„Streekverbetering" Parochieelfensten §t.-Mcolaa^ J EUGDACTIVITEITEN SOCIALE ORGANISATIES SPORT EN SPEL ALLERLEI Uitgave: DRUKKERIJ MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUUM Giro 1025299 Weekbericht voor Meijel Administratie: PLUIJM's BOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per halfjaar 3. ZONDAG: 17e zondag na Pinksteren; de H.H. Missen zijn: te 6.30 u.; 7.45 uur; 9 uur H. Mis voor de parochie; 10.15 uur Hoogmis als zieledienst voor Engelina Martens-Rademakers; te 3 uur Gebeds oefening voor het Concilie. MAANDAG: feest v. d. Kruisverheffing; 7 uur gest. jrd. voor Lam- bertus Janssen; 8 uur maanddienst voor Johannes Manders; 's av. te 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille; intentie: om door Maria Gods zegen af te smeken over het Concilie. DINSDAG: feest v. d. Zeven Smarten van Maria; 7 uur maanddienst voor Mathieu Weekers; 8 uur jrd. voor overleden ouders Verstap- pen-Lemmen. WOENSDAG: 7 uur gest. jrd. voor Wilhelmus Smolenaars en Agnes Snijders; 8 uur maanddienst voor Antonetta v. Heugten. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur maanddienst voor Gerardus Ketels. VRIJDAG: 7 uur gest. jrd. voor pastoor Petrus Clevers; 8 u. maand dienst voor Leonardus Verheyen. ZATERDAG: 7 uur gest. jrd. voor Leonardus v. Heugten en Maria Janssen; 8 uur jrd. voor Jacquie Joosten. Van 3.30-4 uur en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 uur Marialof. MEDEDELINGEN KMG KAV Uitgebreid vindt u de verslagen over de sport van zondag in „SPORT EN SPORTWERELD" Maandagmorgen vanaf 6.15 uur verkrijgbaar in Pluijm's Boekhandel MATER AMABILIS-NIEUWS BURGERLIJKE STAND NATIONALE TREKPAARDEN TENTOONSTELLING MEIJEL GOEDE WAAR BEHOEFT GEEN KRANS WEEKBERICHT VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1964 20e jaargang no. 37 Frankering bij abonnement 110 ER HEUEL 1. Zondag a.s. 20 september heeft na de Hoogmis te half twaalf de zegening plaats van luxe- en vrachtwagens, tractoren, bromfietsen, scooters en motorrijwielen. 2. Vrijdag te 11 uur H. Mis t.e.v. de H. Geest bij het begin van het schooljaar voor de leerlingen van lagere school en v.g.l.o. Zondag na de Hoogmis kunnen zich weer nieuwe leden opgeven voor het Katholiek Meisjes-Gilde in het jeugdhuis. De meisjes moeten vóór 1 oktober a.s. 12 jaar geworden zijn. Aalmoezenier en leidsters Dames, die interesse hebben om deel te nemen aan het studiecentrum te Roer mond, gelieven zich vóór 15 sept. a.s. op te geven bij een der bestuursleden. Kosten 1 per les. Busgeld wordt terug betaald. De lessen zijn iedere maand 1 dag van 10 tot 4 uur. Er zijn interes sante onderwerpen bij. Het bestuur. HARMONIE EENDRACHT Zaterdagavond 8 uur repetitie; zaal Jaspers. RKMS V-NIEUW S Uitslagen van zaterdag 5 sept. j.l.: Echel 2-RKMSV 2 2-1 (onder voor behoud voor verdere deelname); VCH Al-RKMSV Al 0-6; Panningen A2- RKMSV A2 2-2; RKMSV Bl-RKSVO BI 4-1; RKMSV B2-Panningen B2 1-4. Het programma voor a.s. zondag: Bevo 1-RKMSV 1, vertrek half twee. Zaterdag 12 sept.: RKMSV Al-Belfeldia Al, aanvang 4 uur; Grashoek Al-RKMSV A2, vertrek 3 uur per fiets; RKMSV Bl-Eiker Boys BI, aanvang 2.30 uur; Panningen B3- RKMSV B2, vertrek 2 uur per fiets. A.s. zondag zal voor onze senioren het magische monster weer gaan rollen. En meteen al tegen Bevo. Een voorspel ling hoe dit „rollen" zal aflopen is moei lijk te geven. Met inzet van alle krachten is er beslist één puntje uit Beringe mee naar Meijel te nemen. Denkt erom, man nen: de eerste klap is een daalder waard. Delen jullie de klap uit, dan ontvang je een 2 punts daalder er voor terug. De A-junioren starten a.s. zaterdag tegen het sterke A-team van Belfeldia. Vorig jaar als 3e op de ranglijst geëin digd. Hoe het onze knapen in deze ster ke