JParocIiiediensten St—\i coin as Alexanderplein JEU G DACTIVITEITEH SOCIALE ORGANISATIES Uitgave: DRUKKERIJ MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUIJM Giro 1025299 Weekbericht voor Meijel Administratie: PLUIJM's BOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, postbus 1, Meijel Abonnementsprijs 6.per jaar ZONDAG na Hemelvaart; de H.H. Missen zijn: te 7 uur H. Mis voor de parochie; 8.30 uur H. Mis tot intentie van de bejaardenvereni ging; 10 u. Hoogmis als zieledienst voor Hubertina Peeters-Duyf; 11.30 uur H. Mis (P.); geen lof. MAANDAG: 7.30 uur maanddienst voor Petronella Josephina Kier- kels; 9 uur zieledienst voor Peter van Heugten. DINSDAG: 7.30 uur gest. jrd. voor Johannes v. Seccelen; 9 u. ziele dienst voor overleden ouders Oomen-Lenders. WOENSDAG: 7.30 uur jrd. voor Peter Hoebergen; 9 u. maanddienst voor Petronella Heijnen. DONDERDAG: 7.30 uur H. Sacramentsmis; 9 uur gest. jrd. voor Christiaan van Bree. VRIJDAG: 7.30 uur gest. jrd. voor Gerardus Gommans en Petronella Trines; 9 u. gest. jrd. voor Johannes Linssen en Ursula Ramakers. ZATERDAG: 7.30 uur gest. jrd. voor Peter Johannes Peeters; 9 uur zieledienst voor de overledenen der fam. Basten-Basten. Van 3.30 tot 4 uur biechtgelegenheid, 's Avonds 7 uur H. Mis (V.). MEDEDELING f f KWJ JONGENS KMG MBL JBTB JBTB KMG LIMBURGSE VROUWENBEWEGING H. LUCIA NKV VROUWENBEWEGING H. MONICA VRIJDAG 5 MEI 1967 23e jaargang no. 18 Frankering bij abonnement WEEKBERICHT VEER F1EUEL Deze week wordt de H. Communie aan de zieken gebracht: donderdag richting Dorpsstraat, Hof, Steenoven, Nederweerterdijk; vrijdag richting Vieruiter- sten, Donk, Roggelsedijk. Vandaag begint de Nederlandse Missieweek, een week van gebed en offer voor onze landgenoten onder de missionarissen. „We hebben nog steeds een naamloos plein", zo zei de heer Lemmen tijdens de rondvraag in de raadsvergadering van dinsdag 2 mei 1.1. „Laten we het Alexanderplein noemen", zo vulde hij aan. „We hebben een naam en eren tevens ons koninklijk huis!" Spontaan geuit en even spontaan besloten. Het neutrale kermisterrein of zoals sommigen reeds zeggen „de nieuwe markt" is verdwenen. Onze kroonprinses en ook prins Claus zal het wel niet ter ore komen, maar hun kind, onze prins heeft meteen de eer gekregen welke de jongste spruit van het koninklijk huis zonder meer toekomt! 't Was een lange raadsvergadering, met even lange discussies, welke de raad bezig hield op dinsdagavond 1.1. Zowel de verpachting van gemeente grond, de verkoop van grind als de verhoging der rioolbelasting vroegen de aandacht en vergden veel tijd van de raadsheren. Wat de verpachting van de reedis eerder ter sprake geweest zijnde ge meentegrond, v.h. in pacht zijnde bij de wed. Verstappen, Kampsteeg, en volgens het voorstel van B. en W. NU te verpachten aan vader en zoon Bas ten, resp. Steenoven 11 en Busserstr. 18, betreft had men geen bezwaren als zodanig, maar men was benauwd voor het precedent, dat ook in den vervolge pachters de raad hun wil zouden kun nen opleggen door van te voren reeds afspraken te maken met eventuele nieuwe gegadigden. Neen, zeggen B. en W., volgende gevallen zullen eerst voorgelegd wor den aan de landbouwcommissie en het uitgebrachte advies zal aan de raad worden medegedeeld. De verkoop van grind aan de firma Gebr. Martens bracht het plaatsen van een asfaltmolen in discussie. Het is geen onverdeeld genoegen voor som mige gemeentenaren dat de „Kem- bra" een asfaltmolen zal gaan plaatsen op een perceel grond van H. J. Ver stappen, Donk 58. Men heeft zowel bij leden van het college van B. en W. als bij raadsleden hierover bezwaren ge uit. De voorzitter van de raad kon echter allen geruststellen. Zowel bij het bezoek aan de installatie te Mil- heeze, als uit informatieve gesprekken met de arbeidsinspectie te Maastricht en met de secretarie van Bakel is ge bleken dat de te plaatsen installatie aan alle voorschriften voldoet. Klach ten hierover zijn er noch te Maastricht noch bij het gemeentebestuur van Ba kel