Streekverbetering ParocliiediensÉen St.-Micolaas JEUGDACTIVITEITEN SOCIALE ORGANISATIES SPORT EN SPEL Uitgave: DRUKKERIJ MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUUM Giro 1025299 Weekbericht voor Meijel Administratie: PLUIJM's BOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per halfjaar 3. ZONDAG: 2e zondag van de Vasten; de H.H. Missen zijn: te 6.30 uur H. Mis voor de parochie; 7.45 uur; 9 uur; 10.15 uur Hoogmis als jrd. voor Jozef Hendriks; 's avonds te 6 uur Oefening voor de Vasten, waar onder conferentie. MAANDAG: 7 uur gest. jrd. voor Silvester Verschaeren en Louisa Slijpen; 8 uur maanddienst voor Maria Kessels; 's avonds te 7 uur Novene oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. DINSDAG: 7 uur gest. jrd. voor Hendrik Strijbos, Maria Cath. v. d. Berg en Gerard Strijbos; 7.30 uur gest. jrd. voor Maria Cath. op den Drink; 8 uur jrd. voor Laurentius Berben. WOENSDAG: 7.30 uur gest. jrd. voor Petrus Verheijen en Maria Schijven; 9 uur Hoogmis tot dankzegging bij gelegenheid van 80-jarige; 9.30 uur pl. Hoogmis uit dankbaarheid bij gelegenheid van 40-jarig huwelijk Ver- stappen-Schaeken DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 7.30 uur maanddienst voor He lena Melssen-Trines; 8 uur maanddienst voor Jan Schijven. VRIJDAG: Vasten- en onthoudingsdag; 7 uur gest. jrd. voor Engelina en Antoon en Henrica v. Heugten; 8 uur maanddienst voor Agnes Hillen; 's avonds te 7 uur Oefening van de H. Kruisweg. ZATERDAG: 7 uur zieledienst voor Franciscus Lintjens en Clara Seems; 7.30 uur maanddienst voor Theodora v. d. Sterren; 8 uur maanddienst voor Julia Dupont. Van 3.30-4 en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 u. Marialof. MEDEDELING VKAJ-NIEUWS JONGE BOEREN KMG KAV NAAR BERA WEERT SCHUTTERIJ ST.-NICOLAAS RKMSY RKMSV-NIEUWS PRIJSKAARTEN MEIJEL WELDE HAVER WEEKBERICHT VRIJDAG 21 FEBRUARI 1964 20e jaargang no. 8 Frankering bij abonnement MOOR TIE'JE L Zondag a.s. Ie zondag van de maand; maandelijkse collecte voor onze kerk. KAJ-NIEXJWS Wereldwijdfeest. De uurloonactie zit er weer op. Alle afdelingen hebben hun bijdragen reeds aan hun district overge dragen. Deze districtsbijdrage zal nu op zondag 1 maart a.s. worden overhandigd aan de diocesane KAJ en VKAJ Lim burg. Deze feestelijke bijeenkomst zal in het teken staan van de Europese een wording, m.i.v.m. de grote Euro-Rally. Ieder district zal n.l. een land uit Europa uitbeelden, en de overdracht zal geschie den onder aanbieding van de vlag uit het betreffende land. Dit Wereldwijdfeest wordt gehouden in de Scala te Valken burg en zal aanvangen om 15 uur. Opgave staat open voor alle jongens van 16 jaar en ouder. Deze opgaven die nen uiterlijk woensdag 26 februari bin nen te zijn bij een van onderstaande adressen: Jack Simons, Heldensed. 27a, tel. 382, Martin Janssen, Steenoven 18, tel. 657. We vertrouwen op een grote Meijelse deelname! Geef je op, de tijd is kort! Pioniersmorgen. Zondag a.s. districts- pioniersmorgen te Panningen. Vertrek te 8 uur aan het jeugdhuis. We vertrouwen er op dat alle pioniers hieraan zullen deelnemen. Toneelspel. Diegenen die mee willen doen aan het toneelspel, dat op de ouder avond, in samenwerking met de VKAJ, zal worden opgevoerd, gelieven zich vóór maandag 24 febr. op te geven bij Jack Simons of Martin Janssen. Culturele cursus. Aan het culturele weekend te Sittard, dat 15 en 16 febr. j.l. werd gehouden, werd door twee onzer bestuursleden deelgenomen. Binnenkort zal een aanvang gemaakt worden met de modernisering van het „Kelderke". Dit is n.l. een van de eerste programmapunten van onze hobbyclub, die onder leiding staat .van Jan v. Rijt. Heren bestuursleden, wij willen jullie nog even attent maken op de spreek beurt van moderator Dirckx op maandag 24 febr. a.s. Houdt deze avond vrij! Cultureel weekend. 