omgeving zal vergaan is eveneens een vraag die nog niet te beantwoorden is. Flink aanpakken en sportief strijden, dat is het parool, dan komen er zeker suc cessen van! Training. De senioren trainen weer als normaal op dinsdagavond; aanvang half acht. Op dinsdagavond om half 7 begint de training voor B- en C-spelers. Donderdagavond is de trainingsavond voor de A-spelers. Zorgt dat u allen het uurtje dat er getraind wordt vrij bent en stelt de rest niet teleur. Aanvang half acht. Zondag 20 september: RKMSV-Helden. Dan zullen er ook weer terreinkaarten beschikbaar zijn voor het seizoen 1964- '65 tegen een prijs van 9. Terreinkaar ten kunnen nu reeds worden afgehaald bij Cor Vissers, J. Karis of P. Jegers. Op donderdag 4 september heeft de M.A.-school het nieuwe jaar geopend met een H. Misviering en een kennis makingsavond voor de nieuwe leerlin gen. Op deze avond werden docenten, leidster en bestuur aan de meisjes voor gesteld. Daarna kregen ze bij het draaien van de film over het zomerkamp alvast een voorproefje van wat hun deze zomer te wachten staat. Ook bracht de toneel club nog een keer het vrolijke toneel stukje „Blauw bloed". Het aantal nieuwe leerlingen van de school bedraagt 81, verdeeld over vier groepen. Met de twee groepen 2e jaars en 2 groepen 3e jaars zijn er nu in to taal 160 leerlingen, afkomstig uit de ge meenten Helden, Meijel, Kessel en Maas- bree. Dit grote aantal leerlingen, die zich allen vrijwillig meldden, bewijst, dat veel ouders en meisjes het nut inzien van de veelzijdige vorming die ze op de Mater Amabilisschool ontvangen. De school streeft er hierbij vooral ook naar, niet „schools" te zijn, maar op een gezellige manier deze meisjes, die allen overdag hun werk hebben, veel waardevols mee te geven. Geboorten: Maria G L, d v A J Hart- mans en A P E van Liempd, Schoolstraat 3; Martinus GGM, zvHGEJ Gielen en P G M Scheres, Pater Willemsplant soen 23; Adriana J C, d v H J van Roo- ijen en P J J van Ham, Donk 45; Maria L E, d v J H Snijders en M E Scheres, Hoek 17; Karin P J M, d v P W M Je gers enAGH Weerts, Heldensedijk 12; Petronella C H M, d v J P Kessels en L H Muijsenberg, Busserstraat 8; Peter A W M, z v A J J Veekens en P G M van Ophoven, Krum 6, geboren te Roer mond; Freddy J H, z v M J P Vestjens en M J van Zon, Nederweerterdijk 15, geboren te Venlo. Huwelijksaangiften Jacobus Lenders, 24 jaar, zuivelarbeider te Helden, en Ge- rarda F Gielen, 20 jaar, z b, Vieruiter- sten 19 Meijel; Joannes Frenken, 24 jaar, arbeider wegenbouw, te Nederweert, en Johanna P Strijbos, 21 jaar, z b, Neder weerterdijk 8a, Meijel; Hubertus P Th, Sonnemans, 28 jaar, tuinder te Deurne, en Petronella W M Vossen, 27 jaar, z b, Kalishoek 2, Meijel. Huwelijken: Theodorus W M v Bree, 22 jaar, tegelzetter, te Asten, en Maria G E H Derckx, 21 jaar, z b, Dorpsstraat 36, Meijel; Nicolaas J F van Lier, 27 jaar, grondwerker te Deurne, en Marga- retha M J Pouls, 24 jaar, dienstbode, Busserstraat 13, Meijel; Michiel H van Heur, 25 jaar, champignonkweker, te Roggel, en Catharina Th van Lier, 23 jr, kleuterleidster, Roggelsedijk 3a, Meijel; Jacobus Lenders, 24 jaar, zuivelarbeider, te Helden, en Gerarda F Gielen, 20 jaar, z b, Vieruitersten 19, Meijel. Overlijdens: Hendrikus H Winkelmo len, 63 jaar, Kerkstraat 2, weduwnaar van Wilhelmina G Naus. De gouden jubileum tentoonstelling van de Kon. Ver. „Het Nederlandsche Trekpaard" wordt gehouden op 18 en 19 september a.s. te 's-Hertogenbosch. Deze tentoonstelling belooft dit jaar met een record aantal inzendingen van meer dan 500 elite dieren uit onze Nederlandse trekpaardfokkerij alsmede een kern collectie van 60 Haflingerpaarden en door toevoeging van een serie stijlvolle demonstraties en aparte attracties nog grootser en