnemen dienen zich bij de secretaris op te geven. Het dagelijks bestuur van de ver enigingen heeft een achttal commissies in het leven geroepen voor het verzor gen van de activiteiten gedurende de paasvakantie. De voorzitters van deze commissies hebben in de loop van deze week een schrijven van de kant van de secretaris ontvangen, waarin hun taak nader wordt geëxpliceerd. Het bestuur vertrouwt erop, dat alle commissie leden ziph zullen inzetten om hun ac tiviteit te doen slagen, zodat de ver eniging na afloop op een geslaagde vakantie kan bogen. De senioren hebben op 29 maart een bijeenkomst in het clublokaal, te begin nen om 20 uur. De commissie, die tot taak heeft het verzorgen van de senio renavonden, heeft voor deze avond vrije expressie op het program staan, die aangewend zal worden tot aankle ding van het clublokaal. Op 20 april a.s. zal er een grootse KSJ-dag georganiseerd worden in de stadsschouwburg van Sittard. Indien er bij de senioren voldoende belangstel ling hiervoor is, dan zal het met de stu dentenvereniging van onze regionale werkgroep geregeld worden om bussen naar Sittard te laten lopen, die geheel voor rekening van de vereniging ko men. Het programma van die dag is als volgt: pl.m. 16 uur zal er een forum zijn, waarna aansluitend een korte bondsvergadering. Wanneer die afgelo pen is, en dat is omstreeks 20 uur, zal er een groots bondsbal plaats vinden met een orkest van Hitweek uit Am sterdam. Op het forum zullen de ver anderingen binnen onze Limburgse studentenbond besproken worden, waarbij aanwezig zullen zijn leden van Gedeputeerde Staten van Limburg, de regionale pers en Radio Zuid. Het bondsbestuur verwacht een grote op komst uit heel Limburg. Op 8 en 9 juni a.s. zal er in de stads schouwburg van Sittard een groot po litiek weekend gehouden worden on der supervisie van het CJJW en het bondsbestuur van de KSJL. Op dit weekend zijn welkom de seniorenleden van de aangesloten verenigingen bij de KSJL en de leden van de Provinciale Jongerenstaat. De heren Schmelzer, Den Uyl, Toxopeus, Aerden, Bogaers e.a. zullen eerst een korte inleiding over hun eigen partijen geven, waarna discussie volgt. Mededelingen aangaan de dit weekend, dat wij zeer aanbeve len bij onze senioren-leden, volgen nog. Van de hoofdleider van de junioren hebben wij vernomen, dat hij niet voor nemens is nog een bijeenkomst voor de junioren te houden voor de paas vakantie. Dit in verband met de druk ke werkzaamheden voor 't programma in de paasvakantie. Op dit programma zullen wij op het mededelingenbord in 't clublokaal en in de plaatselijke pers nog uitgebreid terugkomen. Daarom sporen wij dan ook alle leden aan tel kenmale wanneer zij het clublokaal be zoeken een blik te werpen op het me dedelingenbord. Namens het bestuur de secretaris Fr. Jaspers. Vergadering. Woensdag 27 maart gecombineerde ledenvergadering om 8 uur in zaal Jaspers. De heer Wim Vervuurt zal een interessante inleiding houden met behulp van dia's over Amerika. Ook de verloofden van onze leden zijn op deze vergadering van harte welkom. Dansavond. Zaterdag 30 maart, ter afsluiting van het winterprogramma, dansavond in zaal Pluijm. De muziek op deze avond zal verzorgd worden door het orkest „De Martio's". In te genstelling tot vorige dansavonden zal er geen loterij gehouden worden maar knakworst verkocht worden. We ho pen dat ook dit voor honderd procent zal slagen, zodat we na afloop niet met een hoop voorraad blijven zitten. Op gave van genodigden is nog mogelijk tot en met zondag 24 maart, voor de MBL bij een van de bestuursleden en voor de JBTB bij voorzitter en secreta ris. Aanvang van deze dansavond om 7 uur. De besturen Vandaag uitwisseling met Blitters- wijk in zaal Jaspers, aanvang 8 uur. Hiervoor nodigen wij uit de meisjes met eventuele verloofden en de oudste groep van de jongens met hun eventue le aanstaanden. Wij beginnen de avond met een quiz, waarna het orkest „The Gronny Stars" uit Groesbeek voor de nodige stemming zal zorgen. Tussen door valt er nog het een en ander in de wacht te slepen. Wij verwachten hier iedereen, voor zover mogelijk. Donderdag 28 maart houden we met de jongste groep jongens de uitgeval len oriëntatietocht. Vrijdag 29 mrt. houdt dokter Smeets een inleiding voor meisjes en oudste groep jongens. Maandag 25 maart bestuursvergade ring om 8 uur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1968 | | pagina 1