15 en 16 febr. j.l. namen weer enkele dames van de VKAJ deel aan het cultureel weekend in Sit tard, dat dan tevens ook wel het laatste was. Voorlichtingsavond. Dinsdag 18 febr. heeft de VKAJ een mooie voorlichtings avond genoten, die geleid werd door een deskundig persoon. Het is dan ook voor ons allen een bijzonder leerzame avond geweest, en de tijd was om voor we er erg in hadden. Eurorally-team. Woensdag kwam het Eurorally-team bij elkaar voor een be langrijke werkbespreking. Bestuursvergadering. Vrijdag 21 febr. (dus hedenavond) bestuursvergadering voor KAJ en VKAJ samen. Het begint om 8 uur en wel op het „Zolderke". Wereldwijdfeest. De dames die 1 mrt. mee naar het Wereldwijdfeest in Valken burg willen gaan, moeten zich uiterlijk a.s. woensdag opgeven bij Leny Kessels of bij Em Strijbos. Dit geldt ook voor die werkende meisje die geen lid zijn van de VKAJ, maar die 16 jaar zijn en toch ook graag mee zouden gaan. Maar na woensdag a.s. kan niemand mee worden aangenomen. Ontspanning. Dinsdag 25 febr. a.s. ontspanningsavond. Donderdag 27 febr. a.s. houden wij in zaal Jaspers een algemene vergadering. Het is een belangrijke vergadering, want op deze avond is er een bestuursverkie zing. Tevens is er een secretarisverkie- zing. Verder worden er nog enkele be langrijke dingen besproken. De avond wordt daarna gevuld met kaarten e.d. Jongens, wij rekenen op jullie aanwe zigheid. Het bestuur. Annie de Guigné-gilde dinsdagavond 25 februari verjaardagsfeestje van onze leidster Pita. Zorgt dat jullie er om 6 uur zijn. Het duurt tot 8 uur. Anne Frank-gilde zondag van 2 tot 4 uur club. Trekt gemakkelijke schoenen aan. De meisjes van Anne Frank- en Lucia- gilde komen vanavond 21 febr. om kwart over acht naar het jeugdhuis. We gaan dan gezamenlijk met de leidsters naar Pluijm, waar we een cabaretavond aan geboden krijgen van de Invalidenbond „St.-Lidwina" als dank voor het rond gaan voor de poppenactie. Ook zorgen we deze avond voor de koffie, Zorgt dat je in keurig uniform en op tijd bent. Ouders van onze meisjes: Het zal deze avond wel laat worden, dit weten we niet precies. We hopen dat dit voor deze keer voor u geen bezwaar zal zijn en dat uw meisje deze avond mee mag maken. U hoeft zich evenwel niet ongerust te ma ken, want als de meisjes soms alleen naar huis moeten, zullen zij worden gebracht door de leidsters, die vanavond ook alle maal in uniform worden verwacht. Maandagavond 24 febr. worden de meisjes van Agnes-, Theresia-, Anne Frank- en Lucia-gilde om half 7 aan het jeugdhuis verwacht om rond te gaan voor de missie fancy-fair. Zorg dat je precies op tijd bent, anders wordt het veel te laat, want alles moet op deze avond nog ingeleverd worden. Verdere gegevens krijg je dan en denk er aan; „vele handen maken licht werk". Onze KAV maakt op woensdag 11 maart a.s. een excursie naar de Bera- fabrieken te Weert. De dames die er in teresse voor hebben, gelieven zich vóór 8 maart op te geven bij het bestuur. De genen die meegaan kunnen na de rond gang door de fabriek tegen sterk ver laagde prijzen kopen. Dus dames, pro fiteert van de gelegenheid. We worden om 2 uur op de fabriek verwacht; hoe laat de bus vertrekt en de onkosten ko men nog nader in het Weekbericht. Het bestuur. Wij delen de leden van het drum-kla roenkorps mede, dat de repetitie morgen avond gehouden wordt in de loods van de heer A. Manders, Kerkstraat. De le den welke een uniform aangemeten moet worden, dienen om half acht aldaar aan wezig te zijn; uniformbroeken welke niet meer passen of in slechte toestand ver keren, moeten worden meegebracht. Prijskaarten. Donderdag 27 febr. hou den wij een kaartavond in café K. van Heugten. Koppels opgeven uiterlijk kwart voor acht. Liefhebbers, let op de juiste datum. Het bestuur. In verband met het overlijden van ons erelid de heer G. P. L. Ketels, gaat onze feestavond op a.s. vrijdag niet door. Wij doen een beroep op onze leden om a.s. zaterdag 22 februari de H. Mis van Re quiem, welke gelezen wordt om 10 uur v.m., te willen bijwonen en hierna de gang naar het kerkhof mee te maken. Het bestuur. A.s. vrijdagavond feestavond voor on ze senioren om half acht. Gebouw op het terrein. Programma voor de jeugd-afd. voor zaterdag 22 febr.: RKMSV Cl-Bevo Cl aanvang 2 uur; Bevo BI-RKMSV BI vertrek 2 uur; RKMSV Al-RKSVN Al; RKMSV A2-RKSVN A2. Zondag 23 febr.: RKMSV 1-RKSVN 1 aanvang 2 uur; Koningslust 2-RKMSV 2 vertrek 1 uur per fiets. Zaterdagavond 22 febr. a.s. worden kruisjaswedstrijden georganiseerd door Schutterij St.