Streekverbetering JParochiediensten §t.-Mcolaas JEU G D ACTIVITEITEN K.V.P. Uitgave: DRUKKERIJ MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUIJM Giro 1025299 Weekbericht voor Meijel Administratie: PLUIJM's BOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per halfjaar 3.— ZONDAG: 2e zondag na Driekoningen; de H.H. Missen zijn: te 6.30 uur; 7.45 uur; 9 uur; 10.15 uur Hoogmis als zieledienst voor Maria Luyten- Hendrikx vanwege de buurt; 3 uur Lof en Rozenkrans. MAANDAG: 7 uur maanddienst voor Agnes Hillen; 8 uur jrd. voor Peter Hubertus Verstappen; 's avonds 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vr. van de Wonderdadige Medaille. DINSDAG: 7 uur gest. jrd. voor Martinus Philipsen en Petronella en En- gelbertus Verdeuzeldonk; 7.30 uur H. Mis voor Pierre Ketels vanwege het Liefdewerk van O.L. Vrouw van Lourdes; 8 uur jrd. voor Arnoldus van Calis. WOENSDAG: 7 uur jrd. voor Adrianus v. Elshout en Maria Pijnenburg; 7.30 uur H. Mis voor Laurentius Rooyakkers vanwege het Liefdewerk van O.L. Vrouw van Lourdes; 8 uur zieledienst voor Louisa Venner- Manders en kinderen. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur maanddienst voor Ma thijs Thijssen. VRIJ DAG: 7 uur maanddienst voor Andreas Caris; 8 uur maanddienst voor Laurentius Berben; 9.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Kessels- Smits. ZATERDAG: 7 uur maanddienst voor Christina Sieben; 7.30 uur maand dienst voor André Strijbos; 8 uur zieledienst voor Julia Dupont. Van 3.30-4 uur en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 uur Marialof. JONGE GARDE Mr. F. HAFFMANS Sr. Jaarvergadering spreekt voor de K.V.P. over dinsdag 21 jan a.s. 8 uur actuele problemen in de poltiek zaal JASPERS KAJ-MEUWS C.O.M. MEIJEL ZAAL PLUIJM HET HING IN DE LUCHT VKAJ-NIEUWS BJB SPORTCLUB JBTB GRAANACTIE JBTB MEIJEL KORTE WENKEN ZONDAG 19 JANUARI: Collecte aan de kerkdeuren MEEISA HOOPT OP UW STEUN WEEKBERICHT VRIJDAG 17 JANUARI 1964 20e jaargang no. 3 Frankering bij abonnement MDDR H Toneel. Zondagmiddag om 1 uur to- neeloefenen voor alle bedrijven. Zorgt dat je er allemaal bent en op tijd. De meisjes van de Theresia-garde komen zondag na de Hoogmis de reidans oefe nen. Probeert allemaal op tijd te zijn. Uitvoering toneel. Dinsdagavond om 7 uur is er toneeluitvoering voor alle Gardisten in het patronaat. Ook zal er voor jullie een loterij worden gehouden. Het belooft een fijne avond te worden. Zegt wel aan jullie ouders dat het iets later wordt dan gewoonlijk. Ouderavond. Woensdagavond zijn na tuurlijk al de ouders van onze Gardisten om half acht aanwezig in het jeugdhuis op onze jaarlijkse ouderavond. Wij ver zoeken u beleefd te willen denken aan: 1. dikke portemonnaie (in verband met loterij); 2. kop en schotel (in verband met koffie). Maandagavond worden de leidsters om 8 uur in het jeugdhuis verwacht om alles klaar te maken voor dinsdag. Breng alle spullen die je nodig hebt mee. Woensdagmiddag om 2 uur komen we bij elkaar om de zaal voor 's avonds in gereedheid te brengen. spaarpot weer een klein beetje te vullen. Heren, willen wij 25 juli met 11 man via de Franse Alpen naar Straatsburg trek ken, dan zullen we de komende maan den de handen uit de mouwen moeten steken. Hedenavond zal voor de pio niersbijeenkomst een korte werkbespre king gehouden worden van 7.45 tot 8 u. Culturele cursus. Op de zaterdag 11 en zondag 12 jan. gehouden culturele cursus werden aan twee pioniers van onze afdeling weer de nodige facetten van mozaiekleggen, schabloneren en raf fia bijgebracht. Zij hopen deze bezighe den eens met de hobbyclub te bespreken en te doen. Districtspioniersmorgen. Zondag 12 jan. namen onze overige pioniers deel aan de goed geslaagde pioniersmorgen te Helden-Panningen. Het onderwerp waarover werd gesproken was de ver houding priester-leek. Bestuursvergadering. Maandag 13 de zer werd in het „Kelderke" een bestuurs vergadering gehouden. In verband met afwezigheid van enkele pioniers die zich om gegronde redenen afmeldden, wer den de punten die op de agenda stonden wel besproken maar niet direct afge werkt. Agenda: o.a. OPRICHTING K.V.P. JONGEREN-AFDELING Voorzittersvergadering. Donderdag 9 jan. kwamen de voorzitters van district Helden bij elkaar om gezamenlijk met het districtsteam te vergaderen voor mo gelijke acties e.d. op districtsniveau. Onder de loep werden genomen de ko mende districtspioniersmorgens. Van Meijel werd een voorstel gedaan om in de toekomst eens militaire voorlichtings avonden te geven. Dit verzoek werd in gewilligd en het districtsteam zal wan neer de tijd het toelaat hiernaar een on derzoek instellen. Eurorallyteam. Enkele heren van het Eurorallyteam kwamen vrijdag 10 jan. in vergadering bijeen. Deze naar onze mening