Str eekverbetering i*arochiedieiisÉen St-Hïcolaas JEUGDACTIVITEITEN SOCIALE ORGANISATIES Uitgave: DRUKKERIJ H. J. MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUIJM Administratie: PLUIJM's BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per halfjaar 2.75 ZONDAG: 4e zondag na Driekoningen; feest van de H. Blasius; nationale Kerkenbouwzondag; onder de H.H. Missen le collecte voor de kerken bouw in ons Bisdom, die heel bijzonder in uw liefdadigheid wordt aan bevolen; de H.H. Missen zijn: te 6.30 uur, 7.45 uur; 9 uur Kindermis uitsluitend voor de kinderen tot 14 jaar; 10 uur Hoogmis als zieledienst voor Hubertina Duif vanwege de buurt; te half drie Lof en Rozenkrans; na de H.H. Missen wordt de zegen v. d. H. Blasius gegeven; van 3-3.30 uur gelegenheid voor de moeders en de kleine kinderen om de Blasius- zegen te ontvangen. MAANDAG: 7 uur maanddienst voor Aldegonda van Bussel; 8 uur ziele dienst voor Jan Renier Cuypers vanwege de buurt; 's avonds te 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. DINSDAG: 7 uur weekdienst voor Andreas Geenen; 8 uur maanddienst voor Johannes Rutjens; 9.30 uur Huwelijksmis bruidspaar Engels- Kessels. WOENSDAG: 7 uur maanddienst voor Jozef Geris; 8 uur zieledienst voor de overledenen der fam. Stemkens-Ottenheym. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur maanddienst voor Hen- drika Seelen. VRIJDAG: 7 uur gest. jrd. voor Peter Jan Sanders en Elisabeth Sanders; 8 uur jrd. voor Gerardus Jacobs. ZATERDAG: 7 uur maanddienst voor Jozef Smolenaars; 8 uur gest. jrd. voor Hendrika Peeten-Thijssen; 10.30 uur pl. Huwelijksmis bruidspaar Janssen-Derckx. Van 3.30-4 en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 uur Marialof. MEDEDELINGEN JONGE GARDE „HOE ANNEMIEKE GOUD SPON" VOOR DE BEJAARDEN! K.A.B. Tl INBOUVVCl RSI S BOERINNEN BOM) ST.-LUCIA MEIJEL VOEDING MESTVARKENS CULTUREEL CONCOURS JONGE BOEREN EN B.J.B. K. AJ.-N IEUVVS WEEKBERICHT VRIJDAG 1 FEBRUARI 1963 19e jaargang no. 5 Frankering bij abonnement MOER HEVEL 1. Deze week wordt de H. Communie aan de zieken gebracht: donderdag richting Dorpsstraat, Hof, Steenoven, Nederweerterdijk; vrijdag richting Vieruitersten, Donk, Roggelsedijk. 2. Do Bouwfondsactie heeft deze maand opgebracht 870,86. Aan de Gios-meisjes en aan allen die een bijdrage hebben gegeven, onze oprechte dank. Zondag spelen we weer toneel! Het to neelstuk „Hoe Annemieke goud spon" wordt in het patronaat opgevoerd voor onze bejaarden, om 3 uur. De toneel speelsters worden verzocht om 2 uur in het Jeugdhuis te zijn. De meisjes van de Marietje Philipetto- groep worden verzocht na de Hoogmis in het Jeugdhuis te komen om de Tiroler dans te oefenen, welke ze dan 's middags ook voor de bejaarden mogen dansen. Alle leidsters komen na de Hoogmis bij elkaar om de zaal in orde te maken. Willen de leidsters die Tiroler kostuums hebben, deze dan meebrengen? De Theresia-garde heeft zondag club v.a. half twee. Leidsters. De meisjes van de Jonge Garde, die op de ouderavond bovengenoemd sprookje hebben opgevoerd, zullen dit a.s. zondag om 3 uur nog eens over doen en nu voor de leden van de Meijelse Bejaardenver eniging en voor de zusters van het kloos ter. 'n Geste van de jeugd welke op bij zondere wijze op prijs zal worden gesteld en wat vooral getoond zal kunnen wor den door in grote getale te verschijnen. De patronaatszaal is natuurlijk heerlijk verwarmd, zodat dit voor niemand een bezwaar zal kunnen zijn, en wat heel zwaar weegt in deze barre ouderwetse winter, de bejaarden die niet op eigen gelegenheid de reis naar het patronaat kunnen maken, worden per auto afge haald. Dit kan alleen dan, als deze ge vallen dan ook bij het bestuur bekend zijn. Dus, kunt u niet op eigen gelegen heid in het patronaat komen, laat dit dan even weten bij een der bestuursleden. Denkt u er allen om dat er om drie uur wordt begonnen. Het is heel prettig als allen op tijd aanwezig zijn. 