-Willibrordus en PDV Ge vleugelde Vrienden in café Verstappen, Astenseweg. Opgeven van koppels om half acht. Op zaterdag 29 febr. a.s. worden geen kaartwedstrijden gehouden wegens de missie fancy-fair. ff ff De wilde haver heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid. Deze opmars houdt een bedreiging in, omdat dit onkruid de gewassen grote concurrentie aandoet. Ook in de streekverbetering Meijel komt wilde haver voor, hoewel nóg niet in zo erge mate als dat in sommige omringende dorpen het geval is. In Ospel en Nederweert b.v. kwam nog niet zo heel veel jaren geleden de wilde haver ook nog maar sporadisch voor en nu zijn vele percelen volledig besmet met dit lastige onkruid. De vernietiging van de wilde haver is daarom voor alle daarmee reeds besmet te bedrijven een eerste eis om zich zelf en anderen veel schade te besparen. Voor de „schone" bedrijven is het zaak vrij van wilde haver te blijven. De mogelijk heden daarvoor zijn zeker aanwezig. Elk bedrijf kan op vele manieren met wilde haver worden besmet. Vooral met ongekeurd zaaizaad, met ongereinigde combine of dorsmachine of met vuile zakken worden korrels binnengesmok keld. Verder kan ook stalmest korrels van wilde haver bevatten als ze reeds aanwezig waren in stro of voer. Het is dus duidelijk wat we op korte termijn moeten doen als we ons voor de overlast van dit onkruid willen behoe den. Op lange termijn blijft echter een juiste vrucht wisseling de basis van een gezond bedrijf, dat vrij is van wilde ha ver. Steeds is het raadzaam goed op te letten of wilde haver zich op het bedrijf heeft gevestigd, b.v. vanaf buurtpercelen. De vruchtwisseling moet er op gericht zijn dat het uitgezaaide gewas de kieming van wilde haver belemmert; het volgende gewas moet bestrijding op grote schaal mogelijk maken. Hakvruchten bieden voor directe be strijding van wilde haver de grootste mo gelijkheden. Gewassen als wintergerst, rogge en koolzaad geven een goede grondbedekking. Wilde haver op deze percelen krijgt weinig kans om te kie men. Kunstweiden en rode klaver wor den vaak gemaaid. Deze gewassen zijn daardoor vijanden van wilde haver. Komt de wilde haver in een perceel nog maar weinig voor, dan kan men door uit te plukken of misschien door te schoffelen dit onkruid vernietigen. Na het uitplukken is het nodig dat de plan ten verzameld en vernietigd worden, om dat melkrijpe korrels reeds kiemkrachtig zijn. Zit een perceel onder de wilde ha ver, dan kan beter alles groen gemaaid en ingekuild worden. Naast de directe bestrijding door schoffelen of uittrekken, zoals dit in vele gewassen kan plaats vinden, is bestrij ding met chemische middelen in som mige gewassen mogelijk, o.a. in bieten, erwten en zomergerst. 1. Avadex. Van dit middel ter bestrij ding van wilde haver in bieten 3,5 liter per ha gebruiken met 300 1 water. Vlak voor het zaaien der bieten spuiten en di- tect onderwerken. In zomergerst 2,5 a 3 1 per ha gebruiken van dit middel met 300 1 water. Vlak voor het zaaien van de gerst spuiten en direct onderwerken, of wel 1 a 2 dagen na het zaaien van de zomergerst spuiten en eveneens direct onderwerken. Dit inwerken moet binnen 1 a 1,5 uur na het spuiten gebeurd zijn, anders laat de werking van dit middel veel te wensen over. 2. Carijne. Dit middel kan men ook in zomergerst gebruiken. Men moet echter Dp het juiste tijdstip spuiten n.l. als de wilde haver 1 a 2 blaadjes heeft. Spuiten met een fijne druppel. Dosering in zo mergerst 3 a 3,5 1 per ha en niet meer dan 200 1 water. Spuiten op droog gewas.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1964 | | pagina 1