belangrijke vergadering liep uit op een korte werkbespreking, daar er maar enkele jongens aanwezig waren. Zaterdag 11 jan. werd er door enkele jongens weer flink aangepakt om de ZONDAG 19 JANUARI, aanvang 7.30 uur: Klucht in 3 bedrijven van Bert Peets Entree 1.50. Gratis plaatsen reserveren van 11 tot 12 uur in hotel Pluijm noemde vergadering. Het programma is in een geheel andere vorm opgesteld dan andere jaren. Er zal 's morgens met een drietal verschillende groepen, resp. voor zitters, secretarissen en penningmeesters gediscussieerd worden; iedere groep zal over de eigen taak van gedachten wis selen. Pas in de namiddag wordt gestart met de raadsvergadering. Ouderavond. Zondag 19 jan. aanvang 8 uur komen VKAJ en KAJ in vergade ring bijeen om gezamenlijk een ouder avond op te zetten. Bestuursvergadering. Maandag 20 de zer aanvang 8 uur bestuursvergadering in het „Kelderke". Op de agenda staat vermeld: De taakverdeling en eventuele nieuwe krachten in het bestuur. Ontspanning. Woensdag 22 jan. is er geen JKAJ-ontspanning in verband met de ouderavond van de Jonge Garde. Dinsdag 14 jan. is de VKAJ weer bij elkaar geweest. Die avond was niet zoals in het „Weekbericht" vermeld een ontspanningsavond, maar niettemin is het een fijne pioniersavond geweest. Woensdag 15 jan. namen enkele be stuursleden deel aan een districtsbijeen komst, die was georganiseerd in Roggel. 21 jan. a.s. is dan de beloofde ont spanningsavond, dus komt allen. De excursie naar Limagas kan geen doorgang vinden. In plaats daarvan gaan we naar de Brabantiafabrieken in Aalst. Vertrek direct na de H. Mis. Op gave zo gauw mogelijk, tot zondag, tel. secretaresse no. 646. Zaterdag a.s. sporten in het jeugdhuis aanvang 8 uur. Wij hopen en vertrou wen er op dat op deze oefenavond geen enkele sporter ontbreekt. Er staat een belangrijke bespreking op het program ma. Dus allemaal op tijd present. Beide leiders. Zaterdag 18 jan. wordt de jaarlijkse graanactie gehouden ten bate van het TBC-fonds. Onze jongens zullen weer langs komen om de granen op te halen. Indien er geen graan voorradig is-op het bedrijf laten wij het gaarne afschrijven bij de diverse molenaars en de Boeren bond. Laat het weer zijn zoals andere jaren. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Bestuur JBTB. II II Pioniersavond. Hedenavond vrijdag 17 jan. aanvang 8 uur komt zowel de le als de 2e pioniersgroep bij elkaar om te discussiëren over de verhouding tus sen de beide pioniersgroepen. Deze avond zal ingeleid worden door de aal moezenier de weleerw. heer Bergmans. Pioniers, we hopen dat jullie allemaal op tijd aanwezig bent, want het belooft een zeer nuttige avond te worden. Diocesane raadsvergadering KAJ Limburg. Zaterdag 18 jan. zal ons da gelijks bestuur deelnemen aan bovenge- Vele graslanden hebben een tekort aan koper. Een bemesting van 300-400 kg koperslakkenbloem per ha is in de meeste gevallen reeds voldoende. Vooral een tekort aan zetmeelwaarde werkt het optreden van slepende melk- ziekte in de hand. Ook zo het toedienen van grote hoeveelheden boterzure kuil. Met 15 koeien per man of volledige arbeidskracht zit men wel aan de top van zijn kunnen. Wie nog hoger wil, loopt vast met de bedrijfsomstandig heden. Vele kleintjes maken een grote. Zo is het ook bij de veevoeding op uw bedrijf. Een juiste krachtvoeraanvulling bij het grondrantsoen uit uw eigen bedrijf kan u grote voordelen opleveren. Vraag hiervoor advies. Niet alleen aan het melken, maar ook aan de stal zelf moet men alle aandacht besteden, wil men eerste klas melk leve ren. Houdt de stal zindelijk en maak minstens 1 maal per dag de grup leeg. Wist u dat u geld kon verdienen door uw kostbare machines en werktuigen een „grote beurt" te geven, die ze elk jaar nodig hebben? Laat, als het weer het toelaat, uw grond nog vlug onderzoeken. Als u vlug bent, hebt u het bemestingsadvies nog tijdig. Laat vooral uw grasland ook op koper en cobalt onderzoeken. Wat is een bedrijfseconomische boek houding? Wat geeft dit voor voordelen? Lees hierover het artikel op pagina 12 van de „Boer en Tuinder" van vorige week. Wilde haverbestrijding met chemische middelen is mogelijk in bieten, zomer- gerst en erwten. Vraag hierover tijdig advies bij de landbouwvoorlichtings- dienst. Een goede financiering is wellicht de belangrijkste voorwaarde voor een goede bedrijfsuitoefening. Neem hierover eens contact op met de kassier van de bank. Vaak kan met behulp van het borgstel lingsfonds een verkeerde financiering in een goede worden omgezet. Hebt u al een land- of tuinbouwgids 1964 besteld? Hierin staan veel waarde volle gegevens welke voor u of uw be drijf nuttig kunnen zijn. A. G.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1964 | | pagina 1