indrukwekkender te worden dan ooit tevoren. Op de eerste dag vinden de voor de fokkers en kenners zo zeer belangrijke keuringen plaats van 30 rubrieken heng sten, merriën, fokgroepen enz., terwijl de tweede tentoonstellingsdag zater dag 19 september vooral bij het grote publiek in het middelpunt der belang stelling staat. Uit het rijk gevarieerde programma van deze dag vermelden wij slechts: de uiterst spannende eindstrijd om de na tionale kampioenschappen 1964; de keu ringen van een geselecteerde collectie Haflingerpaarden door een gecombineer de Oostenrijks-Nederlandse jury; het grote défilé van alle bekroonde paarden met deskundige toelichting door de be kende commentator mr. G. A. Bax; het machtige schouwspel van in massa aan dravende 4, 8, 16 en 32 spannen trek- paarden-merriën; een kleurrijk en fees telijk optreden van meer dan 1000 jonge boeren en boerinnen met een drietal luis terrijke demonstraties; 'n bijzonder spec taculair optreden door de wereldberoem de Donkozakken met een adembenemen de show op hun Arabische volbloeds; het Huis aan huis wordt er in een dorp een uitnodiging rondgebracht over een demon stratie. Dit kan men in heel Nederland aantreffen. Er wordt met nadruk op gewezen, dat de avond geheel gratis is en vaak staat onder de uitnodiging de naam van een vereniging om meer mensen op zo'n avond te bereiken. Vaak krijgt men nog een consumptie of een verrassing of beide. Welke huisvrouw zou daar niet voor te vinden zijn? Is de zaal goed bezet, dan wrijft de demonstrateur in zijn handen, want de kans bestaat dat er iets verkocht zal worden. Een spreker die rad van tong is vertelt, dat hij door deze of gene is ge stuurd en dat het om heel iets nieuws en bijzonders gaat. Het gezelschap wordt ondertussen bezig gehouden door een de monstratie. Na afloop hoort u, dat de demonstrateur één dezer dagen aan zal komen om zijn apparaat aan te bieden. Wat vinden wij van deze verkoopme thode? Wij zijn er niet enthousiast over. Er zijn natuurlijk vrouwen, die het heel aardig vinden, maar er vrij nuchter te genover blijven staan, maar de meesten blijven niet ongevoelig voor het vlotte verkoopgesprek. Huisvrouwen, denkt u eens na over het volgende: Als het over een redelijke koop gaat, brengt de fabrikant zijn produkt meestal gewoon via de winkelier en laat het niet huis-aan-huis demonstreren. Krijgt men dergelijk bezoek, dan kan men er vrijwel zeker van zijn dat het gaat óf om een produkt dat niets waard is en waarvoor een schijnbaar lage prijs wordt gevraagd, óf om een redelijk pro dukt waarvoor schandalig wordt over vraagd. Deze demonstrateurs nodigen meestal zichzelf uit, maar worden niet uitgeno digd door een vereniging. Op de demonstratie wordt het adres van de aanwezigen gevraagd. Waarom? Voor een statistiek, maar waarvoor nog meer? Om deze mensen te kunnen be zoeken. Waar komt het geld vandaan om die demonstratie-avonden te bekostigen? Denkt aan de prijzen die deze mensen voor hun artikelen vragen. Bij hun verkoop of aanbod aan huis lopen ze vaak te koop met de naam van een heel bekende voorlichtingsinstantie, een school of van een lerares. Hoe weet degene, wie zo'n apparaat te koop aan geboden wordt, dat de school of de lera res het er mee eens is? Hebt u ooit gezien, dat ze met een apparaat van een goed bekend staand merk demonstraties kwamen geven en langs de deur verkochten? Dus houdt bij dit soort verkoop het spreekwoord „goe de waar behoeft geen krans" goed in uw gedachte. Koopt liever bij een winkelier die u kent en let goed op als u iets aan de deur koopt. Koopt u bij een vertrouw de winkelier, dan weet u dat hij er voor zorgen zal dat uw apparaat gemaakt wordt als het stuk is.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1964 | | pagina 1