bekend. Betrokkenen zullen trou wens, aldus 's raads voorzitter, in de gelegenheid worden gesteld om hun bezwaren kenbaar te maken. De vergoeding, welke de gemeente zal ontvangen voor de ontgrinding van een perceel grond aan de Heihorst zal aangewend worden om de Molen straat te verfraaien, door deze o.a. van trottoirs te voorzien. Een verbete ring waar de bewoners van deze straat reeds lang naar hebben uitgezien.Me- dewerking t.o.v. de uitvoering zal van de bewoners wel worden- gevraagd in verband met het in eigendom krijgen door de gemeente van kleine strookjes grond, Er bestond bij de raad geen twijfel dat deze medewerking in de Molenstraat niet spontaan gegeven zou worden. De raadsleden Verstap pen en Heeskens stelden zelfs dat zij de benodigde grond welke nu hun eigendom is, gratis ter beschikking zouden stellen. „Goed voorbeeld doet goed volgen!" De verhoging van de rioolbelasting had nog al wat voeten in de aarde, Niet dat er bezwaren waren tegen de verhoging als zodanig, maar princi pieel was Verstappen het helemaal niet eens met B. en W. Hij was van mening dat de verhoging voor ieder een hetzelfde zou moeten zijn, in de vorm van een bepaald bedrag en niet van een algemeen percentage. Er wa ren cijfers voor nodig om hem e.a. te overtuigen van de juistheid van het gedane voorstel. De tarieven van de rioolbelasting zullen nu voortaan zijn: huidig nieuw tarief tarief a. boerderijen etc., indien op de riolering aangesloten 40,60, b. gewone woningen: le in u.b.p. Kerkveld 8,12, 2e in u.b.p. J. Tr.str. 14,21, 3e overige woningen 25,37,50 c. voor kloosters en ver zorgingstehuizen per 10 bewoners 25,37, d. voor scholen, per 10 1.1. 3,4,50 e. voor fabrieken e.d. indien aangesloten 125,200, De toeslag als bedoeld in artikel 4 der verordening wordt: a. voor wat betreft een bakkerij 15,22,50 b. voor wat betreft een café en/of hotel 20,30, c. voor wat betreft een sla gerij en/of garagebedr. 25,37,50 Geen principiële bezwaren waren er tegen de verhoging van de personele belasting. Voorheen 150 .opcenten voortaan 200! Deze verhogingen zijn noodzakelijk om als gemeente in aan merking te kunnen komen voor extra uitkeringen uit het gemeentefonds. Dit ter dekking van het jaarlijkse begro tingstekort. „Er moet nu eenmaal een visje uitgeworpen worden om 'n snoek (snoekje?) te vangen". De minister eist dit; ook al is Gooden het-hier hele maal niet mee eens? Gooden voelt het meer als een stok achter de deur, en dat ligt hem helemaal niet, zoals hij duidelijk in de discussie liet merken. Om te komen tot de realisering van de nieuwe weg Meijel-Deurne zal er nog al wat grondruil moeten worden toegepast. Het kwam B. en- W. daarom goed van pas dat men in de gelegen heid wordt gesteld om een perceel grond te kunnen aankopen van P. Kue- pers, Hof 4. De prijs van het perceel 5000) was voor de raad geen be zwaar. Het vergemakkelijkt de verder nodig zijnde transacties. Aan de raad werd medegedeeld dat, a. ingevolge 't destijds genomen dele gatiebesluit, het resterende bouwter rein gelegen aan de Kapelkesweg, is verkocht aan L. P. J. van Roij, te Rog gel, zulks voor de vastgestelde prijs van 6000; b. ingevolge het delegatie besluit, de navolgende woningen uit het complex van de 71 in aanbouw zijnde woningen, zijn toegewezen aan: bungalows: van der Steenstraat nos. 80, 84, 86, 88, 90 aan resp. J. Stafleu, Wassenaar, H. Verstappen, Kalisstr., J. Dings, Kalisstr., wed. Gorts, Kats- berg, W. van Heur, Neer. Churchill- laan nos. 23, 27, 31, 33, 35 en 37 aan resp. H. Pijnenburg, Trambaan, wed. Pijnenburg, Molenstraat, Chr. Rijkers, Helden, M. Cuijpers, Molenstraat, mw. Boumans, v. d. Steenstraat, mw. Kes- sels, Trambaan (2 bungalows zijn even in reserve gehouden). gewone wo ningen: Churchill-laan nos. 55 t.m. 85 (oneven) 15 stuks aan J. Hoenen, Kerkrade (industrie), J. W. Simons, Pastoor Woutersstraat, P. Janssen, Donk 39, E. Booter, Venlo (ind.), W. Sonnemans, Nederweerterdijk, Th. Kessels, Hof, B. Oomen, Steegstraat 2a, P. Janssen, Roggel (ind.), P. J. Ber- ben, Heldensedijk 27, W. Doensen, Hagelkruisweg 15, W. Kessels, Liessel, M. Joosten, Jan Truijenstraat 7, B. Janssen, Witdonk 2, P. op het Veld, Molenstraat 36 en G. Karis, Helden. Tijdens de rondvraag maakte Nees- sen nog al heftig bezwaar tegen de steeds verder gaande boomaanplant langs de diverse wegen. Deze aanplant kon bij hem geen genade vinden. Tij dens de ruilverkaveling waren plan nen gemaakt, welke de goedkeuring hadden verkregen van de commissie, de gemeente, en de commissie Land schapsverzorging! Nu echter gaat men eenzijdig steeds verder, tot schade van de landbouw. Wethouder Leenders schrok nog al van deze aantijging (en met hem het hele college van B. en W.). Nooit eer der was een klacht vernomen van wie dan ook; zelfs alleen maar instemming! Ja, zelfs vraag naar beplanting van agrarische zijde! De zaak zal worden onderzocht en indien matiging nodig is, zal deze worden betracht. Jongens t/m 15 jaar a.s. donderdag 11 mei vergadering om 7.30 uur. Jongens vanaf 16 jaar vergadering vrijdag 12 mei om 8 uur. Zondag 7 mei houden we onze jaar lijkse bedevaart naar Ommel. Degenen die de tocht te voet maken, vertrekken om 6 uur aan het jeugd huis. Zorg dus dat je er zeker om 6 uur bent. De meisjes die op de Busserstraat, Astenseweg of Ned.dijk wonen hoe ven niet naar het jeugdhuis te komen omdat we toch langs komen. Zorg allemaal voor stevige gemak kelijke schoenen en dikke sokken. Neem geen zware mantels mee, om dat dat heel erg hindert als het warm gaat worden en dat hopen we van harte. Degenen die per fiets gaan vertrek ken om half acht aan het jeugdhuis. Neem allemaal boterhammen mee voor onderweg. Om 9 uur vieren we in Ommel de H. Mis. Vertrekken zullen we daar ongeveer om elf uur. KMG - LEIDSTERS Dinsdag 9 mei „grote poets" in het jeugdhuis om half acht. Zoals reeds bekend is wordt zon dag 7 mei onze jaarlijkse kringbede vaart gehouden. We vertrekken per fiets om 7.15 aan de kerk zodat we om half 9 aan de kweekschool te Roer mond zijn. Vandaar zullen we geza menlijk met de kring naar Kapel in 't Zand trekken. Degenen die te voet gaan, kunnen dit op eigen gelegenheid doen. We hopen op een grote opkomst. Besturen A.s. maandag 8 mei houden wij weer een algemene ledenvergadering in zaal Jaspers. De agendapunten zijn: zomer- programma en bestuursverkiezing (af tredend is J. Verdeuzeldonk). Wij ho pen dat op deze vergadering alle leden aanwezig zullen zijn om deze belang rijke punten mee te bespreken. Verder willen wij J. Verdeuzeldonk hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan als bestuurslid en ondervoorzitter en wij wensen hem veel geluk in het verdere leven. Jongens, allen present om 8.30 uur bij Jaspers. Jeanne d'Arc-gilde donderdagavond club van 7.30 tot 9.30 uur. Denkt aan contributie, meisjes. Vergeet ook niet het een en ander mee te brengen. Wij houden ook de afscheidsfuif van onze leidster Tini. Leidsters. Op woensdag 17 mei is weer de jaarlijkse kringbedevaart naar Oost rum. De avondmis is om 8 uur. Wij vertrekken bij de kerk om zeven uur. Dames welke deel wensen te nemen dienen zich zo spoedig mogelijk op te geven bij een van de bestuursleden. Het bestuur. Op dinsdag 25 april hebben we ons 10-jarig bestaan - tevens jaarvergade ring gevierd in het patronaat; 65 leden en 26 genodigden waren aanwezig. Onze voorzitster mevrouw Boumans opende deze vergadering met gebed en sprak het welkomstwoord tot onze geestelijk adviseur de zeereerwaarde heer pastoor Grubben, de weleerwaar de heer kapelaan Bergmans, de geno digden en leden en bijzonder de dames van de toneelclub uit Stramproy. Door de secretaresse werd het verslag voor gelezen van het gebeurde uit de tien voorafgaande jaren. De geestelijk ad viseur s'prak een enkel woord en be loofde zijn hulp en advies in de toe komst te blijven verlenen tot verdere opbloei van de afdeling. Hij hoopte dat NKV en LVB in de toekomst zouden samenwerken. Vervolgens koffietafel, waarna de

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1967 | | pagina 1