'n Prettige middag zij u allen toegewenst; de toneel speelsters en de leiding wensen wij veel succes. ning verplaatst naar dinsdag. Er waren ongeveer 45 jongens aanwezig. Op vrijdag 25 jan. was er ontspanning voor de oudere K.A.J.-leden. Deze werd bezocht door 38 Kajotters. Hier waren enkèle nieuwe gezichten bij en wij hopen dat er in de toekomst nog meer bij mo gen komen. Het kaderweekend in Sittard op 26 en 27 januari werd door onze afdeling bezocht door 2 pioniers, die tevens in het dis trictsteam zitting hebben. De V.K.A.J. kwam vrijdag bij elkaar om het een en ander te bekijken voor de op richting. Er wordt nog steeds op ant woord uit Sittard gewacht. Ook hier zijn nieuwe meisjes, die actief willen werken in de K.A.J., van harte welkom. Ontspanningen: dinsdag voor de jongens tot 16 jaar en vrijdag Kajotters van 16 jaar en ouder. Bijeenkomst pioniersgroep B donderdag 14 februari. Voetoriëntatietocht voor de Kajotters tot 16 jaar op dinsdag 12 febr., aanvang half acht 's avonds. Hedenavond: bijeenkomst V.K.A.J. op ,,'t Zölderke". Het bestuur. Dinsdag 5 febr. a.s. om 7 uur bestaat voor de laatste maal nog gelegenheid aan bovengenoemde cursus deel te ne men. Het bestuur. MoedCrweek Van 18-23 februari wordt op „Ons Erf" een moederweek gehouden. Waarschijn lijk is dit een geschikte tijd om u een weekje vrij te maken. Er wacht u weer een uitstekend programma, dat u in de gelegenheid stelt lichamelijk en geestelijk tot rust te komen. Los van het gezin en het bedrijf en de vele dagelijkse zorgen kunt u luisteren naar diverse inleidingen, wandelen, lezen, rusten, handenarbeid doen en ook wordt er een excursie naar Nijmegen gemaakt. Leden, die aan deze week willen deelnemen kunnen zich voor opgave of inlichtingen wenden tot de voorzitster of een der bestuursleden. Het bestuur. II ff Dinsdag 29 jan. werd dit concours weer gehouden onder een flinke publieke be langstelling. Het peil van het gebodene lag op een goed vlak. Meijel had maar één deelnemer, n.l. L. Brummans; hij heeft zijn ruim 30 aanwezige Meijelse supporters niet teleurgesteld. Hij behaal de n.l. twee eerste prijzen: met declama tie en met muziek (gitaar) onder bege leiding van M. v. Oostaijen (piano). Vol gens de jury leek het wel op Fanny Blan- kers-Koen; die haalde ook meerdere prij zen in één keer. Proficiat! Hier heeft men weer eens kunnen zien dat door gestadig oefenen en met door zettingsvermogen heel veel te bereiken valt. Veel succes ook op het intercultu reel concours van 19 febr. a.s. in Roer mond. Jammer was het dat er niet meer van Meijel op de planken verschenen. Dit kunnen wij gemakkelijk en hopelijk ook met succes. Het zal de taak zijn van de Jonge Boeren en B.J.B. om zich het komende jaar hierover eens te beraden. Met b.v. zang, voordracht en nog meer muziek moeten wij toch deel kunnen ne men. Al met al hebben alle aanwezigen een fijne middag en avond gehad. Toeschouwer. Op dinsdag 22 jan. j.l. kwam pioniers- groep B bij elkaar om enkele nieuwe on derwerpen naar voren te brengen tenein de een programma te kunnen opstellen voor de eerste maanden. Op woensdag 23 jan. j.l. bracht pioniers- groep 1 een bezoek aan de ouderavond van de Jonge Garde. Deze uitnodiging stelden wij ten zeerste op prijs omdat hierdoor een betere samenwerking wordt verkregen tussen de diverse jeugdvereni gingen. Op donderdag 24 jan. was er ontspan ning voor de Jong K.A.J., die druk werd bezocht. Doordat de zaal bezet is op donderdag, heeft het bestuur de ontspan- De bedrijfsomstandigheden in de landbouw zijn de laatste jaren sterk veranderd. Ook in Meijel werden door vele boeren de bakens verzet, bij kerend getij. De ge schiedenis van de landbouw leert echter dat in deze bedrijfstak altijd veranderingen gaande zijn. Hierop berust ook het gezegde dat stilstand in het landbouwbedrijf achteruitgang betekent. De boer die zich snel aan de wijzigende bedrijfsomstandigheden aanpast, wordt door zijn collega's wel eens voor abnor maal aangekeken. Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden in de tijden van b.v. de opkomst van de kunstmest, de mechanisatie, coöperatieve aankoop en afzet, grote eenheden kippen en var kens, en mogelijk nog vele andere, zij het kleinere veranderingen in het landbouw bedrijf. Vaak laat de praktijk zien, dat de boer die met zijn tijd meegaat, hiervan reeds de vruchten plukt op het moment dat zijn collega nog de schouders ophaalt of over „de muur" kijkt. Elke wijzigingsmogelijkheid in de land bouw behoeft echter ook weer niet altijd een verbetering te zijn. Ook hierbij moet het kaf van het koren gescheiden wor den. Bovendien is voor het ene bedrijf een verandering acceptabel, terwijl een ander bedrijf hieraan met voordeel niet mee kan en mag doen. Voorbeelden hier van liggen er voldoende in b.v. de be- drijfsmechanisatie. Of men een mogelijke bedrijfsverandé- ring toepast of nalaat wordt door de boer bepaald. In deze tijd, nu snel wisselende bedrijfsomstandigheden elkaar verdrin gen, kan het echter wel eens zo zijn, dat de boer voor de keuze staat: veranderen of het alternatief hiervan: stoppen als boer. Als men het laatste buiten be schouwing wil laten, blijft over dat de boer weliswaar vrij is een keuze te ma ken uit de mogelijkheden welke er nog voor hem zijn, maar anderzijds toch min of meer in een bepaalde richting wordt gedrongen, wil hij boer blijven. Zij, die aandachtig de landbouwpolitiek van de afgelopen jaren volgen, alsmede de ont wikkeling binnen deze landbouw gade slaan, hebben het bovenstaande vaak genoeg tussen de regels door kunnen le zen, of hun conclusies kunnen trekken uit de gang van zaken binnen de land bouw. Dat hierbij de boer, die niet mee kan, of durft, onder de voet wordt ge lopen als boer, is een zaak waarbij men niet meer stilstaat. Het is een feit wat wij onder de ogen moeten zien, n.l. dat de natuur een harde selecteur is. Als gunstige kant mogen wij hierbij opmer ken, dat iedereen met 'n gezond lichaam als hij dit wenst ook buiten de landbouw werk kan vinden dat behoorlijk betaald wordt. Weinig boeren hebben tijd en aanleg om alle veranderingen welke in de land bouw plaats vonden, vinden of komende zijn, op hun juiste waarde te schatten. De noodzaak hiertoe is echter voor zo ver de veranderingen betrekking hebben op zijn bedrijfsonderdelen, voor de boer aanwezig. Hierom staan naast de boer, om hem op zijn verzoek te adviseren, de voorlichtingsdiensten. De voorlichter heeft als basis voor zijn advies, zijn ken nis van de betreffende boer, een machtig onderzoekcentrum en een staf van des kundige medewerkers op alle terreinen van de boerenaangelegenheden tot zijn beschikking. U hebt het recht hiervan gebruik te maken. De voorlichter heeft tot taak: voorlichting geven, individueel, in groeps- en massaverband, al naar ge lang tijd en omstandigheden dit nood zakelijk of/en mogelijk maken. En als zodanig mag, of moet ik dan mijn laatste advies aan de Meijelse boer geven als rayonassistent bij de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst, en dit ad vies is: Maak gebruik van de voorlichtingsdien sten als u denkt dat u hiervan nut kunt hebben. Als u dit laatste niet of moeilijk kunt beoordelen, maak dan ze ker gebruik van de voorlichting, welke u gratis en neutraal kan worden gegeven. In plaats van naamloos: G. Poels. De functie van rayonassistent bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in dit rayon wordt met ingang van 1 februari 1963 waargenomen door J. Biemans, Hoogstraat 10, Beringe-Helden, telefoon 04760-398.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1963 | | pagina 1